Φορο-εἰσπράκτορες καὶ τοκογλύφοι

Πάντα ἐπιβλέπουν τὶς μάζες, λειτουργώντας ὡς διαμεσολαβητὲς καὶ ἐπόπτες τῆς κάθε ἐξουσίας, μά, κυρίως, ὡς οἱ κεντρικοὶ μεσάζοντες διασφαλίσεως τῆς καθυποτάξεως τῶν μαζῶν.
«Συμπτωματικῶς» ὅμως πάντα ἦσαν κι ὀλίγον …«περιούσιοι» (ὅπως συνηθίζουν ἂλλως τὲ νὰ εἶναι καὶ σήμερα), πάντα βάσει δικῶν τους ὁμολογιῶν.

Δηλώνεται δὲ εὐθαρσῶς πὼς γιὰ τοὺς ἀλλοφύλους τους μποροῦν νὰ εἶναι ὅσο σκληροὶ θέλουν, ἀλλὰ γιὰ τοὺς ὁμοφύλους τους …ὑπομονετικοὶ κι ἀνεκτικοί. Ἐννοεῖται βεβαίως βεβαίως πὼς ἂν καὶ ἐθεωρεῖτο προϊὸν κλοπῆς ἡ προμήθεια ἐκ τῆς φορο-είσπράξεως, καθὼς φυσικὰ καὶ ὅλη ἡ περιουσία τῶν φορο-εἰσπρακτόρων, ἂν καὶ δὲν ἐδύναντο νὰ παρουσιασθοῦν ὡς μάρτυρες δικαστηρίου ἢ νὰ γίνουν δικαστές, ἐν τούτοις μία χαρὰ ἐξακολουθοῦσαν νὰ ἀνήκουν καὶ νὰ ἀπολαμβάνουν λοιπῶν προνομίων τῆς κλειστῆς φυλετικῆς τους κοινότητος. Φοροεισπράκτορες, πού, ἐπὶ πλέον, κατὰ περίπτωσιν, ἐὰν δὲν ἦσαν συνεργάσιμες οἱ μάζες, διοργάνωναν καὶ μερικὲς σφαγές, πρὸ κειμένου νὰ συνετίζονται οἱ λοιποί. Κι ἔτσι, γιὰ παράδειγμα, ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τῆς πρώτης χιλιετίας εἴκοσι ἐπιφανεῖς πολῖτες τῆς Σκυθοπόλεως κατέληξαν …μπριζολάκια, διότι κι ἐφ΄ ὅσον κι ἐπεὶ δὴ δὲν ἦσαν πρόθυμοι νὰ πληρώσουν.
(Μήπως ἦσαν κι Ἕλληνες οἱ σφαγιασθέντες; Λέω τώρα, ἐφ΄ ὅσον κατὰ κύριον λόγον ἦσαν Ἕλληνες οἱ κάτοικοί της…!!!)

Ἐπὶ πλέον ὅμως τῆς φορο-εἰσπράξεως κάπου ἐκεῖ γύρω κυκλοφοροῦσαν, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, οἱ …πρωτο-ἐξάδελφοί τους τοκογλῦφοι. Διότι ἡ φορο-εἴσπραξις ἔχει λόγο ὑπάρξεως μόνον ἐφ΄ ὅσον ὁ τοκογλῦφος «νομιμοποιεῖ» τὸν φόρο, λόγῳ τῆς ἐξαρτήσεως τῶν ἑκάστοτε κυβερνώντων ἀπὸ τὶς χρηματοδοτήσεις τους. Τοκογλύφοι ποὺ στὴν ἀρχαία Αἴγυπτο κρατοῦσαν τοὺς Φαραῶ ἀπὸ τὰ …μέζεα, τὶς ἑλληνικὲς πόλεις ὑπὸ τὴν …σκέπη τῆς Περσικῆς Αὐτοκρατορίας καὶ τὸν Μέγα Ἀλέξανδρο, καθὼς φυσικὰ καὶ ὅλες τὶς ἔως τότε ἑλληνικὲς πόλεις, ἐπίσης ἐξηρτημένους καὶ καθυποταγμένους. Τόσο ἐξηρτημένους, πού, τελικῶς, φαίνεται νὰ ἐξεστράτευσε ὁ Ἀλέξανδρος καὶ γιὰ νὰ διαγράψῃ τὰ χρέη τῶν ἑλληνικῶν πόλεων πρὸς τὴν Περσία κι ὄχι μόνον γιὰ νὰ λάβῃ …ἠθικὲς ἱκανοποιήσεις καὶ νὰ τιμωρήσῃ ἐνόχους.

πηγὴ

Ὅλως …«συμπτωματικῶς», ἐκτὸς ἀπὸ τὶς πάγιες ἐξαρτήσεις βασιλέων καὶ λοιπῶν ἡγεμόνων ἀπὸ τὶς τοκογλυφικὲς χρηματοδοτήσεις, ἀρχαιόθεν, ὅλος ὁ σύχρονος μηχανισμὸς τοῦ «ἰδεολογικοῦ» σοσιαλισμοῦ – κομμουνισμοῦ – ἐθνικοσοσιαλισμοῦ προέρχεται, βασίζεται καὶ ἐξυπηρετεῖται ἐπίσης ἀπὸ τοὺς ἰδίους τοκογλύφους, ποὺ σταθερῶς ἀποκρύβονται ἀπὸ τὰ μάτια τῶν πολλῶν.

Πρὸς τοῦτον καὶ ὅλη ἡ πολιτικὴ Χίτλερ, μὰ καὶ ἡ κομμουνιστικὴ ῥωσσικὴ «ἐπανάστασις» τῶν Τρότσκυ – Λένιν καὶ λοιπῶν …«περιουσίων» ἦταν πρωτίστως καλὰ ἐξηρτημένες καὶ ἐλεγχόμενες ἀπὸ τοὺς ἰδίους τοκογλύφους ποὺ καὶ σήμερα διατηροῦν τὴν ἀνθρωπότητα ἐν καταστολῇ.

Ἴδιοι οἱ χρηματοδότες Χίτλερ, Λένιν καὶ Τρότσκυ

Χέρι –  χέρι, ἀδελφικὰ κι ἁρμονικά, πάντα ἐπορεύοντο πλάι – πλάι οἱ τοκογλῦφοι μὲ τοὺς φορο-εἰσπράκτορες. Οὐδέποτε εἶχε σημασία τὸ ὄνομα τοῦ καθεστῶτος, παρὰ μόνον ἡ ἐξακολούθησις ἰσχύος τοῦ τοκο-δανεισμοῦ καί, κατ’ ἐπέκτασιν, τῆς ἐξυπηρετήσεως του. Ἀπὸ δίπλα πάντα ὁ φορο-εἰσπρακτικὸς μηχανισμός, ἀπολύτως ἐξυπηρετικὸς καὶ χρήσιμος, ἔχαιρε (καὶ χαίρει) πλήρους ἀσυλίας καὶ προστασίας.

Ἀπὸ ἐποχῆς λοιπὸν Ἀλεξάνδρου ἀκόμη, ἀλλά, κυρίως ἀπὸ τοὺς ἐπιγόνους του καὶ τὴν μεταγενεστέρα ῥωμαϊκὴ αὐτοκρατορία, βάσει πάντα τῶν δημοσίως ὁμολογουμένων εἴχαμε μίας φυλῆς καὶ μόνον, κατὰ κύριον λόγον, ἐργολαβικὴ παραγωγὴ φορο-εἰσπρακτόρων, ποὺ ἐτύγχαναν καὶ ἀσυλίας καὶ προστασίας καὶ φυσικὰ ἀπολύτου ἀποσιωπήσεως τοῦ ὁποιουδήποτε ἐγκλήματός τους, ποὺ ἐμμέσως πλὴν σαφῶς, ἐξυπηρετοῦσε τὸ ἑκάστοτε καθεστὼς ἐξουσίας. Κι ἔτσι, σὲ μορφὴ δημοπρασίας, μποροῦσαν νὰ «κτυποῦν» τὶς φοροεισπράξεις, βάσει τοῦ ποσοῦ ποὺ προεπλήρωναν στὸ κράτος, ἀλλὰ στὴν συνέχεια νὰ εἰσπράττουν κατὰ τὸ δοκοῦν καὶ μὲ ὅλα τὰ μέσα τὰ ὅσα αὐτοὶ ἔκριναν πὼς ἔπρεπε νὰ εἰσπράξουν.

Ἔχει κάποιαν σημασία λοιπόν τό ὄνομα; Τότε ἐλέγοντο Φαραῶ, βασιλεῖς, ἐκλεγμένοι κυβερνῶντες καὶ σήμερα ἀποκαλοῦνται αἱρετοί. Τότε ἐλέγοντο φορο-εἰσπράκτορες καὶ σήμερα λέγονται Ἀνεξάρτητες Ἀρχὲς Δημοσίων Ἐσόδων. Τότε ἔχαιραν ἅπαντες ἀπολύτου ἀσυλίας, ὅπως καὶ σήμερα. Τότε τὰ τρωκτικὰ ἐξηφάνιζαν τὰ δημόσια ταμεῖα, ὅπως καὶ σήμερα, διαφεύγοντας εἰς τὴν ἀλλοδαπή. Τότε γίνονταν πόλεμοι γιὰ νὰ σβήσουν τὰ δάνεια, ὅπως καὶ σήμερα (ποὺ ἀναμένεται πόλεμος Η.Π.Α. – Κίνας γιὰ νὰ διαγραφοῦν τὰ δάνεια τῶν Η.Π.Α. πρὸς τὴν Κίνα). Τότε ἦσαν μισητοί, ὅπως εἶναι καὶ σήμερα.
Τότε ἦσαν …«περιούσιοι». Σήμερα τί εἶναι;

Φιλονόη

Σημειώσεις

Ἡ πρώτη καὶ σημαντικοτέρα ἐχθρικὴ πράξις κατὰ τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, τὴν περίοδο ἐνάρξεως τῆς Ἐπαναστάσεως, ἐθεωρεῖτο, βάσει τῶν ὀθωμανικῶν ἀρχείων, τὸ κτύπημα τῆς φορο-εἰσπρακτικῆς ἀποστολῆς στὸ Μεγανόρι (Αἰτωλοακαρνανίας) ἀπὸ τὸν Μακρῆ. Ἂν καὶ ἦταν καθαρὰ ληστρικὴ πρᾶξις, ἐν τούτοις ὁ σουλτάνος τὴν κατέγραψε ὡς ἐπαναστατική. Ἀνάλογες κινήσεις στὰ Καλάβρυτα, ἀλλὰ καὶ στὴν ὑπόλοιπο Πελοπόννησο, ἐπίσης ἐξελείφθησαν ὡς ἐχθρικὲς πράξεις ἐπαναστατῶν κι ὄχι ὡς ἐγκληματικὲς πράξεις ληστῶν.

Ὁ Μακρῆς κτυπᾶ τὴν χρηματαποστολὴ στὴν Ἀκαρνανία.

Ὁ σύγχρονος μηχανισμὸς φορο-εἰσπράξεως, ἐν τελῶς ἀντισυνταγματικὸς φυσικά, εἶναι ἡ Α.Α.Δ.Ε. καί, ἐννοεῖται πὼς χαίρει ἄκρας ἀσυλίας καὶ ἀσυδοσίας. Κατάσχει ἀδιακρίτως καὶ ἄνευ φόβου ὁ,τιδήποτε κατάσχεται, τρομοκρατώντας καὶ ἀπειλώντας τοὺς πάντες καὶ τὰ πάντα. Ὅποιος δοκιμάζει τὸ μένος της καταλήγει …ἀνύπαρκτος!!!

Σὺν τῷ χρόνῳ, κατὰ καιρούς, ἅπαντες οἱ ὑπουργοὶ ἐπὶ τῶν οἰκονομικῶν στὴν χώρα μας, ἕνα πρόβλημα ἀντιμετώπιζαν: τὶς φορο-εἰσπράξεις ὑπὲρ τῶν τοκογλύφων.

Σκοπὸς τῆς ζωῆς τους λέμε…

Ποιός νά τολμήσῃ νά τούς καταγγείλη; Μόνον ἐὰν οἱ ἴδιοι, καθαρὰ καὶ μόνον γιὰ λόγους ἀποθρασύνσεως, τὸ παραδέχονται καὶ τὸ κοινοποιοῦν, εἶναι γεγονός. Σὲ κάθε ἄλλην περίπτωσιν ὁ ἐνασχολούμενος μὲ τὸ θέμα καθίσταται …ῥατσιστής!!!
Καί, ἐπὶ πλέον, οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀναφέρεται στὰ πραγματικὰ αἴτια τῶν διωγμῶν ποὺ ὑπέστησαν ἅπαντες οἱ ὁμοεθνεῖς τους ἀνᾷ τοὺς αἰῶνες. Διότι πῶς νά παραδεχθοῦν πώς ὁ κοσμάκης, ποὺ πέθαινει ἀπὸ τὴν πείνα κι ἀπὸ τὶς λεηλασίες, κάποιαν στιγμή ἀγανακτοῦσε καί τούς ἔτρωγε …ζωντανούς;

Τολμοῦν νά παραδεχθοῦν πώς πλήρωναν κάθε φορά τήν ἀπληστεία τους; Καὶ εἶναι πάρα πολλὲς οἱ πληρωμές τους, ἀλλὰ μυαλὸ δὲν ἔβαλαν. Κι ἀκριβῶς γιὰ αὐτὸν τὸν λόγο λαμβάνουν τὰ μέτρα τους σήμερα, ἐκβιάζοντας κυβερνήσεις νὰ θεσμοθετήσουν «ἀντί-ῥατσιστικά» νομοσχέδια. Ξέρουν τὸ τέλος τους καὶ ἀγωνιοῦν νὰ τὸ προλάβουν. Μά θά προλάβουν νά τό …προλάβουν;

Ἡ χρηματο-ἐπικρατούσα τακτικὴ φυσικὰ δὲν ἀναφέρεται σὲ κάτι ἀπὸ τὰ παραπάνω. Θεωρεῖ ἐπὶ πλέον, παρατύπως καὶ διὰ τῆς πλαγίας  ὁδοῦ, τὸν καθ΄ ὄλα ἀντισυνταγματικὸ τόκο, ὡς …νόμιμο.
Πρὸς τοῦτον καὶ καλύπτει, διαπλεκομένη πάντα, ἀλλὰ καὶ καλὰ ἐξηρτημένη, ὅλην τὴν μηχανὴ δουλοποιήσεως τῆς ἀνθρωπότητος.

Κι ἐννοεῖται πὼς μέρος αὐτοῦ τοῦ φορο-εἰσπρακτικοῦ μηχανισμοῦ, ἐπισήμως σήμερα, εἶναι καὶ οἱ τράπεζες…
Ξέρετε… οἱ γνωστοί μας τοκογλύφοι, ποὺ ἀναχρηματοδοτῶνται, λέει, μὲ ἑκατοντάδες δισεκατομμυρίων, πρὸ κειμένου νὰ μὴν μείνῃ ἀνθρώπινος ἀνάσα ἄνευ ἐξαρτήσεως καὶ καθυποτάξεως. Καί, πάντα, …ἀόρατοι ἀστοχοποίητοι οἱ ἐμπευστὲς αὐτῶν τῶν κατ’ ἐξακολούθησιν ἐγκλημάτων.

ἀρχικὴ ἔρευνα Σίγμα

Ἱστορικὰ στοιχεία ἀπὸ τὸ Σὰν Σήμερα-Μεγάλες στιγμὲς τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας, ὅπου ἐπὶ πλέον μπορεῖτε νὰ θαυμάσετε, τὰ ἔργα καὶ τὶς ἡμέρες ἁπάντων τῶν ἔως σήμερα κυβερνώντων μας.

(Visited 151 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Φορο-εἰσπράκτορες καὶ τοκογλύφοι

  1. Εξαιρετικὴ ἐργασία, ἡ τεκμηρίωση τῆς ὁποίας ἐντυπωσιάζει.
    Ναί, ἡ Σκυθόπολις ἦταν ἡ πρωτεύουσα τῆς ἑλληνικῆς/ἐξελληνισμένης Δεκαπόλεως – καὶ ἡ μόνη μεγάλη, ἀξιόλογη πόλη κοντὰ στὸν τόπο γέννησης τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ πληθυσμὸς τῆς Σκυθόπολης ἦταν -ὅπως δείχνει τὸ ὄνομά της- Σκύθες πού, ὅπως φαίνεται, γρήγορα ἐξελληνίστηκαν. Ὑπῆρξε τόσο ἐχθρικὴ πρὸς τοὺς Ἰουδαίους, ὥστε τελικὰ ὀνομάστηκε απὸ αὐτοὺς “Οἶκος τοῦ Ἐχθροῦ”.

    • Ὁ πληθυσμὸς τῆς Σκυθοπόλεως σαφῶς ἦταν Σκυθικός, ἐξ ἀρχῆς, ἐξελληνισμένος στὴν συνέχεια, ἀλλά, στὸ πέρας τῆς ἱστορίας του, τόπος μόνον γιὰ Ἕλληνες, ὅπου πλήρωσαν πολὺ ἀκριβὰ τὸ ὅτι ἦσαν Ἕλληνες.

Leave a Reply