Ὑπάρχουν σοβαρὲς ἐξελίξεις στὸ «σκοπιανό»!!!

Ἔκτακτον – Ἔκτακτον – Ἔκτακτον

Νεώτερα ἀπὸ τὴν Οὐάσινγκτων
(πρωϊνὲς ὧρες Ἑλλάδος, τῆς 10ης Ὀκτωβρίου)

Ὁ ὑπουργὸς Ἀμύνης Πᾶνος Καμμένος, κατὰ τὴν συνάντησή του μὲ τὸν ὑπουργὸ Ἀμύνης, τὸν ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν καὶ ἄλλους ἀξιωματούχους τῆς κυβερνήσεως Τρᾶμπ, θεωρώντας, ὅπως εἶπε ὁ ἴδιος, κατὰ τὴν δική του ἄποψη, νεκρὰ ἤδη τὴν «συμφωνία» τῶν Πρεσπῶν (παρὰ τοῦ ὅτι, ὅπως τοῦ εἶπαν οἱ Ἀμερικανοί, θὰ προσπαθήσουν ἀκόμη γιὰ τὴν ἐφαρμογή της, ἔως ὅτου πραγματικὰ νὰ φθάσῃ σὲ ἀξιέξοδο καὶ νὰ καταῤῥεύσῃ ἐμπράκτως, μέσῳ τῶν διαδικασιῶν ποὺ θὰ προκύψουν τὸ προσεχὲς διάστημα στὰ Σκόπια), κατέθεσε (προσωπική, ὄχι κυβερνητική) πρόταση στοὺς Ἀμερικανούς.
(Παρένθεσις: διαβλέποντας προφανῶς ὁ Καμμένος καὶ τὴν πτώση τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως, καθὼς καὶ τὴν δική του ἀποχώρηση συντόμως, προχώρησε στὴν πρόταση αὐτήν. Μὰ ὅλα αὐτά, τὰ ἐνδοκυβερνητικὰ ζητήματα τῶν τσιπροκοτζιάδων καὶ τῶν καμμένων, ποὺ φαίνεται ὁλοένα καὶ πιὸ ἐμφανῶς πὼς θὰ ἀνακύψουν, οὐδόλως μὲ ἀπασχολοῦν καὶ οὔτε ποὺ θέλω νὰ ἀσχοληθῶ ἰδιαιτέρως. Αὐτὸ ποὺ μὲ ἀπασχολεῖ εἶναι μόνον τὰ Ἑλληνικὰ Ἐθνικὰ Συμφέροντα. Ἡ ἀναφορὰ λοιπὸν ἔγινε μόνον γιὰ νὰ καταναλαβαίνουμε τοὺς λόγους τῆς βίας Καμμένου.)

Ἡ πρότασις λοιπὸν τοῦ Καμμένου πρὸς τοὺς Ἀμερικανούς, ἔχει περίπου ὡς ἐξῆς: ἐφ΄ ὅσον τὸ σκοπιανὸ ζήτημα ὀδεύει πρὸς τὴν μὴ «ἐπίλυσή» του, νὰ μείνῃ ὡς ἔχει, νὰ μὴν εἰσέλθουν τὰ Σκόπια στὸ ΝΑ.ΤΟ, (ἐφ΄ ὅσον δὲν γίνεται εἴσοδός τους δίχως τὴν «συμφωνία» τῶν Πρεσπῶν), ἀλλὰ νὰ (μεσολαβήσουν οἱ Η.Π.Α. γιὰ νά) ἐγγυηθοῦν τὴν ΝΑ.ΤΟ.ικὴ ὀμπρέλα καὶ τὴν στρατιωτικὴ ἀσφάλεια τῆς γεωγραφικῆς περιοχῆς τῶν Σκοπίων οἱ Ἑλλάς, Βουλγαρία, Ἀλβανία, Σερβία.!!!
(Στὴν πραγματικότητα εἶναι αὐτὸ ποὺ ἰσχυρίζομαι ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ πὼς πραγματικὰ ἐνδιαφέρει τὸ ΝΑ.ΤΟ. καὶ ὄχι αὐτὸ καθαυτὸ τὸ ὄνομα!
Ἡ δὲ Σερβία, ὡς ἐγγυήτρια, τελεῖ ὑπὸ αἵρεσιν. Ἐὰν τὰ «εὔρουν» μὲ τοὺς Ἀλβανοὺς στὴν ἀνταλλαγὴ ἐδαφῶν, στὸ ζήτημα τοῦ Κοσσόβου, σαφῶς κι ἐννοεῖται, ὡς δέλεαρ, θὰ σημειωθῆ καὶ ἡ εἴσοδος τῆς Σερβίας στὸ ΝΑ.ΤΟ.)

Οἱ Ἀμερικανοὶ λοιπὸν στὴν ἀπάντησή τους ἀνέφεραν πὼς θὰ ἐξετάσουν σοβαρὰ αὐτὸ τὸ σενάριο καὶ τὴν πρόταση, μόλις θὰ ἐκπέση ὁριστικῶς ἡ «συμφωνία» τῶν Πρεσπῶν.
(Πιθανότατα, παρασκηνιακῶς, ἀτύπως καὶ ὑπογείως, ἤδη νὰ προωθεῖται ἡ παραπάνω ἰδέα, κάτι ποὺ λογικὸ εἶναι νὰ μὴν μπορῇ, αὐτὴν τὴν στιγμή, νὰ υἱοθετηθῇ ἐπισήμως καὶ διεθνῶς, πρὶν νὰ ὁδηγηθοῦν σὲ ἀδιέξοδο οἱ ἤδη ὑπάρχουσες ἐξελίξεις ἐντὸς τῶν Σκοπίων.)

Αὐτὸ ὅμως ποὺ συνέβη στὶς ΗΠΑ, γιὰ ὁποιονδήποτε ἀντιλαμβάνεται στοιχειωδῶς ἔστῷ καὶ ἐλαχίστη γεωπολιτική, δὲν εἶναι κάτι ἄλλο, παρὰ στὴν οὐσία ἕνα προοίμιον μίας μελλοντικῆς, σταδιακῆς κι ὄχι πολὺ μακρυνῆς, De facto, διαλύσεως καὶ ἐδαφικῆς προσταρτήσεως τῶν Σκοπίων, ἀνάμεσα στὶς προαναφερθεῖσες τρεῖς (ἢ τέσσερεις) χῶρες, ἤδη ΝΑΤΟϊκοὺς συμμάχους.

Ἠπειρώτης Ἀετὸς

Υ.Γ.1. Ὅλο τὸ παραπάων εἶναι αὐτὸ ποὺ γράφω καὶ ὑποστηρίζω ἀπὸ τὴν πρώτη κιόλας ὤρα, ποὺ ἐνέσκυψε τὸ ζήτημα μὲ τὴν προδοτικὴ «συμφωνία» τῶν Πρεσπῶν, ἀλλὰ εἶναι κι αὐτὸ ποὺ διέβλεπα καὶ ἐξακολουθῶ νὰ διαβλέπω -μετὰ καὶ τὰ μελλοντικὰ ἀδιέξοδα, ποὺ εὐελπιστῶ καὶ συνεχίζω νὰ πιστεύω, πὼς θὰ δημιουργηθοῦν ἐντὸς τῶν Σκοπίων- ἔως τὴν μόνη καὶ ἐξ ἅπαντος, τελικὴ λύση ὁριστικῆς διευθετήσεως ὅλων αὐτῶν τῶν βαλκανικῶν ζητημάτων. Θὰ στηρίξω καὶ θὰ ὑποστηρίξω ψυχῇ τε  καὶ σώματι μίαν τέτοιαν ἐξέλιξη-πρόταση-λύση, μιᾶς καὶ ἐξ ἀρχῆς ἦταν πάντα ἡ δική μου ἄποψις/ὁπτική/θέλησις. Βεβαίως ὅλα αὐτὰ δὲν γίνονται ἀπὸ τὴν μίαν ἡμέρα στὴν ἄλλην καί, σαφῶς, δὲν γίνονται χωρὶς νὰ ὑπάρξουν ἀντιδράσεις καὶ προσπάθειες προκλήσεως ἐμποδίων ἀπὸ ὑπηρετοῦντες ἀντίθετα γεωπολιτικὰ συμφέροντα. Ὅμως θεωρῶ πὼς ἐὰν τὸ θελήσουν οἱ τρεῖς (ἢ τέσσερεις), μὲ τὶς εὐλογίες τῶν Η.Π.Α., δὲν θὰ ὑπάρξη κάτι ποὺ νὰ μπορῇ νὰ σταματήσῃ αὐτὴν τὴν ἐξέλιξη.

Υ.Γ. 2. Κι ἀκριβῶς ἐπειδὴ εἶναι προσωπικὴ πρότασις Καμμένου τὸ παραπάνω, ὑπῆρξαν καὶ οἱ σχετικὲς ἀντιδράσεις.

πηγὴ

.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply