Φιλελὲ – ἀν – ἐλευθερισμός…

Ἡ σκόπιμα διαστρεβλωμένη καὶ πονηρὰ καμουφλαρισμένη ἔννοια τοῦ «λιμπεραλισμοῦ» (liberalism) στὰ ἑλληνικά, μὲ ἀπόδοση τῆς λέξεως «φιλελευθερισμός», ἀποτελεῖ τὴν αἱχμὴ τοῦ δόρατος – βασικὸ ἐργαλεῖο τῆς προπαγάνδας τῆς ἑλλαδικῆς κομματοκρατίας, πρὸ κειμένου νὰ παραμένῃ ὁ Ἕλλην γιὰ πάντα δέσμιος καὶ δικός τους ὅμηρος, μπερδεμένος καὶ ἀμήχανος μὲ μυαλὸ «κουβάρι» – ἀνίκανος νὰ ἀντιδράσῃ σὲ ὅλα τὰ παράλογα καὶ καταστροφικά, στὰ ὁποῖα τὸν καταδικάζουν ὅλα τὰ κόμματα, δίχως κάποιο ἀπὸ αὐτὰ νὰ ἀποτελῇ ἐξαίρεση. Συνέχεια