Τὸ δίλημμα τοῦ κοσμικοῦ πολιτισμοῦ!!!

Τὸ δίλημμα τοῦ κοσμικοῦ πολιτισμοῦ!!!
Ἡ Εὐρώπη ἔχει εἰσέλθει σὲ κυκεώνα θανάτου. Ἀπὸ τὴν μιὰ ἵσταται ἡ Εὐρώπη ὡς γενέτειρα τῶν ἀξιῶν τοῦ Διαφωτισμοῦ περὶ ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ποὺ κατ’ ἐπέκτασιν συνδέεται μὲ τὴν ἀνθρωπιά, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλην εἶναι ἡ ἐπιβίωσις τῆς γενέτειρας τῆς ἰδίας.

Οἱ μουσουλμάνοι πρόσφυγες/μετανάστες, ἀπὸ τὸ Μπαγκλαντὲς μέχρι τὸ Μαρόκο, φτωχοὶ καὶ κατατρεγμένοι, εἰσβάλλουν στὴν Εὐρώπη. Καὶ δὲν θὰ ὑπῆρχε ἄλυτο πρόβλημα ἂν οἱ «κατατρεγμένοι καὶ πεινασμένοι», μετὰ ἀπὸ ἔναν χρόνο, ἀφοῦ χορτάσουν, δὲν θὰ ἐπέστρεφαν στὴν κυρίαρχη ταὐτότητά τους, στὸν μουσουλμανισμὸ καὶ στὴν Σαρία.
Κι ἐδῶ εἶναι τὸ μεγάλο δίλημμα τοῦ Δυτικοῦ κόσμου: Νά γυρίσῃ στήν πρίν τόν Διαφωτισμό θεοκρατία, εἶτε αὐτὴ εἶναι χριστιανικὴ εἶτε ἰσλαμική, ἢ νά ἐκδιώξῃ τούς μουσουλμάνους, ἀφοῦ αὐτοὶ εἶναι ἀμετάκλητοι φορεῖς τῆς θεοκρατίας, καὶ μάλιστα τῆς πλέον βαρβαρικῆς χειρίστης θεοκρατίας.
Ἀκόμη περισσότερο, αὐτὴ ἡ θεοκρατία εἶναι ἰστορικὼς καὶ δεοντολογικῶς ἐκτὸς τῆς γενέτειρας τοῦ Διαφωτισμοῦ, ἄρα ἐκτὸς ὁρίων συναφείας καὶ ἐκτὸς χαλιναγωγήσεως. Εὐρώπη καὶ μουσουλμανισμὸς δὲν συναντῶνται κάπου, οὔτε μποροῦν νὰ συναντηθοῦν καὶ τότε ἰσχύει τό: «Ἤ ἐσύ, ἤ ἐγώ!»

Ἐν προκειμένῳ λοιπὸν ὁ κοσμικὸς πολιτισμὸς ἔχει νὰ συγκρουσθῇ  μὲ μιὰ ἐντελῶς ἐξωγενή, ἄκρως ἀσυμβίβαστη θεοκρατία, φορεῖς τῆς ὁποίας δὲν εἶναι ἄλλοι παρὰ οἱ κατατρεγμένοι καὶ βασανισμένοι πρόσφυγες, εἶτε τὸ θέλουν εἶτε ὄχι.
Ἴσως καὶ αὐτοὶ νὰ εἶναι δέσμιοι καὶ νὰ αὐτοσυγκρούονται.

Ἰδοῦ τὸ δίλημμα καὶ ὁ χῶρος ἀναταραχῆς καὶ διαμάχης στὴν ΕΕ, ποὺ τὴν τερακουνᾶ καὶ τὴν σείει μὲ κίνδυνο νὰ τὴν διαλύσῃ!

Τρύφων Ὀλύμπιος

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply