Ὑπάνθρωποι στὴν Μυτιλήνη ἀπειλοῦν ἀνοικτὰ συμπολῖτες μας!!!

Χρῆμα, πολὺ χρῆμα στὴν Μυτιλήνη.
Ὄχι βέβαια γιὰ τοὺς πολλούς, παρὰ μόνον γιὰ τοὺς ὀλίγους, ποὺ ἐμπλέκονται μὲ κάθε λογῆς Μ.Κ.Ο., ἀλλὰ καὶ τὶς τροφοδοσίες τους, μέσα (καὶ πέρα) ἀπὸ χρηματοδοτήσεις, ποὺ ἀδειάζουν τὰ Δημόσια ταμεία. Κρατικοὶ λειτουργοί, πράκτορες ξένων πρεσβειῶν καὶ κυρίως, ἠλίθιοι!!! Πάρα, πάρα, μὰ πάρα πολλοὶ ἠλίθιοι, ποὺ εἶδαν …«ἰδεολογία» καὶ μπῆκαν. Τὸ ὅ,τι ὁ (κάθε λογῆς) πSoros τοὺς χρησιμοποιεῖ κατὰ τὰ συμφέροντά του, οὐδόλως περνᾶ ἀπὸ τὸ μυαλό τους. Σπεύδουν μαζικῶς…
(Ὅταν θὰ καταλάβουν, κι ἐάν, τὸ πῶς κατάφεραν μόνοι τους νὰ βάλουν τὰ χεράκια τους καὶ νὰ βγάλουν τὰ ματάκια τους, δὲν θὰ ἔχουν …ματάκια γιὰ νὰ κλάψουν!!! Θὰ τοὺς τὰ ἔχη ἁρπάξη ἡ συμμορία!!!)

Ὅμως καλὸ εἶναι νὰ θυμηθοῦμε, πρωτίστως, τὸ ποιοὶ ἀκριβῶς λυμαίνονται τὸ δικό μας χρῆμα, πρὸς ὄφελος τοῦ πολυπολιτισμικοῦ μοντέλου τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως πραγμάτων, ποὺ προωθοῦν οἱ παγκόσμιοι τοκογλύφοι.
Γιὰ ἀρχὴ λοιπὸν ἂς θυμηθοῦμε αὐτό:

Ἰσραηλινὸ …«καλωσόρισμα» στὴν Λέσβο!!!

Ἡ ἐν λόγῳ ἀποκάλυψις σηματοδοτεῖ πολλὰ καὶ  πολλούς, ἰδίως ἐὰν συνυπολογίσουμε πὼς ὁ πολυπολιτισμὸς εἶναι, κυρίως, σιωνιστῶν τοκογλύφων σχεδιασμός.
Πρὸς τοῦτον καὶ τὸ χρῆμα, ἰδίως μὲ τὰ ἀμέτρητα προσωπεία τοῦ «ἀνθρωπιζμοῦ», ῥέει μόνον πρὸς ἐκεῖνες τὶς κατευθύνσεις ποὺ ἐξυπηρετοῦν τὸν ἐν λόγῳ σχεδιασμό.

Ῥέουν τὰ ἑκατομμύρια πρὸς τοὺς …«ἀνθρωπιστές»!!!

Θράσος τῶν πολυπολιτισμικῶν Μ.Κ.Ο. ἤ ὑποθέσεις κατασκοπείας;

Ἂν τὲ νὰ ζητήσουμε ἐμεῖς, οἱ ἰθαγενεῖς, ἀναλόγου τύπου μεταχειρίσεις.
Ἂν τέ, γιὰ παράδειγμα, νὰ ἀξιωθοῦν τὰ χρέη τοῦ Δημοσίου πρὸς τοὺς ἰδιῶτες ἐλευθέρους ἐπαγγελματίες, ἄμεσα.
Σιγά… θὰ πονέσουμε… Πρῶτα θὰ πληρωθοῦν ὅλου τοῦ τύπου οἱ Μ.Κ.Ο., μαζὺ μὲ τὰ τσιράκια τους καὶ τοὺς τοκογλύφους καί, μετά, ἐὰν περισσέψῃ κάτι, θὰ ἀποδοθοῦν καὶ τὰ χρεωστούμενα στοὺς λεηλατημένους ἰθαγενεῖς.
(Μὴ ψάχνεστε… Ὅλα τὰ κόμματα συνεργοῦν στὸ παραπάνω… Μὰ ὅλα…!!!)

Αὐτὰ ὅμως εἶναι γνωστά.
Ὅπως φυσικὰ γνωστὰ εἶναι καὶ τὰ σχέδια τῆς Τουρκίας, ποὺ ἐμπλέκεται σὲ πολλὲς ὑποθέσεις κατασκοπείας, ἀκόμη καὶ μέσῳ τῶν Μ.Κ.Ο..

Ἰδιοκτῆτες (καί) «πολυπολιτισμικῶν» Μ.Κ.Ο. οἱ Τοῦρκοι;

Θά πολεμοῦμε σέ δύο μέτωπα ἐάν μᾶς ἐπιτεθοῦν οἱ Τοῦρκοι;

(Ναί… Καὶ μᾶς κατασκοπεύουν καὶ μᾶς ὑπονομεύουν καὶ τοὺς πληρώνουμε!!!)

Ὅμως κι αὐτὰ πλέον εἶναι, λίγο ἔως πολύ, γνωστά.
Ὅπως φυσικὰ εἶναι γνωστὰ τὰ ὅσα σχετίζονται μὲ τοὺς καλοσιτιζομένους «ἀνθρωπιζτές», ποὺ ἀπολαμβάνουν εἰδικῶν προνομίων καί, ὅλως …«συμπτωματικῶς», ἐκτὸς τῆς ὁποίας ἀσυλίας τους, ἀπολαμβάνουν καὶ εἰδικῶν μεταχειρίσεων, ἐφ΄ ὅσον δὲν ὑπάρχει Δικαστικὴ ἢ Εἰσαγγελικὴ Ἀρχὴ ποὺ θὰ τολμήση νὰ ἐρευνήσῃ γιὰ τὰ ἐγκλήματά τους κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητος καί, κατ’ ἐπέκτασιν, νὰ τοὺς τιμωρήσῃ.
Πρὸς τοῦτον λοιπὸν καὶ κάθε ῥατσιστικὸ κατὰ τῶν Ἑλλήνων ἔγκλημα δὲν τὸ βλέπουν, δὲν κινοῦνται αὐτεπαγγέλτως οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ νόμου καί, καταληκτικῶς, συνεργοῦν σὲ ὑποκίνησιν ῥατσιστικῆς βίας, μίσους ἢ ἀκόμη καὶ δολοφονίας συμπολιτῶν μας.
Μερικὰ παραδείγματα, τὰ ὁποία ὄχι μόνον δὲν βλέπουν οἱ δικαστικὲς ἀρχές…

Θροῦμπες λοιπόν… κανονικές, ἀξιώνουν τὴν καταγραφὴ καὶ στοχοποίησιν. Ἔχουν, λέει, στοιχεία καὶ φτιάχνουν λίστες γιὰ νὰ …προγράψουν!!!

πηγὴ

πηγὴ

Κι ἐδῶ …ἐπαγγελματισμὸς μισανθρώπου!!!

πηγὴ

Ἔχουμε λοιπὸν καὶ λέμε:

  • Ὑποκίνησις ῥατσιστικῆς βίας.
  • Καλλιέργεια μίσους.
  • Στοχοποίησις μὲ σκοπὸ τὴν φυσικὴ ἐξόντωσιν.

Ὑπάρχουν ἀναγνωρίσιμα ἐγκλήματα γιά τά παραπάνω ἤ ὄχι;
Συνιστοῦν ἤ ὄχι ῥατσισμό;
Ὑποκινοῦν ἤ ὄχι βία κατά συμπολιτῶν μας;

Ἐκφοβισμός, ὑποκίνησις σὲ βία, ἀπειλὲς κατὰ ζωῆς, τρομοκρατία, στοχοποίησις, ῥατσισμὸς σὲ ὅλες τὶς παραπάνω δημοσιεύσεις, ποὺ ὄχι μόνον δὲν τὶς βλέπουν οἱ δικαστικὲς ἀρχές, ἀλλὰ ταὐτοχρόνως σφυρίζουν ἀδιάφορα. (Ἐπὶ πλέον, λέει, διενεργοῦν ἔρευνα γιὰ νὰ ἀναζητηθοῦν τὰ αἴτια τῆς προχθεσινῆς ἀντιδράσεως στὴν Μυτιλήνη. Πογκρὸμ τὸ ἀποκαλοῦν οἱ ἐπαγγελματίες καλοσιτιζόμενοι «ἀνθρωπιζτές»… Οἱ αὐτόπτες μάρτυρες δὲν ὑπολογίζονται, ποὺ καταγγέλλουν τὰ ἀκριβῶς ἀντίθετα… Ὡς συνήθως!!!)

Συνυπολογίζοντας καὶ τὶς πSoro-ἐλεγχόμενες κυβερνήσεις…
Συνυπολογίζοντας καὶ τὶς γενικὲς κατευθυντήριες γραμμὲς τῆς τοκογλυφικῆς μαφίας, ποὺ ἐπιβάλλει, τσαμπουκαλίδικα, τὸ νέον ἀνθρώπινον εἶδος…

Συνυπολογίζοντας καὶ τὶς ἀπίστευτες χρονοκαθυστερήσεις τῆς δικαιοσύνης (ποιός ἦλθε;), ποὺ συνηγοροῦν ἐπίσης στὴν φυσικὴ ἐξόντωσιν τῶν ἀντιπάλων τῆς κρατούσης συμμορίας…
…μποροῦμε εὔκολα νὰ καταλήξουμε σὲ συμπεράσματα, γιὰ τὰ αἴτια τῆς σημερινῆς καταστάσεως.
Σαφῶς καὶ δὲν ἔτυχε… Ἐπέτυχε… Κι ἐπέτυχε διότι πάντα δίπλα στὰ καθάρματα ἐμφωλεύουν καὶ οἱ ῥιψάσπιδες καὶ οἱ βολεμένοι καὶ τὰ τρωκτικά. Ἤ ὄχι;

Ἀλήθεια… γιατί τούς πληρώνουμε καί αὐτούς;
Γιά νά νομιμοποιήσουμε τήν νέα γενοκτονία μας;

Φιλονόη

Σημείωσις

Τὰ ὀνοματάκια τῶν «ἀνθρωπιζτῶν» ἐπισήμως δὲν ὑπάρχουν, διότι ἐὰν εἶσαι «ἀνθρωπιζτής» μπορεῖς νὰ διατηρῇς ἀφ’ ἑνὸς ἀμέτρητα προσωπεία (προφίλ), πρὸ κειμένου νὰ φαίνεσαι …πολλοί, ἀλλὰ ἀφ’ ἑτέρου νὰ μὴ γνωρίζουν οἱ στοχοποιημένοι τὸ ποιὸς τοὺς στοχοποιεῖ. Ἀνδρίλα λέει…
Ἴσως ὅμως νὰ ἔχουν καὶ δίκαιον, ἀπὸ τὴν πλευρά τους. Φαντάζεστε νά πρόκειται γιά τά ἴδια ἐκεῖνα μοῦτρα πού διαθέτουν μερικές ἀπό τίς πλέον κερδοφόρες Μ.Κ.Ο.;
Ἂ πὰ πά… Δὲν συμβαίνουν αὐτὰ στὸ Ἑλλαδοκαφριστάν… Ἤ ὄχι;
(Ἐγὼ ἤξερα πὼς μόνον οἱ κακοποιοὶ κρύβουν τὰ πρόσωπά τους… Ἄλλαξε κάτι;;)

Leave a Reply