Φιλελὲ – ἀν – ἐλευθερισμός…

Ἡ σκόπιμα διαστρεβλωμένη καὶ πονηρὰ καμουφλαρισμένη ἔννοια τοῦ «λιμπεραλισμοῦ» (liberalism) στὰ ἑλληνικά, μὲ ἀπόδοση τῆς λέξεως «φιλελευθερισμός», ἀποτελεῖ τὴν αἱχμὴ τοῦ δόρατος – βασικὸ ἐργαλεῖο τῆς προπαγάνδας τῆς ἑλλαδικῆς κομματοκρατίας, πρὸ κειμένου νὰ παραμένῃ ὁ Ἕλλην γιὰ πάντα δέσμιος καὶ δικός τους ὅμηρος, μπερδεμένος καὶ ἀμήχανος μὲ μυαλὸ «κουβάρι» – ἀνίκανος νὰ ἀντιδράσῃ σὲ ὅλα τὰ παράλογα καὶ καταστροφικά, στὰ ὁποῖα τὸν καταδικάζουν ὅλα τὰ κόμματα, δίχως κάποιο ἀπὸ αὐτὰ νὰ ἀποτελῇ ἐξαίρεση.

Γιὰ τὸν Ἕλληνα οἱ λέξεις «ἐλεύθερος» καὶ «φιλελεύθερος» ἔχουν ἄλλο νόημα καὶ ἐντελῶς διαφορετικὸ περιεχόμενο ἀπὸ τὸ «liberalism». Εἶναι φορτισμένες μὲ τὴν ἔννοια τῆς ἐλευθερίας τοῦ πνεύματος, τῆς ψυχῆς, τῆς ὑπερηφανείας, τοῦ ἐλευθέρου συλλογικοῦ βίου καὶ τῆς ἐλευθέρας κοινωνικῆς συμβιώσεως μέσα στὴν πόλη του, ἤτοι νὰ βιώνῃ ἀνεμπόδιστα τὸν πολιτισμό του, δηλαδὴ στὸν τρόπο κοινωνικῆς συνυπάρξεως στὴν πόλη, τῶν πολιτῶν τῶν κοινωνικῶν σχέσεων.

Εἶναι ἀπολύτως διαφορετικὸ τὸ περιεχόμενο τῆς ἰδεολογίας τοῦ «λιμπεραλισμοῦ». Σὲ ὅλες τὶς χῶρες παραμένει ἀπολύτως ἀμετάφραστο, ἐκτὸς τοῦ ἑλλαδικοῦ κράτους (!) στὸ ὁποῖο τεχνιέντως παρήλλαξαν στρεβλὰ τὸ «liberalism» μὲ τὴν πολὺ ἀγαπητὴ καὶ πολλὰ ὑποσχομένη, γιὰ ὅλους τοὺς Ἕλληνες, λέξις  «φιλελευθερισμός».
Σὲ ὅλες τὶς λατινογενεῖς – «liberalism»
– ρωσσικὰ – либерализм
– στὰ ἀλβανικὰ – liberalizëm
– στὰ ἀραβικὰ الليبرالية (ἀλ λιπμεραλίγια).

Ῥαφαηλίδης Ἀλέξιος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply