Ζήτω ἡ τρομοκρατία!!! Ζήτω ἡ φίμωσις!!!

Τὶς τελευταῖες ἡμέρες παρακολουθῶ (μὲ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον θὰ ἔλεγα) τὰ τεκταινόμενα γύρω ἀπὸ τὴν ὑπόθεσιν Μουρούτη, ποὺ ἂν καὶ δόκτωρ, τελικῶς δὲν ἦταν ἰατρὸς (κατὰ δική του ὁμολογία, ἐκ τῶν ὑστέρων ὅμως!)

Ὁμολογῶ πὼς γνώρισα μόλις πρὸ δύο-τριῶν μηνῶν τὸν κύριο Μουρούτη, μέσα ἀπὸ κάποιαν ὁμιλία του στὸ διαδίκτυον, ἀλλὰ δὲν ἔκατσα νὰ ἐρευνήσω τὸ ἐὰν ἦταν (ἢ ὄχι) ἰατρὸς ἐκείνην τὴν στιγμή, ἀφήνοντάς το γιὰ κάποιαν ἄλλην στιγμὴ στὸ μέλλον (ἔως ποὺ τελικῶς τὸ …ξέχασα!!!). Καὶ δὲν μὲ ἀπησχόλησε τὸ ἐὰν ἦταν πράγματι ἰατρός, διότι ἐνᾦ ἄκουγα τὴν ὀμιλία του, ἔκανα ἕνα γρήγορο «πέρασμα» ἀπὸ τὴν σελίδα του καὶ εἶδα, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ βιογραφικό του (ποὺ σήμερα φαίνεται ἐν τελῶς …ἀλλαγμένο) κι αὐτό:

ἐπίσημος σελὶς Κωνσταντίνου Μουρούτη

Τώρα κυκλοφορεῖ κι αὐτό:

εἰκόνα

Αὐτὸς ὁ …νεολογισμὸς τοῦ δόκτορος Μουρούτη (ἀναφέρομαι στὴν θεο-βιολογία, μὲ ἢ χωρὶς ἀποσιωπητικὰ καὶ διαχωριστικά) ἦταν ἐξ ἀρχῆς κάτι ποὺ μὲ ἐνόχλησε πολὺ καὶ πρὸς τοῦτον παρέμεινα ἔξω ἀπὸ τὴν σφαίρα τῶν ἀκροατῶν του, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν εἶχε πιθανότητες νὰ λέῃ (ἢ ὄχι) ἀλήθειες. Αὐτὸ ποὺ μὲ ἐνδιέφερε ἦταν μόνον ἡ …παραλογία τῆς θεο-βιολογίας του καὶ ἔληξε ἐκεῖ. Κι ἔτσι πιστεύω πὼς ὀφείλαμε ὅλοι μας νὰ κάνουμε, ἐφ΄ ὅσον τελικῶς ἀπὸ κάτι μικρές, ἀσήμαντες πολλὲς φορές, λεπτομέρειες, ἀποκαλύπτονται πολλὰ περισσότερα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ κάποιοι θέλουν νὰ φανοῦν. Κι ἐπὶ τοῦ πρὸ κειμένου «χρυσῆ» λεπτομέρεια ἦταν ἡ θεοβιολογία.
(Καὶ δὲν ἰσχυρίζομαι πὼς τελεῖ προσηλυτισμὸ ἢ κατηχήσεις, ἐφ΄ ὅσον δὲν γνωρίζω λεπτομέρειες, παρὰ μόνον πὼς θὰ μποροῦσαν οἱ ἀκροατές του νὰ σταθοῦν μόνον σὲ αὐτὴν τὴν οὐσιαστικὴ «ἰδιότητα», γιὰ νὰ ἀποφύγουν τὴν ἐμπλοκή τους μὲ ἐπερχόμενα …«σημεῖα καὶ τέρατα», κατὰ πῶς διαφαίνεται στὸν ὁρίζοντα τῆς …δημοσιογραφίας, ξεκάθαρα
πλέον… Διότι κατὰ ἐκεῖ ὁδηγοῦν τὰ σχετικὰ δημοσιεύματα…!!!)

Σαφῶς κι ὄφειλαν οἱ συμπολῖτες μας νὰ δοῦν, νὰ ἀκούσουν, νὰ ἀναρωτηθοῦν γιὰ τὴν ἐν λόγῳ λεπτομέρεια, τῆς πλαστότητος τῶν πτυχίων Μουρούτη, ἀλλὰ δὲν τὸ ἔκαναν. Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ δὲν τὸ ἔκαναν ὁ δόκτωρ Μουρούτης ἔλαβε μεγαλυτέραν ἀξία ἀπὸ αὐτὴν ποὺ θὰ εἶχε, ἐὰν δὲν ἦσαν ἀρκετοὶ οἱ θαυμαστές του, ἐνᾦ ἐπὶ πλέον, μὲ τὶς γνωστὲς μεθόδους παραπληροφορήσεώς μας, ἀγαθοὶ κι ἄμαθοι συμπολῖτες μας, πρὸς ὄφελος κάποιου ἰδιώτου (ποὺ ἴσως νὰ τοὺς ἔκανε πράγματι καλό, ἀλλὰ δὲν ἐπεριορίσθη σὲ αὐτό) γιὰ μίαν ἀκόμη φορὰ μετετράπησαν σὲ θύματα.,
Ὁ Μουρούτης ἰσχυριζόμενος, ψευδῶς, πὼς ἦταν κάτοχος ἀνυπάρκτων πτυχίων, τώρα μετατρέπεται σὲ μοχλὸ ἐκβιασμοῦ καὶ ἐκφοβισμοῦ, γιὰ κάθε συμπολίτη μας ποὺ ἐπιλέγει γιὰ τὸν ἑαυτόν του (πραγματικούς) ὁμοιοπαθητικοὺς ἰατροὺς ἢ βοτανολόγους ἢ ὅ,τι ἄλλο τοῦ ταιριάζει, συμπαρασύροντας στὸν δικό του ὄλεθρο καὶ μεγάλη μερίδα συνανθρώπων μας ποὺ διαφωνοῦν μὲ τὴν κρατούσα μορφὴ τῆς ἰατρικῆς.

Χάσαμε (ἢ καὶ ξεχάσαμε) λοιπὸν τὴν ἱκανότητά μας νὰ κρίνουμε ἀπὸ τὴν λεπτομέρεια ὁλόκληρα οἰκοδομήματα.
Κι αὐτὸ εἶναι δικό μας πρόβλημα κι ὄχι τοῦ κάθε ἑνὸς ποὺ μᾶς πουλᾶ …«μούρη» καὶ θεωρίες κάθε εἴδους, μὲ μικρὰ ἢ μεγάλα προσωπικά του ὀφέλη. Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ χάσαμε τὴν ἀντιληπτικότητά μας, ἐπιτρέπουμε σὲ κάθε εἴδους Μουρούτη (ποὺ ἴσως νὰ λέγεται καὶ πσῶῤῥας…) νὰ «μεγαλώνῃ» καὶ νὰ ἀσκῇ ἐπάνω μας ἐξουσίες.
Χάσαμε γενικότερα τὸ …μυαλό μας, γιὰ νὰ μποροῦν ὅλοι αὐτοὶ νὰ κυκλοφοροῦν ἐλεύθεροι καὶ νὰ καταλήγουν ὡς μέσα καὶ μοχλοὶ ἀπολύτου ἐλέγχου καὶ χειραγωγήσεώς μας.

Γιὰ νὰ ἀποδείξω τὸν ἰσχυρισμό μου, ἂς θυμηθοῦμε κάποιον ἄλλον (πραγματικό) ἰατρό, ποὺ ὅμως ξεπέρασε …ἑαυτὸν κι ἄρχισε τοὺς προσηλυτισμούς, εὐθαρσῶς, ἐνᾦ ἐπὶ πλέον, μὲ δικές του, αὐθαίρετες παρεμβάσεις-ἐρμηνεῖες τῆς ἱστορίας μας, στοιχειοθετοῦσε τὶς βάσεις γιὰ νέες ἱστορικὲς …«ὀπτικές», πιὸ …ἐλεγχόμενες, ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ μᾶς τὸν ἐφόρεσαν.
Κάπως ἔτσι λοιπόν, πρὸ ἐτῶν (22 Ὀκτωβρίου 2014) δημοσιεύσαμε τὸ ἀποδεικτικὸ ἐκεῖνο ὑλικὸ ποὺ ἐβεβαίωνε πὼς ὁ Μανώλης Λαμπράκης, μὲ …(ἀ)θεο-βιολογικὲς διαλέξεις ἔστηνε τὶς δομὲς μίας νέας θρησκείας. Μὰ γιὰ νὰ κατανοήσουμε τὸ τὶ ἀκριβῶς προσπαθοῦσε νὰ περάσῃ ὁ Λαμπράκης ὀφείλαμε νὰ ἀκούσουμε καὶ νὰ ξανακούσουμε μεγάλο τμῆμα τῶν διαλέξεών του καί, τελικῶς, νὰ «πιασθοῦμε» ἀπὸ μερικὲς λεπτομέρειες, ὅπως αὐτὲς τῶν λεγομένων του περὶ Ὁμήρου καὶ τῶν ἰσχυρισμῶν του περὶ Μελχισεδέκ:

«…Ἐδῶ λοιπὸν εἶναι ποὺ ὁ …πολὺς Λαμπράκιους ἀνεκάλυψε πὼς οἰ Δαναοὶ ἦσαν …Ἑβραῖοι (!!!) καὶ πὼς ὁ Ὅμηρος τοὺς ἀναφέρει ΜΟΝΟΝ μία φορά, ὅταν περιγράφῃ τὸν Δούρειον Ἵππον.
Κι ἐπεὶ δὴ αὐτὸ ἦταν τὸ ἁπλούστερον, γιὰ νὰ σᾶς ΑΠΟΔΕΙΞῼ πὼς ΨΕΥΔΕΤΑΙ, ἀκόμη καὶ σὲ κάτι τόσο αὐτονόητον καὶ πασιφανές,  σᾶς παρουσιάζω ἀπὸ ΜΙΑΝ ΜΟΝΟΝ ἀναφορά, σὲ κάθε ῤαψωδία τῆς Ἰλιάδος  καὶ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ μίαν ἀναφορὰ στὶς πρῶτες ῥαψωδίες τῆς Ὀδυσσείας, ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως, ἐκεῖ περιγράφονται οἰ περιπέτειες τῶν Δαναῶν στὴν Τροῖα, ἀπὸ τὸν ῥαψωδὸ τῶν Φαιάκων καὶ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Ὀδυσσέα!!!…

…Οἱ παραπάνω ἀναφορὲς ΔΕΝ εἶναι οἱ μοναδικές, (ὅσοι ἔχουν ἁπλῶς ἀναγνώσει τὸν Ὅμηρο, ἀκόμη κι ἀπὸ …«μετάφρασιν»,  τὸ γνωρίζουν… Ἀλλὰ μᾶλον στὸ ἀκροατήριον τοῦ Λαμπράκη καὶ τοῦ Σῶῤῥα δὲν ὑπάρχουν τέτοιοι!!!) διότι οἰ Δαναοὶ ἐθεωροῦντο ΕΛΛΗΝΙΚΟ φύλο ἀπὸ τὸν Ὅμηρο

…Κι ἀπὸ κάτω, οἱ λοιποὶ ΑΣΧΕΤΟΙ καὶ «Ἑλληνάρες» χειροκροτοῦσαν ποὺ ἄκουγαν τὶς κοτσάνες….
Ἀν τὶ νὰ ΞΕΡΑΣΟΥΝ καὶ νὰ τὸν ξεμπροστιάσουν, στέκονταν στὸ ἐὰν ὁ Μελχισεδὲκ ἦταν ἤ ὄχι …περιούσιος καὶ ποιὸς τὸ ἀναφέρει!!!
Οἱ ΜΑΣΟΝΙΚΕΣ στοὲς τὸ ἀναφέρουν καλά μου!!! Οἱ ΜΑΣΟΝΙΚΕΣ στοές!!!…

…Ἤδη μεγάλος ἀριθμὸς ἀπὸ τοὺς πιστούς, κάθε ἑβραιογενοῦς θρησκεύματος, σιγὰ σιγὰ ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὰ κέντρα ἐλέγχου τῶν ἱερατείων, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μειώνεται ὁ βαθμὸς ἐπιῤῥοῆς ἐπάνω τους. Διὰ τῆς ὅποιας μεσαιωνικῆς ἀπειλῆς καὶ τῆς ἀπομονώσεως ΔΕΝ ἐπιστρέφουν καὶ ἀπαιτεῖται κάτι πιὸ …δραστικό.
Κι ἔτσι ἡ νέα θρησκεία προετοιμάζεται συστηματικῶς μέσα ἀπὸ δῆθεν φιλοσοφικὲς συζητήσεις, ἀπὸ δῆθεν «ἐθνο-σωτῆρες» κι ἀπὸ τάχα μου μασονικὲς στοές, ποὺ μόνον μασονικὲς στοὲς δὲν εἶναι. Συλλέκτες καραγκιόζηδων κατήντησαν κι αὐτές.
Κι ἔτσι ἡ Μπλαβάτσκυ καὶ ἡ θεοσοφία της, καθημερινῶς ἀναβιώνεται διὰ στόματος παντὸς ἀνοήτου καὶ ἐξαπλώνει τὶς θεωρίες της, ποὺ ἀπὸ πίσω ὅμως κρύβουν μίαν παγκόσμια δικτατορία καὶ δισεκατομμύρια δούλων, ποὺ πρέπει νὰ τὴν ἀποδεκτοῦν μὲ τὴν …θέλησίν τους, ὡς …θέλημα θεοῦ!!!…»

Ὁ Λαμπράκης φτιάχνει νέα θρησκεία;

(Μέσα στὸν παραπάνω σύνδεσμο τὰ ἀποδεικτικὰ τῶν εὑρημάτων μας.)

Μὲ ἀφορμὴ λοιπὸν τὸν δόκτορα Μουρούτη, ποὺ δὲν εἶναι ἰατρὸς ἀλλὰ χρησιμοποιεῖ τὸ ἰατρικὸν σύμβολον…

…ἐπανῆλθε στὴν μνήμη μου ὁ Λαμπράκης….
…καθὼς κι ἄλλα, ἀνάλογα περιστατικά, μὲ ἄλλους πρωταγωνιστές, ἀλλὰ διαρκῶς μὲ τὴν αὐτὴν συνταγή.
Συνειδητοποίησα δῆλα δή, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, πὼς ἐμεῖς ἀν τὶ νὰ κυττᾶμε τὸ …δάσος, βλέπουμε μόνον τὸ δάκτυλο.
Διαφορετικὰ πρόσωπα, ποὺ μὲ πρόσχημα τὸ δικό μας  τὸ καλό, μεταβάλλουν σὲ χειραγωγούμενες μάζες τοὺς ἀκροατές τους.
Ἀκροατὲς ὅμως (καὶ ἀκόλουθοι) ποὺ ἐμπιστεύονται γιὰ νὰ προδοθοῦν. Κλασσικὴ συνταγὴ εἴπαμε. Κι ἀπὸ πίσω, ἀσθμαίνοντας, αὐτόκλητοι …«σωτῆρες» γιὰ νὰ μᾶς ἐνημερώσουν περὶ τῆς νέας ἀπάτης…
Ναί, ναί… τὸ ξαναζήσαμε.
Διότι οἱ κάθε εἴδους μουρούτηδες (ἢ καὶ λαμπράκηδες) εἶναι τὸ δάκτυλον καὶ τὸ δάσος παραμένει κάτι ἄπιαστον γιὰ ἐμᾶς μά, ἐπὶ πλέον, μᾶς ἐξαναγκάζουν νὰ ἀποστρέψουμε τὸ βλέμμα μας, μέσῳ τῆς προπαγάνδας, γιὰ νὰ ἀπομακρυνθοῦμε ὁριστικῶς καὶ διὰ παντὸς ἀπὸ τὸ δάσος.

Ἀν τὶ νὰ ἀντιμετωπίσουμε (ὅλοι μας) τὸν (κάθε) Μουρούτη ὡς …ὕποπτο καὶ μὴ χρήσιμο γιὰ τὴν κοινωνία μας, σήμερα, καθυστερημένα, ἀσχολούμεθα μὲ τὸ ἐὰν εἶναι ἢ ὄχι ἰατρός, μὴ ἐννοώντας τοὺς κινδύνους ποὺ κρύβει αὐτὸς ὁ προβληματισμὸς είδικῶς τώρα.
Διότι δὲν πρόκειται γιὰ μίαν ἁπλῆ ἀναστάτωσιν καὶ ἕνα θέμα «πιασάρικο» ποὺ πουλᾶ γιὰ λίγες ἡμέρες μερικὲς εὐκαιρίες ἀναγνωσιμότητος στοὺς ΚΛΙΚαδόρους, ἀλλὰ γιὰ κάτι πολὺ μεγαλύτερο καὶ σημαντικότερον, ποὺ ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τὶς ἀτομικές μας ἐλευθερίες.
Ἐλευθερίες (πραγματικῆς) αὐτοδιαθέσεως καὶ οὐσιαστικῆς ἐπιλογῆς τῆς θεραπείας μας ἀπὸ ἐμᾶς κι ὄχι ἀπὸ …«ἐπαγγελματίες» τοῦ εἴδους, ποὺ τραβοῦν γραμμὲς καὶ δὲν ἐπιτρέπουν ἐναλλακτικὲς ἐπιλογές.
Διότι, βρὲ …ἀδελφέ, στὸ τέλος τέλος, θέλω νὰ ἔχω ἐγὼ τὸν τελικὸ λόγο στὰ τοῦ σώματός μου κι ὄχι ἡ κάθε νοβάρτις καὶ ὁ κάθε ἐξαγορασμένος δημοσιοκαφρίσκος ἢ ὁ κάθε ἰατρὸς ποὺ ἐξαργύρωσε, μὲ μικρὰ ἢ μεγάλα δωράκια, τὴν ἐξουσία του ἐπάνω μου.
Καὶ ναί, αὐτὸ μᾶς ἐπιβάλλουν σήμερα, ἐμμέσως ἀλλὰ σαφῶς, μέσῳ τῶν προσφάτων ἀποκαλύψεων.
Καὶ ναί, ὑπάρχει μένος κατὰ τῶν ὅσων ἀσχολοῦνται μὲ θεραπεῖες ἐναλλακτικές.
Καὶ ναί, εἶναι στοχευμένη αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ ἔρευνα.

Διότι ἡ «ὑπόθεσις Μουρούτη» (ὅπως καὶ ἡ «ὑπόθεσις Λαμπράκη», καθὼς καὶ ἡ «ὑπόθεσις πΣῶῤῥα») θεωρῶ πὼς εἶναι πρόσχημα γιὰ νὰ ἀσκηθῇ συνολικῶς, ὡς ἔμμεσος ἐπίπτωσις, τρομοκρατία κι ἐκφοβισμὸς σὲ κάθε ἀντίλογο τῶν φαρμακοβιομηχανιῶν καὶ τῶν ἐμπλεκομένων-σιτιζομένων ἀπὸ αὐτές, μὰ καὶ σὲ ὅλον τὸν κρατικὸ μηχανισμό, ποὺ πλέον ἐλέγχει ἀκόμη καὶ τὶς …φυσικές μας ἀνάγκες.
Διότι ὁ …μικρὸς (ἂς ποῦμε) Μουρούτης, θὰ …μεγιστοποιηθῆ ὡς γεγονός, γιὰ νὰ φιμωθῆ κάθε ἕνας ἐνσυνείδητος κι εὐσυνείδητος θεραπευτής, ἰατρὸς ἢ πρακτικός, ποὺ ἀποδεδειγμένα κάνει σωστὰ τὴν δουλειά του, ἀλλὰ θὰ ἐκβιασθῆ, ἐμμέσως καὶ σαφῶς, σὲ ἐφαρμογὴ «νόμων» καὶ κανόνων ὁριζομένων καὶ ἐλεγχομένων ἀπὸ τὰ καρτὲλ κι ὄχι ἀπὸ τὶς κοινωνικὲς ἀνάγκες καλῆς ὑγείας.

Διότι ἀπὸ τὴν μία καταστρέφουν οἱ (φερόμενοι ὡς) κρατοῦντες, πολὺ προσεκτικὰ καὶ μεθοδευμένα, τὸ σύστημα ὑγείας, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἄλλην ἐπιβάλλεται ὁ καθολικὸς ἐμβολιασμὸς τῶν ἰθαγενῶν ὡς μονόδρομος, ἰδίως τώρα, μὲ τὴν ἐπαναφορὰ ξεπερασμένων ἀσθενειῶν, ποὺ μᾶς ἐπέβαλαν οἱ ἴδιοι ποὺ θέλουν νὰ μᾶς …σώσουν μέσῳ τῶν ἐμβολιασμῶν.
Διότι μᾶς ὑποδεικνύουν τὰ «ἠλεγμένα» σκευάσματα τῶν φαρμακοβιομηχανιῶν, ὡς μοναδικὰ μέσα θεραπείας μας, ἀλλὰ δὲν μᾶς ἀποκαλύπτουν πὼς αὐτὰ τὰ σκευάσματα βασίζονται ἀφ΄ ἑνὸς σὲ βότανα, ποὺ παραμένουν οἱ σημαντικότερες πρῶτες ὗλες τῶν «κατοχυρωμένων» αὐτῶν σκευασμάτων, ἀλλά, ἀφ΄ ἑτέρου, σὲ αἰώνων ἔρευνες (καὶ τελικῶς) γνώσεις βοτανολογίας καὶ φυτολογίας, ποὺ ἀκούραστοι θεραπευτὲς ἐφήρμοζαν -καὶ ἐφαρμόζουν- πρὸς ὄφελος τῶν πληθυσμῶν παγκοσμίως, μὲ ἀποδεδειγμένα θετικὰ ἀποτελέσματα.
Διότι ὅταν ἕνας Ἱπποκράτης κι ἕνας Γαληνὸς ἔθεταν τὶς βάσεις τῆς διδαχῆς τῆς ἰατρικῆς (ὄχι βέβαια τῆς ἰδίας τῆς ἰατρικῆς, ποὺ κρύβει τὶς ῥίζες της στὰ βάθη τῶν αἰώνων), τὸ ἔκαναν μὲ βότανα καὶ σκευάσματα, ποὺ μόνοι τους παρεσκεύαζαν, ἀπὸ πρῶτες ὗλες τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καὶ δὲν μποροῦσε κάποιος νὰ ἀμφισβητήσῃ τὶς ἰατρικές τους γνώσεις, ἐφ΄ ὅσον ἡ πραγματικὴ ἰατρική, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, ἦταν συνδυασμὸς διαγνώσεως καὶ θεραπείας μὲ μέσα ἀπὸ τὸ περιβάλλον κι ὄχι μέσῳ …γραμμῶν, προμηθειῶν καὶ συμφωνιῶν!!!
(Δὲν εἴχαμε, βλέπετε, τότε τὶς σημερινὲς φαρμακοβιομηχανίες καὶ  οἱ ἰατροὶ ἦσαν πραγματικοὶ θεραπευτὲς ἀπὸ μόνοι τους, δίχως …ταξειδάκια καὶ συνέδρια ἐνισχυτικὰ τῶν …διαγνώσεων καὶ τῶν συνταγογραφήσεών τους!!!)

Διότι δὲν γίνεται νὰ ἀκυρώσουμε τὶς βάσεις τῆς φαρμακολογίας καὶ τῆς, μὲ τοὺς ἡπιοτέρους δυνατοὺς τρόπους, θεραπευτικῆς ἐπιστήμης, ἐπεὶ δὴ σήμερα κάποιοι αἰσχροκερδοῦν εἰς βάρος τῆς ἀνθρωπότητος.
Διότι ὅταν κάποτε λέγαμε ἰατρὸς ἐννοούσαμε ἰατρὸ τῶν πάντων κι ὄχι ἰατρὸ τοῦ γονάτου ἢ τῆς καρδιᾶς ἢ τῆς μήτρας εἰδικότερα. (Ἐπιμερισμὸς τῶν εἰδικοτήτων ἀποδεικνύει ἐπιμερισμό-κατακερματισμὸ τῶν γνώσεων  καὶ τελικῶς ἀπομειώσεις στὴν ἰατρικὴ δεινότητα!!!)
Διότι οἱ περισσότεροι ἰατροὶ κάποτε ἦσαν καὶ …μηχανικοὶ καὶ φιλόσοφοι κι ἐρευνητές, ταὐτοχρόνως, κι ὄχι μόνον «ἐξειδικευμένοι διαγνῶστες».

Διότι ἡ κλασσικὴ ἰατρικὴ δὲν εἶναι ἀπὸ μόνη της ἐχθρικὴ πρὸς τὴν ἀνθρωπότητα (ἐφ΄ ὅσον δὲν ξεκίνησε μὲ τέτοιου εἴδους προθέσεις κι ἀρχές), ἀλλὰ σήμερα εἶναι μεγάλος ὁ ἀριθμὸς τῶν ἰατρῶν ποὺ λειτουργοῦν, συνειδητῶς ἢ μή, κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος.
Διότι δὲν μᾶς ξημέρωσαν ὅλοι αὐτοὶ οἱ «ἐπαγγελματίες τῆς ὑγείας» ὡς …θεόπνευστοι, ἀλλά, συνήθως, ὡς ἀγνώμονες κληρονόμοι καί, τελικῶς ὡς, ἐκμεταλλευτὲς γνώσεων, ἐρευνῶν καὶ ἀγώνων ἄλλων, ποὺ στόχο τους εἶχαν τὸ καλὸ τῆς ἀνθρωπότητος κι ὄχι τὸν ἔλεγχο καὶ τὴν καταστολὴ τῆς ἀνθρωπότητος.
Διότι οἱ …αὐτόκλητοι διαφωτιστὲς τῆς κοινῆς γνώμης ἔχουν πολὺ ἐπιλεκτικὸ …κριτήριο, γιὰ τὸ ποιὰ θέματα χρήζουν ἐρεύνης καὶ ἀποσαφηνίσεως, ἀλλὰ καὶ ποιὰ ὄχι…

Διότι οἱ δικαστικὲς ἀρχὲς τῆς χώρας ὑπάρχουν ἐπίσης …ἐπιλεκτικὰ καὶ πάντα μὲ γνώμονα τὴν …ἀσυλία ὅσων ἐξυπηρετοῦν τὸ σημερινὸ καθεστωτικὸ μόρφωμα.
Διότι οἱ δημοσιοκάφροι στὴν χώρα μας ἐπίσης ἔχουν ἕνα κάπως πιὸ …ἐκλεπτισμένο κριτήριον, γιὰ τὸ τὶ πρέπει νὰ δημοσιευθῇ καὶ τὶ νὰ κουκουλωθῇ (συνήθως μὲ τὸ …ἀζημίωτον!!!)
Διότι τελικῶς, ὁ μὲν Λαμπράκης ἔφθασε ἔως ἐδῶ ὡς …«ἐθνοσωτήρ» τῆς τσέπης μας, μὲ τὰ δισεκατομμύρια τοῦ Wozny (ἀλλὰ μὲ ὅλες τὶς εὐκαιρίες ἀρλουμπολογοῦσε εἰς βάρος μας)
…ὁ δὲ Μουρούτης ἔφθασε ἔως ἐδῶ ὡς …«σωτήρ» τῆς ὑγείας μας (μὲ ἀνύπαρκτες ἰατρικὲς περγαμηνές, ἀλλὰ ἐπίσης μὲ δικές του θεωρίες …θεοβιολογίας)
καὶ οὐδὲ ἕνας ἐκ τῶν ὑπευθύνων κρατικῶν λειτουργῶν ἐνημέρωσε τοὺς πολῖτες γιὰ τὸ ποιοὶ πράγματι εἶναι (ἢ δὲν εἶναι), ἐφ΄ ὅσον ὅλα αὐτὰ τὰ σκηνικὰ λειτουργοῦν πάντα πρὸς ὄφελος καὶ τῶν ἐπιτηδείων, μά, κυρίως τῶν κρατούντων.

Κι ἐνθυμουμένη τὸν ἄλλον δόκτορα, Μανώλη Λαμπράκη…
(…ποὺ τώρα πιὰ κυκλοφορεῖ μὲ «βραχιολάκι», λόγῳ τῆς ἐμπλοκῆς του μὲ διακίνησιν μεγάλης ποσότητος ναρκωτικῶν σκευασμάτων-βάσει τῶν δημοσιεύσεων τῶν διωκτικῶν ἀρχῶν στὶς Η.Π.Α….)
…διεπίστωσα, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, τὶς ἴδιες μεθόδους παραπλανήσεως τῆς κοινῆς γνώμης…
…τῆς δημιουργίας περιβάλλοντος συγχύσεως…
…τῆς παραπληροφορήσεως μέσῳ τῆς …ὑπερπληροφορήσεως…
…τῆς παραπλανήσεως καὶ τοῦ κιτρινισμοῦ…
…τῆς ἐκκινήσεως τοῦ μηχανισμοῦ συκοφαντικῆς δυσφημίσεως κατὰ κάθε θεραπευτοῦ, ποὺ δὲν ὑποτάσσεται στὶς …ἐντολές…
…τῆς χειραγωγήσεως τῶν ἐξηντλημένων συμπολιτῶν μας, πρὸς τὴν μία «ὁδὸ σωτηρίας»…
καὶ τελικῶς τὴν ἀπώλεια ἑνὸς ἀκόμη βαθμοῦ ἐλευθερίας μας.
Κι ὅλα αὐτὰ θὰ μποροῦσαν νὰ εἶχαν ἀκυρωθῆ ἐν τῇ γεννέσει τους, ἐὰν ἁπλῶς ἔκαναν καλὰ τὴν δουλειά τους οἱ κρατικοὶ ὑπάλληλοι, οἱ δικαστικοί, οἱ πολιτικοί, οἱ δημοσιογράφοι, οἱ -πραγματικοί- ἰατροί, οἱ αὐτόκλητοι ἐρευνητὲς καὶ ὁπωσδήποτε ἐμεῖς, οἱ πολῖτες.
Ἀλλὰ δὲν ἀκυρώθησαν γιατὶ καὶ πάλι κάποιες …«συμπτώσεις» λειτούργησαν …«μαγικά»!!!

Κι ὅλο αὐτό, ἐφ΄ ὅσον (θεωρητικῶς πάντα) συζητᾶμε γιὰ τὸν Μουρούτη, ποὺ φαίνεται νὰ ὑποκρύπτῃ πίσω του μόνον μερικὲς (ἂς ποῦμε) ἀθῶες πωλήσεις βιβλίων, θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἀσήμαντο καὶ ἀστεῖο, ἀλλὰ δὲν εἶναι, ἐφ’ ὅσον καταντᾶ μέσον παραπληροφορίας καὶ τρομοκρατίας καὶ φιμώσεως, ἀλλὰ καὶ ὑποχρεωτικῆς μας στροφῆς ἐκεῖ ποὺ θέλουν κι ἀπαιτοῦν οἱ φαρμακευτικὲς νὰ μᾶς στρέψουν: στὴν ἀπόλυτον ἐξάρτησίν μας ἀπὸ αὐτές.

Μία ἐπὶ πλέον …«σύμπτωσις»…
Ὁ Μουρούτης, μεταξὺ ἄλλων, κυκλοφορεῖ κι ἕνα  βιβλίο κατὰ τῶν ἐμβολιασμῶν.

πηγὴ

Αὐτὸ τὸ βιβλίο, γιὰ πολλούς, ἦταν …εὐαγγέλιον. (Προσωπικῶς δὲν τὸ ἔχω διαβάσει.)
Αὐτὸ τὸ βιβλίο, καθὼς καὶ οἱ θέσεις του, θὰ καθῳρίσουν τὸ ἐὰν θὰ ἐνισχυθοῦν οἱ νόμοι ὑποχρεωτικῶν ἐμβολιασμῶν, ἤ ὄχι, ἐντὸς τῶν ἐπομένων ἑβδομάδων. Κι αὐτὸ θὰ φανῆ συντόμως, ἐφ΄ ὅσον τὸ κυριότερον τμῆμα τῶν διαφόρων ἐρευνητῶν στοχοποιεῖ κατὰ κύριον λόγον τοὺς ἐμβολιασμοὺς καὶ τοὺς ἀρνητές τους. Ἐὰν συνυπολογίσουμε πὼς …διακριτικῶς καὶ σημαντικὸ τμῆμα τῶν …ἀνεξαρτήτων Μέσων Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως ἔλαβε τὸ …σύνθημα, τότε σταδιακῶς ἀντιλαμβανόμεθα πὼς ἔχουν μπεῖ στὸ …παιχνίδι τὰ «ἰσχυρὰ ὅπλα» τῶν κρατούντων καὶ ὁπωσδήποτε ὀφείλουμε νὰ ἀρχίσουμε (ἐπὶ τέλους) νὰ προβληματιζόμεθα σοβαρά… Πολὺ σοβαρά.

Ὁ Μουρούτης κυκλοφορεῖ χρόνια στὴν χώρα, δίδοντας διαλέξεις καὶ πωλώντας βιβλία.
Τώρα ὅμως, λίγο πρὸ τῆς ὁριστικῆς μας χρεωκοπίας, «ξαφνικά» ἀπεκαλύφθη τὸ πόσο μὴ ἰατρὸς ἦταν. Τώρα, ποὺ σὲ λίγο θὰ τρεφόμεθα ἀποκλειστικῶς μὲ συσσίτια καὶ θὰ ἔχουμε πιθανότητες ἐπιβιώσεως μόνον ἐὰν θὰ ἔχουμε παραλάβη τὶς καρτοῦλες τους, γιὰ νὰ παραμένουμε ὑπάκουα χαχολάκια. Τώρα, ποὺ οἱ ἀντιστάσεις τοῦ λαοῦ μας, λόγῳ κοπώσεως, ἔχουν μειωθεῖ δραματικά. Τώρα, ποὺ τελειώνει τὸ μόρφωμα ἑλλαδοκαφριστάν, ἀλλὰ θὰ μᾶς κληροδοτήση ὅλο τὸ νομομαγειρευτικό του σύστημα καταστολῆς μας.
Τώρα… ὄχι πρὸ δύο ἢ τριῶν ἢ πέντε ἐτῶν.
Τί νά σκεφθῇ ὁ στοιχειωδῶς σκεπτόμενος παρατηρητής τῶν γεγονότων ἄρα γέ;
Μήπως πώς κι ὁ Μουρούτης ἐξυπηρέτησε καταλλήλως τούς ἐμπνευστές τῶν συνθηκῶν δουλείας μας;
Μήπως τελικῶς ἀπαγορεύοντάς μας ἀπό τίς ἡπιότερες μορφές θεραπείας μᾶς αὐξάνουν τό βάρος τῶν ἁλυσίδων μας;
Καί μήπως, μὲ αὐτὲς τὶς μεθοδεύσεις, ποὺ ἀσκοῦν πιέσεις καὶ τρομοκρατία στοὺς ἐνασχολουμένους μὲ ἄλλους τρόπους θεραπείας, προκαλοῦν ἐκτός ἀπό φόβο
(στοὺς ἰδίους τοὺς θεραπευτές) καί συνθῆκες ἐξαναγκαστικοῦ μονοπωλείου
(ὑπὲρ τῶν φαρμακοβιομηχανιῶν βεβαίως βεβαίως), ἐπί πλέον καί διαστρεβλωτική ὑπερ-τρομοκρατία κατά τῶν συμπολιτῶν μας;;

Γιατί πιστεύω πώς ὁ Μουρούτης θά χρησιμοποιηθῆ γιά νά τεθῇ, «νομοτύπως» καὶ διά παντός ταφόπλακα σέ κάθε ἄλλην μορφή θεραπείας, πλήν αὐτῶν πού ἐπιβάλλονται ἀπό τίς ἐπίσημες ἰατρικές γραμμές;;
Μὰ διότι ἤδη ξεκίνησε ἡ προπαγάνδα καὶ διαφαίνεται σαφῶς ὁ πραγματικὸς στόχος…
Κι ὁ στόχος δὲν εἶναι ἡ ἀλήθεια, διότι εἶχαν πολλὲς εὐκαιρίες νὰ τὸ πράξουν, ἀλλὰ ἡ δική μας ἀπόλυτος ἀκινητοποίησις.

Ἐπαναλαμβάνω.
Οὐδὲ μία σημασία ἔχει γιὰ τοὺς ἐνασχολουμένους μὲ τὴν ὑπόθεσιν τὸ ἐὰν πράγματι ἔκανε καλὸ ἢ κακὸ ὁ Μουρούτης.
Οὐδὲ μία σημασία ἔχει γιὰ ὅλους αὐτοὺς ἡ ἀλήθεια.
Οὐδὲ μία σημασία ἔχει γιὰ τοὺς …ἐρευνητὲς τὸ δικό μας καλό…
…παρὰ μόνον ἡ διατήρησις τῆς διαπλοκῆς καὶ τῆς βολῆς τους.

Κι ἐξηγοῦμαι..

Τὰ πτυχία ἀπὸ μόνα τους, σὲ κάποιες ἐλάχιστες περιπτώσεις πραγματικῶν ἐρασι-στεχνῶν εἶναι καὶ περιττὰ καὶ ἀνούσια…
Πτυχίο ἰατροῦ εἶχε κι ὁ Λαμπράκης, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν τὸν ἔκανε νὰ μὴν ἐμπλακῇ μὲ τὴν ἀνομία, παρ’ ὅ,τι εἶχε δόση τὸν Ὅρκο τοῦ Ἱπποκράτους.
Οἱ γνώσεις, ποὺ οὐσιαστικῶς μετροῦν, εἶναι κτῆμα τῶν ἐραστῶν τῆς γνώσεως κι ὄχι τῶν «ἐπαγγελματιῶν» τοῦ κάθε τομέως, ποὺ εὔκολα ἐξαργυρώνουν τὴν «ἀναγνώρισίν» τους. Ὑπὸ αὐτὸ τὸ πρίσμα ὁ κάθε Μουρούτης ἴσως νὰ εἶναι χρησιμότερος γιὰ ὅλους μας, ἀπὸ πολλοὺς ἀνεγνωρισμένους ἰατρούς.
Τὸ θέμα δὲν εἶναι λοιπὸν τὸ ἐὰν ἔχῃ πτυχία, ἀλλὰ τὸ ἐὰν κατέχῃ ἀληθῶς αὐτὰ γιὰ τὰ ὁποία ὁμιλεῖ. Γιὰ αὐτὸν ὅμως τὸν τομέα δὲν μάθαμε κάτι, πέραν τῆς παραφιλολογίας.

(Ἀλλὰ ἐπὶ τοῦ πρὸ κειμένου ἑστιάζουμε ἅπαντες στὴν ἀπάτη καὶ ὄχι στὶς γνώσεις, κάτι σαφῶς ἀναγκαῖον, ἀλλὰ μέρος τοῦ ὅλου.)

Γνωρίζουμε ὅλοι μας κάποιους ἐρασι-τέχνες ἐρευνητές, ποὺ στὸν τομέα ἐνασχολήσεώς τους ἔχουν νὰ ἐπιδείξουν πολλὰ περισσότερα ἀπὸ πολλοὺς εἰδικούς….. Γνωρίζουμε κι ἀρκετοὺς εἰδικοὺς ποὺ στὸ βάθος τοῦ εἶναι τους παραμένουν ἐπὶ πλέον κι ἐρασι-τέχνες, κάτι κυριολεκτικῶς ἰδανικό, μὰ κι ἐξαιρετικὰ σπάνιο.
Αὐτὰ ὅλα ὅμως δὲν φαίνεται νὰ ἀπασχολοῦν τοὺς νέους …σωτῆρες μας, ἐφ΄ ὅσον ὅταν εἶσαι πτυχιοῦχος, ἔχεις κι ἕνα κύρος. (Τὸ ἐὰν ἐξαγόρασες τὸ πτυχίον εἶναι …δευτερεῦον κι ἐν τελῶς …ἀπίθανον γιὰ τὸ ἑλλαδοκαφριστάν!!! )
Κι ἀναρωτιέμαι…
…εἶναι τόσο σημαντική ἡ ἀπάτη τοῦ Μουρούτη ἤ μήπως εἶναι πολύ σημαντική ἡ …«σύμπτωσις» μέ τόν Μουρούτη;

Ὁ καννιβαλισμὸς τοῦ Μουρούτη λαμβάνει χώρα ἐμπρὸς στὰ μάτια μας, ἐνᾦ τὸ «ὄχημα Μουρούτης» μᾶς ὁδηγεῖ σὲ ἄλλες μορφὲς τρομοκρατίας μας, πιὸ …ἐξελιγμένες.
Αὐτὴν τὴν φορὰ μὲ πρόσχημα τὴν ὑγεία….
…ἀλλὰ μὲ τὶς αὐτὲς τακτικὲς διαρκῶς…
…προχωροῦν ἕνα ἀκόμη βῆμα οἱ κατσαπλιάδες…

Εἶναι, δυστυχῶς, δυσδιάκριτα τὰ ὅρια μεταξὺ πραγματικῆς ἀπάτης καὶ χρησιμοποιουμένης ἀπάτης γιὰ …συνολικὴ ἐξαπάτησιν λαῶν. Εἶναι δυσδιάκριτα, ἀλλά, ἐκ τῶν ἀποτελεσμάτων, ἀποδείξιμα.
Καὶ εἶναι ἀκόμη νωρὶς νὰ ἀρνηθοῦμε τὴν νέας μορφῆς προπαγάνδα εἰς βάρος…
Ἐὰν δὲν τὸ κάνουμε ὅμως, σὲ λίγο θὰ ἀναφωνοῦμε ὅλοι μας: «Ζήτω ἡ τρομοκρατία!!! Ζήτω ἡ φίμωσίς μας!!!»!!!.

Φιλονόη

εἰκόνα

Leave a Reply