Γιατί δέν εἴχαμε (καί) στό συλλαλητήριο τῶν Ἀθηνῶν ἐπεισόδια;

Μήπως διότι ἦταν πολύς ὁ κόσμος;
Μήπως διότι τελικῶς ἐφοβήθησαν τά τσιράκια τοῦ πSoros;
Ἤ μήπως στήν πραγματικότητα διότι δέν ὑπῆρξε τέτοια ἐντολή;

Γιατί δέν εἴχαμε σοβαρά ἐπεισόδια στό συλλαλητήριο;

Ὁ φίλος Ὄθων, κατευνόμενος πρὸς τὸ συλλαλητήριο τὴν περασμένη Κυριακή, κατέγραψε αὐτό:

Χιλιάδες εὑρῶ στὰ πλαίσια τοῦ ψυχολογικοῦ πολέμου, σὲ ὅλην τὴν Πατησίων, αὐτὴν τὴν στιγμή!

Ὅλος ὁ μηχανισμὸς τοῦ παρακράτους μὲ μηχανάκια καὶ Βὰν ἀφισσοκολλοῦν καὶ ῥίχνουν προκηρύξεις…

Νομίζω πὼς εἶναι φανερὸ πλέον τὸ ποιὸς βρωμερὸς ἐσμὸς εἶναι ἀπέναντι στὸν Ἕλληνα πολίτη…

Δρακάτος Ὄθων

Κι αὐτό, τὸ ἀπὸ τὸν φίλο μας καταγεγραμμένο γεγονός, δὲν ἦταν τὸ μοναδικό.
Τὰ ἴδια ἀκριβῶς συνέβησαν καὶ στὴν Θεσσαλονίκη.
Ἁπλῶς ἦσαν πολὺ …λίγα γιὰ νὰ μᾶς πείσουν περὶ τοῦ πραγματικοῦ τους σκοποῦ!!!

Τί θέλω πάλι νά πῶ;
Ἐὰν πράγματι ἦταν πρόθεσις τῶν χρηματοδοτῶν-ἐντολέων ὑπαλλήλων τοῦ (κάθε) πSoros νὰ διαλύσουν τὸ συλλαλητήριο, νὰ εἶσθε βέβαιοι πὼς θὰ τὸ εἶχαν κάνη. Μία πέτρα δίπλα ἀπὸ τὸ κεφάλι ἑνὸς ἀστυνομικοῦ, μία στημένη σύγκρουσις μεταξὺ φυτεμένων πρακτόρων, μία μολότωφ κάπου στὰ περιθώρια…
…ἤ κι ὅ,τι ἄλλο ἁπλούστερον…
…θὰ ἦσαν ἱκανότατα νὰ ἐγείρουν ἐπεισόδια τέτοια, ποὺ νὰ τρομοκρατήσουν τὸν κόσμο.
Καί, κατὰ πῶς γνωρίζουμε, μποροῦν νὰ τὸ κάνουν αὐτό.
Τὸ ἔπραξαν ἀμέτρητες φορὲς τὰ μισθοφόρα στρατεύματα στὸ παρελθόν. Θὰ τὰ ξανά-πράξουν ὅσες φορὲς θὰ λάβουν τὴν σχετικὴ ἐντολή.
Ὅμως καὶ στὸ συλλαλητήριον τῶν Ἀθηνῶν, καθὼς ἐπίσης καὶ στὸ συλλαλητήριον τῆς Θεσσαλονίκης, δὲν ὑπῆρξε τέτοια ἐντολή.

Τὸ γιατὶ δὲν ὑπῆρξε τέτοια ἐντολὴ πρέπει νὰ μᾶς προβληματίζῃ.
Ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι γιὰ νὰ βαυκαλιζόμεθα καὶ νὰ μὴν ἀντιμετωπίζουμε τὴν πραγματικότητα ὡς ἔχει.

Φιλονόη

Σημειώσεις – Ἐρωτήματα

Ὑπῆρχε περίπτωσις νά κατέλθῃ σύσσωμος ἡ νεο-«ἐλπιδοφόρος» ΝουΔουλάρα καί νά γίνουν ἐπεισόδια;
Ὄχι, δὲν ὑπῆρχε…

Ὑπῆρχε περίπτωσις νά μᾶς ἐξαναγκάσουν νά ὁδηγηθοῦμε σέ κάτι «ἀριστερο-διεθνικιστικό-πατριωτικό» καί νά τό ὑποσκάψουν μόνοι τους;
Ὄχι, δὲν ὑπῆρχε…

Ὑπῆρχε περίπτωσις νά ἀντιμετωπίσῃ ἡ ἀστυνομία τέτοιο πλῆθος;
Ναί, ὑπῆρχε…

Ἄποψίς μου λοιπὸν εἶναι πὼς ὅλα τὰ χιλιάρικα ποὺ διετέθησαν γιὰ τὶς ὅποιες ἀντί-συλλαλητηριακὲς ἀντιδράσεις εἶχαν σὰν στόχο τὸ νὰ μὴ πονηρευθοῦμε. Κι ἀκριβῶς τὸ ἴδιο ἔκαναν «ξεπλένωντας» τὸν μίκυ…

«…Κάποια, ἐλάχιστα ἀναλογικῶς, ἄτομα, θὰ κάνουν μερικὲς βλακεῖες, θὰ ἀσχοληθοῦν τὰ μέσα μαζικῆς ἐξαπατήσεως μὲ τὶς βλακείες τους, ποὺ ὅμως δὲν θὰ εἶναι τόσο μεγάλες γιὰ νὰ τρομάξουν τὸν κόσμο. Τὸ συλλαλητήριο πρέπει νὰ ἐπιτύχῃ καὶ  θὰ ἐπιτύχῃ. Τί κάνουν ἄλλως τέ τά τσιράκια καί οἱ προπαγανδιστές τόσον καιρό; Μᾶς σπρώχνουν ἀκριβῶς στὸ νὰ συμμετάσχουμε μὲ τὸ κρεσέντο τῆς κοτσανολογίας ποὺ ἐκτοξεύουν.
Ὄχι φυσικὰ γιατὶ κόπτονται γιὰ τὴν Μακεδονία μας ἢ γιὰ τὰ δίκαια τῶν Ἑλλήνων, ἀλλὰ γιατὶ ἑτοιμάζουν τὴν ἐπομένη γενεὰ τῶν «ἐθνοσωτήρων» μας, ποὺ θὰ τοὺς δοῦμε νὰ πηγαινοέρχονται στὶς ἐξέδρες καὶ στὰ τηλεοπτικὰ παράθυρα (ἐὰν δὲν τοὺς ἔχουμε ἤδη δῆ…!!!)….

…Ὁ σκοπός τους εἶναι ἕνας: «πατριωτικὸς σοσιαλιστικὸς κομμουνισμός». Ἐξυπηρετεῖ πλέον ὁ κομμουνιστικὸς ἐθνικισμὸς (τύπου σταλινικοῦ ἐθνικισμοῦ). Κι αὐτὸ τώρα δομοῦν….»

Ὥρα νὰ ξανά-ἀγαπήσουμε τὸν (Βασίλω)-μίκυ

 

 

7 thoughts on “Γιατί δέν εἴχαμε (καί) στό συλλαλητήριο τῶν Ἀθηνῶν ἐπεισόδια;

 1. Μπράβο, το καταλάβατε! Αυτό όμως που σας διαφεύγει ακόμα είναι το ΓΙΑΤΊ υπήρξε εντολή να μη γίνουν επεισόδια…

  • Μὰ τὸ ἔχουμε ἐξ ἀρχῆς ἀπαντήση ἐδῶ:
   Τὸ σκεπτικὸ εἶναι τὸ ἐξῆς: βάζουν κάποιον ἀχώνευτο (βλέπε μπουτάριο, ἐπαγγελματίες πρακτοράκια τοῦ πSoros, βαρουφο-τσυριζαίους, διεθνιστή, δεδηλωμένο ἀνθέλληνα) νὰ ἐγείρῃ κάποιαν ἐπιθετικότητα κατὰ τοῦ στόχου ποὺ πρέπει νὰ ἀναδειχθῇ. Κι ἔτσι, σύσσωμος ἡ κοινὴ γνώμη τάσσεται μὲ τὸν παθόντα. Τότε λοιπὸν στὴν Θεσσαλονίκη τὰ βάλαμε μὲ τὸ μπουτάριο πράγμα, ἐνασχολούμενοι μὲ κάτι ἐν τελῶς προπαγανδιστικὸ καὶ ἐνδυναμώνοντας τὸ «θῦμα».
   Τώρα καὶ οἱ τελευταῖοι ἀμφισβητίες θὰ συμμετάσχουν, μόνον καὶ μόνον γιὰ νὰ ἀντιδράσουν στὸ στημένο σκηνικό.
   Σήμερα ὅλοι αὐτοὶ ποὺ θέλουν πράγματι νὰ ἐπιτύχῃ τὸ συλλαλητήριο (διότι πολλοὶ θέλουν πλέον) στοχοποιοῦν, συμπτωματικῶς, τὸ ἴδιο πρόσωπο-βιτρίνα, πρὸ κειμένου νὰ πεισθοῦν καὶ οἱ τελευταῖοι γιὰ νὰ συμμετάσχουν. Τόσο ἁπλᾶ.
   Εἶναι αὐτονόητον πὼς θὰ συνταχθοῦμε μὲ τὸ «θῦμα» καὶ θὰ σπεύσουμε νὰ τὸ ὑπερασπισθοῦμε. Ἀφῆστε ποὺ θὰ ξεχάσουμε ὅλα τὰ στραβά του…
   Τέτοιοι εἴμαστε.
   Καί, στὸ μεταξύ, ἡ κάθε Βασίλω-βιτρίνα μπορεῖ νὰ κοιμᾶται ἥσυχα.
   Αφῆστε ποὺ μὲ ἕνα τέτοιο συμβὰν …ξεπλένεται!!
   ***********
   Ὁ σκοπός τους εἶναι ἕνας: «πατριωτικὸς σοσιαλιστικὸς κομμουνισμός». Ἐξυπηρετεῖ πλέον ὁ κομμουνιστικὸς ἐθνικισμὸς (τύπου σταλινικοῦ ἐθνικισμοῦ). Κι αὐτὸ τώρα δομοῦν.
   Τὸ ἐὰν ὅμως θὰ τὸ ἐπιτύχουν, εἶναι μία ἄλλη ὑπόθεσις.
   https://filonoi.gr/2018/02/04/ora-na-ksana-agaphsoyme-ton-basilo-miky/
   κι ἐδῶ:
   Δὲν μὲ ἐνδιαφέρει ἐὰν καραμανλικο-μητσοτακικοὶ συναγωνίζονται μεταξύ τους γιὰ τὸ ποιὸς θὰ ἐξαργυρώση περισσότερα ψηφαλάκια.
   Δὲν μὲ ἐνδιαφέρει γενικῶς τὸ παρασκήνιον, οἱ βιτρίνες, οἱ χρηματοδότες, οἱ πραγματικὲς προθέσεις, τὰ σκοτεινὰ συμφέροντα καὶ οἱ κάθε λογῆς προπαγάνδες.
   https://filonoi.gr/2018/02/03/basilo-mikys/
   ὅπου ἡ βασιλωμίκαινα πάλι «καθαρίζει»!
   κι ἐδῶ:
   Διότι, κακὰ τὰ ψέμματα… Ὅταν οἱ μετέχοντες τοῦ συλλαλητηρίου εἶναι κατὰ κύριον λόγο οἰκογενειάρχες καὶ παιδιά, θὰ ἦταν πολὺ εὔκολο νὰ δημιουργηθῇ θέμα καὶ νὰ τοὺς τρομάξουν. Ἀλλὰ δὲν συνέβη κάτι τέτοιο.
   Γιατί; Μήπως δέν ἤθελαν οἱ χρηματοδότες τους νά δημιουργηθῇ θέμα; Μήπως ἀκόμη καί τά μικροεπεισόδια ἦσαν τόσο μικρά, πού πρέπει νά τά …ὑποψιαζόμεθα; Ἤ μήπως συμβαίνει κάτι ἄλλο πολύ σοβαρότερον πού συνδέεται καί μέ τήν παρουσία φραγκούλη καί μέ μίαν ἀνεξάρτητο Μακεδονία;
   https://filonoi.gr/2018/01/23/giati-den-eixame-sobara-epeisodia-sto-syllalhthrio/

 2. Ο ιστορικός είναι αστυνομικός. Οπότε έχουμε και λέμε: Κυρίως, εάν όχι αποκλειστικώς, τα συλλαλητήρια για τη Μακεδονία είναι τεράστια, πανεθνικά και χωρίς επεισόδια. Αυτό όχι μόνο τώρα αλλά και στη διάρκεια της ιταλογερμανικής Κατοχής. Γιατί;

  • Ἐξαιρετικὸ τὸ ἐρώτημα. Πρέπει νὰ τὸ ἐπεξεργασθῶ.

   Υ.Γ.1. Κάτι ὅμως δὲν μοῦ κολλᾶ. Τὸ συλλαλητήριο τῶν πεινασμένων κατὰ τοῦ Ἀλῆ πασσᾶ φαντάζομαι πὼς εἶναι ἄσχετον. Ἔτσι;

   Υ.Γ. 2. Ἡ ὑπερπληθώρα κόσμου, ποὺ ἐννοεῖται πὼς ἐμπεριέχει καὶ τὸν «ἀστάθμητο παράγοντα», τὸν «τρελλό» ἀλλὰ καὶ τὸν πρακτοράκο, νομίζω πὼς μᾶς ἀπαντᾶ. (Ἀλλὰ θέλει σκάλισμα.)

Leave a Reply