Ὁ στρατηγὸς Γεώργιος Ντενίσης.

Ἕνας ἔντιμος καὶ ἱκανότατος ἀξιωματικός.

Ὑπῆρξε Ἀρχηγὸς τοῦ ΓΕΕΦ μέχρι δύο ἡμέρες πρὸ τοῦ πραξικοπήματος.

Τὸ Α/ΕΔ καὶ δῆ ὁ συμμαθητής του στὴν ΣΣΕ Στρατηγὸς Μπονᾶνος, θεωροῦσε ὅτι ὁ Ντενίσης θὰ ἦταν ἐμπόδιο στὸ ἐγχείρημα τοῦ πραξικοπήματος κατὰ τοῦ Μακαρίου καὶ ἔκανε ὅ,τι μποροῦσε γιὰ νὰ μὴ εἶναι ὁ Ντενίσης στὴν Κύπρο τὴν 15η Ἰουλίου τοῦ 1974.
Τοῦ ἐζητήθη λοιπὸν νὰ ἔλθῃ στὴν Ἀθήνα, δῆθεν γιὰ ὑπηρεσιακὰ θέματα, δύο-τρεῖς ἡμέρες πρὸ τοῦ πραξικοπήματος. Ταὐτοχρόνως οἱ Ἐπιτελεῖς, μὲ τὸν Ἰωαννίδη, προσπαθοῦσαν νὰ συμφωνήσουν γιὰ τὸν ἀντικαταστάτη του.

Ἀρχικῶς ἔπεσε στὸ τραπέζι τὸ ὄνομα τοῦ Ταξιάρχου Γεωργίτση τ. Διοικητοῦ τῆς ΙΙΙ/ΑΤΔ, ποὺ λόγῳ προαγωγῆς ἐπανεπατρίζετο, ἀλλά, σὲ μνεία τοῦ Γαλατσάνου, ὅτι ὁ Α/ΓΕΕΦ ἔπρεπε νὰ εἶναι Ἀντιστράτηγος ἢ ἔστῳ Ὑποστράτηγος, τότε κάποιος ἀνέφερε τὸ ὄνομα τοῦ Στρατηγοῦ Ῥαγκούση, ὁ ὁποῖος, ὡς ὑπηρετήσας στὴν Κύπρο, εἶχε γνώσι τῶν ἰδιαιτεροτήτων τοῦ νησιοῦ. Ἀλλά, τελικῶς, ἐθεώρησαν ὅτι μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ἴσως ὁ Γεωργίτσης θὰ ἔνοιωθε ὑποβιβασμένος καὶ τὸν ἀπέκλεισαν.
Ἀπέκλεισαν ἐπίσης καὶ τὸν ἐπίσης Ταξίαρχο Γιαννακοδῆμο, μέχρι ἐκείνη τὴν στιγμὴ Ἐπιτελάρχη τοῦ ΓΕΕΦ, διότι ἐθεώρησαν – κυρίως ὁ Ἰωαννίδης- ὅτι ὁ Γιαννακοδῆμος ἦταν περισσότερο χαμηλῶν τόνων σὲ σχέσι μὲ τὸν Γεωργίτση.

Ὅταν ἐξεδηλώθη τὸ Πραξικόπημα ὁ Ντενίσης, ὀργίλος, εἶπε στὸν Μπονᾶνο: «Ξέρεις τί κάνατε; Ἀνοίξατε τοὺς ἀσκοὺς τοῦ Αἰόλου!!!».
Δυστυχῶς, ὁ Μπονᾶνος ἤξερε τί ἔκανε…

Κωνσταντῖνος Δημητριάδης

Leave a Reply