Βιβλία Μάνου Χατζηδάκη

Τὸ ταξείδι για τὸ Ἔργο – Ζωῆς γιὰ ἐμέναν, ὁλοκληρώθηκε. Καὶ πρόκειται γιὰ ἕνα Ἔργο – Σταθμό, ποὺ ἀποκαλύπτει ὅσα οὐδεὶς γνώριζε  μέχρι τώρα!!!

Τὸ συνολικὸ ἔργο ἔχει τὸν κεντρικὸ τίτλο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ»

Θὰ ἦταν κυριολεκτικὰ ἀδύνατον νὰ συνοψίσῃ κάποιος τὸ πλῆθος τῶν ἱστορικῶν γεγονότων καὶ πληροφοριῶν ποὺ περιλαμβάνονται στὸν κάθε τόμο του. Γι’ αὐτὸ τὸ πράττω ἐντελῶς γενικευμένα:

Ο Α’  Τόμος ἔχει τὸν ἰδιαίτερο τίτλο «Ὁ Ἐπαναστάτης». Σὲ αὐτὸν ὁ ἀναγνώστης θὰ μάθῃ τὰ πάντα γιὰ τὴν ζωὴ τοῦ Γεωργίου Παπαδοπούλου ἀπὸ τὴν γέννησί του μέχρι καὶ τὴν παραμονὴ τῆς Πρωθυπουργίας του:

Λεπτομέρειες γιὰ τὴν καταγωγή, τὴν οἰκογένεια, τὰ παιδικά του χρόνια, τὴν φοίτησί του στὴν Σχολὴ Εὐελπίδων.

Τὴν λεπτομερὴ πολεμική του δράσι κατὰ τὸν πόλεμο τοῦ 1940 -41. Τὴν δράσι του κατὰ τὴν Κατοχὴ καὶ τὸν Συμμοριτοπόλεμο.

Τὴν συγκλονιστικὴ πορεία του ὡς Ἀξιωματικοῦ, βῆμα πρὸς βῆμα καὶ ἔτος πρὸς ἔτος. Τὶς κρίσεις τῶν ἀνωτέρων του, τὶς ἠθικὲς ἀμοιβές, τὴν πλήρη δρᾶσι του, τὴν πρωτιά του σὲ ὄλες τὶς παραγωγικὲς σχολές.

Τὸ γιατὶ ἔγινε ἡ 21η Ἀπριλίου καὶ πῶς ἔγινε ἀρχηγός της. Ὁ ἀναγνώστης θὰ ἐκπλαγῇ ἀπὸ τὸ πλῆθος τῶν πληροφοριῶν καὶ παρασκηνίων γιὰ τὸ πῶς ὀργανώθηκε καὶ πῶς ἐπεκράτησε ἡ 21η Ἀπριλίου, μὲ λεπτομέρειες ποὺ πρώτη φορὰ βλέπουν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος.

Τέλος, μὲ κάθε λεπτομέρεια, ἡμέρα πρὸς ἡμέρα, ὁλόκληρη τὴν θητεία του ὡς Ὑπουργοῦ Προεδρίας καὶ τὰ συγκλονιστικὰ γεγονότα τοῦ 8μήνου ἀπὸ τὴν 21η Ἀπριλίου μέχρι καὶ τὴν καταστολὴ τοῦ βασιλικοῦ κινήματος τῆς 13ης Δεκεμβρίου 1967.

Ο Β’ Τόμος ἔχει τὸν ἰδιαίτερο τίτλο «Ὁ Ἡγέτης». Σὲ αὐτὸν περιγράφεται ἡ πρώτη περίοδος διακυβερνήσεως τοῦ Γεωργίου Παπαδοπούλου ἀπὸ τὴν ὁρκωμοσία του ὡς Πρωθυπουργοῦ στὶς 13 Δεκεμβρίου 1967, μέχρι τις 24 Αὐγούστου 1971.

Καὶ πάλι ὁ ἀναγνώστης θὰ ἐκπλαγῇ ἀπὸ τὴν πληθώρα τῶν γεγονότων, τῶν στοιχείων καὶ τῶν παρασκηνίων. Ἔτος πρὸς ἔτος. Μῆνα πρὸς μῆνα. Ἡμέρα πρὸς ἡμέρα, ξετυλίγεται ἐμπρός του σὰν κινηματογραφικὴ ταινία ὁλόκληρη ἡ ἱστορία τῆς διακυβερνήσεως περίπου 3,5 ἐτῶν σὲ 640 σελίδες.

Ὁ ἀναγνώστης μαθαίνει τὰ πάντα μὲ κάθε λεπτομέρεια: Τὸ ἔργο, τὴν δρᾶσι, τὶς ἐσωτερικὲς συγκρούσεις, τὰ διπλωματικὰ παρασκήνια, τὶς περιοδεῖες, τὶς μυστικὲς ἐπαφές, τὰ κυβερνητικὰ ἀπόῤῥητα κ.λπ..

Ο  Γ’ Τόμος ἔχει τὸν ἰδιαίτερο τίτλο «Ὁ Κυβερνήτης». Καὶ συμπληρώνει τὴν ἱστορία τῆς διακυβερνήσεως τοῦ Γεωργίου Παπαδοπούλου, ἐκκινώντας ἀπὸ τὴν μεγάλη Διοικητικὴ Ἀναδιάρθρωσι τῆς 25ης Αὐγούστου 1971 μέχρι καὶ τὴν 25η Νοεμβρίου 1973!

Μὲ τὴν ἴδια μεθοδολογία, ἔτος πρὸς ἔτος καὶ μῆνα πρὸς μῆνα, ξεδιπλώνεται ἡ ἱστορία τῶν περίπου 2,5 ἐτῶν, μὲ ὅλα τὰ παρασκήνια. Ἀποκαλύψεις συγκλονιστικὲς καὶ μέσα σὲ αὐτές, ἡ ἄγνωστη ἱστορία τοῦ ΕΠΟΚ, τὸ πῶς ἔγινε ἡ Μεταπολίτευσις τῆς 1ης Ἰουνίου 1973 καὶ ἡ ἀνάδειξίς του σὲ Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, ποιὰ τὰ σχέδιά του γιὰ τὴν αὐτοεξέλιξι τῆς Ἐπαναστάσεως καὶ πλῆθος ἄλλων…

Θὰ μάθῃ ἐπίσης, ὅλο τὸ παρασκήνιο τῆς συνομωσίας ἐναντίον του, γιὰ πρώτη φορά! Τὸ πῶς, ἀπὸ ποιούς, γιατὶ καί πῶς μεθοδεύθηκε ἡ ἀνατροπή του.

Ο Δ’ Τόμος ἔχει τὸν ἰδιαίτερο τίτλο «Ὁ Ἀναδημιουργός». Ὁ τελευταῖος αὐτὸς τόμος, δίδει ἀρχικὰ μία σύνοψι τοῦ πολιτικοῦ χαρακτῆρος τῆς 21ης Ἀπριλίου. Κατόπιν, ἀναλύει τὴν προσωπικότητα καὶ τὴν Ἰδεολογία τοῦ Γεωργίου Παπαδοπούλου. Ἔπειτα προχωρᾶ σὲ μία συνοπτικὴ ἀλλὰ καὶ πλήρη περιγραφὴ τοῦ Ἔργου του σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς.

Μετὰ προχωρᾶ στὴν περιγραφὴ τῶν γεγονότων ἀπὸ τὴν ἀνατροπή του στὶς 25 Νοεμβρίου 1973 μέχρι τὸν θάνατό του στὶς 27 Ἰουνίου 1999!

Καὶ ἐδῶ ὁ ἀναγνώστης θὰ βρῇ ἄγνωστα ἱστορικὰ στοιχεῖα καὶ γεγονότα γιὰ τὴν παράνομη δίωξι, τὸν ἐγκλεισμό, τὰ πολιτικὰ παρασκήνια, τὸ πείραμα τῆς ΕΠΕΝ, τὴν ἀλήθεια γιὰ τὴν ἀσθένεια καὶ τὶς πραγματικὲς συνθῆκες τοῦ θανάτου του, ποὺ γιὰ ἀκόμη μία φορὰ θὰ ἐκπλήξουν τὸν ἀναγνώστη…

Μᾶνος Χατζηδάκης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Βιβλία Μάνου Χατζηδάκη

  1. Θερμά ευχαριστούμε τον κ. Χατζηδάκη για την μεγάλη αυτού ιστορική έρευνα προς την δική μας αντικειμενική ενημέρωση. Μπράβο του

Leave a Reply