Θέλει νὰ μᾶς …«σώσῃ» ἀπὸ τὸν …«κακό» μας ἑαυτὸ κι ὁ Δημήτρης Καμμένος

Δημήτρης Καμμένος:
ὁ ὑπουργὸς τῶν …12 ὡρῶν, ποὺ παρητήθη, μετὰ ἀπὸ παρέμβαση Πάνου Καμμένου καὶ Τσίπρα, ἐξ αἰτίας …ῥατσιστικῶν σχολίων.

Ὁ βουλευτὴς ποὺ ἀπαιτοῦσε στὴν βουλὴ τὴν ἐπαναφορὰ τῆς βουλευτικῆς συντάξεως, ἑνὸς προνομίου ποὺ εἶχε καταργήση ἡ κυβέρνησις τῆς Νέας Δημοκρατίας λίγον καιρὸ πρίν.

Ἐτόλμησε λοιπὸν ὁ Δημήτρης Καμμένος νὰ ἐμφανισθῇ ἐχθὲς στὸν ΣΚΑΙ γιὰ νὰ ὑποστηρίξῃ τὸ ὅτι θὰ κόψη (ἀκόμη)100 εὐρῶ ἀπὸ τὸν συνταξιοῦχο, ποὺ τὰ δίδει στὸν ἐγγονοῦ του, δῆθεν γιὰ νὰ πιῇ καφέδες, ἐνᾦ αὐτός, ὁ Δημήτρης Καμμένος, θὰ τὰ ἔπαιρνε γιὰ νὰ τὰ δόσῃ στὸ κράτος, ὡς τὲ νὰ …δημιουργήσῃ!!!

Ναί, ὁ πανάθλιος, ἐτόλμησε καὶ τὸ εἶπε!
Ξέχασε φυσικὰ πὼς οἱ παπποῦδες δίδουν τὰ ἑκατοστό-ευρα σήμερα στὰ παιδιά τους καὶ στὰ ἐγγόνια τους, ὄχι γιὰ νὰ πίνουν καφέδες, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἔχουν ἕνα πιάτο φαγητό.
Ξέχασε πὼς τὰ ἐγγόνια καὶ τὰ παιδιά, ποὺ εἶναι ἄνεργα ἐξ αἰτίας τῶν μνημονίων, τὰ ὁποία ὑπέγραψε καὶ ὁ ἴδιος, σήμερα πεινοῦν καὶ ὑποφέρουν, γιὰ νὰ μπορῇ ὁ ἴδιος νὰ λαμβάνῃ τὴν βουλευτικὴ ἀποζημίωση καὶ νὰ ἀπαιτῇ συντάξεις γιὰ τὸν ἴδιο καὶ τοὺς ὁμοίους του, ἐνῷ ἤδη παραλλήλως ἔχει συνυπογράψει γιὰ τὴν ἐξαθλίωση καὶ τὴν ἐξαΰλωση τῶν συντάξεων, ὅλων αὐτῶν ποὺ πληρώνουν γιὰ νὰ ὑπάρχουν καμμένοι καὶ νὰ κουνοῦν ἀπειλητικὰ τὸ δάκτυλο.
Ξέχασε πὼς καὶ αὐτὸς συνυπέγραψε γιὰ τὴν ὑποδούλωση τῆς χώρας καὶ τὸ ξεπούλημα τῶν πάντων ὅσο ὅσο, ἐνᾦ παραλλήλως ἀπαιτεῖ νὰ πετσοκοποῦν ἀκόμη μερικὲς ἑκατοντάδες εὐρῶ ἀπὸ τοὺς παπποῦδες, γιὰ νὰ μπορῇ αὐτὸς νὰ διατηρῇ τὰ προνόμιά του.

Παναγιώτη Καμμένε.
Τώρα εἶναι ἡ ὥρα νὰ ἀποδείξῃς ἐὰν ὅλα αὐτὰ συνάδουν μὲ τὴν ἠθικὴ καὶ τὶς ἀξίες τοῦ κόμματός σου, ἀλλὰ κι αὐτῆς τῆς κυβερνήσεως.

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 92 times, 1 visits today)
Leave a Reply