Χάριν ἡδονῆς σφάττειν…

Ἔδοξε αὐτοῖς σφάξαι ἡδονῆς χάριν!!!

Τίς οὐκ ἄν ὀργῄζοιτο, φίλοι, ἀναγιγνώσκων ὅτι πρωτογενής τις φυλὴ ἀπό τοῦ πάνυ ἀρχαίου χρόνου εἰρηνικῶς διατριβούσα, ἀγνὼς τοῖς πᾶσι οὖσα, φυλετικά τε καί θρησκευτικὰ ἤθη ἀγνᾶ ἔτι ἔχουσα παλαιώθεν, κατεσφάηη χάριν τέρψεως ὑπὸ βαρβάρων τινων μεταλλιέων ἐγγύς Ἀμαζονίου ποταμοῦ εἰς Βραζιλίαν!!!

Εἰς τοσοῦτον δε μένους ἧξαν σφάττοντες οὗτοι οἱ βάρβαροι σφαγεῖς ὥστε οὐ πρότερον ἐπαύσαντο σφάττειν πρὶν κατέσφαξον καὶ τὰς γυναῖκας τε καὶ παιδία τῆς φυλῆς!!!
Τί φῶμεν πρός τοῦτον φίλοι;

Οἱ μὲν αὐτόχειρες φονεῖς ζητῶνται ὑπὸ ἀστυνομίας ὡς δικασόμενοι, ἐγὼ δὲ οὕτω κακῶς διάκειμαι ὑπὸ τῶν σφαγέων τούτων ὥστε οὐδὲ ὕπνον ἔχω τὸ παράπαν!!!

Αἰδῶς!!!!

Εὐμήχανος

(Visited 115 times, 1 visits today)
Leave a Reply