Τώρα τὰ βιβλία τὰ καῖν ἀλλοιῶς…

Τώρα τὰ βιβλία τὰ καῖν ἀλλοιῶς...Τώρα τὰ …ἀναβαπτίζουν σὲ «ἐπικίνδυνα» ἤ σὲ «ἀντικοινωνικὰ» ἤ σὲ «ῥατσιστικά».
Σὲ λίγο, νὰ μοῦ τὸ θυμᾶστε, τὰ πλέον «ῥατσιστικὰ» βιβλία θὰ εἶναι αὐτὰ ποὺ συνέγραψε, ὡς λόγους, ὁ Ἰσοκράτης…
Ναί, πιστέψτε το!!! Θὰ συμβῇ…
Καὶ ἰδοῦ ἕνα δεῖγμα, διὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές:

Ἰσοκράτους Πανηγυρικὸς, τὰ «ῥατσιστικὰ» του ἀποσπάσματα!

Ἀλλὰ ὁ Ἰσοκράτης πάει, γέρασε…
Μᾶς τελείωσε…
Τώρα ἀσκεῖται ἄλλου εἴδους «λόγος»…
Ὄχι διὰ τῆς πειθοῦς φυσικὰ ἀλλὰ διὰ τῆς …προπαγάνδας.
Εἶναι οἰκονομικότερον, ἀσφαλέστερον καὶ καθιστᾶ τὰ θύματά της τέλεια ἀνθρωποειδῆ, ἐμπρὸς στὶς ὀρέξεις τῆς κάθε παλαιᾶς καὶ νέας τάξεως.

Τί θέλεις λοιπόν νά κάνῃς;
Νά διαφημίσῃς κάποιο βιβλίο;
Στεῖλε μερικοὺς βλαμμένους νὰ κάψουν κάποια ἀντίτυπά του…
Εὔκολο πρᾶγμα… Ἰδίως ἐὰν αὐτοὺς προηγουμένως τοὺς ἔχεις «πείσῃ» γιὰ τὴν ἀναγκαιότητα…
Τὸ βιβλίο δὲν ἀπαγορεύεται φυσικὰ ἀπὸ τὶς προθῆκες τῶν βιβλιοπωλείων καὶ μάλλιστα μπαίνει ἐπάνω, ἐπάνω κι ἀπὸ αὐτὰ ποὺ πράγματι ἔπρεπε νὰ πωληθοῦν… (Βλέπε καὶ τὸ μὶ εἰς τὴν κάτι τοῦ κουδουνοΜίμη!)

Τί ἄλλο θέλεις;
Νά διαφημίσῃς μίαν παράστασιν;
Εὔκολο…
Στεῖλε πάλι μερικοὺς βλαμμένους, ἴσως καὶ τοὺς ἴδιους, ποὺ ἔστειλες γιὰ τὸ παραπάνω βιβλίο,  γιὰ νὰ σοῦ «ἀποδείξουν» πὼς ναί, σὲ αὐτὴν τὴν παράστασιν ὄφειλες νὰ πᾶς…
Ὄχι διότι θὰ τὴν ἐπέλεγες μόνος σου, ἀλλὰ διότι ἐφ΄ ὅσον τὴν «πολεμᾶ» ἡ καθεστηκυΐα τάξις, ἔ, ἐσὺ πρέπει νὰ πᾶς κόντρα…
(Θυμᾶται κάποιος μήπως τήν πρόσφατο διαφήμισιν πού ἔκανε ἡ Χρυσῆ Αὐγή σέ κάποιον τελειωμένο κι ἀνύπαρκτον συγγραφέα;)

Αὐτὰ ὅμως ὡς διαφήμισις…
Ὅταν θέλῃς κάτι νὰ τὸ ἀπαγορεύσῃς τὸ καθιστᾶς …ἀπηγορευμένον, τὸ βιβλίον ἤ …ἐξηντλημένον.
Πολλὲς μέθοδοι κι ἐδῶ…
Ἄλλοτε ἐξαγοράζονται ἐκδοτικοὶ οἴκοι… Καὶ τότε, εὔκολα, πολὺ εὔκολα, ἐκ τῶν ἔσω πλέον, συμβαίνουν, «ὅλως τυχαίως» κάτι μικρὲς «ἐπεμβασοῦλες»… Τόσες δά… Ἴσα γιὰ νὰ …κόψουν καὶ νὰ ῥάψουν τὴν ἱστορία στὰ μέτρα τους…

 

Τὸ πρῶτο σιωνιστικὸ κίνημα καὶ ἡ καταστροφὴ τῆς Κύπρου.

Ἤ ἁπλῶς ἐξαφανίζουν καὶ τὸν ἐκδοτικὸ οἶκο ἀλλὰ καὶ τὰ ἐνοχλητικὰ ἀντίτυπα.
Γιὰ ψᾶξτε νὰ βρεῖτε κάπου τὸ «Νέρων καὶ Χριστὸς» τοῦ Βεργίδου… Ἤ τὸ «Ἀδόλφος Χίτλερ καὶ ἐθνικοσοσιαλισμός»…
Σιγὰ μὴν τὰ βρεῖτε…

Ἤ ἐμποδίζουν ἁπλῶς τὴν ἐπανέκδοσιν, χαρακτηρίζοντάς τα ὡς «ἐπικίνδυνα»….
Κι ἔτσι στὴν Γερμανία τὰ δικαιώματα ἐπανεκδόσεως τοῦ «ὁ Ἀγών μου» διετηρήθησαν «παγωμένα» ἀπὸ τὴν Βαυαρία, πρὸ κειμένου νὰ καταστήσουν τὸ βιβλίο κάτι ἀνάμεσα στὰ ἀζήτητα καὶ στὰ ἀνύπαρκτα…
Ἔλα ὅμως ποὺ ἐπέτυχαν τὸ ἀντίθετον…
Καὶ δυστυχῶς γιὰ αὐτούς, εὐτυχῶς γιὰ ὅλους μας, ἀκόμη κυκλοφοροῦν…

Γιατί εὐτυχῶς;
Πιστεύω βαθύτατα πὼς ἔχω κάθε δικαίωμα στὴν ἐπιλογή, ὅπως ἄλλως τὲ τὸ αὐτὸ δικαίωμα ἔχει κάθε συνάνθρωπός μου.
Θέλω νὰ ἐπιλέξω ΜΟΝΗ μου κι ὄχι νὰ μοῦ ὑποδείξουν τὸ τὶ εἶναι καλὸ καὶ κακὸ γιὰ ἐμέναν.
Ἔχω τὴν κρίσιν, τὴν ἀντίληψιν, τὴν σκέψιν γιὰ νὰ ἀποφασίσω ΕΓΩ!!!
Ἄρα θέλω τὰ βιβλία ἐκεῖ γιὰ νὰ ἐπιλέγω…  Ἐγὼ νὰ ἐπιλέγω.  Ὄχι οἱ …«κηδεμόνες» μου.
ΜΟΝΗ μου θὰ ἀποφασίσω ἐὰν κάτι εἶναι καλὸ ἤ κακό.
Μόνη μου θὰ ἀποφασίσω γιὰ τὸ ἐὰν κάτι πρέπῃ νὰ τὸ κρατήσω ἤ νὰ τὸ πετάξω.
Μόνη μου θὰ ἀποφασίσω γιὰ τὸ ἐὰν θὰ πιστέψω ἤ θὰ ἀποῤῥίψω ὅσα δὲν μοῦ ταιριάζουν…

Τί ἐπέτυχαν;
Μὰ ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετον.
Καὶ τὸ «ὁ Ἀγών μου» κυκλοφορεῖ κανονικότατα, σὲ ὅλες τὶς γλῶσσες τοῦ πλανήτου, εἶτε σὲ ἠλεκτρονικὰ ἀντίγραφα (ὄχι ἀντίτυπα), εἶτε φωτοτυπημένα… Καὶ δυστυχῶς, ναί, δυστυχῶς, ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ εἶναι ἀπηγορευμένο, εἶναι καὶ ἐξυφασμένοι πολλοὶ μύθοι γύρω του, μὲ ἀποτέλεσμα ὁ ἀναγνώστης του, ἀν τὶ νὰ τὸ διαβάσῃ σὰν ἕνα ἀκόμη σύγγραμα, νὰ ἐπηρεάζεται ἀκραῖα…
Τόσο ἀκραῖα ποὺ καταντᾶ γελοιότης τὸ νὰ ἀσχοληθῇ κάποιος σοβαρὰ μαζύ τους…

Εἶτε λοιπὸν μὲ τὸ νὰ ἔχουν λοιπὸν ἐπηρεραστῇ κάποιοι «θετικά», εἶτε «ἀρνητικά», ἔχουν πέσῃ στὴν παγίδα του…
Ἐὰν ὅμως κυκλοφοροῦσε ἐλεύθερα, τότε δὲν θὰ συνοδευόταν ἀπὸ ἀνοήτους μύθους καὶ δὲν θὰ ἐπηρέαζε πρὶν τὴν ἀνάγνωσίν του, πρὸς οἰανδήποτε κατεύθυνσιν. Ὁ ἀναγνώστης, ὁ ἐλεύθερα σκεπτόμενος ἀναγνώστης, θὰ μποροῦσε νὰ κρίνῃ ΜΟΝΟΣ του γιὰ τὸ ἐὰν ὁ συγγραφέας του ἦταν ἕνας παρανοϊκὸς ἤ κάποιος ποὺ ἔπρεπε νὰ θαυμάσῃ καὶ νὰ μιμηθῇ…

 

Γερμανία: Φόβοι για πιθανή έκδοση του βιβλίου του Χίτλερ «Ο Αγών μου»

Ανησυχία για το τι θα συμβεί μετά το 2015 που παύουν τα πνευματικά δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα του προπαγανδιστικού βιβλίου του Χίτλερ «Ο Αγών μου» εξακολουθούν να βρίσκονται στα χέρια του κρατιδίου της Βαυαρίας μέχρι το 2015. «Τι θα γίνει μετά;» ρωτούν οι σοσιαλδημοκράτες της Γερμανίας, όπως καταγράφει σε δημοσίευμά της η ελληνόφωνη υπηρεσία της Deutsche Welle.

Για τον σοσιαλδημοκράτη βουλευτή Μπούρκχαρντ Λίσκα τα πράγματα είναι ξεκάθαρα: θα ήταν ύψιστη προσβολή για τα θύματα του Ολοκαυτώματος, εάν μετά την 31η Δεκεμβρίου του 2015 «Ο Αγών μου» βρισκόταν και πάλι στα γερμανικά βιβλιοπωλεία ή μοιραζόταν από ακροδεξιούς στους γερμανικούς πεζόδρομους. «Πρέπει να αποτραπεί με κάθε νόμιμο μέσο, το βιβλίο αυτό ανήκει στα σκουπίδια της Ιστορίας», λέει ο Λίσκα σε συνέντευξή του προς τη DW. Γι΄ αυτό μαζί με άλλους συναδέλφους του, κατέθεσε ερώτημα προς την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, πώς προτίθεται να κινηθεί επί του ζητήματος μετά το 2015.

Τα πνευματικά δικαιώματα είχαν παραδοθεί από τους συμμάχους στην κυβέρνηση του κρατιδίου της Βαυαρίας μετά τον πόλεμο. Η τοπική κυβέρνηση έχει αποτρέψει έκτοτε νομικά κάθε προσπάθεια έκδοσης του κειμένου στη Γερμανία. Το ίδιο θα προσπαθήσει να κάνει και τώρα, αν και μετά την πάροδο 70 ετών από το θάνατο του συγγραφέα αίρεται, βάσει του νόμου, η ισχύς των αποκλειστικών πνευματικών δικαιωμάτων σε όλη την Ευρώπη.

Ουσιαστικά λοιπόν από το 2016 ο καθένας μπορεί να επανεκδώσει το βιβλίο και να το διαδώσει.

Η απαγόρευση θα εξαρτηθεί από την έκδοση

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση απάντησε ότι θα αποσαφηνίσει όλα τα νομικά ζητήματα που άπτονται του θέματος. Η λήξη της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων, όπως ανακοίνωσε, έχει αποτελέσει ήδη αντικείμενο συζητήσεων με την ισραηλινή κυβέρνηση. «Υπάρχει κοινό ενδιαφέρον να αποτραπεί η διάδοση αυτού του έργου που έχει μισάνθρωπο περιεχόμενο» ανακοίνωσε το Βερολίνο. Πιο σαφής ήταν ο υπουργός Εσωτερικών της Βαυαρίας Γιοάχιμ Χέρμαν ο οποίος τον περασμένο Φεβρουάριο προειδοποίησε ότι θα κινηθεί εναντίον οιουδήποτε διαδώσει το πρωτότυπο κείμενο.

Οπως εκτιμά ο γερμανός νομικός Τιμ Χόσμαν, η απαγόρευση της κυκλοφορίας του βιβλίου μπορεί να στηριχθεί νομικά στην παράγραφο 130 του γερμανικού Ποινικού Κώδικα, καθώς το κείμενο συκοφαντεί ξεκάθαρα συγκεκριμένα πρόσωπα και θρησκευτικές ομάδες. «Πώς θα αποφανθούν τα δικαστήρια όμως είναι άλλο θέμα», σπεύδει να διευκρινίσει ο ειδικός.

«Ο Αγών μου» είναι αποσπασματικά ή και εξ ολοκλήρου διαθέσιμο στο Διαδίκτυο και διατίθεται στην αγορά σε χώρες του εξωτερικού. Αυτό όμως δεν είναι λόγος να επιτραπεί η διάθεσή του και στη Γερμανία, τονίζει ο γερμανός βουλευτής Λίσκα: «Θα ήταν ένα ολέθριο μήνυμα. Πιστεύω ότι ως γερμανικό κράτος και λόγω της ιστορίας μας, έχουμε μια ιδιαίτερη ευθύνη».

Ο νομικός Χόσμαν εκτιμά ότι όλα θα εξαρτηθούν από τη μορφή της δημοσίευσης. «Υπάρχει έντονο επιστημονικό ενδιαφέρον για το βιβλίο και μια σχολιασμένη έκδοση θα αξιολογηθεί σίγουρα διαφορετικά από μια μη σχολιασμένη έκδοση», όπως λέει.

Με στόχο την απομυθοποίηση

Στο Ινστιτούτο Σύγχρονης Ιστορίας του Μονάχου ετοιμάζεται εδώ και καιρό μία συνολική, επιστημονικά επεξεργασμένη έκδοση του βιβλίου. Και αυτό όμως είναι προβληματικό, εκτιμά ο Σοσιαλδημοκράτης Λίσκα καθώς νομικά δεν είναι εύκολο να διακρίνει κανείς μεταξύ καλών και κακών σχολίων. «Εάν το επιτρέψουμε γενικά, τότε πιθανότατα ακροδεξιοί να κυκλοφορήσουν το βιβλίο με δικά τους σχόλια τα οποία σίγουρα δεν θέλουμε να δούμε». Διαφορετικά βλέπει τα πράγματα ο νομικός: «Είναι ένα σωστό βήμα. Γιατί εάν απαγορευθεί τελείως, τότε θα δημιουργηθούν και άλλοι μύθοι γύρω από το βιβλίο».

Ο Χίτλερ είχε συγγράψει το βιβλίο κατά τη διάρκεια της διετούς φυλάκισής του, κατηγορούμενος για εσχάτη προδοσία μετά το αποτυχημένο εθνικοσοσιαλιστικό πραξικόπημα που οργάνωσε στο Μόναχο το 1923.

Πρόκειται για ένα συνονθύλευμα ιδεολογικού μανιφέστου, αυτοβιογραφίας, αναμεμειγμένων αποσπασμάτων, άλλων βιβλίων, και πολιτικών λιβέλων. Συνέβαλε και αυτό στην ιδεολογική προετοιμασία για την ανάληψη της εξουσίας από το επανιδρυθέν στο μεταξύ εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα της Γερμανίας, λίγα χρόνια αργότερα, το 1933.

Δυστυχῶς, λυπᾶμαι ποὺ τὸ λέω, εἶναι ἐν τελῶς ἠλίθιοι ὅλοι αὐτοὶ ποὺ διαχειρίζονται τὴν καταγεγραμμένη γνώσιν.
Ἀπὸ τὴν μία κλειδώνουν στὰ ὑπόγεια τοῦ Βατικανοῦ ΟΛΟΥΣ τοὺς Ἕλληνες κλασσικούς, φοβούμενοι πὼς ἐὰν ἀποκτήσουμε πρόσβασιν θὰ τοὺς στείλουμε στὸν ἀγύριστο, κι ἀπὸ τὴν ἄλλην μᾶς …προωθοῦν τὰ σκουπίδια τους…
Μὲ κάποιον φυσικὰ ἀπὸ τοὺς παραπάνω τρόπους… Δυστυχῶς…

Ἀλλὰ νὰ θυμόμαστε πάντα…
Τὰ σκουπίδια καταλήγουν στὰ σκουπίδια, ὅπως γιὰ παράδειγμα αὐτὰ ποὺ πάσχισαν νὰ μᾶς παρουσιάσουν ὡς ἀριστουργήματα, καὶ αὐτὰ ποὺ πρέπει νὰ κυκλοφοροῦν ἐλεύθερα, κυκλοφοροῦν…
Ἔτσι  κι ὁ Βεργίδης κυκλοφορεῖ κανονικότατα, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπο, ἀλλὰ καὶ τὰ σκουπίδια, ποὺ προσπάθησαν νὰ μὲ πείσουν πὼς εἶναι βιβλία, κατέληξαν στὰ σκουπίδια…

Φιλονόη

 

(Visited 181 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Τώρα τὰ βιβλία τὰ καῖν ἀλλοιῶς…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὁ ἔλεγχος τῆς σκέψεως μέσῳ τῶν «ἀπηγορευμένων» καὶ «ἀποδεκτῶν» βιβλίων. | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply