Φασιστοποίησις κοινωνίας μέ γεωμετρική πρόοδο ἤ…

…εἶναι πολλά τά λεφτά Ἄρη;

Θὰ θυμόμαστε, πάντα, πὼς ὅταν ἡ …«ἰδεολογία» εἶναι πληρωμένη, τότε καὶ ἡ ὑπερβολὴ τοῦ ἀμειβομένου εἶναι τόσο ὑψηλή, ποὺ ἔως καὶ στὸν φόνο μπορεῖ νὰ φθάσῃ, ἐὰν αἰσθανθῇ πὼς ἀπειλεῖται τὸ εἰσόδημά του.
Ὅσο δὲ περισσότερο φοβᾶται κάποιος πὼς θὰ χάση τὰ οἰκονομικὰ ὀφέλη του, τόσο περισσότερο λυσσωδῶς ἐπιθετικὸς κι ἀκραῖος γίνεται. Ἐξ οὖ καὶ τὰ «ἀνθρωπιζταριά» τῆς ἡνωμένης μας Εὐρώπης, ποὺ εἶδαν χρῆμα καὶ καννιβαλίζουν ὅλους ὅσους ἀπειλοῦν τὶς προμήθειές τους, ἀληθῶς ἢ καθ’ ὑποψίαν.

Τέτοιο παράδειγμα πλέον ἔχουμε στὴν Μυτιλήνη, ὅπου ναὶ μὲν ἔχουν μειωθῆ κατὰ πολὺ οἱ παροχὲς τῆς Ἡνωμένης «μας» Εὐρώπης πρὸς τὶς Μ.Κ.Ο., ἀλλὰ δὲν ἔχουν παύση, μὲ ἀποτέλεσμα ἐκεῖ τώρα πιὰ νὰ ἐμφανίζεται ἀκόμη καὶ …ἐσωτερικὴ «σφαγή», πρὸ κειμένου νὰ προλάβουν οἱ διαπλεκόμενοι ἀνθρωπιζτὲς νὰ λάβουν τὴν μερίδα τοῦ λέοντος, εἰς βάρος ἀκόμη καὶ ….«ὁμοϊδεατῶν» τους στὴν ἁρπακτή.
Κι ἔτσι, πέραν τῶν ἰσραηλινῶν καὶ τῶν τουρκικῶν Μ.Κ.Ο., ποὺ ζοῦν καὶ βασιλεύουν εἰς βάρος κάθε ἐθνικῆς καὶ ἀτομικῆς μας ἐλευθερίας, τώρα πιὰ τὰ σιχάματα τοῦ πλανήτουν γίνονται ἀκόμη ἐπιθετικότερα, πρὸ κειμένου νὰ μὴν χάσουν μερίδιο ἀπὸ τὸ φαγοπότι.

Πρὸς τοῦτον λοιπὸν ὅσο περισσότερο καὶ ἐντονότερα καὶ συχνότερα θὰ ἀκοῦμε γιὰ κάποια …«φασιστοειδῆ», τόσο περισσότερο ἐμεῖς πρέπει νὰ ἀντιλαμβανόμεθα (κυριολεκτικότατα τό: «ἴσα μωρὴ χαμούρα ποὺ θὰ μοῦ κόψης ἐμένα τοῦ μάγκα τὴν μάσσα…».

Καὶ εἰς ἄλλα μὲ ὑγείαν λοιπόν…

Φιλονόη

Σημείωσις

Γιατί τόσο χρῆμα πρός τήν ὀρθοπολιτική πολυπολιτισμικότητα; Μά, μᾶς τὰ ἔλεγε ὁ Σαρκοζύ… Τὸ νέον ἀνθρώπινον εἶδος θέλουν, ποὺ θὰ εἶναι πιὸ καλὰ ἐλεγχόμενο καὶ σαφῶς πιὸ ὑπάκουο.

Ἡ νέα φυλὴ ποὺ μᾶς ἑτοιμάζουν!

εἰκόνα

Leave a Reply