Ὥρα μας νὰ συνειδητοποιήσουμε ἐπακριβῶς τὸ ποῦ χρωστᾶμε τὴν γενοκτονία μας!!!

Οἱ Τοῦρκοι, πολεμικός, νομαδικὸς καὶ ἄγριος λαός, ἦλθαν ἀπὸ τὶς στέπες τῆς Ἀσίας στὰ παράλια τῆς Μεσογείου.
Φθάνοντας στὰ μέρη μας, λίγο λίγο, μὲ μίαν μεγάλην ἐκστρατεία κάθε χρόνο, ἐπέτυχαν νὰ καταλάβουν ὅλες αὐτὲς τὶς περιοχές, ποὺ μετέπειτα ἀπετέλεσαν ἐδάφη τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας.
Ἡ σοβαρή, ἴσως καὶ σημαντικοτέρα λεπτομέρεια αὐτῆς τῆς ἐξαπλώσεως, ἐμπεριέχει ἕνα σημεῖον «κλειδί», ποὺ δὲν μᾶς τὸ εἶπαν: τὰ τρία τρίτα.

Οἱ Τοῦρκοι συνήθιζαν, μετὰ ἀπὸ κάθε νίκη τους, νὰ σφάζουν τὸ ἕνα τρίτο τῶν ἡττημένων, νὰ διακινοῦν στὰ σκλαβοπάζαρά τους τὸ δεύτερον τρίτον καί, τὸ τρίτο τρίτον, νὰ τὸ ἀφομοιώνουν (μεταγενέστερα νὰ τὸ ἐξισλαμίζουν).
Στὴν πραγματικότητα, αὐτὲς οἱ μόλις δύο χιλιάδες οἰκογένειες νομάδων σήμερα κατέληξαν νὰ εἶναι σχεδὸν ὀγδόντα ἑκατομμύρια, διότι ἁπλῶς ἀφεμοίωναν τὸ ἕνα τρίτον τῶν κατεκτημένων λαῶν.

Ἕνα ἀκόμη σημεῖον κλειδὶ εἶναι πὼς οἱ Τοῦρκοι εἶχαν σουλτάνους ἀπὸ τὸ ἕνα καὶ μοναδικὸ ἐκεῖνο γενεαλογικὸ δένδρο, ποὺ οὐδέποτε ἄλλαξε ἢ ἠλλοιώθη. Ὅμως, ἂν καὶ οἱ σουλτάνοι τους ἦσαν ἀπόγονοι τοῦ ἰδίου προπάτορος, ἐν τούτοις ἀπὸ τὸν 16ο αἰῶνα καὶ μετὰ ὄχι μόνον δὲν ἤλεγχαν τὴν αὐτοκρατορία τους, ἀλλὰ ὁ ἀπόλυτος ἔλεγχος αὐτῆς εἶχε περάση στὰ χέρια τῆς …«περιουσίου» οἰκογενείας τοῦ Ἰωσῆφ Νάσι, ποὺ προήρχετο ἀπὸ τοὺς Σερφαραδῆτες τραπεζῖτες ἑβραίους τῆς Ἰσπανίας καὶ τῆς Κεντρικῆς Εὑρώπης. Τὸ δὲ δίκτυον ποὺ ἔστησαν γιὰ νὰ προωθήσουν (ναί, ἀπὸ τότε ἀκόμη) πρὸς τὸ Ἰσραὴλ τελικῶς, μὲ ἐνδιαμέσους σταθμοὺς τὰ ἐδάφη τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, ἰδίως τὴν Κύπρο, περιγράφεται θαυμάσια ἀπὸ τοὺς ἱστορικούς.
Μία γεύσις περιληπτικά:

Εἴπαμε λοιπὸν πὼς ἡ Gracia Mendes Nasi καὶ ὁ Francisco Mendes …«ἔτυχε» νὰ ἀνήκουν στὴν αὐτὴν οἰκογένεια τῶν Benveniste. («Ἔτυχε» λέμε.  Μὴν πάῃ ὁ νοῦς σας στὸ κακό!!!)
Οἱ Μέντεζ (Μπενβενίστε) κατάφεραν νὰ ἐλέγχουν τοὺς κυριοτέρους δρόμους τῶν μπαχαρικῶν, στήνοντας ἕνα περίπλοκο δίκτυο ἐμπορικῶν ἐπιχειρήσεων καὶ …κατασκοπίας. Ἐπίσης εἰσῆλθαν στὸ …ἀσῆμι καὶ τὰ πολύτιμα μέταλλα καὶ ξεκίνησαν, ὡς μεγαλοτραπεζῖτες φυσικά, νὰ δανείζουν κράτη καὶ βασιλεῖς.

Ἐὰν ἐξαιρέσουμε τὸν Ἰωσὴφ Νάσι, ποὺ γιὰ λίγα χρόνια τὸν βλέπουμε κυρίως στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο, καθὼς καὶ κάτι ἀοριστολογίες περὶ τῶν ἑβραίων ποὺ ἐγκατεστάθησαν στὴν Θεσσαλονίκη, γιὰ τοὺς ὁποίους δὲν γνωρίζουμε πολλὰ πολλὰ γύρω, ἀπὸ τὰ ὀνόματά τους, συναντοῦμε ἕνα ἀκόμη γνωστό μας ὄνομα, τὴν περίοδο ποὺ ὁ Ὄθων ἐμφανίζεται ἐδῶ. Ὁ Μὰξ ντὲ Ῥόθτσιλντ.

Πίσω ἀπὸ κάθε σταγόνα Ἑλληνικοῦ αἵματος, ἕνας Rothschild!!!

Τὸ πρῶτο σιωνιστικὸ κίνημα καὶ ἡ καταστροφὴ τῆς Κύπρου.

Τὸ δεύτερο σιωνιστικὸ κίνημα καὶ ἡ καταστροφὴ τῆς Κύπρου. (α)

Τὸ δεύτερο σιωνιστικὸ κίνημα καὶ ἡ καταστροφὴ τῆς Κύπρου. (β)

Μία οἰκογένεια (ΜΟΝΟΝ) ἐλέγχει τά πάντα στόν πλανήτη;

Οἱ σουλτάνοι, ποὺ εἶχαν ἤδη ἐκπέση, δὲν εἶχαν καὶ μεγάλο πρόβλημα νὰ ἀφήσουν τὴν οἰκονομία τῆς αὐτοκρατορίας τους σὲ …ἔμπιστα χέρια, ποὺ πλήρωναν καλὰ γιὰ νὰ διατηροῦν ἰδιαίτερα προνόμια.
Ὅταν ἔφθασε ἡ στιγμὴ ἀνατροπῆς τῶν σουλτάνων, πάλι τὸ κύκλωμα τῶν (ἂς ποῦμε) ἐξισλαμισθέντων ἑβραίων, οἱ ντονμέ, ἔστησαν τὸ κίνημα τῶν Νεοτούρκων. Οἱ σουλτάνοι μᾶς ἐτελείωσαν καὶ τὴν σκυτάλη ἀνέλαβε ὁ πολλὰ τιμώμενος ἐκ τοῦ Βενιζέλου ἀρχι-ντονμὲ ἑβραῖος Κεμᾶλ Ἀτατοῦρκ.

Ἡ ἑβραϊκὴ καταγωγὴ τοῦ Κεμάλ.

Ἡ γενοκτονία δὲ τῶν χριστιανικῶν πληθυσμῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, δὲν ἔτυχε ἀλλὰ ἐπέτυχε, ἐφ΄ ὅσον, γιὰ ἀρχή, τὰ συμφέροντα τῶν ἀπογόνων Νάσι, Ῥότσιλντ καὶ Νόμπελ, ποὺ καλό-ἔβλεπαν τὰ πετρέλαια τοῦ Μπακοῦ (καὶ τῆς Μοσούλης ἀκολούθως), ἐπέβαλαν τὶς γενικὲς ἐκκαθαρίσεις τῶν Ἀρμενίων (καθὼς καὶ τῶν λοιπων πληθυσμῶν στὴν συνέχεια), σὲ τέτοιον βαθμό, ποὺ ἡ ἀλήθεια ἐπεσκιάσθη ἀπολύτως καὶ μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες. Κι ἔτσι, ἀκόμη καὶ σήμερα, συζητᾶμε γιὰ τὴν γενοκτόνια ἀπὸ Τούρκους κι ὄχι ἀπὸ Σερφαραδῆτες ἐβραίους καὶ ντονμὲ (πάλι ἐβραίους), ἀπογόνους τῶν Νάσι καὶ τῆς συμμορίας τους, μὲ ὅπλο τοὺς Τσέτες (Κούρδους) ποὺ πάντα ἦσαν ἰδιαιτέρως πρόθυμοι γιὰ ἐκκαθαρίσεις, ἀλλὰ καὶ ἐμφανιζόμενον ὡς ἐγκέφαλον τοὺς …Τούρκους, .
Ὄχι φυσικὰ πὼς οἱ Τοῦρκοι ἦσαν ἀθῶοι, ἐφ΄ ὅσον δὲν ἀνέκοψαν τὸ ἔγκλημα, ἀλλὰ δὲν ἦσαν καὶ οἱ ἐμπνευστὲς αὐτῶν τῶν ἐγκλημάτων, παρὰ μόνον τὰ ἐκτελεστικὰ ὄργανα, πού, στὸ μεγαλύτερον τμῆμα τῆς γενοκτονίας, ἐκτελοῦσαν ἐντολές.
Καί, φυσικά, ἐπίσης συνεργάτες τῶν ἐγκλημάτων αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ σύμβουλοι καὶ καθοδηγητὲς καὶ πλιατσικολόγοι κατὰ περίπτωσιν, ἦσαν διαρκῶς καὶ οἱ Γερμανοί.

Ὁ …«περιούσιος» Κεμάλ

Τὸ καλὰ κρυμένο μυστικὸ τῆς καταγωγῆς τοῦ Κεμᾶλ!

Πίσω ΚΑΙ ἀπὸ τὸν Κεμὰλ ἡ μαφία τῶν …«περιουσίων»!!!

Ἡ οἰκογενειακὴ καταγωγὴ τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου.

Οἱ «φίλοι» μας οἱ Ῥῶσσοι!

Ὁ στόχος τους ἦταν νὰ δημιουργηθῇ στὸ μαλακὸ ὑπογάστριον τῆς Ῥωσσίας ἕνα κράτος πολυπολιτισμικό, ἀντίστοιχο τῆς σοβιετικῆς ἀντιλήψεως, ἀλλὰ πιὸ …κοσμοπολίτικο, ποὺ κύριο κέντρο του δὲν θὰ εἶχε τὸ κόμμα, ἀλλὰ τὴν θρησκεία. Ὁ καταλληλότερος δὲ γιὰ νὰ ἐφαρμόσῃ αὐτὸ τὸ ἔγκλημα, ἦταν ὁ ντονμὲ-ἑβραῖος Κεμάλ.


Τὸ κράτος αὐτὸ λειτούργησε, ἀπὸ ἀρχῆς ὑπάρξεώς του, ὡς ὁ κύριος  μοχλὸς ἀσκήσεως πιέσεων κι ἐλέγχου στὴν περιοχὴ αὐτὴν τῆς Μεσογείου, πρὸ κειμένου, κατὰ περίπτωσιν, μὰ πάντα βάσει ῥόλων ποὺ τοὺ ὑπεδείκνυαν, νὰ παίζῃ τὸν …ἀστάθμητο παράγοντα.
Πρὸς τοῦτον καὶ δὲν εἴδαμε τοὺς Ἄγγλους νὰ ἐνοχλοῦνται μετὰ τὴν κατάληψιν τῆς Κύπρου, ἀπὸ τοὺς Τούρκους, ἐφ΄ ὅσον ἡ Τουρκία ἦταν τοῦ χεριοῦ τους καὶ τοῦ ἀπολύτου ἐλέγχου τους.
Πρὸς τοῦτον πάντα ἦταν τὸ ἀγαπημένο παιδὶ τῶν …«συμμάχων» μας.
Πρὸς τοῦτον, ἂν καὶ οἱ Τοῦρκοι ἀκόμη σήμερα, παρὰ τὴν τεραστία ἀνάπτυξιν τῆς χώρας τους, παραμένουν στὴν πλειοψηφία τους πάμπτωχοι.

Ποιοί κρύβονται πίσω ἀπό τήν γενοκτονία τῶν λαῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας;

Βραβεῖον Εἰρήνης ἤ Πολέμου;

Πρὸ περίπου δέκα ἐτῶν ἐδημοσιεύθη μία ἔρευνα, ποὺ ἔλαβε χώρα στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ἀγκύρας, διαρκείας τριάντα ἐτῶν, ποὺ «ἐχαρτογράφησε», μεταξὺ ἄλλων, τὸ DNA  τῶν Τούρκων.  Τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἐρεύνης αὐτῆς ἀνέφεραν πὼς ὑπῆρχαν μέσα στὴν Τουρκία περὶ τὰ 22.000.000 ἑλληνογενεῖς(!!!), πέραν τῶν Κούρδων καὶ τῶν λοιπῶν φυλῶν. Ἀνέφερε ἐπίσης αὐτὴ ἡ ἔρευνα πὼς τὸ μεγαλύτερο τμῆμα τῶν ἑλληνογενῶν ἦσαν ἐπὶ πλέον, ἀργὰ ἀλλὰ σταθερά, στρεφόμενοι πρὸς τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, τὶς παραδόσεις καὶ τὶς ἀξίες. Τὰ δὲ ἀρχαία ἑλληνικὰ τὰ προτιμοῦν πολλοὶ ἐξ αὐτῶν γιὰ τὶς σπουδές τους.
(Ἡ ἐν λόγῳ ἔρευνα εὑρίσκεται στὰ χέρια γνωστῆς μου, συγγενοῦς τοῦ ἐπὶ κεφαλῆς καθηγητοῦ. Δὲν κρατῶ ἀντίγραφο, ἀλλὰ ἔχω τὸ ἐλεύθερον νὰ δημοσιεύσω κάποια ἀπὸ τὰ στοιχεῖα της. Τὰ στοιχεῖα τῆς ἐρεύνης ἔχουν παρουσιασθεῖ ἤδη σὲ ἀρκετὰ συνέδρια καὶ εἶναι γνωστὰ στὸν πανεπιστημιακὸ κόσμο.)

Βάσει λοιπὸν τῶν γνωστῶν ἱστορικῶν στοιχείων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς προαναφερομένης ἐρεύνης, οἱ Τοῦρκοι δὲν εἶναι καὶ τόσο …Τοῦρκοι, ἀλλὰ ὑποκρίνονται πὼς εἶναι Τοῦρκοι, διότι ἔτσι τοὺς ἐκπαίδευσαν νὰ κάνουν. Καὶ εἶναι οἱ ἴδοι ἀπόγονοι ἐκείνων ποὺ συνυπέγραφαν ἢ ἐπέβλεπαν τὴν γενοκτονία τῶν συγγενῶν μας καὶ τῶν λοιπῶν λαῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ἀλλὰ ὄχι οἱ ἐγκέφαλοι αὐτῶν τῶν ἐκκαθαρίσεων…
Δοῦλοι γὰρ κι αὐτοί, τῆς ἰδίας συμμορίας…

Παρ’ ὅλα αὐτὰ ποὺ δὲν γνωρίζουμε γιὰ τὴν ἱστορία μας, κάπου μέσα μας ἀντιλαμβανόμεθα πὼς οἱ λαοὶ οὐδέποτε ἀποφασίζουν μόνοι τους γιὰ πολέμους καὶ γενοκτονίες. Ἄγονται, φανατίζονται, ἐλέγχονται ἀπὸ τὶς κεφαλές τους, τὰ ἱερατεία τους καί, τώρα πιά, ἀπὸ τὰ μέσα μαζικῆς ἐξαπατήσεως, γιὰ νὰ ἀγαποῦν ἢ νὰ μισοῦν κάποιον, μὰ οὐδέποτε γιὰ νὰ βλέπουν αὐτὸν ποὺ τοὺς φανατίζει. Οἱ Τοῦρκοι μᾶς μισοῦν κι ἐμεῖς τοὺς μισοῦμε, ἀλλὰ δὲν μποροῦμε νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς κι αὐτοὶ εἶναι ἐξ  ἴσου μὲ ἐμᾶς θύματα τῶν ἰδίων πολιτικῶν καὶ τῶν ἰδίων τοκογλύφων.
Τόσο ἁπλᾶ.

Δὲν συμπαθῶ τὸ εἶδος τῶν φυλῶν ποὺ εὔκολα σφάζουν ἀγνώστους κι ἀθώους, γιὰ μερικὰ δολλάρια. Δὲν συμπαθῶ τοὺς φανατικούς. Δὲν συμπαθῶ ὅλους αὐτοὺς (Ἀλβανούς, Τούρκους, Κούρδους) ποὺ στὴν διάρκεια τῆς ἱστορίας ἔγιναν μισθοφόροι, πλιατσικολόγοι, γενοκτόνοι μὲ κάποια μικρὴ ἀμοιβή.
Ἀπὸ τὸ νὰ μὴν συμπαθῶ ὅμως κάποιον ἐπεὶ δὴ ἱστορικῶς ἦταν κτῆνος, ἔως τοῦ νὰ τὸν θεωρῶ ὑπεύθυνο γιὰ τὶς δικές μου συμφορές, ὑπάρχει ἀπόστασις μεγάλη. Κι ἐὰν δὲν τὴν δυανύσουμε αὐτὴν τὴν ἀπόστασιν, τότε, πολὺ φοβᾶμαι πώς, γιὰ μίαν ἀκόμη φορά, θὰ παραδοθοῦμε σὰν σφάγια σὲ κάποιες πυρές, θυσία στὴν ἀνεμελιὰ καὶ στὴν βλακεία μας κι ὄχι στὴν δειλία μας ἢ τὶς προδοσίες.

Ὅταν λέμε πὼς ὁ ἐχθρὸς εἶναι ἐντὸς τῶν πυλῶν, καλὸ εἶναι νὰ κυττάξουμε, συνδυαστικά, ὅλο τὸ σύστημα ἐπιμορφώσεώς μας, ποὺ μᾶς μετατρέπει σταθερὰ καὶ μεθοδικὰ σὲ ἀμνήμονες καὶ ἐλεγχόμενες μάζες, ἀπὸ τὴν κορυφή του ἔως τὶς βάσεις του. Καὶ τότε θὰ διακρίνουμε (ὤ!!! σύμπτωσις!!!) πὼς οἱ ἴδιοι ποὺ γενοκτόνησαν τοὺς παπποῦδες μας εἶναι ἀκόμη ἐδῶ, δὲν στοχοποιοῦνται, δὲν ἐπιτρέπουν σὲ ἐμᾶς νὰ ἀντιληφθοῦμε τὸ εἶδος τους καὶ παραμένουν, ἀνᾲ πάσᾳ στιγμή, πανέτοιμοι νὰ ἐπαναλάβουν τὰ ἐγκλήματά τους, δείχνοντάς μας ὅμως ὡς ὑπαίτειο καὶ ἐγκληματία τὸν πραιτωριανό τους καὶ τὸν μισθοφόρο τους.

Φιλονόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *