Τὸ Norman Atlantic καὶ οἱ καλικάντζαροι τῶν ἐκλογῶν

Ἑλλάς!!!
Ἡ χώρα μὲ τὸ τρίτο μεγαλύτερο μῆκος ἀκτογραμμῶν στὸν πλανήτη…

(Τὸ ἀνάγλυφο τῆς ἑλληνικῆς ἀκτογραμμῆς ἐκτείνεται σὲ ἔνα μῆκος 18.400 χλμ. Σὰν μέτρο συγκρίσεως, ἡ Μεγάλη Βρετανία ἔχει μῆκος ἀκτογραμμὼν 12.429 χλμ
Τὸ ἑλληνικὸ ἀρχιπέλαγος ἀριθμεῖ πέραν τῶν 9000 νησιῶν, νησίδων, βραχονησίδων, ἀνάμεσα στα ὁποία δραστηριοποιοῦνται περὶ τὰ 9.000+ σκάφη ἀναψυχῆς, 115.000+ ἀλιευτικὰ σκάφη, 600+ ἀκτοπλοϊκὰ πλοῖα, τὰ ὁποῖα μεταφέρουν πάνω ἀπὸ 45.000.000 ἐπιβάτες τὸ χρόνο.)

…Ἡ χώρα μὲ τὸ ὑψηλότερο ἰδιόκτητο ΤΟΝΝΑΖ ἐμπορικῶν πλοίων στὸν πλανήτη.
Ἡ χώρα μὲ τὴν πιὸ μακραίωνο ἱστορία στὴν ναυτικὴ τέχνη καὶ τὰ θαλάσσια ταξείδια στὸν πλανήτη, εἶχε διαφόρους ὑπουργοὺς Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας μέχρι σήμερα… Ἀπὸ αὐτούς, οἱ πιὸ κατηρτισμένοι περὶ τὴν ναυτικὴν τέχνη, ἦσαν λίγοι  πρώην ἀξιωματικοὶ τοῦ πολεμικοῦ ναυτικοῦ…
Οὐδεὶς πλοίαρχος ἢ στέλεχος ναυτιλιακῆς ἑταιρείας ἢ πλοιοκτήτης οὐδέποτε ἔγινε Ὑπ. Ε.Ν.
Ὑπουργοὶ Ἑλληνικῆς Ναυτιλίας ἔγιναν -ὅμως- ἕνας ποδοσφαιριστής, ἕνας γυναικολόγος, μία καθηγήτρια… κλπ…

…Ἀπὸ τὸ 2012 τὸ γνωστὸ ΥΠ.Ε.Ν. (μὲ προεδρικὸ διάταγμα) μετεστοιχειώθη σὲ Ὑπουργεῖον Ναυτιλίας καὶ Αἰγαίου….
(Γιατί, τό Ἰόνιον; Καλὲ κύριε Πρόεδρε τῆς Δημοκρατίας, δέν εἶναι …Θάλασσα;;)

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Ὁ Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης τοῦ Ἰωάννου, εἶναι Ἕλληνας δικηγόρος καὶ πολιτικός, βουλευτὴς Β΄ Ἀθήνας τῆς Νέας Δημοκρατίας ἀπὸ τὸ 2000 καὶ σημερινὸς Ὑπουργὸς Ναυτιλίας καὶ Αἰγαίου ἀπὸ τὸ 2013.
Γεννήθηκε τὸ 1969 στὴν Γλυφάδα καὶ εἶναι υἱὸς τοῦ πρῴην βουλευτοῦ καὶ εὐρωβουλευτοῦ Ἰωάννου Βαρβιτσιώτη καὶ ἐγγονὸς τοῦ Μιλτιάδου Βαρβιτσιώτη, τοῦ ὁποίου φέρει τὸ ὄνομα.
Κατάγεται ἀπὸ οἰκογένεια τῆς Λακωνίας μὲ μεγάλη πολιτικὴ παράδοσι ἀπὸ ἀρχῆς βασιλείας τοῦ Γεωργίου τοῦ Ἀ’ τῶν Ἑλλήνων, τὸ 1864.
Σπούδασε νομικὰ στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν καὶ πολιτικὲς ἐπιστῆμες στὸ Πανεπιστήμιο Χάρβαρτ τῆς Βοστώνης μὲ εἰδίκευσι στὸν τομέα διεθνῶν σχέσεων.
Ἡ μεταπτυχιακή του ἐργασία εἶχε θέμα «Ἡ Ἑλλάδα καὶ οἱ Μεγάλες Δυνάμεις 1910-1920»
…Ω…ΝΑΙ !!!

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΙΣ

Ἡ ἔρευνα καὶ διάσωσις στὴν θάλασσα περιλαμβάνει ἰδίως:
α. τὸν συντονισμὸ τοῦ ἔργου ἐρεύνης καὶ διασώσεως στὸν θαλάσσιο χῶρο εὐθύνης τῆς χώρας
β. τὴν συνεργασία μὲ τὰ Γενικὰ Ἐπιτελεῖα Ναυτικοῦ καὶ Ἀεροπορίας καθὼς καὶ ἄλλους φορεῖς, ὑπηρεσίες καὶ ἰδιῶτες ποὺ ὑποχρεούνται ἢ προσφέρονται νὰ συνδράμουν σὲ περίπτωσι ἀτυχήματος στὸν θαλάσσιο χῶρο εὐθύνης τῆς χώρας
γ. τὴν συνεργασία μὲ κέντρα συντονισμοῦ ἐρεύνης καὶ διασώσεως ἄλλων χωρῶν
δ. τὴν ὀργάνωσι, ὑποστήριξι καὶ λειτουργία τῶν ἠλεκτρονικῶν καὶ τηλεπικοινωνιακῶν μέσων καθὼς καὶ συστημάτων θαλασσίου κυκλοφορίας ποὺ σχετίζονται μὲ τὸ ἔργο τῆς ἐρεύνης καὶ διασώσεως καὶ τῆς ἐπιτηρήσεως τοῦ θαλασσίου χώρου εὐθύνης τῆς χώρας.

A.I.S.

Τί εἶναι τὸ AIS;;;
Τὸ σύστημα AIS ἐσχεδιάσθη ἀρχικῶς γιὰ νὰ βοηθήσῃ τὴν ἀποφυγὴ συγκρούσεων πλοίων, καθὼς καὶ νὰ ὑποστηρίξῃ τὶς λιμενικὲς ἀρχὲς στὴν ἐπίτευξι τοῦ καλλιτέρου ἐλέγχου τῆς θαλασσίου κυκλοφορίας. Οἱ πομποὶ AIS ποὺ εἶναι ἐγκατεστημένοι στὰ πλοῖα περιλαμβάνουν ἔναν δέκτη ἐντοπισμοὺ θέσεως GPS (Global Positioning System) ποὺ ὑπολογίζει τὶς συντεταγμένες τῆς θέσεως τοῦ πλοίου, τὴν ταχύτητά του καὶ τὴν πορεία του. Περιλαμβάνει ἐπίσης ἕναν πομπὸ VHF, ὁ ὁποῖος μεταδίδει περιοδικὰ τὶς πληροφορίες αὐτὲς σὲ δύο κανάλια VHF (συχνότητες 161,975 MHz καὶ 162,025 MHz – παλαιὰ VHF κανάλια 87 & 88).
Ἄλλα πλοῖα καὶ σταθμοὶ βάσεως μποροῦν νὰ λάβουν τὶς πληροφορίες αὐτὲς χρησιμοποιῶντας ἔναν δέκτη AIS. Στὴν συνέχεια, μὲ χρήσι εἰδικοῦ λογισμικοῦ, ποὺ ἐπεξεργάζεται τὰ δεδομένα, τὰ πλοῖα ἐμφανίζονται στὶς ὀθόνες συστημάτων πλοηγήσεως ἢ σὲ ὑπολογιστή.
*Ἀρκεῖ νὰ πατήσῃ κάποιος ἕνα μπουτόν (ἐπάνω στὸ A.I.S.) γιὰ νὰ καταγραφῇ σὲ ὅλους τοὺς σταθμοὺς παγκοσμίως πὼς τὸ πλοῖο εὑρίσκεται σὲ ἀνάγκη…

GRMCC

Τὸ GRMCC ἀποτελεῖται ἀπό:
α. Δύο (02) τοπικοὺς τερματικοὺς σταθμοὺς λήψεως δορυφορικῶν δεδομένων (GEOLUT-LEOLUT).
β. Τὸν κεντρικὸ τερματικὸ σταθμὸ ἐλέγχου λήψεως καὶ διανομῆς τῶν δορυφορικὼν δεδομένων (MCC).
γ. Πέντε (5) τερματικὰ ἐλέγχου – διαχειρίσεως περιστατικῶν Ἐρεύνης – Διασώσεως (Rescue Control Systems – RCSs).
Τὸ Ἑλληνικὸ Κέντρο εὑρίσκεται σὲ 24ωρο λειτουργία καὶ εἶναι στελεχωμένο μὲ προσωπικὸ τοῦ Λιμενικοὺ Σώματος-Ἑλληνικῆς Ἀκτοφυλακῆς (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) καὶ τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας (Π.Α).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ

Ἡ Διεύθυνσις Ἀσφαλείας Ναυσιπλοΐας μεριμνᾶ γιὰ τὸν καθορισμὸ ὁρῶν ἀσφαλοῦς ναυσιπλοΐας πρὸς προστασία τῆς ἀνθρωπίνου ζωῆς καὶ περιουσίας στὴν θάλασσα, τὴν θέσπισι ἐθνικοῦ κανονιστικοὺ πλαισίου ἐπὶ θεμάτων ἀσφαλοῦς ναυσιπλοΐας, συμπεριλαμβανομένων ἐκείνων που ἀφοροῦν σὲ τεχνικὰ θέματα κατασκευῆς καὶ ἐξοπλισμοῦ πλοίων, καθὼς καὶ τὴν προσαρμογὴ τῆς ἐθνικῆς νομοθεσίας σύμφωνα μὲ τις Διεθνεῖς Συμβάσεις, ποὺ κυρώνει ἡ χώρα καὶ τὴν ἐνωσιακὴ νομοθεσία, τὴν ὀργάνωσι τῆς διενέργειας καὶ τὴν ἄσκηση ἐλέγχων τῆς ποιότητος τῶν ἐπιθεωρήσεων τῶν ὑπὸ ἑλληνικὴ σημαία πλοίων, καθὼς καὶ πλοίων μὲ ξένη σημαία ποὺ καταπλέουν σὲ ἑλληνικοὺς λιμένες, σύμφωνα μὲ τὸ Μνημόνιο Κατανοήσεως τῶν Παρισίων (Paris MOU), τὴν ἀναγνώρισι καὶ ἐξουσιοδότησι τῶν Ἀναγνωρισμένων Ὀργανισμών, τὸν διοικητικὸ ἔλεγχο τῶν ναυτικῶν ἀτυχημάτων, τὴν διαμόρφωσι καὶ ὑποστήριξι θέσεων καὶ τὸν συντονισμὸ ἐνεργειῶν ἐπὶ θεμάτων ἀσφαλείας ναυσιπλοΐας σὲ διεθνὲς ἐπίπεδο.
Ἐπίσης, προγραμματίζει, σχεδιάζει, ἀναπτύσσει, θεσπίζει καὶ ἐφαρμόζει τὸ νομοθετικὸ πλαίσιο, ὀργανώνει ἐπιχειρησιακὰ τὰ συστήματα παρακολουθήσεως θαλασσίου κυκλοφορίας καὶ παρακτίου ἐπιτηρήσεως θαλασσίου πεδίου ποὺ διαθέτει ἢ χρησιμοποιεὶ τὸ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καὶ σχετίζονται μὲ τὸν ἐντοπισμὸ τῶν πλοίων.

DESIGNATED PERSON ASHORE = Ἐξουσιοδοτημένο Πρόσωπο στην Ξηρά.

Τὰ κύρια καθήκοντα τοῦ/τῆς DPA περιστρέφονται γύρω ἀπὸ τὴν σωστὴ ἐφαρμογὴ τοῦ κώδικα ISM / ISPS τόσο ἐπάνω στὰ πλοῖα, ὄσο καὶ στὸ γραφεῖο. Ἐπιπροσθέτως, πρέπει νὰ φροντίζῃ νὰ τίθενται ἔγκαιρα καὶ σωστὰ σὲ ἐφαρμογὴ οἱ νέοι κανονισμοί, ποὺ ἀποῤῥέουν ἀπὸ τὸν SOLAS, τὴν STCW καὶ τὴν σημαία τοῦ πλοίου. Σύμφωνα μὲ τὸν κώδικα ISM, ὁ/ἡ DPA δρᾶ παράλληλα μὲ τὸ συνηθισμένο προσωπικὸ μιᾶς παραδοσιακῆς ναυτιλιακῆς ἐπιχειρήσεως, προκειμένου νὰ ὑπάρχῃ ἔνα ἄτομο εἰδικὰ ἐπιφορτισμένο νὰ διασφαλίζῃ ἔναν ἀξιόπιστο σύνδεσμο ἀνάμεσα στὴν διοίκησι καὶ στοὺς ναυτικοὺς καὶ νὰ ἐπιβλέπῃ τις λειτουργίες τῶν πλοίων παρακολουθώντας τὴν λειτουργίᾳ κάθε πλοίου ἀπὸ τὴν ἄποψι τῆς ἀσφαλείας καὶ τῆς ἀποφυγῆς ῥυπάνσεως καὶ διασφαλίζοντας ὅτι ἐφαρμόζονται οἱ ἀναγκαῖοι πόροι καὶ ὑποστήριξι ἀπὸ τὴν ξηρά.
Ἡ θέσις τοῦ/τῆς DPA προέκυψε ἀπὸ πολὺ σοβαρὰ ναυτικὰ ἀτυχήματα, ποὺ συνέβησαν ἀνάμεσα στὰ 1987 (HOFE- Herald of Free Entreprise) καὶ 1990 (Scandinavian Star). Ἡ ἀνάλυσις τῶν αἰτιῶν αὐτῶν τῶν ἀτυχημάτων ἀπεκάλυψε σοβαρὲς ἐλλείψεις στὴν δομὴ τῆς διοικήσεως. Ὁ/ἡ DPA ἐπικυρώθη ἀπὸ τὴν 17η Γενικὴ Συνέλευση τοῦ IMO τὸ 1993.
Ἡ ἐργασία τοῦ DPA ἐν μέρει λαμβάνει χώρα στὴν ξηρὰ καὶ ἐν μέρει στὰ πλοῖα στὴν θάλασσα. Τὸ ἐξουσιοδοτημένο πρόσωπο στὴν ξηρὰ (DPA) γιὰ συγκεκριμένα πλοῖα, τυπικὰ ἀναλαμβάνει:
Νὰ διενεργῇ ἐπὶ τῶν ποντοπόρων πλοίων ἐσωτερικὲς ἐπιθεωρήσεις σύμφωνα μὲ τοὺς ISM, ISPS καὶ MLC,
Νὰ ἀναλύῃ τις πρακτικὲς ἐργασίας, νὰ γράφῃ ἀναφορὲς καὶ νὰ ἐντοπίζῃ ἀδυναμίες καὶ μὴ συμμορφώσεως,
Νὰ εἰσάγῃ, σὲ συνεργασία μὲ τὴν διοίκησι, τοὺς ὑπευθύνους τῶν διαφόρων τμημάτων στὸ γραφεῖο καὶ τοὺς πλοιάρχους τῶν πλοίων, διορθωτικὲς ἐνέργειες καὶ νὰ παρακολουθῇ τὴν ἐφαρμογή τους,
Νὰ προσδιορίζῃ τὶς ἀνάγκες καταρτίσεως τῶν μελῶν τοῦ πληρώματος,
Νὰ διενεργῇ/ ἀνασκοπῇ Ἐκτιμήσεις Κινδύνων ἐπὶ τοῦ πλοίου.

Οἱ δεξιότητες ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν τεχνικὴ πλευρὰ τῆς ἐργασίας τοῦ/τῆς DPA εἶναι:
Ἐκτεταμένη γνῶσις τῶν ἰσχυόντων διεθνῶν καὶ ἐθνικῶν κωδικῶν, ὁδηγιῶν καὶ προτύπων, ὅπως οἱ Κώδικες ISM καὶ ISPS, ὁ SOLAS, ἡ MARPOL κλπ.
Πολὺ καλὴ γνώσις καὶ χειρισμὸς τῶν ἀγγλικῶν
Πολὺ καλὴ γνῶσις τῆς ναυτιλίας καὶ τῆς ναυτοσύνης
Γνῶσις τῶν νέων τεχνολογιῶν, κατὰ προτίμησι προγραμματιστικὲς
Δυνατότης ἀξιολογήσεως τῶν ἐντύπων τοῦ ISM ποὺ λαμβάνονται ἀπὸ τὰ πλοῖα

Ἀπαιτήσεις ἐκπαιδεύσεως/καταρτίσεως
Οἱ τυπικὲς διαδρομὲς καταρτίσεως, ποὺ μπορεῖ νὰ ἀκολουθήσῃ κάποιος, πρὸ κειμένου νὰ γίνῃ ἐξουσιοδοτημένο πρόσωπο στὴν ξηρὰ εἶναι δίπλωμα ἀξιωματικοῦ γεφύρας ἢ δευτέρου μηχανικοῦ ἢ πανεπιστημιακὸ δίπλωμα σὲ κατεύθυνσι management μὲ πολυετῆ ἐμπειρία στὶς λειτουργίες διοικήσεως πλοίου.
Ὁ/ἡ DPA πρέπει να παρακολουθήσῃ κατ’ ἀρχὴν πιστοποιημένη ἐκπαίδευσι DPA καὶ Company Security Officer- Maritime (CSO) καὶ να πάρῃ τὰ ἀντίστοιχα πιστοποιητικὰ ἐκπαιδεύσεως. Ἐπίσης ἀπαιτεῖται ἀπὸ τὴν Σύμβασι γιὰ τὴν Ἐργασία τῆς Θαλάσσης (Maritime Labour Convention) τοῦ 2006 τὸ Maritime Labour Certificate (MLC). Στὴν συνέχεια ἀπαιτῶνται καταρτίσεις σύμφωνα μὲ τὰ προβλεπόμενα ἀπὸ τοὺς νέους κανονισμούς, τὶς συμβάσεις γιὰ τὴν θάλασσα καί τις ἀρχὲς τῆς σημαίας τοῦ πλοίου.

*Πολλὲς ἐταιρεῖες ἀπαιτοῦν ἐπιπρόσθετα καὶ ἐμπειρία θαλασσίου ὑπηρεσίας.}

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Ὁρισμός: Ὁ πλοίαρχος εἶναι ὁ κυβερνήτης τῶν ἐμπορικῶν ἢ ἀκτοπλοϊκῶν σκαφῶν καὶ ταυτόχρονα ὁ ἀντιπρόσωπος τοῦ πλοιοκτήτου στὸ πλοῖο. Εἶναι ὁ κύριος ὑπεύθυνος γιὰ τὴν ἀσφάλεια τοῦ πλοίου, τοῦ πληρώματος, τοῦ φορτίου καὶ τῶν ἐπιβατῶν
Εἰδικότερα, ὁ πλοίαρχος χαράζει τὴν πορεία τοῦ πλοίου καὶ παρακολουθεῖ τὴν ταχύτητά του μὲ τὴν βοήθεια εἰδικῶν ἠλεκτρονικῶν μηχανημάτων ναυσιπλοΐας καὶ χαρτῶν καὶ κάνει τοὺς ἀπαραιτήτους ἑλιγμοὺς γιὰ τὴν ὁμαλὴ προσέγγισι ἢ τὴν ἀπομάκρυνσι τοῦ πλοίου ἀπὸ τὴν προβλῆτα τοῦ λιμανιοῦ. Ἐπιπλέον, ἔχει τὴν γενικὴ εὐθύνη γιὰ τὸν ἀνεφοδιασμὸ τοῦ πλοίου, κρατᾶ τὸ ἡμερολόγιο τοῦ πλοίου καὶ κάνει τὸν ἀναγκαῖο προγραμματισμό. Κατευθύνει καὶ ὀργανώνει τὴν ἐργασία ὅλων τῶν μελῶν τοῦ πληρώματος παρακολουθώντας ταὐτόχρονα τὴν σωστὴ ἐκτέλεσι τῶν καθηκόντων τους. Ἔχει εὐθύνη γιὰ τὴν παροχὴ ἰατρικῆς βοηθείας σὲ μέλη τοῦ πληρώματος ἢ σὲ ἐπιβάτες σὲ περιπτώσεις ἐκτάκτου ἀνάγκης. Ὅταν ἐργάζεται σὲ ἐμπορικὸ πλοῖο, προετοιμάζει τὸ σχέδιο φορτώσεως καὶ ἐκφορτώσεως τοῦ πλοίου, ἐπιβλέπει τὶς ἀντίστοιχες διαδικασίες καὶ φροντίζει γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῶν ἐμπορευμάτων. Παράλληλα, κάνει τις ἀπαραίτητες συνεννοήσεις μὲ τὶς λιμενικὲς ἀρχὲς καὶ τοὺς φορτωτές, καθὼς καί τὶς διαπραγματεύσεις μὲ τοὺς παραλῆπτες τοῦ φορτίου ποὺ μεταφέρει. Στὴν διάρκεια τοῦ ταξειδιοῦ ἔχει ἀπόλυτο ἐξουσία ὅσον ἀφορᾷ στὴν διοίκησι ἀλλὰ καὶ σὲ νομικὰ θέματα. Γιὰ παράδειγμα, μπορεὶ νὰ διατάξῃ ἄκομα καὶ τὴν κράτησι ἐπιβατῶν ποὺ παραβαίνουν τὸν νόμο, νὰ ἀποφασίσῃ τὴν ἀπόῤῥιψι ἐμπορευμάτων ἢ τὴν ἐγκατάλειψι τοῦ πλοίου ἐν περιπτώσει κινδύνου γιὰ τὴν ζωὴ τοῦ πληρώματος ἢ τῶν ἐπιβατῶν.
Εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ τὴν πληρωμὴ τῶν μισθῶν τοῦ πληρώματος, καθὼς καὶ γιὰ τὴν σύνταξι ἀναφορῶν καὶ ἐκθέσεων ποὺ ἀπαιτῶνται ἀπὸ τὶς ἀρχὲς ἢ τὴν ναυτιλιακὴ ἐπιχείρησι.
Γιὰ τὴν διεκπεραίωσι πολλῶν ἀπὸ αὐτὰ τὰ καθήκοντά του συνεργάζεται μὲ τοὺς ἄλλους ἀξιωματικοὺς τοῦ πλοίου.
Γενικά, ὁ πλοίαρχος εἶναι ὑπεύθυνος για τὴν χάραξι τῆς πορείας τοῦ πλοίου καὶ τοὺς ἑλιγμοὺς προσεγγίσεως στὰ λιμάνια. Ἔχει εὐθύνη γιὰ τὴν ἐπιλογὴ καὶ τὸν συντονισμὸ τῶν ἀρμοδιοτήτων τοῦ πληρώματος, τὴν τηρήσι τῆς τάξεως, τὸν ἔλεγχο καταλληλότητος καὶ τὴν καλὴ λειτουργία καὶ ἀσφάλεια τοῦ πλοίου.

SUPER PUMA

Ἡ Ἑλληνικὴ Πολεμικὴ Ἀεροπορία παρέλαβε τὰ πρῶτα AS-332C-1 Super Puma τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1999, τὰ ὁποῖα καὶ ἐνετάχθησαν στὴν δύναμη τῆς 358 Μοίρας Ἐρεύνης & Διασώσεως «Φαέθων», μὲ ἔδρα τὴν ἀεροπορικὴ βάσι τῆς Ἐλευσῖνος. Συνολικὰ σὲ ὑπηρεσία εὑρίσκονται 12 ἀεροσκάφη τὰ ὁποῖα χρησιμοποιοῦνται γιὰ ἀεροδιακομιδές, ἀποστολὲς ἐρεύνης καὶ διασώσεως καὶ ἐρεύνης καὶ διασώσεως μάχης. Παράλληλα ἐλικόπτερα Super Puma χρησιμοποιεῖ καὶ τὸ Πυροσβεστικὸ Σῶμα σὲ ῥόλους διασώσεως, μεταφορᾶς προσωπικοῦ καὶ ἐξωτερικοῦ φορτίου, δασοπυροσβέσεως μὲ χρήσι ἐξωτερικοῦ κάδου καὶ διασώσεως μὲ τὴν χρήσι βαρούλκου διασώσεως…
…Ἡ Ἑλλας στὰ χαρτιὰ ἔχει ἔναν ἀξιόλογο ἀριθμητικὰ στόλο ἐλικοπτέρων ἐρεύνης καὶ διασώσεως. Πόσο δικαιολογημένο ὅμως εἶναι ἡ Ἑλλάς ἀπὸ τὰ 12 αὐτὰ ἐλικόπτερα να μπορῇ νά στηρίζεται μόνον …στά τρία, γιά ἀποστολές διασώσεως καί νά ἀναγκάζεται νά ἀφήνῃ γιά κάποιες ὦρες ἔστω «γυμνό» τό Αἰγαῖο;…

DAUPHIN

Πληρωμένα ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες φορολογουμένους ποὺ πλήρωσαν 50 ἐκατομμύρια εὑρῶ, ἐπέταξαν ΜΟΝΟΝ κατὰ τὴν διάρκεια τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων. Δεν ἐπέταξαν -ὅμως- ΠΟΤΕ, ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙ ΕΡΕΥΝΗΣ ΔΙΑΣΩΣΕΩΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣΤΗΚΑΝ…
(Ἀπὸ τότε ποὺ ἀγοράστηκαν δώσαμε ἄλλα 280 ἐκατομμύρια εὑρῶ γιὰ νὰ πάρουμε ἀκόμη 17 ἐλικόπτερα γιὰ τὸν ἴδιο λόγο!)
Τὰ Dauphin-λοιπόν- δὲν ἐπέταξαν μετὰ ἀπὸ τοὺς Ὀλυμπιακοὺς γιατὶ προέκυψαν προβλήματα τεχνικῆς ὑποστηρίξεως(!!!)
(…Τότε προσεπάθησε νὰ τὰ ἀναλάβῃ τὸ ΠΝ γιατὶ ἡ ΠΑ δὲν τὰ ἤθελε. Πληρώσαμε καὶ ἐκπαιδεύσεις γιὰ πιλότους τοῦ ΠΝ στὴν Γαλλία. Αὐτοὶ θὰ ἔπρεπε νὰ συμπληρώσουν ἔναν ἱκανὸ ἀριθμὸ ὡρῶν πτήσεως, ὥστε νὰ καταστοῦν οἱ ἴδιοι ἐκπαιδευτὲς καὶ μετὰ νὰ ἐκπαιδεύσουν προσωπικὸ τοῦ λιμενικοῦ…)
Οἱ λιμενικοὶ ἐκπαιδεύθησαν ἀλλὰ τὰ Dauphin δὲν τὰ εἴδαμε σὲ διάσωσι!!!
Μήπως μπορεῖ νά ἀπαντήσῃ κάποιος- γιατί τελικά- ἀπῆχαν ἀπό τήν διάσωσι στό Norman Atlantic;;;

Μήπως μπορεῖ κάποιος νά μᾶς ἀπαντήσῃ ποῦ ἦσαν τά ἕξι ἀχρησιμοποίητα ἐλικόπτερα Dauphin τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος, κατά τήν διάσωσι τοῦ Norman Atlantic;;;

«Express Samina»

Στὶς 26 Σεπτεμβρίου 2000 στὶς 10 καὶ τέταρτο τὸ βράδυ τὸ «Express Samina» προσκρούει στὶς νησῖδες Πόρτες καὶ μέσα σὲ 20 λεπτὰ βυθίζεται. Ἀπὸ τοὺς 510 ἐπιβᾶτες του, 81 δὲν καταφέρνουν νὰ βγοῦν στὴν στεριὰ καὶ πνίγονται.
Μὲ τὸ μέγεθος τῆς τραγῳδίας καὶ τὴν ὀργὴ τῶν συγγενῶν καὶ τῆς κοινῆς γνώμης νὰ ἀσκοῦν ἀφόρητες πιέσεις ἡ πολιτικὴ ἡγεσία ξεκινᾶ τὶς μεγαλόστομες ἀναγγελίες.
Ὁ τότε πρωθυπουργὸς Κώστας Σημίτης δηλώνει: «Ἐκφράζω τὴν ὀδύνη μου γιὰ τὸν θάνατο τόσων συνανθρώπων μας ἀπὸ τὸ ναυάγιο τοῦ πλοίου «Ἐξπρὲς Σάμινα» ἀνοικτὰ τῆς Πάρου. Τὴν στιγμὴ αὐτήν, ποὺ ἀκόμη συνεχίζεται μιὰ τεράστια ἐπιχείρησις ἐντοπισμοῦ τῶν ἀγνοουμένων, δὲν θέλω νὰ προσθέσῳ τίποτα ἄλλο. Ἔδωσα ἐντολὴ νὰ διερευνηθοῦν πλήρως τὰ αἴτια τοῦ ναυαγίου καὶ νὰ ἀποδοθοῦν εὐθῦνες. Διαβεβαιώνω τὸν ἑλληνικὸ λαὸ ὅτι θὰ χυθῆ ἄπλετο φῶς σὲ αὐτὴν τὴν ναυτικὴ τραγωδία ποὺ μᾶς συνεκλόνισε ὅλους. Πρὸς τοὺς οἰκείους τῶν θυμάτων ἐκφράζω τὰ εἰλικρινά μου συλλυπητήρια».

Ὁ τότε ὑπουργὸς ἐμπορικῆς ναυτιλίας Χρῆστος Παπουτσῆς φθάνει τὴν ἑπομένη ἡμέρα στὸν τόπο τῆς τραγῳδίας μὲ ἐλικόπτερο Super Puma. Παρ’ ὅλο ποὺ αὐτὰ τὰ ἐλικόπτερα δὲν σηκώθηκαν τὴν προηγουμένη ἡμέρα, γιὰ νὰ λάβουν μέρος στὴν ἐπιχείρησι διασώσεως, μὲ τὴν δικαιολογία ἀπὸ τὴν πολιτικὴ ἡγεσία -ὑπουργὸς τύπου Τηλέμαχος Χυτήρης καὶ ὑφυπουργὸς ἀμύνης Δημήτριος Ἀποστολάκης- ὅτι δὲν εἶναι ἐκπαιδευμένο τὸ προσωπικὸ ποὺ τὰ στελεχώνει. Καί, παρ’ ὅλο ποὺ τὸ ἐπιτελεῖο τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας ὑποστηρίζει τὸ ἀντίθετο, λέγοντας ὅτι ὑπῆρχε ἕτοιμη ὁμάδα διασώσεως, ἡ ὁποία δὲν κατάφερε νὰ συμμετάσχῃ τελικὰ στὴν διάσωσι. Αὐτὸ ποὺ τελικὰ ἔφταιγε καὶ δὲν σηκώθηκαν τὰ Super Puma ἦταν γραφειοκρατικὰ κωλύματα!

Ὁ Χρηστὸς Παπουτσῆς, ὑπουργὸς ἐμπορικῆς ναυτιλίας, -στὸ ἰδιο ὑπουργεῖο ποὺ ἀνήκουν τὰ ἐλικόπτερα- ἀπαντᾶ στὶς ἐπικρίσεις ποὺ ἐδέχθη, γιὰ τὴν χρήσι τοῦ Super Puma σὰν μεταφορικό του μέσον: «Οὔτε μὲ κότερα οὔτε μὲ ἐλικόπτερα ἔχω συνηθίσει νὰ μετακινοῦμαι, ἀλλὰ οἱ ἐντολὲς τοῦ πρωθυπουργοῦ ἦσαν σαφεῖς».
Ἀπολογούμενος γιὰ τὶς πολιτικὲς εὐθῦνες ποὺ προέκυψαν ἀπὸ τὴν μὴ ἔγκαιρη κινητοποίησι τοῦ μηχανισμοῦ διασώσεως δηλώνει: «Δὲν σκοπεύω νὰ ὑποβάλῳ τὴν παραίτησί μου» καὶ ἐμμένει στὶς ἐξαγγελίες τοῦ τότε πρωθυπουργοῦ.
Τὸ μαχαῖρι θὰ φθάση στὸ κόκκαλο, ἡ ἐντολὴ τοῦ πρωθυπουργοῦ εἶναι σαφής: νὰ χυθῇ ἄπλετο φῶς καὶ μὲ αὐστηρότητα νὰ ἀποδοθοῦν εὐθῦνες

Ὁ τότε ὑπουργὸς δικαιοσύνης Μιχάλης Σταθόπουλος δηλώνει στὴν Βουλή: «Ὑπάρχουν μεγάλες εὐθῦνες παντοῦ, οἱ ὁποῖες καὶ θὰ διερευνηθοῦν. Τὸ ναυτικὸ δυστύχημα δὲν ἀποτελεῖ μόνον τραγῳδία, ἀλλὰ ὑπάρχουν σοβαρὲς ἐνδείξεις «ἐγκληματικῆς ἀδιαφορίας»…».
Τὸ ἰστορικὸ τῶν βουλευμάτων εἶναι μιὰ παρῳδίᾳ ἀποφάσεων καὶ ἀναιρέσεών τους σχετικὰ μὲ τὸ εἶδος τῆς παραπομπῆς τῶν ὑπευθύνων γιὰ τὸ ναυάγιο τοῦ «Express Samina».
Ἀρχικὰ στὸ ἐδώλιο τοῦ κατηγορουμένου θὰ κάθονταν 17 ἄτομα, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ΕΞΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ. Στὴν συνεχεία τὰ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ τῶν μελῶν τοῦ πληρώματος μετετράπησαν ἀπὸ τὸ Συμβούλιο Ἐφετῶν Αἰγαίου μὲ τὸ βούλευμα ὑπ. ἀριθ 71/2002 ΣΕ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΑ.
Μὲ τὸ ἰδιο βούλευμα τὸ Συμβούλιο Ἐφετῶν Αἰγαίου ἀπεφάσισε νὰ ΜΗΝ ΥΠΑΡΞῌ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ MFD ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΗΚΕ ΤΟ ΣΑΜΙΝΑ, γιὰ τὰ φθαρμένα σωσίβια καὶ τὶς κακοσυντηρημένες βάρκες.

Στὸν δρόμο πρὸς τὸ δικαστήριο ἀρκετὰ ἀπὸ τὰ ἄτομα τῆς ἐπιθεωρήσεως ἐμπορικῶν πλοίων ἀπηλλάγησαν ἤ ἡ ὑπόθεσίς τους θὰ δικασθῆ ἀπὸ ἄλλο δικαστήριο -ἂν βέβαια δὲν παραγραφοῦν μέχρι τότε τὰ ἀδικήματα. Κάτω ἀπὸ τὶς πιέσεις τῶν συγγενῶν τελικὰ μὲ τὸ ὑπ. ἀριθ. 122/2004 βούλευμα τοῦ Συμβουλίου Ἐφετῶν Αἰγαίου παραπέμπονται ὁ πλοίαρχος καὶ ὁ ὑποπλοίαρχος γιὰ κακουργήματα. Τὰ ὑπόλοιπα 5 μέλη τοῦ πληρώματος βαρύνονται μὲ κατηγοριες σὲ βαθμὸ πλημμελήματος. Οἱ ἐκπρόσωποι τῆς πλοιοκτητρίου ἑταιρείας Κωνσταντῖνος Κληρονόμος καὶ Νῖκος Βικᾶτος, ἀντιμετωπίζουν κατηγορίες γιὰ ἔκθεσι σὲ κίνδυνο ἀνθρωπίνου ζωῆς, ἐνῷ θὰ δικαστοῦν καὶ γιὰ ἠθικὴ αὐτουργία σὲ ψευδῆ βεβαίωσι, ποὺ ἀφορᾶ στὴν ἔκδοσι πιστοποιητικῶν ἀξιοπλοΐας τοῦ «Σάμινα» ἀπὸ τοὺς ἐπιθεωρητὲς τοῦ ΥΕΝ καὶ ἀξιωματικῶν τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος.
Τέλος ἕνας ἐπιθεωρητὴς τοῦ ΥΕΝ θὰ δικασθῆ μαζὶ μὲ τοὺς 8 προηγουμένους.

Οἱ ἐμφανεῖς αἰτίες γιὰ τὴν βύθισι τοῦ «Σάμινα», σύμφωνα καὶ μὲ τὰ πολυαναμενόμενα πορίσματα, εἶναι οἱ παρακάτω:
Τὰ ἀνοικτὰ στεγανά. Πρόκειται γιὰ τὶς ὑδατοστεγεῖς μπουκαπόρτες, οἱ ὁποῖες ἦσαν ἀνοικτὲς, ἀφοῦ οὐδεὶς ἐφρόντισε νὰ τὶς κλείσῃ. Ἡ εὐθύνη γιὰ τὸν ἀσφαλισμὸ τῶν μπουκαπορτῶν βαρυνεῖ τὸν Ἀ’ μηχανικό.
Τὰ 17 ἀνασφάλιστα φορτηγά, ποὺ μετεκινήθησαν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ πάρῃ κλίση τὸ πλοῖο καὶ νᾶ ἐπιταχυνθῇ ἡ βύθισίς του.
Τὰ παλαιὰ καὶ κακοσυντηρημένα σωστικὰ μέσα. Μιὰ ἀπὸ τὶς σωσίβιες λέμβους δὲν ἐλειτούργησε καὶ οἱ ναυαγοί, ποὺ εῖχαν ἐπιβιβασθῆ  σὲ αὐτήν, παρεσύρθησανν ἀπὸ τὰ κύματα, ἐνῶ τὰ σωσίβια ἦσαν τριῶν δεκαετιῶν.
Ἡ λάθος ἐνημέρωσις τοῦ κέντρου συντονισμοῦ διασώσεως.
Οἱ λανθασμένες ἐνέργειες καὶ οἱ παραλείψεις τοῦ πλοιάρχου Β.Γιαννάκη καὶ τοῦ ὑπολοιάρχου Ἄν.Ψυχογιοῦ.
Τὸ ὅ,τι πλοῖο  ἐταξείδευε τὸν τελευταῖο μῆνα πρὶν ἀπὸ τὸ ναυάγιο, χωρὶς τὰ ἀναγκαῖα πιστοποιητικά, καὶ δὲν ὑπῆρχε λίστα ἐπιβατῶν οὔτε σχέδιο ἐγκαταλείψεώς του.
Οἱ αἰτίες ποὺ δὲν καταδεικνύονται ἀπὸ τὰ πορίσματα εἶναι λίγο πολὺ γνωστές.

Ὁ Παντελῆς Σφηνιᾶς, ἀντιπρόεδρος τῆς Minoan Flying Dolphin -ποὺ μετὰ τὸ ἀτύχημα μετῳνομάσθη σὲ Hellenic Flying Dolphin- εἶχε προσπαθήσει τὸν προηγούμενο καιρὸ τοῦ ἀτυχήματος νὰ δημιουργήσῃ ἕναν μονοπωλιακὸ κολοσσὸ στὶς θαλάσσιες συγκοινωνίες. Ἐξηγόραζε ἄλλες ἑταιρεῖες καὶ παλαιὰ πλοῖα μὲ σκοπὸ τὴν κυριαρχία στὸ Αἰγαῖο.
Ξαναβάπτιζε παλαιὰ πλοῖα, τὰ ὁποῖα κυκλοφοροῦσαν δεκαετίες στὴν θαλάσσα μὲ νέα ὀνόματα. Τὸ «Σάμινα» συγκεκριμένα ἦταν πλοῖο τοῦ 1965. Σύμφωνα μὲ δήλωσή του, πρὶν τὸ ἀτύχημα «ὁ ἀντιπρόεδρος Παντελῆς Σφηνιᾶς ὑποστηρίζει ὅτι τὰ πλοῖα τους, ποὺ μὲ τὶς ἐκτεταμένες ἐπισκευὲς καὶ ἐργασίες ποὺ γίνονται θὰ εἶναι τὰ ἀσφαλέστερα τῆς Εὐρώπης», ἐνῶ σὲ ἄλλη του συνέντευξη ὑπεστήριζε ὅτι «γιὰ τὴν ἑταιρεία προέχει ἡ ἀσφάλεια τῶν ἐπιβατῶν, οἱ ὁποῖοι θὰ μπορέσουν νὰ ἀσκήσουν κριτικὴ ὅταν διαπιστώσουν τὶς σοβαρὲς ἀλλαγὲς στὰ πλοῖα της. Ὅλα ἔχουν ἀνακατασκευασθεῖ σύμφωνα μὲ τις διεθνεῖς προδιαγραφὲς ἀσφαλείας».

Δύο μῆνες μετὰ τὸ ναυάγιο τοῦ «Σάμινα» ὁ Παντελὴς Σφηνιᾶς «αὐτοκτονεῖ».
Τὰ ΜΜΕ βουίζουν γιὰ τὸν εὐαίσθητο ἄνθρωπο ποὺ ηὐτοκτόνησε λόγῳ τύψεων.
Ἀσφαλῶς ὑπάρχουν καὶ οἱ πιέσεις τῶν μεγαλομετόχων τῆς Minoan Flying Dolphin, ποὺ λόγῳ συγκυριῶν δὲν κατάφερε νὰ μπῇ στὸ χρηματιστήριο, καθὼς καὶ προσωπικὰ χρέη τοῦ πρῴην ἀντιπροέδρου τῆς ἑταιρείας, ὕψους 4,3 δισεκατομμυρίων δραχμῶν.
Τί ἀπό ὅλα αὐτά συνέβαλε στήν «αὐτοκτονία» του;, δὲν θὰ τὸ μάθουμε ποτέ.
Ὅμως οἱ ἐπιλογές του στὸν τρόπο ποὺ ἐχειρίσθη τὴν ναυσιπλοΐα τῆς Ἑλλάδος συνέβαλαν σίγουρα στὸ ναυάγιο τοῦ «Σάμινα»…

…Τοὺς ἐπιβάτες τοῦ «Σάμαινα» ΔΕΝ τοὺς ἐσκότωσε ἡ πρόσκρουσις (προσάραξις) τοῦ πλοίου στὸν βράχο …200 μέτρα ἀπὸ τὴν ἀκτή…
Προσαράξεις γίνονται καὶ θὰ γίνονται πάντοτε καὶ ΑΥΤΟ εἶναι μία φυσικὴ στατιστικὴ συνθήκη.
…Τοὺς ἐπιβάτες τοῦ Σάμαινα τοὺς ἐσκότωσε ἡ δολοφονικὴ ἀμέλεια/ἀδιαφορία. Τοὺς ἐσκότωσαν οἱ πόρτες τῶν «στεγανῶν» τοῦ μηχανοστασίου ποὺ ΔΕΝ ΕΚΛΕΙΣΑΝ. Τοὺς ἐσκότωσαν ἡ γεννήτρια ἀνάγκης καὶ οἱ ἀντλίες ἀνάγκης ποὺ ΔΕΝ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΠΟΤΕ. Οἱ σωσίβιες λέμβοι ποὺ ΔΕΝ ΕΠΕΣΑΝ… Καὶ ΚΥΡΙΩΣ: τοὺς ἐσκότωσαν ΑΥΤΟΙ ποὺ «ἐδοκίμασαν» ὅλα τὰ συστήματα (στὰ χαρτιά) καὶ τὰ εὑρῆκαν ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ!

«NORMAN ATLANTIC»

Πέρα ἀπὸ τὴν συνωμοσιολογικὴ πλευρὰ τοῦ συμβάντος (στὴν ὁποία-ναί-εἶμαι ἐπιῤῥεπής) Πρέπει νὰ ἀναρωτηθοῦμε ψύχραιμα γιὰ τὸ ποιὸς καί τὶ ἐσκότωσε ΟΣΟΥΣ πέθαναν στὴν πυρκαϊὰ τοῦ NORMAN ATLANTIC…
Πυρκαϊὲς συμβαίνουν (καὶ θὰ συμβαίνουν) συχνὰ στὰ πλοῖα. Κι αὐτὸ (ἐπίσης) εἶναι μία ΦΥΣΙΚΉ στατιστικὴ συνθήκη.
Τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν (μὲ τὸ «Ἐξπρὲς Σάμινα» ποὺ τὸ ἐβούλιαξε τὸ Πασόκ…)…
Ὁ Ἰταλὸς πλοίαρχος, τὸ ΥΕΝ, ἡ Ἰταλικὴ ἀκτοφυλακή, Ἡ Ἑλληνικὴ ἀκτοφυλακὴ τὸ κέντρο ἐρεύνης καὶ διασώσεως καὶ τὸ Μαξίμου…ΤΑ ΠΗΓΑΝ ΠΕΡΙΦΗΜΑ!

Οἱ διπλωματοῦχοι ΗΛΙΘΙΟΙ τοῦ Χάρβαρτ καὶ τὸ ἐπιτελεῖο τους ἀπὸ «ἀριστούχους» (κατόχους Lower ) καραγκιόζηδες τῶν πανελλαδικῶν καὶ μέλη τῆς Χούντας τῆς Νέας Δημοπρασίας, δὲν κατάφεραν νὰ θυσιάσουν στὸν Θεὸ τῶν ἀφεντικῶν τους τὶς ἑκατοντάδες τῶν ἀθῴων ἀνθρώπων ὅπως εἴχαν διαταχθῆ… (μὲ λίγα λόγια ὁ Μίλτον καὶ ὁ Τόνυ τὰ ἔκαναν σκατὰ καὶ θὰ τιμωρηθοῦν γι’ αὐτὸ ἐν καιρῷ…)
Τὸ πλοῖο ΔΕΝ ἘΒΟΥΛΙΑΞΕ, τὸ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ διεσώθη, ἀπὸ ἐναέρια μέσα ἐρεύνης καὶ διασώσεως τῆς Ἰταλίας καὶ τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ μὴ ἐκλογὴ τοῦ ΠτΔ πάει καὶ τελείωσε! Ἡ ἐπιτυχία αὐτὴ ὀφείλεται στὶς Ἰταλικὲς καὶ Ἑλληνικὲς ὑπηρεσίες ἐρεύνης καὶ διασώσεως, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν τρέχουσα ἐπικαιρότητα καὶ τὴν ἐμφανῆ προσπάθεια τῶν πρακτορείων νὰ μειώσουν τὴν ἀξία τῆς Ἑλληνικῆς ἢ τῆς Ἰταλικῆς συμμετοχῆς στὴν ἐπιτυχῆ ἔκβασι τῆς διασώσεως.
Φυσικὸ εἶναι μέσα στο ΧΑΟΣ τοῦ ἀνθρωπίνου πανικοῦ, ποὺ εἶχε ξεσπάσει ἐπάνω στὸ φλεγόμενο πλοῖο, νὰ ἀπέθανον/ἐσκοτώθησαν κάποιοι ἀπὸ διάφορες (ἄσχετες μεταξύ τους) αἰτίες.
Εἶναι φυσικὸ ἐπίσης κάποιοι νὰ ἀπέθανον ἀπὸ ἀσφυξία ἢ καὶ φωτιὰ στὰ γκαρὰζ τοῦ ὀχηματαγωγοῦ, ὅπου εἴχαν ἐπιλέξει (καλῶς/κακῶς ἢ παρανόμως) νὰ κοιμηθοῦν…

Στὸ σύνολόν τους -ὅμως- οἱ ἐπιβάτες τοῦ «Norman Atlantic», συνεκεντρώθησαν, ἐνημερώθησαν καὶ ΔΙΕΣΩΘΗΣΑΝ ἀκολουθώντας τὶς ὁδηγίες τῶν μελῶν τοῦ πληρώματος καὶ κάποιων ἀπὸ τοὺς ψυχραιμοτέρους τῶν ἐπιβατῶν, ποὺ τοὺς ἔδιδαν τὰ κέντρα ἐρεύνης καὶ διασώσεως. Πέρα ἀπό τις εἰκαστικὲς περιγραφὲς τῶν ἐπιβατῶν ποὺ αἰσθάνθηκαν τὸ κρύο χέρι τοῦ Χάρου ἐπάνω τους…Τὸ προσωπικὸ τοῦ πλοίου τὰ κατάφερε περίφημα!
Ἀπόδειξις; Ὁ μεγάλος ἀριθμὸς τῶν ζωντανῶν ἐπιβατῶν ποὺ ἔζησαν γιὰ νὰ τοὺς κατηγοροῦν γιὰ …ἀνικανότητα!!!

Ὅταν ἔνα ὀχηματαγωγὸ πλοῖο φλέγεται ἀπὸ τὴν πλώρη μέχρι τὴν πρύμη…κανεὶς ἁπλὸς ἐπιβάτης δὲν μπορεῖ νὰ πῇ τὸ ποῦ εὑρίσκεται τὸ κάθε μέλος τοῦ πληρώματος…Γενικὰ μιλώντας σὲ τέτοιες καταστάσεις ΚΑΘΕ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ εἶναι ἀπησχολημένο μὲ τὴν κατάσβεσι/πρόληψι τῆς φωτιὰς στὰ εὐαίσθητα σημεῖα τοῦ πλοίου...(Ὅπως δεξαμενὲς καυσίμων, καὶ μηχανοστάσιο…) Καὶ αὐτὸ διότι ΚΑΘΕ ΕΧΕΦΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ναυτικὸς γνωρίζει πὼς δὲν ὑπάρχει ἄλλη σωτηρία ἀπὸ τὴν διάσωσι  τοῦ ἰδίου τοῦ πλοίου, στὸ ὁποῖο ἐπιβαίνει!
Ἀπὸ τὴν ἄλλη –βέβαια-ὁ ἐπιβάτης ΑΠΑΙΤΕΙ (καὶ καλὰ κάνει) νὰ χαίρῃ τῆς ἀπολύτου προσοχῆς ΟΛΩΝ τῶν μελῶν τοῦ πληρώματος τοῦ πλοίου …Καί… νὰ διασωθῇ πρῶτος μὲ ἀπόλυτο ἄνεσι καὶ μὲ τὴν χαμηλοτέρα δυνατὴ ὄχλησι γιὰ αὐτὸν καὶ τοὺς δικούς του!
Κάποιοι ἐκ τῶν ἐπιβατῶν, δεν διεσώθησαν πρῶτοι ἢ δεύτεροι ἢ τρίτοι… Ἀλλὰ τελευταῖοι. Ὑπεχρεώθησαν νὰ περιμένουν τὴν ἀπομάκρυνσι τῶν γυναικῶν, τῶν παιδιῶν καὶ τῶν ἀῤῥώστων καὶ αὐτὸ δὲν τὸ ἐχώρεσε ὁ ἐγωιστικὸς βάρβαρος νοῦς των…
Σκηνὲς βαρβάρου βίας ἐσημειώθησαν στοὺς χώρους ἐκκενώσεως…Ἀλλὰ τελικὰ ἐπεκράτησε ὁ λευκὸς Εὐρωπαϊκὸς ἀλτρουϊσμός…Ἔμπειροι τακτικοὶ ἐπιβάτες κατάφεραν νὰ ὑπερβοῦν τοὺς προσωπικούς τους φόβους καὶ μαζὺ μὲ τὸ πλήρωμα, ἐπέβαλαν τὴν τάξη στὴν ζούγκλα τῶν ἐγωϊστῶν βαρβάρων ἀπὸ τὴν Ἀσία…
Στο τέλος ἡ διάσωσις ὁλοκληρώθη βάσει τοῦ ἀρχικοῦ σχεδιασμοῦ. Ἐὰν ἄνοιξαν καὶ μερικὲς μύτες, ἢ ἔστω ἔσπασαν μερικὰ κόκκαλα… Ἐὰν ἐχάθησαν μερικὲς ζωές…Μικρὸ τὸ κακό.

Ἡ ἔρευνα τῶν εἰδικῶν θὰ δείξῃ τί ἀκριβῶς συνέβη στὸ «Norman Atlantic».
Σίγουρα, κάποια πράγματα πήγαν στραβὰ ἢ δὲν ἐλειτούργησαν καθόλου…Κάποιοι ἐπιβάτες δὲν ἦσαν καταγεγραμμένοι…Τὰ ὀχήματα δὲν τηροῦσαν τὶς προδιαγραφὲς φορτώσεως…Ἔγιναν ὑπερβάσεις…Συνηθισμένα πράγματα, ποὺ συμβαίνουν παντοῦ καθημερινά…

Τὸ πλοῖο μετέφερε Ἑλληνικὰ ἐλαιόλαδα στὴν Ἰταλία γιὰ νὰ μετονομασθοῦν σὲ …EXTRA VIRGIN ITALIAN OLIVE OIL
Μὲ τὸν ἕνα ἢ τὸν ἄλλο τρόπο πήραν φωτιά… Ἐχύθησαν στὰ χαμηλότερα ἐπίπεδα… Μετέδωσαν τὴν Φωτιά… Τὸ πλοῖο λόγῳ ἑορτῶν ἤταν γεμάτο ἐπιβᾶτες…

Ἦαν ἐμπρησμός- ἐν μέσῳ κακοκαιρίας- ἤ πυρκαϊά στό «Norman Atlantic»
Ἦταν ἕνα ἀτύχημα προκληθέν;…
Ἦταν ἕνα ἀτύχημα ἀπό φυσικά αἴτια; (βραχυκύκλωμα, τριβές, σπινθῆρες…) Ἡ ἔρευνα θὰ τὸ δείξη… Νὰ εἶσθε σίγουροι.
Αὐτό ποὺ δὲν θὰ δείξη ἡ «ἔρευνα», εἶναι ἐκείνα τὰ μικρὰ σκοτεινὰ καλικατζαράκια ποὺ βάζουν φωτιὲς στὶς πιὸ …βολικὲς συγκυρίες για τὴν ἐξουσία (στὴν Ἑλλάδα, στὴν Μαλαισία καὶ ἀλλοῦ…)
Μπορεὶ ὁ πόλεμος συμφερόντων να σκοτώσῃ ἑκατοντάδες ἀθῴων ἐπιβατῶν;Ἢ διεθνὴς σκηνὴ βρίθει ἀπὸ παραδείγματα ποὺ συνηγοροὺν σὲ αὐτό…

Ἀλλὰ -εἴπαμε- εἶμαι ἐπιῤῥεπὴς στὶς θεωρίες συνωμοσίας…
Κι ἔτσι θὰ πορευόμεθα πρός τις «ἐκλογές» μὲ τὴν φωτιὰ στὸ «Norman Atlantic» νὰ σιγοκαίῃ ἀπὸ …φυσικὴ αἰτία, ὅσο ὁ Ξηρὸς θὰ παραμένη τρομοκράτης, …ποιητικῇ ἀδείᾳ!!!

Δ. Μ. 

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Τὸ Norman Atlantic καὶ οἱ καλικάντζαροι τῶν ἐκλογῶν

Leave a Reply