Οἱ «φίλοι» μας οἱ Ῥῶσσοι!

Ὁ Πούτιν κρατᾶ Ἑλληνικοὺς ἀμφορεῖς, ποὺ ἀλλίευσε στὴν Φαναγόρεια, στὸν κόλπο τοῦ Ταμᾶν. Μέσα σὲ ὅλα τὰ ἄλλα, ἐπιδεικνύοντας τὰ εὑρήματά του, μᾶς περνᾶ καὶ τὸ μήνυμα πὼς αὐτὸς θὰ ἦταν καλλίτερος διάδοχος ἀπὸ τοὺς Τούρκους. (Λέτε νά γράφω παλαβομάρες;)

Ὁ Πούτιν κρατᾶ Ἑλληνικοὺς ἀμφορεῖς, ποὺ ἀλλίευσε στὴν Φαναγόρεια, στὸν κόλπο τοῦ Ταμᾶν.
Μέσα σὲ ὅλα τὰ ἄλλα, ἐπιδεικνύοντας τὰ εὑρήματά του, μᾶς περνᾶ καὶ τὸ μήνυμα πὼς αὐτὸς θὰ ἦταν καλλίτερος διάδοχος ἀπὸ τοὺς Τούρκους.
(Λέτε νά γράφω παλαβομάρες;)

Ἄν καὶ ἔχω ἀρκετὲς φορὲς καταγράψει τὴν γνώμη μου γιὰ κάθε πολιτικὸ πρόσωπο, διεθνὲς κι ἐγχώριον, σήμερα θὰ σᾶς παρουσιάσω κάποιες ἐνδιαφέρουσες λεπτομέρειες, ἀναφορικῶς μὲ τὴν «φίλη» μας τὴν Ῥωσσία!!!!  Ἱστορικὰ στοιχεῖα ἄφθονα… Ἀλλὰ θὰ περιοριστῶ στὰ ὅσα ὁ Semion Bagdasarov,  Ῥῶσσος βουλευτής, συμπεριέλαβε στὴν ὁμιλία του στὶς 19 Νοεμβρίου τοῦ 2011.

Πρὶν ὅμως σᾶς ἀφήσω μὲ  τὸν Semion Bagdasarov, μία πολὺ μικρὴ ἀναδρομὴ στὴν ἱστορία τῶν Σλαύων καὶ ἰδιαιτέρως τῶν Ῥώσσων.

Ποιός εἶναι ὁ Σλαῦος; Πότε ἔφθασε στήν περιοχή μας καί μέ ποιές προθέσεις;

Ἀρχικῶς οἱ Σλαῦοι κατέφθασαν στὴν περιοχή μας (χερσόνησος τοῦ Αἵμου) περὶ τὸν 6ον αἰώνα.
Ἐπεὶ δὴ ὅμως τότε ἡ άνατολικὴ Ῥωμαϊκὴ αὐτοκρατορία ἔλυνε κι ἔδενε, ἐπισήμως τὶς συγκρούσεις τους τὶς εἶχαν μὲ τοὺς αὐτοκράτορες. Ἀνεπισήμως μὲ τοὺς κατοίκους, τοὺς ὁποίους ἐξετόπιζαν, συνήθως σφάζοντας, (προσφιλὲς ἄθλημα τῆς ἐποχῆς) καὶ καταλαμβάνοντας χώρους προαιωνίως Ἑλληνικούς, κυρίως.

Κύλησαν οἱ αἰῶνες, μὲ πολλὲς μετακινήσεις Σλαύων ἀνᾲ τὴν Εὐρώπη, καὶ κάπου γύρω στὸ 1200-1300 ξεκινᾶ ἡ γέννησις τοῦ Ῥωσσικοῦ κράτους.
Αὐτὸ τὸ Ῥωσσικὸ κράτος ὅμως εἶχε πρόβλημα μὲ τὴν μὴ ἐπαφή του μὲ τὴν θάλασσα. Κάτι ἀναγκαῖον γιὰ μίαν ἀχανὴ αὐτοκρατορία σὰν κι αὐτήν.
Ὁ Μέγας Πέτρος ὅμως τὸ ἀντελήφθῃ καὶ ἐγκαινιάζει τὸ 1703 τὴν Ἀγία Πετρούπολιν.

Ἠκολούθησαν πολλοὶ πόλεμοι μὲ τὴν Τουρκία, κύριον κάτοχον τῶν στενῶν τοῦ Ἑλλησπόντου, ἀλλὰ καὶ βασικὸν ἀναστολέα  στὴν  ἔξοδο τῆς Ῥωσσίας πρὸς τὴν Μεσόγειο. Ζωτικῆς σημασίας ἔξοδον. Ὄχι ἀμελητέα…

Τί ἔχουν κάνει λοιπόν οἱ  Ῥῶσσοι, ὥς Ῥῶσσοι, κι ὄχι μόνον ὥς Σλαῦοι, ὑπέρ τῶν Ἑλλήνων, ἀπό τότε πού ἀποτελοῦν ἐνιαῖον κράτος;
ΤΙΠΟΤΑ!!!! Ἕνα μεγάλο κι ἀπέραντο ΤΙΠΟΤΑ. πρὸς ὄφελός μας!
Ἀντιθέτως ὅμως, εἶναι πάρα πολλὲς ἐκεῖνες οἱ φορὲς ποὺ μᾶς πούλησαν μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες!

Ἄς θυμηθοῦμε τὰ Ὀρλωφικά. Ποιός ξεσήκωσε τούς Ἕλληνες μέ ψεύδη καί ὑποσχέσεις, γιά ἴδιον ὄφελος; Τί ἦταν ὁ εἴς ἐκ τῶν ἀδελφῶν Ὀρλῶφ; Δέν ἦταν ἐραστής τῆς Αἰκατερίνης; Γιατί κοβόταν ἡ Αἰκατερίνη γιά τήν δική μας ἐπανάστασιν καί κατ’  ἐπέκτασιν ἐλευθερία; Ἤ μήπως δέν κοβόταν γιά ἐμάς, παρά μόνον γιά τά δικά της συμφέροντα;  Καί ποιός μᾶς παράτησε νά σφαγοῦμε μόνοι μας; Μήπως πάλι ἡ Μεγάλη Αἰκατερίνη;
Τί ἀκριβῶς ἔκαναν οἱ  Ῥῶσσοι στά Ἐπτάνησα, κατά τήν διάρκεια τῆς ῥωσσοτουρκικῆς συμμαχίας; Κάτι καλό γιά τούς τότε ῥαγιάδες ἤ μόνον τά δικά τους συμφέροντα προάσπιζαν; Καί γιατί εἶχαν περί πολλοῦ τόν Ἀλῆ πασά;
Τί ἀκριβῶς συνέβῃ μέ τήν Μικρασιατική κατασροφή; Ποιός τροφοδοτοῦσε σέ πολεμικό κυρίως ὑλικό, ἀλλά καί σέ τεχνογνωσία, καθῶς ἐπίσης καί σέ χρῆμα τόν Κεμάλ;
Ναί, ὅλες οἱ τότε μεγάλες δυνάμεις ἔκαναν τὰ ἀδύνατα δυνατὰ πρὸ κειμένου νὰ μᾶς διαλύσῃ ὁ Κεμάλ! Ἀλλὰ οἱ Ῥῶσσοι παραδοσιακῶς ἦταν φίλοι μας. Παραδοσιακῶς…. Διότι οὐσιαστικῶς….
Τί ἀκριβῶς ἔκαναν στούς Ποντίους πρόσφυγες; Τούς ἐξετέλεσαν μέ συνοπτικές διαδικασίες; Αὐτός ὁ «πατερούλης» μαζύ μέ ὅλο του τό σινάφι, ἦταν ἤ δέν ἦταν ὁ δεύτερος γενοκτόνος μας;

Ἄς μὴν θυμηθῶ τὰ ὅσα ἔπραξαν κατὰ τοὺς Βαλκανικοὺς καὶ λίγο ἐνωρίτερον. Ἄς μὴν θυμηθῶ τὴν δημιουργία τῆς Βουλγαρίας, ὥς μέσον ἀσκήσεως πιέσεως γιὰ τὴν ἔξοδόν τους στὸ Αἰγαῖον. Ἄς μὴν θυμηθῶ τὶς ἐπιρροές τους στὰ Βαλκάνια, μὲ στόχον πάντα τὴν Καβάλα, τὴν Ἀλεξανδρούπολιν, καί γιατί ὄχι; Τὴν Θεσσαλονίκη! (Ἄν καὶ αὐτὴν τὴν διεκδικοῦσαν καὶ Ἑβραῖοι καὶ Ἰταλοί….)

Καλὰ παιδιὰ τὰ «φιλαράκια» μας… Ἀλλὰ καλὰ παιδιὰ μόνον ὅταν προασπίζουν τὰ δικά τους συμφέροντα. Ἐὰν τὰ δικά τους συμφέροντα βάλλονται, τότε τὶ κρίμα… Ἄς πᾶνε στὰ κομμάτια καὶ φιλίες καὶ κολλητάρια καὶ ὁμόθρησκοι πληθυσμοί… Σιγὰ μὴν κολλήσουν κάπου….

Γιὰ νὰ μὴν τὰ λέω μόνον ἐγὼ ὅμως, ἀκοῦστε καλλίτερα τὸ  τὶ λέει ὁ Semion Bagdasarov:

(Πατῆστε στὸ πρῶτο (κόκκινο) κουμπάκι δεξιά, γιὰ νὰ διαβάσετε τοὺς ὑποτίτλους)

Τί μᾶς λέει ὁ Semion Bagdasarov;

 • Κτίζουν πυρηνικοὺς σταθμοὺς στὴν Τουρκία, χρηματοδοτῶντας τους!
 • Ἐκπαιδεύουν Τούρκους στὴν χρήσιν πυρηνικῶν σταθμῶν, στὰ δικά τους Πανεπιστήμια!
 • Τὸ ἴδιο ἔχουν κάνει παλαιότερα μὲ τὸ Ἰράν!
 • Συνεργάζονται μὲ τὸ κόμμα τοῦ Ἐρντογᾶν, τῶν ἀδελφῶν μουσουλμάνων, ποὺ ὅμως σὰν ὀργάνωσις εἶναι ἀπηγορευμένη στὴν Ῥωσσία!!! (τριαλαρίλαρό….) Καταγγέλλει ἐπίσης τὴν καταγωγὴ τοῦ Ἐρντογᾶν ἀπὸ τὸν Καύκασο καὶ τὸ μίσος του πρὸς τοὺς στρατιωτικοὺς τῆς χώρας του! 
  Καταγγέλλει ἐπίσης τὴν προώθησιν πρὸς τὴν ἰσλαμοποίησιν τῆς Τουρκίας, ἀπὸ τὸν Ἐρντογάν. (Ἐνδιαφέρον; Χμμμ…) 
 •  Συνεργάζονται μὲ τὴν Τουρκία, ποὺ ὅμως ἡ Τουρκία παρέχει περίθαλψιν καὶ προστασία στοὺς ἀντάρτες τοῦ Καυκάσου, οἱ ὁποῖοι ἔχουν σπάσει τὰ νεῦρα τῆς Ῥωσσίας!!!! (Ἀλλὰ ἄλλο οἱ μπίζνες κι ἄλλο ἡ συνείδησις…)
 • Ἐνθυμούμενος τὰ ἱστορικὰ στοχεῖα, καταγγέλει πὼς ἡ Ῥωσσία συνεργοῦσε στὴν γενοκτονία τῶν Ἑλληνικῶν πληθυσμῶν, βοηθῶντας τὸν Κεμάλ, εἶτε μὲ χρῆμα, εἶτε μὲ ὅπλα εἶτε ἀκόμη καὶ μὲ ἐκπαιδευτές. (Νὰ ἀπὸ ποῦ μᾶς προέκυψαν τὰ συντεταγμένα στρατεύματα τοῦ Κεμᾶλ ἔξω ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα!!!)  Κι  ὅλα αὐτὰ σὲ περίόδον λιμοῦ γιὰ τοὺς σοβιετικοὺς πληθυσμούς! (Νὰ χαρῶ πατριωτισμοὺς ἐγώ!!!)
 • Συνεργάζονται μὲ τὴν Τουρκία, παραδοσιακὸν ἀκυρωτὴ συμφωνιῶν. Καταγγέλλει ἐπίσης τὸν Κεμὰλ γιὰ τὴν ἀθέτησιν τῶν συμφωνιῶν γύρω ἀπὸ τὰ Δαρδανέλια. 
 • Καταγγέλλει τὴν Τουρκία γιὰ τὴν γενοκτονία τῆς φυλῆς τῶν Molokans, φυλῆς ῥωσσικῆς!
 • Τὴν περίοδον τοῦ Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ἡ Τουρκία εἶχε μεταφέρει 1.000.000 στρατό, στὰ σύνορά της μὲ τὴν Ῥωσσία, πρὸ κειμένου νὰ ἐξυπηρετῇ τὰ συμφέροντα τῶν συμμάχων της, ποὺ δὲν ἤθελαν μίαν πάρα πολὺ δυνατὴ Σοβιετικὴ Ἔνωσιν. Ἀφῆστε δὲ ποὺ παραδοσιακῶς οἱ Τοῦρκοι ἦταν φίλα προσκείμενοι  πρὸς τὴν Γερμανία. (Ἀλλὰ τὶ θυμᾶται τώρα τό ἄτομον; Περισυνὰ ξινὰ σταφύλια… Διότι αὐτὲς οἱ λυκοσυμμαχίες εἶναι σὰν τὰ συγκοινωνοῦντα δοχεῖα… Τὴν μία ἔτσι καὶ τὴν ἄλλην …γιουβέτσι!)
  Τὴν ἴδιαν στιγμὴ γνωρίζουμε τὶς «ἀγαπησιάρικες» σχέσεις μεταξὺ συμμάχων καὶ Ῥωσσίας. Μόλις κατέφθασαν στὸ Βερολίνο πέταξαν τὶς μάσκες καὶ ἔμαθαν κι ἀπὸ τὴν καλὴν κι ἀπὸ τὴν ἀνάποδην ὁ ἕνας τὸν ἄλλον!
 • Καταγγέλλει πὼς τὸ Κάρς καὶ τὸ Ἐρζεροῦμ κατελήφθησαν ἐκ τῶν Ῥώσσων, καθῶς ἐπίσης καὶ ἡ περιοχὴ τοῦ Surmalinsk, ὑπὸ τοῦ στρατηγοῦ Ter Bugasov, στὸν πόλεμο τοῦ Καυκάσου, κατὰ τὴν διάρκεια τῶν Βαλκανικῶν Πολέμων. (Τί σύμπτωσις…Πόλεμος μεταξύ Τουρκίας καί Ῥωσσίας… Σπάνιον… Σπανιότατον!) 
  Ὅμως ἐπεστράφησαν στὴν Τουρκία, γιὰ χάριν τῶν καλῶν σχέσεων… (Χμμμ… Μέ τούς Τούρκους; Ποῦ ζοῦν;)
 • Καταγγέλλει πὼς στὴν πρόσφατον συνεδρία τοῦ συμβουλίου ἀσφαλείας τῆς Τουρκίας, ἡ Ῥωσσία ἐπανῆλθε στοὺς πιθανοὺς ἐχθρούς, μὲ τοὺς ὁποίους ἐτοιμάζεται νὰ πολεμήσῃ, ἐντὸς τῆς ἐπομένης πενταετίας!!!! (Γελᾶτε; Κακῶς…)  
 • Καταγγέλλει πὼς οὐδέποτε ἡ Τουρκία ἔπαψε νὰ ἐπιθυμῇ νὰ ἐκδιώξῃ ἐν τελῶς τὴν Ῥωσσία ἀπὸ τὸν Καύκασο. (Γιατί ἄρα γέ; Τί τόν θέλει;)
 • Καταγγέλλει πὼς ἡ Γεωργία εἶναι πειθήνιον ὄργανον τῆς Τουρκίας, καὶ φαινομενικῶς μόνον κατέχει τὸν Καύκασον σήμερα. (Τοῦ διαφεύγουν ὅμως οἱ δάκτυλοι τῶν Ἀμερικανῶν!!!)
 • Καταγγέλλει πὼς τὸ Ἀζερμπαϊτζάν ἐπίσης εἶναι πειθήνιον ὄργανον τῆς Τουρκίας. (Ἐγὼ βάζω καὶ τὰ ἀμερικανὰ μέσα!)
 • Τέλος, γιὰ τὴν Ἀρμενία, καταθέτει τὶς συγκρούσεις ποὺ γίνονται μέσα κι ἔξω, πάντα ὅμως μὲ στόχον τὴν ἐπιρροήν. (Εἶναι κι αὐτοὶ οἱ Ῥῶσσοι κάτι καλόπαιδα… Λέλουδα!)

Δὲν μᾶς ἀγάπησε ὁ Semion Bagdasarov.  Λάθος! Ἀπλῶς παίζει κι αὐτὸς τὸν ῥόλο του…. 
Κι ὅλοι οἱ ῥόλοι εἶναι πάντα χρήσιμοι, ἰδίως γιὰ μίαν ὑπερδύναμιν, ὅπως ἡ Ῥωσσία.  

Τί προβλέπεται νά κάνουν τώρα οἱ  Ῥῶσσοι, ἐμπρός στίς νέες ἐξελίξεις πού συμβαίνουν; Κάτι καλό γιά τήν Ἑλλλάδα; Ἤ μήπως μᾶς θέλουν πάλι ὥς τροχοπέδη πρό κειμένου νά κάνουν τίς δουλειές τους, κατά πῶς τούς συμφέρει φυσικά, δίχως νά μᾶς ὑπολογίζουν καί δίχως νά μᾶς σέβονται;

Οἱ  Ῥῶσσοι, ὅπως πάντα, τὴν δουλειά τους θὰ κάνουν. 
Μᾶς θέλουν στὴν σφαίρα ἐπιρροῆς τους, διότι ἐξυπηρετοῦνται τὰ δικά τους συμφέροντα. Ὄχι διότι ἔχουν κάποιαν ἄλλην συγγένεια. (Κι ὅλα αὐτὰ τὰ περὶ χριστιαντικῆς συγγενείας, ἀφῆστε τά… Ποῦ ἦταν ὅταν ἐξουσιοδοτοῦσαν τόν Κεμάλ νά σφάξῃ κάθε χριστιανικό πληθυσμό;)

Ὁ πόλεμος ποὺ ἔχει ἤδη ξεκινήσει, καὶ ποὺ σὲ λίγο θὰ μᾶς ἀγγίξῃ, θὰ ἀλλάξῃ πολλὰ σύνορα. Καὶ ἰδίως αὐτὰ τῆς Τουρκίας.
Οἱ  Ῥῶσσοι ἔχουν ἐπενδύσει πολλά! Τί θά τούς στοιχίσουν μερικά ἐκατομμύρια εὐρόπουλα παραπάνω, πρό κειμένου νά μᾶς ἔχουν στήν ἀναμονή; (Ἀσχέτως φυσικὰ ἐὰν ἐδῶ ἔχουμε μπλέξει μὲ ἐν τελῶς ἠλιθίους!)
Οἱ  Ῥῶσσοι εἶναι φίλοι, ὅσο τοὺς συμφέρει. Οὐσιαστικῶς οὐδέποτε ἦταν φίλοι. Πάντα ἦταν ἀπλῶς δυνατότεροι καὶ κατὰ τὰ συμφέροντά τους μᾶς ἔδιδαν ἤ ὄχι σημασία. (Τί ἀκριβῶς τούς ἐνόχλησε ὅταν οἱ Ἕλληνες κατέφθαναν στήν Ἄγκυρα;)

Φίλοι δὲν θὰ γίνουν ποτέ!
Λυκοφιλίες θὰ φτιάχνουν μὲ τοὺς πάντες…
Πρὸς ὥρας μᾶς θέλουν μαζύ τους…
Ἀλλὰ δὲν μᾶς ἔχουν…. Κι αὐτὸ θὰ δοῦμε συντόμως ἐὰν εἶναι γιὰ καλό τους ἤ ὄχι!

Φιλονόη.

Σημείωσις:

 Εὐχαριστῶ πάρα πολὺ τὸν Κύρο ποὺ μοῦ θύμισε τὸ ταινιάκι.  

φωτογραφία

(Visited 324 times, 1 visits today)
9 thoughts on “Οἱ «φίλοι» μας οἱ Ῥῶσσοι!

 1. Σε αυτά που γράφεις για την δράσι των Σλαύων κατά την Ρωμαϊκή περίοδο να καταθέσω και ένα ιστορικό τεκμήριο από τα “Ανέκδοτα” του ιστορικού Προκοπίου (εποχής Ιουστινιανού), σε νεοελληνική απόδοσι:

  “Όσο για την Ιλλυρία και τη Θράκη ολόκληρη – που σημαίνει όλη την περιοχή από τον Ιόνιο κόλπο (Αδριατική σήμερα) ως τα προάστια του Βυζαντίου, μέσα στην οποία βρίσκονται η Ελλάδα και η χώρα των Χερρονησιωτών (Βαλκάνια) -, Ούννοι και Σκλαβηνοί και Άντες, κάνοντας επιδρομές εναντίον τους σχεδόν κάθε χρόνο αφότου ο Ιουστινιανός παρέλαβε την εξουσία, προξένησαν αγιάτρευτα κακά στους κατοίκους τους. Πάνω από διακόσιες χιλιάδες ήταν, νομίζω, οι Ρωμαίοι που σκοτώνονταν ή γίνονταν σκλάβοι σε κάθε επιδρομή, ώστε η λεγόμενη “σκυθική ερημία” (η ακατοίκητη περιοχή της ανατολικής Ρωσίας όπως την περιγράφει ο Ηρόδοτος) επικράτησε στ’ αλήθεια παντού σ’ αυτή τη χώρα.”

  * Σκλαβηνοί = Σλαύοι
  * Οι αναφερόμενοι Ρωμαίοι στο κείμενο είναι όλοι οι Ρωμαίοι πολίτες που ζούσαν στην περιοχή, επομένως και οι Έλληνες.

 2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Οἱ «φίλοι» μας οἱ Ῥῶσσοι! « Τόνοι καὶ Πνεύματα ….

 3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Πῆγες νά γελοιοποιήσῃς τόν τσολιᾶ φουκαρᾶ; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

 4. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ θεὰ Ἀθηνᾶ στὴν Ῥωσσία. | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

 5. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Γιατί ΔΕΝ θά μᾶς σώση τό …ξανθό γένος; | Idisis.eu

 6. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Γιατί ΔΕΝ θά μᾶς σώση τό …ξανθό γένος; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

 7. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ψευδο-κληρονόμοι | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply