Συγχωρῶ.

Σὺν καὶ χωρῶ.
Δῆλα δὴ ἐγὼ κι ἐσὺ μποροῦμε νὰ ΧΩΡΕΣΟΥΜΕ στὸν αὐτὸν χῶρο.
Δῆλα δή… Ἐγὼ κι ἐσὺ δὲν ἔχουμε λόγους συγκρούσεων, διότι ἔχουμε ΑΠΟΦΑΣΙΣΗ, ἀπὸ κοινοῦ, νὰ ἐπιλύουμε τὶς διαφορές μας καὶ νὰ κάνουμε πιὸ ἐλαστικὰ τὰ ὅριά μας…

Ἡ λέξις συγχωρῶ δὲν σημαίνει αὐτὸ ποὺ ἀντιλαμβανόμεθα σήμερα ὡς κοινωνίες.
Συγχωρῶ σημαίνει κατανοῶ, συζητῶ, ἐπικοινωνῶ, ἀποφασίζω, συμμετέχω. Δῆλα δὴ δρῶ. Δὲν κόβω, ῥάβω, ξηλώνω ἀναλόγως τῆς  συναισθηματικῆς μου καταστάσεως ἤ τῶν ἀδιεξόδων μου.

Γιὰ παράδειγμα…
Μὲ μαχαίρωσες… Ἐὰν ἀποφασίσω νὰ ἐξακολουθήσω νὰ διαβιω δίπλα σου, κι ἐφ΄ ὅσον δὲν εἶμαι κάποιο τοῦβλο ποὺ περιφέρεται ἀσκόπως, τότε κατόπιν διαΛΟΓΟΥ, ἐπιΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, σκέψεως ἀποφασίζω ἐὰν θὰ σὲ συγχωρήσῳ. Ἐὰν δῆλα δὴ θὰ μποροῦμε νὰ συν-χωρἐσουμε στὸν αὐτὸν χῶρο.

Συγχωρῶ δὲν σημαίνει θυματοποιοῦμαι. Οὔτε σημαίνει πὼς εἶμαι ἀμνήμων. Οὔτε σημαίνει πὼς εἶμαι ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα μαζύ σου καχύποπτος. Συγχωρῶ σημαίνει πὼς ἀντέχω, μπορῶ, δέχομαι νὰ διαβιῷ μαζύ σου, καθὼς καὶ μὲ κάποιαν συμπεριφορά σου ποὺ δὲν μοῦ ἀρέσει καὶ τόσο πολύ. Ὄχι διότι δέχομαι νὰ μὲ …μαχαιρώνῃς κατὰ τὶς διαθέσεις σου, ἀλλὰ διότι ἔχω ἀποδεχθῆ αὐτὴν τὴν πλευρά σου.

Ἡ σημαντικοτέρα ὅμως παράμετρος τοῦ Συν-Χωρῶ εἶναι τὸ ὅ,τι ἔχει νὰ κάνῃ μὲ ἐμέναν, τὰ πάθη μου, τὶς ἀδυναμίες μου, τὰ λάθη μου.
Συγχωρῶ τὸν ἑαυτόν μου, γιὰ τὰ ὅποια του λάθη, σημαίνει πὼς ἀποδέχομαι τὰ λάθη μου, διότι αὐτὰ στάθηκαν τὸ ἐνδιάμεσον στάδιον γιὰ νὰ γίνῳ αὐτὸ ποὺ εἶμαι σήμερα.
Ἐπιτρέπω στὸν ἑαυτόν μου νὰ ἔχῃ κι …ἀδυναμίες.
Ἀποδέχομαι αὐτὸ ποὺ εἶμαι, διότι αὐτὸ εἶναι τὸ …καλλίτερον ποὺ θὰ μποροῦσα νὰ εἶμαι, ἔως σήμερα.

Φιλονόη

Υ.Γ. Ἐπέλεξα ΣΥΝΕΙΔΗΤΩΣ ἕνα ἀκρότατον παράδειγμα γιὰ νὰ καταδείξω τὴν ἔννοια τοῦ ΣΥΝ-ΧΩΡΩ. Ὄχι διότι πρέπει νὰ ἀνεχόμεθα γενικῶς. Ἡ ἐλευθερία μου καὶ ἡ αὐτοδιαχείρισίς μου εἶναι τὰ σημαντικότερα στοιχεῖα τῆς ὑπάρξεώς μου. Δὲν θυσιάζονται.

(Visited 165 times, 1 visits today)
One thought on “Συγχωρῶ.

Leave a Reply