Διακρίνουμε κυβερνητική ἀνικανότητα πίσω ἀπό τόν περιορισμό τῆς πετρελαιοκηλίδος;

Ἐὰν τὴν ἐπομένη Κυριακὴ τὸ ἀποτέλεσμα τῶν γερμανικῶν ἐκλογῶν δὲν ἐπιφέρῃ ἀποτέλεσμα εὐνοϊκὸ γιὰ τὸν ἄμεσο σχηματισμὸ κυβερνήσεως, θὰ χρειασθοῦν διαπραγματεύσεις πού, πιθανόν, θὰ διαρκέσουν ἑβδομάδες ἢ καὶ μῆνες. Σὲ ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα δὲν θὰ λαμβάνονται σοβαρὲς ἀποφάσεις σὲ πολιτικὸ ἐπίπεδο, ἀλλὰ ἡ διοίκησις τῆς χώρας θὰ συνεχίσῃ νὰ λειτουργῇ τὸ ἴδιο καλὰ ὅπως καὶ πρὶν σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα. Φυσικὰ καὶ σὲ αὐτὸν τὸν τομέα τῆς προλήψεως οἰκολογικῶν καταστροφῶν. Ἐπειδὴ αὐτὴ ἡ πρόληψις δὲν ἀσκεῖται προσωπικὰ ἀπὸ τὴν Μέρκελ οὔτε ἀπὸ τὸν ὑπουργὸ ποὺ ὁρίζεται ἁρμόδιος στὸν τομέα. Τὴν ἀσκεῖ ὁ οὐδέτερος πολιτικὰ καὶ ὑποκείμενος σὲ σταθεροὺς νόμους, μὲ μεγάλη αὐτονομία, κρατικὸς μηχανισμός, ποὺ ἐποπτεύεται μόνον ἀπὸ τὴν κυβέρνηση, μὲ στιβαρὲς δικαστικὲς ἐγγυήσεις καὶ ἐξ ἴσου στιβαρὲς ἐγγυήσεις κοινοβουλευτικοῦ ἐλέγχου.

Ὅταν καταλάβουμε αὐτὸ τὸ ἁπλὸ πρᾶγμα, ἴσως ξεφύγουμε ἀπὸ τὸν Τρίτο Κόσμο, ὅπου ἀνήκουμε. Πρὸς ὤρας δὲν τὸ καταλαβαίνουμε. Διότι οἱ πάντες ὑβρίζουν τὸν Τσίπρα γιὰ τὴν διαῤῥοὴ τοῦ πετρελαίου. Καὶ ὄχι τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ ὑπάλληλοι ποὺ διορίζονται γιὰ νὰ ὑπηρετήσουν τὸ κράτος εὑρίσκονται ἐκεῖ ὄχι ἐπειδὴ ἤξεραν νὰ κάνουν μίαν δουλειά, ἀλλὰ ἐπειδὴ ἤξεραν ἕναν βουλευτὴ ποὺ ἐνδιαφέρετο νὰ ἀγοράσῃ τὴν ψῆφο τους.

Ἐὰν δὲν ἀλλάκῃ αὐτό, ὅσοι Κυριάκοι, μὲ φοβερὰ πτυχία καὶ νὰ κατοικοῦν στὸ Μαξίμου, θὰ μένουμε μονίμως στὸ ἔλεος τῆς θεᾶς τύχης. Καὶ ἡ ΝΔ κάθε ἄλλο παρὰ κάτι διαφορετικὸ μᾶς ὑπόσχεται. Θὰ ἀλλάξῃ τὴν χώρα, βάζοντας τὰ δικά της παιδιὰ ἐκεῖ ποὺ εἶναι τώρα τὰ ἄλλα. Δὲν ὁμιλεῖ γιὰ θεσμούς, γιὰ πρόσωπα στὴν κορυφὴ ὁμιλεῖ καὶ πρόσωπα στὴν κορυφὴ βλέπει ὁ κόσμος.  Σὲ αὐτὰ ἐλπίζει κάθε φορά, σὲ αὐτὰ ἐπενδύει καὶ συνεχίζουμε ἔτσι τὴν ὡραία περιπέτεια. Νὰ πλέουμε ξυλάρμενοι.

Ἐὰν κάνω λάθος διορθῶστε με.

Ἕρμιππος Ἑρμππίου

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply