Λόγχη σημαίνει …ἑτοιμοπόλεμος Ἕλλην!!!

Σκέφθηκε κάποιος ὅτι τό μόνο ἴσως κράτος τῆς Εὐρώπης πού ἔχει ἐπίσημο θρησκεία εἶναι ἡ Ἑλλάς;
Καί, ὅλως τυχαίως, ἡ μόνη χώρα τῆς Εὐρώπης πού δέν ἔχει κἂν ἐθνικό κράτος;

Σαφῶς τὸ Σύνταγμα ὁρίζει ὅτι στὸν ἰστὸ πρέπει νὰ ὑπάρχῃ σταυρός.

Τὸ ἵδρυμα Νιάρχος ὅμως δὲν εἶναι κρατικὸ οὔτε Ἐθνικὸ καὶ δὲν εἶναι ὑποχρεωμένο νὰ τηρῇ τὴν διάταξη τοῦ Συντάγματος….
Ὅπως καὶ ἑγώ, στὸν ἰστὸ τῆς σημαίας τοῦ σπιτιοῦ μου, δὲν ἔχω σταυρό.

Ἐπίσης τὸ Σύνταγμα ὁρίζει σαφῶς ὅτι οἱ Ἕλληνες μποροῦν νὰ εἶναι ὅ,τι θρησκεία θέλουν.
Ἐπίσης, γιὰ κάποιον περίεργο λόγο, δὲν γίνεται θρησκευτικὴ ἀπογραφὴ γιὰ νὰ ξέρουμε σήμερα τὸ τὶ θρησκεία ἔχουν οἱ Ἕλληνες καὶ σὲ τὶ ποσοστό.

Ὅταν ἐγράφη τὸ Σύνταγμα ὅμως οἱ χριστιανοὶ ἦσαν θεωρητικῶς 98%.
Εἶναι πολὺ λογικὸ νὰ θεσπισθῇ ὡς σύμβολο ὁ Σταυρός.

Σήμερα ὅμως δὲν ξέρουμε πόσοι εἶναι οἱ χριστιανοί.
Βέβαια, πρὶν ὁ Σύριζας ἀλλάξῃ τὸν ἰστὸ καὶ τυπικά, ὄφειλε νὰ ἀλλάξῃ καὶ τὸ Σύνταγμα, ὥστε νὰ μὴν ἔχουν δικαίωμα οἱ διάφοροι νὰ ποῦν τὸ μακρύ τους καὶ τὸ κοντό τους.

Προσωπικὰ πιστεύω ὅτι ὁ σταυρὸς στὸν ἰστό, εἶναι σύμβολο Διεθνισμοὺῦ, ἠττοπαθείας καὶ ταπεινότητος, ἐνᾦ ἡ λόγχη εἶναι σύμβολο μάχης καὶ ἀγῶνος γιὰ τὸ Ἔθνος (ποὺ ἐκπροσωπεῖται στὴν σημαία).

Ὁ σταυρὸς ἐκπροσωπεῖ μόνον τοὺς χριστιανοὺς Ἕλληνες, ἐνῶ ἡ λόγχη ἐκπροσωπεῖ ἕνα ὁλόκληρο ἔθνος.

Ἡ λόγχη (κατ’ ἐμέ) ἀποτελεῖ πολὺ πιὸ ἐθνικιστικὸ σύμβολο ἀπὸ ὅ,τι ὁ σταυρός.
Θεωρῶ ὅμως ὅτι τὸ Ἵδρυμα Νιάρχος δὲν ἔβαλε τὴν λόγχη γιὰ τοὺς παραπάνω ἐθνικοὺς λόγους, ἀλλὰ μόνον γιὰ τὸ θέμα τῆς ὁμοιομορφίας μὲ τοὺς ἄλλους ἱστούς.

Καὶ ἔγινε μέγα θέμα ἀπὸ τὸ πουθενά, ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν χεσμένο καὶ τὸ ἔθνος καὶ τὴν ὀρθοδοξία, καὶ ἁπλᾶ ὑβρίζουν τὸν Σύριζα γιὰ ἰδεολογικοὺς λόγους.

Φουστέρης Γιάννης

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply