Ξετυλίγοντας τὴν βιογραφία τοῦ Γεωργίου Παπαδοπούλου

Μία καλὴ ἔρευνα εἶναι πάντα εὐπρόσδεκτος στὴν σελίδα μας.
Μία ἐπίπονος κι ἐμπεριστατωμένη ἔρευνα, μὲ ὅλο τὸ ἀναγκαῖον ἀποδεικτικὸ ὑλικό, εἶναι στολίδι γιὰ τὴν σελίδα μας.

Ἀποφασίσαμε νὰ παρουσιάζουμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν σελίδα μας ἐμπεριστατωμένες ἱστορικὲς (κι ὄχι μόνον) ἔρευνες, ποὺ ὠθοῦν τὴν ἀλήθεια νὰ βγῇ στὸ φῶς, πιὸ συστηματικά.
Αὐτὸ ἤδη ξεκίνησε μὲ τὰ βιβλία τοῦ Κωνσταντίνου Δημητριάδου ἀλλὰ ἦταν μόνον ἡ ἀρχή.
Σήμερα τολμοῦμε νὰ παρουσιάσουμε ἕνα ἀκόμη Τιτάνειο (τετράτομον) ἔργο, τοῦ συγγραφέως κι ἐρευνητοῦ Μάνου Χατζηδάκη, γιὰ τὸν Γεώργιο Παπαδόπουλο.

(Τὸ ἔργο, ἀκόμη, δὲν τὸ ἔχουμε πάρῃ στὰ χέρια μας, ἀλλὰ συντόμως θὰ ξεκινήσῃ ἡ μελέτη του καὶ θὰ σᾶς καταθέσω καὶ τὶς προσωπικές μου ἐντυπώσεις. Γιὰ τὴν ὥρα περιορίζομαι μόνον στὴν περιγραφή του, ἀπὸ τὸν δημιουργό, ποὺ προσωπικῶς μὲ καλύπτει ἀπολύτως, ἐφ΄ ὄσον πράγματι, μὲ ὅποιο παλαιῴτερό του ἔργο κατεπιάσθην, διεπίστωσα τὴν ἀποδεικτικὴ διαδικασία ὡς βασική του κι ἀναγκαία ἀρχή.)

Παρουσιάζω λοιπὸν τὸ κύριο τμῆμα ἀπὸ τὸν λόγο τοῦ Μάνου, στὴν «ἐπίσημο πρώτη» τοῦ τετρατόμου ἔργου του, γιὰ νὰ διαπιστώσετε, (ἀκροθιγῶς, ὅσον ἀφορᾶ στὴν δική μας παρουσίασιν), τὸ μέγεθος καὶ τὸ βάθος τῆς ἐρεύνης του:

«…Ἐπὶ 44 ὁλόκληρα χρόνια, ἀναπλάθονται ψεύδη, συκοφαντίες, λοιδορίες, ὕβρεις καὶ λασπολογία ἄνευ προηγουμένου στὸ πρόσωπο τοῦ Γεωργίου Παπαδοπούλου. Δὲν πρέπει νὰ ὑπάρχῃ προηγούμενο στὴν Ἱστορία, τέτοιας ἐκστρατείας ψεύδους γιὰ κάποιο ἄλλο ἱστορικὸ πρόσωπο ἢ χρονικὴ περίοδο! Μία κυριολεκτικὴ «πλύσις ἐγκεφάλου» ἐπεβλήθη σὲ ἕναν ὁλόκληρο λαό…

Καὶ ὅμως, παρὰ τὴν συστηματικὴ ἐκστρατεία ἑνὸς λοκλήρου Κράτους ἀπὸ τὸ 1974 καὶ ἔπειτα, μὲ ὅλα τὰ μέσα, στὰ νηπιαγωγεία, τὰ σχολεῖα, στὰ ΑΕΙ, στὸν Τύπο, στὴν Τηλεόραση, παντοῦ, τίποτα στὴν οὐσία δὲν γνωρίζαμε γύρω ἀπὸ τὴν ζωή του καὶ τὴν ἐποχή του. Τίποτα ἐκτὸς ἀπὸ μυθεύματα…

Ψήγματα ἀληθείας ἦλθαν κατὰ καιροὺς στο φῶς, μὲ κάποιες προσωπικὲς μαρτυρίες πρωταγωνιστῶν. Χάθηκαν ὅμως καὶ αὐτὲς μέσα στὸ  πέπλο τῆς σιωπῆς καὶ τρομοκρατίας ποὺ μεθοδικὰ ἐπεβλήθη σὲ κάθε ἄλλη ἄποψι, ἀπὸ τὴν λεγομένη «μεταπολίτευση» καὶ μετά…

Ἡ Ἱστορία ὅμως πάντοτε νικᾶ. Καὶ ὅταν τὴν ποδοπατᾷς, ἐκδικεῖται…

Σήμερα λοιπόν, οἱ ἐκδόσεις ΠΕΛΑΣΓΟΣ καὶ ἑγώ, ἔχουμε τὴν τιμὴ νὰ παρουσιάζουμε γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἑλληνικὴ βιβλιογραφία τὴν πλήρη Βιογραφία τοῦ Γεωργίου Παπαδοπούλου!!!

Σήμερα κλείνει γιὰ ἐμέναν ἕνα ταξείδι 25 ὁλοκλήρων ἐτῶν. Τὸ ταξείδι γιὰ τὴν ἀναζήτησι τῆς Ἀληθείας. Τὸ ταξείδι ποὺ μὲ εἰσήγαγε στὰ πλέον ἄδυτα σημεῖα τῆς ζωῆς του. Καὶ στὰ πλέον ἀπόῤῥητα γεγονότα καὶ παρασκήνια τῆς ἐποχῆς τῆς διακυβερνήσεώς του…

Σὲ αὐτὰ τὰ 25 χρόνια γνώρισα τὸν ἴδιο τὸν Γεώργιο Παπαδόπουλο. Συνδέθηκα μαζύ του. Μίλησα ἀτελείωτες ὦρες. Τὸν ῥώτησα -μὲ τὸ θάῤῥος τῆς νεόόητος- τὰ πιὸ τολμηρὰ πράγματα. Καὶ τὸ πιὸ σημαντικό: Ἀπέκτησα ὁλόκληρο τὸ προσωπικὸ ἀρχεῖο του! Ὅλα τὰ ἀπόῤῥητα ἔγγραφα, τοὺς φακέλλους, τὸ φωτογραφικό του ἀρχεῖο!… Καὶ γιὰ αὐτὸ εὐχαριστῶ τόσο τὴν σύζυγο, ὅσο καὶ τὰ τέκνα του.

Τὸ ἴδιο συνέβη καὶ μὲ τοὺς ὑπολοίπους συνεργάτες του. Σχεδὸν ὅλους τοὺς πρωταγωνιστὲς τῆς 21ης Ἀπριλίου:

Ἀπέκτησα πρόσβαση στὰ προσωπικὰ ἀρχεῖα τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ Κων/νου Παπαδοπούλου, τοῦ Στυλιανοὺ Παττακοῦ, τοῦ Νικολάου Μακαρέζου, τοῦ Μιχαὴλ Ῥουφογάλη, τοῦ Κων/νου Ἀσλανίδου, τοῦ Πέτρου Κωτσέλη, τοῦ Στεφάνου Καραμπέρη καὶ ἄλλων…

Ἀνέσυρα μέσα ἀπὸ ξεχασμένα συρτάρια χειρόγραφες μαρτυρίες, ἀπόῤῥητα ἡμερολόγια, ἀκόμη καὶ μαγνητοφωνημένες ἀναμνήσεις τοῦ Ἰωάννου Λαδᾶ, τοῦ Γεωργίου Ζωϊτάκη, τοῦ Νικολάου Μακαρέζου, τοῦ Νικολάου Γκαντώνα, τοῦ Κων/νου Μητρέλη, τοῦ Εὐαγγέλου Τσάκα καὶ ἄλλων…

Γνώρισα περισσοτέρους ἀπὸ 20 Ὑπουργοὺς καὶ στελέχη τῶν Κυβερνήσεων τοῦ Γ. Παπαδοπούλου: Εἶχα πρόσβαση στὰ ἀρχεῖα καὶ προσωπικὲς μαρτυρίες ἀπὸ τοὺς Γεώργιο Κάρτερ, Ὀρέστη Γιάκα, Λουκᾶ Πάτρα, Ἰωάννη Χολέβα, Δημήτριο Τσάκωνα, Νικόλαο Ἐφέσιο, Βύρωνα Σταματόπουλο, Χρῆστο Μίχαλο, Παῦλο Μανωλόπουλο, Γεώργιο Γεωργαλᾶ, Γεράσιμο Φραγκᾶτο, Ἀλέξανδρο Ματθαίου, Παναγιώτη Παπαπαναγιώτου, Ἀριστείδη Σκυλίτση, γιὰ νὰ ἀναφέρω μόνον μερικοὺς ἀπὸ αὐτούς.

Ἔλαβα τὰ ἀντίγραφα ἀρχείων τῆς ΚΥΠ καὶ πολλῶν Ὑπουργείων, τὸ ἀπόῤῥητο ἀρχεῖο τοῦ ΕΠΟΚ καὶ τῆς Προεδρίας, Συνέλεξα σχεδὸν ὄλες τις σπάνιες κυβερνητικὲς ἐκδόσεις καὶ πρακτικὰ Ὑπουργικῶν Συμβουλίων τῆς ἐποχῆς

Συγκέντρωσα ὅλη τὴν σχετικὴ βιβλιογραφία γιὰ τὸ θέμα! Ἑλληνικὴ καὶ ξενόγλωσση! Ἐρεύνησα ὅλον τὸν Τύπο τῆς ἐποχῆς. Διεξῆλθα ὅλα τὰ ἀποχαρακτηρισμένα Ἔγγραφα τῶν ΗΠΑ! Ὄλες τὶς συνεντεύξεις καὶ ξεχασμένες μαρτυρίες!…

Ἂς ἀναφέρω καὶ κάτι πολὺ χαρακτηριστικὸ αὐτῆς τῆς ἀστείρευτης ἐρεύνης: Ἀπέκτησα καὶ ἀποκαλύπτω γιὰ πρώτη φορὰ στὴν δημοσιότητα τὸν «Φάκελλο» τοῦ Γεωργίου Παπαδοπούλου ὡς Ἀξιωματικοῦ! To «Φῦλλο Ποιότητος», τὶς ἐκθέσεις Πολεμικῆς Δράσεως, τὸ Βιβλιάριο Μητρῴου, τοὺς 4 Ὑποφακέλλους καὶ τὸ Βιβλιάριο Ὑγείας Ἀξιωματικοῦ. Πρόκειται γιὰ σχεδὸν φωτογραφικὴ πορεία τῆς ζωῆς του ἀπὸ τὸ 1940 μέχρι τὸ 1967 ποὺ ἀπεστρατεύθη!

Τὸ συγκλονιστικὸ αὐτὸ «ντοκουμέντο» ἀποκαλύπτει ἐκπληκτικὰ πράγματά ποὺ θὰ δῇ ὁ ἀναγνώστης κυρίως στὸν Α΄ Τόμο! Τὸ θέμα εἶναι πῶς ἀπεκτήθη:

Ὅταν γιὰ πρώτη φορὰ πῆγα στὴν ΔΙΣ γιὰ νὰ τὸν ἀναζητήσω μαζὺ μὲ τὸν υὑὸ τοῦ Γ. Παπαδοπούλου, μοῦ εἴπαν ὅτι ὁ «Φάκελλό» του ἔχει χαθῆ!!! Εὐτυχῶς ἐπέμεινα! Καὶ ἀνεκάλυψα ὅτι ἦταν κρυμμένος σὲ ἕναν ἑπτασφράγιστο «φοριαμό» μὲ τὴν ἐντολὴ νὰ πολτοποιηθῇ!!!!

Εὐτυχῶς, εὑρέθη κάποιος νὰ μοῦ δόσῃ  ἐμπιστευτικὰ ἕνα ἀντίγραφο τοῦ… ἀποῤῥήτου  «Φακέλλου» του!…

Μὲ τέτοιες μεθόδους προσπαθοῦσαν νὰ κρύψουν τὴν ἀλήθεια ἐπὶ 44 χρόνια!

Τὰ ψέμματα ὅμως τελείωσαν!…

Τὸ ταξείδι για τὸ Ἔργο – Ζωῆς γιὰ ἐμέναν, ὁλοκληρώθηκε. Καὶ πρόκειται γιὰ ἕνα Ἔργο – Σταθμό, ποὺ ἀποκαλύπτει ὅσα οὐδεὶς γνώριζε  μέχρι τώρα!!!

Τὸ συνολικὸ ἔργο ἔχει τὸν κεντρικὸ τίτλο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ»

Θὰ ἦταν κυριολεκτικὰ ἀδύνατον νὰ συνοψίσῃ κάποιος τὸ πλῆθος τῶν ἱστορικῶν γεγονότων καὶ πληροφοριῶν ποὺ περιλαμβάνονται στὸν κάθε τόμο του. Γι’ αὐτὸ τὸ πράττω ἐντελῶς γενικευμένα:

Ο Α’  Τόμος ἔχει τὸν ἰδιαίτερο τίτλο «Ὁ Ἐπαναστάτης». Σὲ αὐτὸν ὁ ἀναγνώστης θὰ μάθῃ τὰ πάντα γιὰ τὴν ζωὴ τοῦ Γεωργίου Παπαδοπούλου ἀπὸ τὴν γέννησί του μέχρι καὶ τὴν παραμονὴ τῆς Πρωθυπουργίας του:

Λεπτομέρειες γιὰ τὴν καταγωγή, τὴν οἰκογένεια, τὰ παιδικά του χρόνια, τὴν φοίτησί του στὴν Σχολὴ Εὐελπίδων.

Τὴν λεπτομερὴ πολεμική του δράσι κατὰ τὸν πόλεμο τοῦ 1940 -41. Τὴν δράσι του κατὰ τὴν Κατοχὴ καὶ τὸν Συμμοριτοπόλεμο.

Τὴν συγκλονιστικὴ πορεία του ὡς Ἀξιωματικοῦ, βῆμα πρὸς βῆμα καὶ ἔτος πρὸς ἔτος. Τὶς κρίσεις τῶν ἀνωτέρων του, τὶς ἠθικὲς ἀμοιβές, τὴν πλήρη δρᾶσι του, τὴν πρωτιά του σὲ ὄλες τὶς παραγωγικὲς σχολές.

Τὸ γιατὶ ἔγινε ἡ 21η Ἀπριλίου καὶ πῶς ἔγινε ἀρχηγός της. Ὁ ἀναγνώστης θὰ ἐκπλαγῇ ἀπὸ τὸ πλῆθος τῶν πληροφοριῶν καὶ παρασκηνίων γιὰ τὸ πῶς ὀργανώθηκε καὶ πῶς ἐπεκράτησε ἡ 21η Ἀπριλίου, μὲ λεπτομέρειες ποὺ πρώτη φορὰ βλέπουν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος.

Τέλος, μὲ κάθε λεπτομέρεια, ἡμέρα πρὸς ἡμέρα, ὁλόκληρη τὴν θητεία του ὡς Ὑπουργοῦ Προεδρίας καὶ τὰ συγκλονιστικὰ γεγονότα τοῦ 8μήνου ἀπὸ τὴν 21η Ἀπριλίου μέχρι καὶ τὴν καταστολὴ τοῦ βασιλικοῦ κινήματος τῆς 13ης Δεκεμβρίου 1967.

Ο Β’ Τόμος ἔχει τὸν ἰδιαίτερο τίτλο «Ὁ Ἡγέτης». Σὲ αὐτὸν περιγράφεται ἡ πρώτη περίοδος διακυβερνήσεως τοῦ Γεωργίου Παπαδοπούλου ἀπὸ τὴν ὁρκωμοσία του ὡς Πρωθυπουργοῦ στὶς 13 Δεκεμβρίου 1967, μέχρι τις 24 Αὐγούστου 1971.

Καὶ πάλι ὁ ἀναγνώστης θὰ ἐκπλαγῇ ἀπὸ τὴν πληθώρα τῶν γεγονότων, τῶν στοιχείων καὶ τῶν παρασκηνίων. Ἔτος πρὸς ἔτος. Μῆνα πρὸς μῆνα. Ἡμέρα πρὸς ἡμέρα, ξετυλίγεται ἐμπρός του σὰν κινηματογραφικὴ ταινία ὁλόκληρη ἡ ἱστορία τῆς διακυβερνήσεως περίπου 3,5 ἐτῶν σὲ 640 σελίδες.

Ὁ ἀναγνώστης μαθαίνει τὰ πάντα μὲ κάθε λεπτομέρεια: Τὸ ἔργο, τὴν δρᾶσι, τὶς ἐσωτερικὲς συγκρούσεις, τὰ διπλωματικὰ παρασκήνια, τὶς περιοδεῖες, τὶς μυστικὲς ἐπαφές, τὰ κυβερνητικὰ ἀπόῤῥητα κ.λπ..

Ο  Γ’ Τόμος ἔχει τὸν ἰδιαίτερο τίτλο «Ὁ Κυβερνήτης». Καὶ συμπληρώνει τὴν ἱστορία τῆς διακυβερνήσεως τοῦ Γεωργίου Παπαδοπούλου, ἐκκινώντας ἀπὸ τὴν μεγάλη Διοικητικὴ Ἀναδιάρθρωσι τῆς 25ης Αὐγούστου 1971 μέχρι καὶ τὴν 25η Νοεμβρίου 1973!

Μὲ τὴν ἴδια μεθοδολογία, ἔτος πρὸς ἔτος καὶ μῆνα πρὸς μῆνα, ξεδιπλώνεται ἡ ἱστορία τῶν περίπου 2,5 ἐτῶν, μὲ ὅλα τὰ παρασκήνια. Ἀποκαλύψεις συγκλονιστικὲς καὶ μέσα σὲ αὐτές, ἡ ἄγνωστη ἱστορία τοῦ ΕΠΟΚ, τὸ πῶς ἔγινε ἡ Μεταπολίτευσις τῆς 1ης Ἰουνίου 1973 καὶ ἡ ἀνάδειξίς του σὲ Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, ποιὰ τὰ σχέδιά του γιὰ τὴν αὐτοεξέλιξι τῆς Ἐπαναστάσεως καὶ πλῆθος ἄλλων…

Θὰ μάθῃ ἐπίσης, ὅλο τὸ παρασκήνιο τῆς συνομωσίας ἐναντίον του, γιὰ πρώτη φορά! Τὸ πῶς, ἀπὸ ποιούς, γιατὶ καί πῶς μεθοδεύθηκε ἡ ἀνατροπή του.

Ο Δ’ Τόμος ἔχει τὸν ἰδιαίτερο τίτλο «Ὁ Ἀναδημιουργός». Ὁ τελευταῖος αὐτὸς τόμος, δίδει ἀρχικὰ μία σύνοψι τοῦ πολιτικοῦ χαρακτῆρος τῆς 21ης Ἀπριλίου. Κατόπιν, ἀναλύει τὴν προσωπικότητα καὶ τὴν Ἰδεολογία τοῦ Γεωργίου Παπαδοπούλου. Ἔπειτα προχωρᾶ σὲ μία συνοπτικὴ ἀλλὰ καὶ πλήρη περιγραφὴ τοῦ Ἔργου του σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς.

Μετὰ προχωρᾶ στὴν περιγραφὴ τῶν γεγονότων ἀπὸ τὴν ἀνατροπή του στὶς 25 Νοεμβρίου 1973 μέχρι τὸν θάνατό του στὶς 27 Ἰουνίου 1999!

Καὶ ἐδῶ ὁ ἀναγνώστης θὰ βρῇ ἄγνωστα ἱστορικὰ στοιχεῖα καὶ γεγονότα γιὰ τὴν παράνομη δίωξι, τὸν ἐγκλεισμό, τὰ πολιτικὰ παρασκήνια, τὸ πείραμα τῆς ΕΠΕΝ, τὴν ἀλήθεια γιὰ τὴν ἀσθένεια καὶ τὶς πραγματικὲς συνθῆκες τοῦ θανάτου του, ποὺ γιὰ ἀκόμη μία φορὰ θὰ ἐκπλήξουν τὸν ἀναγνώστη…

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

Ἦλθε ἡ στιγμὴ ποὺ ἡ Ἀλήθεια ἔρχεται γιὰ πρώτη φορὰ στὸ προσκήνιο! Μέσα ἀπὸ 4 Τόμους! Καὶ 2500 σελίδες συγκλονιστικῶν ἀποκαλύψεων!

Διαβάστε την, διαδῶστε την καὶ πολεμῆστε γι’ αὐτήν. Εἶναι τὸ χρέος μας καὶ πρὸς τὴν Ἱστορία καὶ πρὸς τὴν Πατρίδα.

Σᾶς εὐχαριστῶ.»

Μᾶνος Χατζηδάκης

Ἡ Ἀλήθεια, ποὺ παραμένει πάντα ζητούμενον γιὰ ὅλους, εἶναι μόνον ἀγῶνες καὶ δεσμεύσεις.
Κρύβει ἀπώλειες μὰ καὶ χαρὲς ἀνείπωτες.
Ὅταν κάποιος, μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο, ἐπιτυγχάνῃ τὸ νὰ τὴν προσεγγίσῃ καὶ νὰ τὴν διαδόσῃ (ἀνεξαρτήτως τοῦ τὶ «βλέπουν» ἐπάνω του οἱ ὅποιοι ἄλλοι ποὺ τὴν ἀρνοῦνται καὶ τὴν πολεμοῦν) εἶναι ὁ πραγματικὸς νικητὴς τῆς ζωῆς.
Καί, εἰδικῶς ἐμεῖς, ὡς φυλή, ἔχουμε πραγματικὰ πληρώσῃ ἀκριβὰ τὸ ψέμμα, τὴν παραπληροφόρησιν καὶ τὴν ἀποσιώπησιν τῆς Ἱστορίας μας.

Ἡ περίοδος αὐτή, στὴν ὁποίαν ἀναφέρεται ἡ ζωὴ τοῦ Παπαδοπούλου, παραμένει μία ἀπὸ τὶς πλέον ἀλλοιωμένες καὶ διαστρεβλωμένες περιόδους τῆς Ἱστορία μας. Ἐπὶ πλέον, πίσω ἀπὸ τὴν σιωπὴ καὶ τὶς ἀλλοιώσεις, ἀμέτρητα ἐγκλήματα κατὰ τοῦ λαοῦ μας συνετελέσθησαν. Ἐγκλήματα ποὺ οὔτε μάθαμε ἀλλὰ οὔτε ὑποψιαζόμεθα. Ἐγκλήματα ποὺ ἀπεκρύβησαν, ἀποσιωπήθησαν καὶ ποὺ ἐπάνω τους, δίχως νὰ τὸ ἀντιλαμβανόμεθα, ἐτέθησαν οἱ βάσεις τοῦ σημερινοῦ ἐκτρώματος.
Ὅσο τὰ ἀγνοοῦμε, τόσο δυσκολότερα θὰ κατανοήσουμε τὸν μηχανισμὸ ποὺ μᾶς κρατᾶ ἐν καταστολῇ.
Ἄλλως τέ… Λαὸς ποὺ ἀγνοεῖ τὴν ἱστορία του εἶναι λαὸς καταδικασμένος νὰ ἀναζητᾷ διαρκῶς «σωτῆρες» ποὺ θὰ τὸν …ἀποτελειώσουν!

Ἐλπίζω κι εὔχομαι σὲ ὅλους μας μὲ αὐτὸ τὸ ἔργο νὰ «ἀνοίξουν» νέοι ὁρίζοντες καὶ νὰ μπορέσουμε νὰ κατανοήσουμε πολλὰ περισσότερα γιὰ τὰ παρασκήνια καὶ τὶς μεθοδεύσεις πίσω ἀπὸ τοὺς «τίτλους» καὶ τὶς «ἐπικεφαλίδες» ποὺ καθιστοῦν ἀπαγορευτικὴ τὴν ἱστορικὴ ἔρευνα.
Μά, κυρίως, εὔχομαι νὰ ἐπανατοποθετήσουμε τὰ γεγονότα σὲ πραγματικὲς διαστάσεις, ξεφεύγοντας ἀπὸ κάθε εἴδους παραμυθολογία, κατάλοιπο καὶ ἀγκυλώσεις.

Φιλονόη

Σημείωσις

Γιὰ ἕναν ἔντιμο καὶ ἠθικὸ ἐρευνητὴ μετρᾶ κάθε λεπτομέρεια ποὺ δὲν ἀναφέρεται στὴν «ἐπίσημο ἱστοριογραφία». Γιὰ αὐτὸ καὶ κάθε ἔντιμος ἐρευνητὴς καταλήγει …στόχος ὅλων αὐτῶν, ποὺ μὲ ὅλες τὶς μεθόδους σκιάζουν, ἀποκρύβουν, ἀλλοιώνουν τὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια καὶ ἐμποδίζουν τὴν ἔρευνα.

Ὅλη ἡ περιγραφὴ τοῦ ἔργου θὰ ἐμφανίζεται στὴν ἑνότητα «βιβλία Μάνου Χατζηδάκη», στὶς βιβλιοπαρουσιάσεις μας.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Ξετυλίγοντας τὴν βιογραφία τοῦ Γεωργίου Παπαδοπούλου

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Βιβλιοπαρουσιάζοντας τὸ «Ἡ «προβοκάτσια» τῆς Κοφίνου» | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply