Βοτανικὸς χωρίς …ἀστέγους καί μέ τέμενος; (α)

  Βοτανικὸς χωρίς ...ἀστέγους καί μέ τέμενος;14Ἤμασταν ἀπὸ τοὺς πρώτους ποὺ πήγαμε ἐκεῖ καὶ ποὺ διαφημίσαμε τὴν προσπάθεια, ἀπὸ τὸν Ἰούλιο ἀκόμη, θέλοντας ἀπὸ βάθους καρδίας νὰ ἐπιτύχουν.
Ἤμασταν ὅμως κι ἀπὸ τοὺς πρώτους ποὺ διερωτήθησαν γιὰ τὸ ποιοὶ πράγματι κρύβονται πίσω ἀπὸ ὅλο αὐτὸ τὸ ἐγχείρημα ἤ, γιὰ νὰ εἴμαστε πιὸ ἀκριβεῖς, βάσει τῶν ἔως σήμερα ἀποκαλυφθέντων, ποιοὶ προσπάθησαν νὰ οἰκειοποιηθοῦν καὶ νὰ καπηλευθοῦν τὴν προσπάθεια.
Καὶ δυστυχῶς, ἂν καὶ πολλὲς οἱ ἀποκαλύψεις, μποροῦμε νὰ καταλήξουμε σὲ …ἀδιέξοδον, ἐφ΄ ὅσον δὲν ἔχουν, ἀκόμη, ξεδιπλωθεῖ πολλὰ ἀπὸ τὰ ἀρχικὰ κίνητρα. Τὰ στοιχεῖα λειψὰ καὶ οἱ ἀπορίες αύξάνονται.
Μόνον βάσει δηλώσεων καὶ ἀνακοινώσεων λαμβάνουμε πληροφορίες πλέον.

Τὸ ἱστορικόν, γιὰ ὅσους δὲν τὸ γνωρίζουν, ἔχει ὡς ἐξῆς:

Μία ὁμάδα πολιτῶν ἀπεφάσισε νὰ καταλάβῃ τὸν χῶρο ποὺ προορίζετο γιὰ τέμενος, ὁ ὁποῖος ἀνῆκε στὸ Πολεμικὸ Ναυτικό, μὲ διπλὸ στόχο: νὰ στεγάσουν ἀστέγους καὶ νὰ ἀποτρέψουν τὴν δημιουργία τοῦ τεμένους στὴν περιοχή. Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι, στὴν πλειοψηφία τους μὴ ἀνήκοντες σὲ κόμματα καὶ σὲ ΜΚΟ, ἔδωσαν ἕναν μεγάλο ἀγῶνα νύκτα καὶ ἡμέρα, γιὰ νὰ κρατηθῇ ὁ χῶρος ἐλεύθερος, ἔως τὴν πρόσφατο, μᾶλλον παράνομον, κατὰ πῶς ἰσχυρίζονται, βιαία ἔξοδόν τους ἀπὸ δυνάμεις τῶν σωμάτων ἀσφαλείας.

Βασική τους ἀρχὴ αὐτῶν τῶν πολιτῶν ἦταν, βάσει τῶν ἐπισήμων τοποθετήσεων, πὼς δὲν θὰ ἐπιτραπῆ σὲ κόμματα καὶ σὲ Μ.Κ.Ο. νὰ καπελώσουν τοὺς ἀγῶνες τους, κάτι ποὺ διεφήμιζαν διαρκῶς καὶ μὲ ὅλους τοὺς τρόπους. Κάποιοι μάλιστα, μὲ κομματικὸ παρελθόν, ἀπολύτως συνειδητῶς τὸ ἄφησαν ἐκτὸς τοῦ ἐγχειρήματος καί, κατ’ ἐμέ, πολὺ καλῶς ἔπραξαν.
Ἀλλὰ δυστυχῶς δὲν ἦσαν ὅλα ἀκριβῶς ἔτσι ὅπως μᾶς τὰ ἔλεγαν.
Στὴν πραγματικότητα ὑπῆρχε τὸ «φανερό» κομμάτι τοῦ ἀγῶνος καὶ τὸ «παρασκηνιακό» κομμάτι ἑνὸς ἄλλου, ἀγνώστου (ἀκόμη καὶ σὲ πρόσωπα ποὺ πρωτοστάτησαν) στοὺς πολλούς,  ἀγῶνος. Ἑνὸς σκιώδους ἀγῶνος ποὺ ἀκόμη δὲν ἔχει ἀποκαλυφθεῖ πλήρως στὸ ποῦ ἀκριβῶς προσβλέπει καὶ στὸ ποῦ πραγματικῶς στοχεύει.

Ἕνα πολὺ ἐνδιαφέρον στοιχεῖον ὅλων αὐτῶν τῶν παρασκηνιακῶν γεγονότων εἶναι ὁ ντάλιος.
Ὁ ντάλιος ἦταν …ἰδιοκτήτης τοῦ κόμματος Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. καὶ ἀνεβοκατέβαζε προέδρους κατὰ πῶς τοῦ ἄρεσε. Προέδρους παντὸς καιροῦ καὶ γιὰ κάθε γοῦστο. Προέδρους γιὰ μὴ κυβερνητικὲς (κατ’ ὄνομα) ὀργανώσεις, ἀπὸ ῥομὰ ἔως πρόσφυγες, ἀπὸ ἀνέργους ἔως πτωχούς, ἀπὸ ἐφέδρους ἔως παίκτες τυχερῶν παιγνίων. Ἑνώσεις καὶ κινήματα μὲ τὸ ἴδιο ΑΦΜ, τὸ ἴδιο καταστατικό, τὸν ἴδιον πρόεδρΑ καὶ φυσικὰ τὸ ἴδιο ταμεῖον.

Βοτανικὸς χωρίς ...ἀστέγους καί μέ τέμενος;12
Κι ἐπεὶ δὴ ἀκριβῶς τὸ κόμμα αὐτὸ ἦταν ντάλιος κερνᾶ καὶ ντάλιος πίνει, ἀπεφάσισαν νὰ τὸν πετάξουν ἔξω οἱ νεοδιορισθέντες πρόεδροι κι ἀντιπρόεδροι, Ἰωαννίδης, Χριστοδούλου, Ἀθανασίου καὶ ἡ …«παλαιὰ καραβάνα» τοῦ κόμματος Ῥεντζούλας. Κατὰ πῶς φαίνεται τὰ κατάφεραν διότι τώρα πιὰ διοργανώνουν στὰ γραφεῖα τοῦ ἐν λόγῳ κόμματος καὶ ἐκδηλώσεις.

Βοτανικὸς χωρίς ...ἀστέγους καί μέ τέμενος;3

Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. κατά …Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.ῦ;

(Τὴν σελίδα δὲν τοῦ τὴν ἔχουν ἀκόμη πάρει, ἐφ΄ ὅσον ἀπὸ ἐκεῖ μόνον πλέον ἀνακοινώνει ὁ ντάλιος τὶς καταγγελίες, τὶς μηνύσεις του καὶ τὶς …ἀγωνίες του!!!)
Καὶ μαζὺ μὲ τὸ κόμμα πῆραν, φαντάζομαι, ὅλο τὸ ὑλικὸ ποὺ ἀφορᾶ στὸ κόμμα. Γραφεῖα, ὑλικὸ διαφημιστικό, σφραγίδες… Ἀκόμη καὶ τοὺς λογαριασμούς του.
Κι ἔτσι, ἂν κι ἐκτὸς Βοτανικοῦ πλέον οἱ καταληψίες, ἐν τούτοις κάνουν συγκεντρώσεις μὲ τὸ λογότυπον τοῦ κόμματος, γιὰ νὰ ἀποδείξουν πὼς τὸ κόμμα ἦταν ἀχρείαστον γιὰ ὅσον καιρὸ δὲν ἔπρεπε νὰ τὸ γνωρίζουμε. Ἅπαξ κι ἀπεκαλύφθη, τέλος τὰ προσχήματα.

Βοτανικὸς χωρίς ...ἀστέγους καί μέ τέμενος;1
Τὰ κόμματα χρειάζονται τελικῶς. Ἀκόμη καὶ γιὰ μίαν στέγη.

Βοτανικὸς χωρίς ...ἀστέγους καί μέ τέμενος;7

Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «Στέγη Ἀστέγων» Βοτανικοῦ; (4)

Σὲ αὐτὴν λοιπὸν τὴν ἐκδήλωσιν ἦσαν πολλοί.
Πάρα πολλοί. (Δὲν ξέρω πόσοι).
Μίλησαν ὅλοι οἱ (φερόμενοι ὡς) πρωτεργάτες καὶ μάθαμε πὼς τέμενος δὲν θὰ γίνη.

Τὸ ποῦ βασίζει ὁ στρατηγὸς αὐτήν του τὴν πεποίθησιν, τὸ ἀγνοῶ.

Μάθαμε ἐπίσης πὼς δὲν συζητᾶμε γιὰ 4 ἢ 16 στρέμματα, ἀλλὰ γιὰ περισσότερα ἀπὸ 100. Τοὐλάχιστον 122 στρέμματα ἀναμένουν ἰδιοκτήτη στὸν Βοτανικό!!!

Κι ἐλπίζω κι εὔχομαι νὰ μὴν ἔχῃ κάποιαν σχέσιν μὲ αὐτό:

Βοτανικὸς χωρίς ...ἀστέγους καί μέ τέμενος;1

 

Αὐτό λοιπόν γιά τά 122 στρέμματα ἀπό ποῦ τό γνωρίζουμε;
Μᾶλλον ἀπὸ τὴν ἀνεύρεσιν τῶν σχετικῶν συμβολαιογραφικῶν πράξεων, κάτι ποὺ οὐσιαστικῶς ἀνέδειξε πρὸ ἐτῶν ὁ Θανάσης Τσακάλης, ὁ ὁποῖος καὶ παρέδωσε στὴν κα Παντελίδου τὸν σχετικὸ φάκελλο ἀπὸ τότε.
Ἕναν φάκελλο πλήρη καταγγελιῶν καὶ παρανομιῶν, γιὰ τὸν ὁποῖον ὑπέστη (ἀλλὰ καὶ ὑπομένει) ὅλες τῶν εἰδῶν τὶς διώξεις ποὺ γνωρίζουμε ἔως σήμερα, μαζὺ καὶ τὴν ἀποπομπή του ἀπὸ τὸ Πολεμικὸ Ναυτικό.

(Ἐπαναλαμβάνω, ἂν καὶ καταντᾷ κουραστικό. Μακάρι νὰ  μποροῦσαν νὰ ἀποσπάσουν πρὸς ὄφελος ὅλων ὄσων ἔχουν ἀνάγκη, αὐτὴν τὴν ἔκτασιν. Ἀλλὰ ἄλλο εἶναι νὰ πηγαίνουν μὲ τὸν …«σταυρὸ στὸ χέρι» κι ἄλλο νὰ μαθαίνουμε ἀπὸ …σπόντα ἐμπλοκὲς ντάλιου καὶ λοιπῶν κομμάτων, ὅπως τοῦ Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. καὶ τοῦ Λ.Ε.Π.Ε.Ν.. Πολλῶ δὲ μᾶλλον τὸ νὰ παίρνουν ἐπὶ πλέον καὶ τὸ κόμμα τοῦ ντάλιου στὸ τέλος.).

Γιὰ τὴν ὥρα σταματῶ ἐδῶ, ἀλλὰ συντόμως θὰ ἐπανέλθω.
Μοῦ κακοφαίνεται ὅμως ποὺ πιάστηκα κορόιδο.
Μοῦ κακοφαίνεται ποὺ ἐκεῖνο τὸ «χωρὶς κόμματα καὶ χωρὶς Μ.Κ.Ο.» κατήντησε μὲ κόμματα καὶ δίχως …Βοτανικό.
Μοῦ κακοφαίνεται ποὺ καθάρισαν ἐθελοντὲς τὰ μπᾶζα*, γιὰ νὰ μποροῦν νὰ μποῦν οἱ ἐργολάβοι καὶ νὰ κάνουν ἄνετα τὴν δουλειά τους.
Μοῦ κακοφαίνεται ποὺ ἀφέθησαν ἀπὸ τὴν δικηγόρο ὑπονοούμενα κατὰ τοῦ Τσακάλη, γιατὶ δὲν ἦταν μαζύ τους, ἐνᾦ ὁ Τσακάλης ἦταν μαζύ τους, ἔως ποὺ κατάλαβε τὸ τὶ παίζεται κι ἀπεχώρησε, γιὰ νὰ ἀπειληθῇ μὲ μηνύσεις καὶ νὰ τὸν ὑβρίσῃ, μὲ τὸν χειρότερο τρόπο, ὁ ἀθανασίου (σὲ προσωπικὸ μήνυμα στὸ φατσοβιβλίο. Ὑπάρχουν τὰ ἀποδεικτικά.)

Μοῦ κακοφαίνεται ἐπίσης ποὺ ἄλλο ἤθελαν νὰ …ποῦν, ἄλλο εἶπαν καὶ τελικῶς ἄλλο ἔκαναν.
Κι ὅσο γιὰ τὴν βεβαιότητα ἰωαννίδου…
…θὰ τὴν μελετήσουμε στὸ ἐπόμενον σημείωμα.

Φιλονόη

Σημείωσις

* πατῆστε ἐπάνω στὴν εἰκόνα γιὰ νὰ διαβάσετε καλλίτερα καὶ ἀναλυτικότερα ὅλον τὸν διάλογο καὶ τὶς καταγγελίες.

Βοτανικὸς χωρίς ...ἀστέγους καί μέ τέμενος;19

Ἡ πηγὴ τῆς τοποθετήσεως τοῦ κυρίου Μανώλη Ἀναγνωστάκη ἐδῶ. Δὲν ἔλαβα τὴν ἄδεια τοῦ κυρίου Ἀναγνωστάκη γιὰ τὴν δημοσίευσιν τῶν τοποθετήσεών του. Ἔχω παραλείψει ὅλα τὰ ὑπόλοιπα σχόλια, κρατώντας μόνον τὰ ὅσα ἔγραψε ὁ κύριος Ἀναγνωστάκης καὶ ἀπήντησε ὁ ἀθανασίου (ὡς διαχειριστὴς τῆς σελίδος).
Ὁ κύριος Μανώλης Ἀναγνωστάκης εἶναι γραμματεὺς τοῦ πολιτιστικοῦ καὶ ἐξωραϊστικοῦ συλλόγου «Προοδευτικὴ Ἕνωσις Βοτανικοῦ ‘Ροῦφ» καὶ δηλώνει πολὺ καλὸς γνώστης τοῦ θέματος. Τοποθετεῖται ἐξ ἀρχῆς ἀπέναντι στοὺς καταληψίες καὶ μεταξὺ πολλῶν ἄλλων δηλώνει: 

«Μπορείτε να μου εξηγήσετε ποιοί και που ακριβώς είστε. Μου κάνει εντύπωση διότι είμαι ο γραμματέας του πολιτιστικού και Εξωραϊστικου συλλόγου ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΡΟΥΦ ασχολούμαστε με τα διάφορα προβλήματα που απασχολούν την περιοχή μας και δεν έχω ακούσει τίποτε για εσάς στον Βοτανικό ούτε και στην 3η Δημοτική Κοινότητα που συνεργαζόμαστε ως αρμόδια καλλικράτικη αρχή στην περιοχή μας….

Από ότι αντιλαμβανομαι δεν έχετε καμμία σχέση με άστεγους και πολύ περισσότερο με τους άστεγους στο Βοτανικό. Τουλάχιστον εμείς οι κάτοικοι τις περιοχής θα το γνωρίζαμε. Από αυτά που διαβάζω μάλλον έχετε μπερδέψει τους άστεγους με με το Τζαμί στο Βοτανικό. Είναι δυο διαφορετικά πράγματα και ένας λανθασμένος τρόπος προσέγγισης του θέματος.

Αγαπητέ φίλε δεν χρειάζεται να εκμεταλλευεσαι τον ανθρώπινο πόνο για να πετύχεις ένα σκοπό για τον οποίο ο υποτιθέμενος άστεγος δεν έχει ιδέα και δεν τον ενδιαφέρει καν. Να σου υποδείξω χιλιάδες καταλληλοτερους χώρους στο Βοτανικό. Υπάρχουν καλύτεροι και εξυπνότεροι τρόποι να πεις ότι δεν θέλεις το Τζαμί, κανείς κάτοικος δεν το θέλει, ας το κάνουν στο Σχιστό μαζί με το νεκροταφείο που θα τους κατασκευασουν.

Ας είναι, δεν χρειάζεται να ασχοληθώ άλλο, τα ίδια έκαναν και κάτι άλλοι (ίσως να είστε οι ίδιοι) που δεν μας άκουσαν να πάμε με ένα άλλο τροπο με αποτέλεσμα να εισέπραξουν μια απόφαση του ΣτΕ είς βάρος μας που λέει να ξεκινησουν τα έργα.

Κακώς ασχολήθηκα μαζί τους, δεν έχουν καμιά σχέση με τον Βοτανικό ούτε με στέγη αστέγων. Όταν είδα την ομάδα αυτή νόμισα ότι ήταν κάποιοι που ήθελαν να βοηθήσουν συνανθρώπους μας, αλλά μετά κατάλαβα.

Για την ιστορία, χθες επισκέφτηκα τον χώρο, όπου ξεναγήθηκα και τα είπαμε με τα παιδιά. Αν δεν με γνωρίζεις, μάλλον θα είσαι περαστικός διότι ως Πρόεδρος για αρκετά χρόνια και αργότερα ως Γραμματέας του Συλλόγου ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΌΥ ΡΟΥΦ έχω στείλει τις περισσότερες και πιο τεκμηρωμενες επιστολές στις αρμόδιες αρχές, για τους λόγους που δεν πρέπει να γίνει το τζαμί. Ακόμη και στην δικηγόρο σας τα περισσότερα στοιχεία και ιδέες τα έδωσα εγώ.

Ο σύλλογος μας Προοδευτική Ένωση Βοτανικού-Ρουφ ασχολείται με τα θέματα του Βοτανικού και τον ίδρυσαν οι γονείς μας το 1951 από αγάπη για την γειτονιά τους. Επειδή συγχρόνως τυγχάνει να ανήκω στην οικογένεια του Πολεμικού Ναυτικού και πέρασα από δίπλα σας για να πάω στον Προμηθευτικό Οργανισμό Ναυτικού, ρώτησα έμαθα και τελικά κατάλαβα πολύ καλά το σκοπό σας. Ο τρόπος που έχετε επιλέξει για να σταματήσετε την κατασκευή του τζαμιού το πολύ-πολύ να τους γλυτώσει από κάποιες χωματουργικές εργασίες….»

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

3 thoughts on “Βοτανικὸς χωρίς …ἀστέγους καί μέ τέμενος; (α)

  1. Ολοι στο μπλαμπλά στην αλληλοκατηγορία και στην ρουφιανιά ειναι πρώτοι (. Ενεργειες δεν βλεπουμε εκτος απο ορισμενους. Εκείνο που δεν αντιλαμβάνομαι είναι για ποιό πραγματικά λόγο εχει καθυστερήσει μεχρι τώρα η κατασκευή του τεμένους επι πεντε χρόνια Μηπως φοβήθηκαν τα σχόλια και τα δημοσιεύματα;. Ποια η συμμετοχή ολων αυτων που “αναρτούν απόψεις” αλλα δεν πράττουν.
    Ποσοι εχουν προσφύγει μεχρι τωρα στα δικαστήρια και που βρισκεται δικαστικά η υπόθεση και με την φροντιδα τίνος. Αόρατοι πραττουν;
    Κατι δεν πάει καλά με τα σχόλια σας για αυτούς που ασχολούνται με τον ένα ή μετον αλλο τρόπο (Λευκοι μαυροι κοκκινοι κιτρινοι κλπ) με το τέμενος κάνοντας μόνο αρνητική κριτική εφ’ όλης της ύλης και ανευ διακρίσεως και αυτό μοιάζει μακροσκοπικά μαλλον ως εξειδικευμένη διασπαστική μεθοδολογια και τεχνική ατόμων με ειδική εκπαίδευση και οδηγίες.
    Αποδείχτε μου οτι κάνω λάθος

Leave a Reply