Οἱ ἀρχιτέκτονες τῆς Παγκοσμιοποιήσεως (β)

Ἡ ἔρευνα, ποὺ παρουσιάζουμε, χωρίζεται σὲ τρία τμήματα, πρὸ κειμένου νὰ μπορέσουμε νὰ διαχειρισθοῦμε τὸν ὄγκο τῶν πληροφοριῶν της καλλίτερα, ἀλλὰ καὶ νὰ μὴν κουράσουμε τοὺς φίλους ἀναγνῶστες μας.

Περιεχόμενα τῆς ἐρεύνης καὶ σύνδεσμοι παραπομπῆς τῶν σχετικῶν τμημάτων της
(Ὁ παρακάτω
ὁδηγὸς θὰ ἐπαναλαμβάνεται σὲ ὅλα τὰ μέρη)

 • Πρόλογος
 • Περιεχόμενα
 • Οἱ δημιουργοὶ τῆς «ἄνευ κεφαλῆς» «Ἀραβικῆς Ἀνοίξεως» καὶ Occupy Wall Street
 • Τὸ τελευταῖο προπύργιο τῆς ἐλευθερίας
 • Ὑπουργεῖο ἐξωτερικῶν ΗΠΑ, Google, MTV, ἑταιρεῖα δημοσίων σχέσεων τῆς Edelman, Facebook, CBS News, MSNBC
 • Γροθιά τοῦ Big Brother ὁδηγεῖ σὲ ἀδιέξοδο

Α’ μέρος: Οἱ ἀρχιτέκτονες τῆς Παγκοσμιοποιήσεως (α)

 • Ἡμέρες τῆς Ὀργῆς
 • Πυροδότησις
 • Κακοποιοί
 • Ἡ διεθνὴς ἀτζέντα

Β΄ μέρος: Οἱ ἀρχιτέκτονες τῆς Παγκοσμιοποιήσεως (β)

 • Ἡ καταῤῥάκωσις τῆς ἐλευθερίας
 • Παράρτημα Ι
 • Παράρτημα ΙΙ
 • Παράρτημα ΙΙΙ
 • Τὸ σύμβολο τῆς γροθιᾶς
 • Ἐπίλογος
 • Εἰκόνες

Γ’ μέρος: Οἱ ἀρχιτέκτονες τῆς Παγκοσμιοποιήσεως (γ) 

Ἡμέρες τῆς Ὀργῆς

Οἱ διαμαρτυρίες παπαγαλίζονται ἀπὸ συμμετέχοντες καὶ Μέσα Ἐνημερώσεως καὶ δημοσιογράφους, ὡς μὴ βίαιες, ἀλλὰ κάθε τόσο δημιουργῶνται ὑπόγεια ῥεύματα ποὺ ἀναβλύζουν μὲ ἐπανάσταση καὶ ἀναδίδουν τὴν ἀναγκαιότητα τῆς βίας ποὺ προκαλεῖται ἀπὸ αὐτήν.

Αὐτὸ εἶναι πιὸ συναφὲς καὶ σὲ συνέπεια μὲ τὸ ἀρχικὸ θέμα καὶ προσφώνηση ὡς «Ἡμέρες τῆς Ὁργῆς» τὸ ὁποῖο θυμίζει τὶς βίαιες ταραχὲς τῶν ἡμερῶν τῆς ὁργῆς στὶς 11 Ὀκτωβρίου τοῦ 1969 ἀπὸ τὸ Weather Underground[25] στὸ Σικάγο.

Εἰκόνα 6: SDS/ Weathermen πορεῖα στὸ Σικάγο Days of Rage – στὶς 11 Ὀκτωβρίου 1969

Ἡ Frances Fox Piven δὲν φαίνεται ἀντίθετη μὲ τὴν ῥητορικὴ τῆς μὴ βίας γιατὶ βλέπει τὴν πραγματικὴ πρόθεσή της ὡς τέχνασμα marketing (ἐμπορίας). Σὲ μία πρόσφατο ὁμιλία της στὸ Messiah College, κατέδειξε ὡς τὸ μόνο πρόβλημά της, τὴν ἀρνητικὴ δημοτικότητα ποὺ θὰ προκύψῃ. Ἐπίσης εἶπε: « Ταραχὲς εἶναι αὐτὸ ποὺ κάνουν οἱ φτωχοὶ ἄνθρωποι ὅταν εὐρίσκονται μαζύ».

Σὲ ἕνα ἄρθρο μὲ τίτλο: «Κινητοποίησις γιὰ τοὺς ἀνέργους», τὸν Ἰανουάριο στὸ «The Nation» ἡ Frances Fox Piven ἔγραψε: «Οἱ τοπικὲς διαμαρτυρίες πρέπει νὰ συσσωρεύονται, νὰ ἐξαπλώνονται καὶ νὰ γίνονται πιὸ ἐνοχλητικές, ὥστε νὰ δημιουργήσουν σοβαρὲς πιέσεις στοὺς ἐθνικοὺς πολιτικούς.

Μία ἀποτελεσματικὴ κίνησις τῶν ἀνέργων πρέπει νὰ φαίνεται κάτι σὰν τὶς ἀπεργίες καὶ τὶς ταραχὲς ποὺ ἔχουν ἐξαπλωθῆ σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα σὰν ἀντίδρασις στὰ μέτρα λιτότητος, μέτρα ποὺ ἐπεβλήθησαν στὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἢ ὅπως οἱ φοιτητικὲς διαδηλώσεις ποὺ πρόσφατα ἐξηπλώθησαν μὲ ἀστραπιαία ταχύτητα σὲ ὅλη τὴν Ἀγγλία σὰν ἀπάντηση στὴν προοπτικὴ τῆς σημαντικῆς αὐξήσεως τῶν διδάκτρων τῶν σχολείων.

Ἐξ αἰτίας τῆς δημοσίου κατακραυγῆς λόγῳ τῶν θέσεών της, ἡ ἐφημερίς The Nation, ὑπερασπίσθη μὲ μία δημοσίευσή της τὸν Φεβρουάριο τὴν θέση τῆς Frances Fox Piven. Προσέθεσαν ἐπίσης: «Ἀναγνωρίζοντας τὴν ἐπιῤῥοὴ ποὺ ἔχουν οἱ καταπιεσμένες ὁμάδες, οἱ ὁποῖες ἐργάζονται μαζύ τους, εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς δικῆς της ἰδιοφυΐας». Αὐτὴ ἡ εἰδικὴ ἰδιοφυΐα εἶναι τὸ σῆμα κατατεθὲν ὅλων τῶν καλῶν ἐπαναστατῶν, οἱ ὁποίοι ἐκμεταλλεύονται στὴν συνέχεια τοὺς ἀδυνάμους γιὰ δικούς τους σκοπούς.

Στὶς 2 Ὀκτωβρίου καὶ ἀφοῦ ἡ Frances Fox Piven ἐπεκαλέσθη τὸ πλήθος τῆς OWS (Occupy Wall Street), κατέληξε: Αὐτὴ πρόκειται νὰ εἶναι «Ἡ μάχη τῆς ζωῆς μας».

Kalle Lasn[26] ὡς κεφαλὴ τοῦ CNN σχεδὸν ἔσφιξε τὴν γροθιά του.

Kalle Lasn στὸ βιβλίο του: Culture Jam (Μαρμελάδα Πολιτισμῶν), (προέβλεψε: «Ἐμεῖς θὰ καταστρέψουμε αὐτὸν τὸν κόσμο», ἐπίσης εἶπε: «Ἡ ὁργὴ ὁδηγεῖ τὶς ἐπαναστάσεις».

Εἰκόνα 7: Ἐξώφυλλο τοῦ Culture Jam

Ὁ Anthony K. “Van” Jones, δὲν θέλει πλέον μεταῤῥυθμίσεις ἢ ποσοτικὲς ἀλλαγές. Λέει: «Δὲν πρόκειται νὰ βάλουμε μία νέα μπαταρία σ᾽ἕνα χαλασμένο σύστημα. Θέλουμε ἕνα νέο σύστημα».

Ἡ Lisa Fithian μὲ συνεντεύξεις προωθεῖ εἰρηνικὲς διαδηλώσεις, ἀλλὰ ἐδήλωσε ἐπίσης: «Δὲν ἔχω κάποιο πρόβλημα μὲ τὴν καταστροφὴ τῆς ἰδιοκτησίας». Βοήθησε ἐπίσης στὴν κινητοποίηση τῶν βιαίων ταραχῶν στὸ Seattle, τὸ 1999, ὅταν τὸ World Trade Organization[27] (WTO) εὑρίσκετο στὴν πόλη.

Γιὰ πολλὰ χρόνια αὐτοὶ οἱ ἀντιαμερικανοί ἀκτιβιστὲς ἔχουν σπείρη τοὺς σπόρους μεταξὺ τῶν νέων, περιμένοντας τὴν ὥρα τῆς συγκομιδῆς… Αὐτοὶ εἶναι οἱ καταλύτες καὶ ἀναμένεται νὰ ζήσουν σὲ μία κόλαση.

Ὁ χειρισμὸς τῶν μαζῶν

Michael Graham

Ἡ φιλοσοφία τοῦ σχεδιασμοῦ θέλει οἱ διαδηλωτὲς νὰ ἔχουν ἀσαφεῖς πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὰ κεντρικὰ αἰτήματα καὶ τὴν ἀτζέντα τους. Στὶς 5 Ὀκτωβρίου ὁ Garret LoPorto σὲ μία συνέντευξη στὸ ῥαδιόφωνο τοῦ Michael Graham[28] εἶπε: « Εἶναι μία διαδικασία διεκδικήσεως τῆς δημοκρατίας. Ὁλοι γνωρίζουμε ὅτι ὑπάρχει κάτι λάθος στὸ σύστημα. Πῶς θὰ τὸ διορθώσουμε; Πῶς θὰ τὸ κάνουμε καλλίτερο;». Δὲν προσέφερε λύσεις, οἱ συγκεκριμένοι στόχοι θὰ ἔλθουν ἀργότερα.

Στὶς 12 Αὐγούστου, στοὺς Adbusters ἐδημοσιεύθη μία ἐνημέρωσις πρὶν τὶς διαδηλώσεις ποὺ ἐξηγεῖ τὴν προσέγγισή τους· ἀπὸ ἀπόψεως στρατηγικῆς ὑπάρχει ἕνας πραγματικὸς κίνδυνος: ὅτι ἐὰν βάλουμε ἀφελῶς τὰ χαρτιά μας στὸ τραπέζι καὶ διαλαλοῦμε τὴν «ἀνατροπὴ τοῦ καπιταλισμοῦ», ἢ κάποιο τετριμμένο οὐτοπικὸ σύνθημα (slogan), ὕστερα ἡ ὥρα τῆς Tahrir[29] πολὺ γρήγορα θὰ ἀποτύχῃ καταλήγοντας σὲ ἕνα ἄλλο ἀσήμαντο ὑπερ-ἀριστερὸ θέαμα ποὺ θὰ ξεχασθῇ γρήγορα ὅπως τόσα ἄλλα.

Ἡ Adbusters προτιμᾶ νὰ διατηρῇ λαθραία στάση ἀπὸ τὴν ἀρχή. Ἡ συναίνεσις μπορεῖ νὰ κατασκευασθῇ οἰανδήποτε στιγμὴ χρησιμοποιῶντας τὴν τεχνικὴ τῆς Delphi[30], ἡ ὁποία στηρίζεται στὴν μαζικὴ ψυχολογία πρὸ κειμένου νὰ χειραγωγηθῇ ἡ ὁμὰς πρὸς μία προκαθορισμένη συναίνεση. Χρησιμοποιεῖ τὴν διαλεκτικὴ Dialectic[31] τοῦ Hegel[32] γιὰ νὰ συγκερασθοῦν οἱ ἀντικρουόμενες ὁμάδες καὶ νὰ δημιουργηθῇ μία νέα σύνθεσις. Ὁ ἐπιτυχημένος «πράκτωρ ἀλλαγῆς» ἢ διαμεσολαβητὴς πρέπει νὰ εἶναι ἕνας ἔξυπνος παρατηρητὴς τῆς ἀνθρωπίνου συμπεριφορᾶς καὶ ἐκπαιδευμένος στὴν ψυχολογία. Ἡ διαδικασία αὐτὴ ἔχει ἀποκτηθῆ ἀπὸ τὴν «Προοδευτικότητα» ποὺ ἐχρησιμοποιήθη σὲ ὁλόκληρο τὴν χώρα γιὰ νὰ μετατρέψῃ τὰ σχολεῖα μας σὲ σκουπίδια.

Εἰκόνα 8: Εἰκόνα τοῦ ἠλεκτρονικοῦ προγράμματος Dephi

Ἡ τεχνικὴ Delphi εἶναι μἰα πολύπλοκος διαδικασία, ἀλλά σὲ ἁπλούστερο ἐπίπεδο. Ὁ διαμεσολαβητὴς χρησιμοποιεῖ μία τακτικὴ πιέσεως τῶν ὁμοτίμων του καὶ ἄλλες δυναμικὲς τῆς ὁμάδος γιὰ νὰ ἀπομονώσῃ καὶ νὰ ἀποσταθεροποιήσῃ διαφωνοῦντες, ἐνῷ συσπειρώνει μὲ συμπάθεια ἐκείνους μὲ τὴν «σωστή» θέση, (αὐτὴν ποὺ ἐπιθυμεῖ νὰ ἐπιβάλῃ). Ἡ ὁμὰς δὲν ὁδηγεῖται μόνον σὲ προκατασκευασμένη συναίνεση ἀλλὰ ὁδηγεῖται στὴν πεποίθηση ὅτι ἔφθασαν στὸ συγκεκριμένο ἀποτέλεσμα ἐκεῖ ὡς ἀνεξάρτητοι, μὴ καθοδηγούμενοι, ἀλλὰ μὲ δική τους πρωτοβουλία. Αὐτὴ ἡ διαδικασία ἔχει τελειοποιηῆ κατὰ τὴν διάρκεια τῶν δεκαετιῶν, σὲ ἀναμονή, γιὰ τὴν ὥρα ποὺ θὰ τεθῇ σὲ ἐφαρμογὴ καὶ σὲ μεγάλη ἔκταση, πρὸς τὸ «συμφέρον» τῆς μετατροπῆς τῆς Ἀμερικῆς. (Τὸ ἀπόσπασμα αὐτὸ ἐδημοσιεύθη ἀνωνύμως τὸν περασμένο Ἰούλιο).

John Robert

Γιὰ νὰ ἀποφευχθῇ ἡ πιθανότης, οἰοδήποτε πολιτικὸ συμφέρον ἢ χρηματικὸ ἐνδιαφέρον τὸ ὁποῖο θὰ ἀπειλήσῃ νὰ ὑποκλέψῃ τὸ κίνημα, οἱ διαδηλωτὲς συγκαλοῦν Γενικὴ Συνέλευση κάθε ἡμέρα, σὲ κάθε πόλη, ἔτσι ὥστε «ὁ κάθε ἕνας νὰ ἔχῃ μία φωνή», ἂν καὶ δὲν ἔχει ὁ ὁποιοσδήποτε αὐτὸ τὸ δικαίωμα, γεγονὸς ἄλλωστε ποὺ ἀνεκάλυψε ὁ γερουσιαστὴς John Lewis[33].

Ἡ ὁμὰς δραστηριοποιεῖται στὴν «ἄμεσος δημοκρατία» ἡ ὁποία ἔχει σὰν σκοπὸ νὰ ὁδηγήσῃ σὲ παραδοχὴ καὶ συγκατάθεση, ὥστε νὰ καταλήξῃ σὲ συναίνεση σχετικὰ μὲ μία ποικιλία διαφόρων θεμάτων ὅσον ἀφορᾷ στὴν χρονικὴ στιγμὴ ποὺ θὰ κινηθῇ καθὼς καὶ σὲ ποιά τοποθεσία μὲ προκαθορισμένο στόχο. Ἡ συναίνεσις ἀνανεώνεται καὶ κατασκευάζεται καθημεριῶς, ἐνῷ ταὐτοχρόνως τὸ πλῆθος κατηχεῖται στὴν «ἄμεσο δημοκρατία».

Webster Tarpley

Τὸ πιὸ σκοτεινὸ ἀπ᾽ὅλα, ὅπως ἀνέφερε ὁ Dr. Webster Griffin Tarpley[34] ἑβδομάδες πρὶν τὴν γενικὴ συνέλευση εἶναι ἡ πιθανότης ὅτι μπορεῖ νὰ πρόκειται γιὰ μία ἁπλῆ ἐκτροπή. Ὁ Dr. Webster Tarpley εἶπε ὅτι αὐτόπτες μάρτυρες ἔχουν ἐντοπίση περίπου 20 μυστηριώδη ἄτομα ποὺ φαίνεται νὰ ἀποτελοῦν μία μυστικὴ ἐπιτροπὴ καθοδηγήσεως ποὺ ἀντικαθιστοῦν τὴν γενικὴ συνέλευση, Εἶναι πιὸ ἡλικιωμένοι ἀπὸ ἀπὸ τὸν μέσο ὅρο τῶν διαδηλωτῶν καὶ φαίνεται νὰ ἔχουν ἕνα στρατιωτικὸ προσανατολισμό.

Πρόσφατα χιλιάδες e-mails ποὺ ἔχουν διαῤῥεύση ἐπιβεβαιώνουν τὴν ὕπαρξη δύο μυστικῶν ἐπιτροπῶν, τὴν «Ἐπιτροπὴ τῶν Ἁπαιτήσεων» καὶ τὴν «Ἐπιτροπὴ τοῦ Συντάγματος». Αὐτοὶ οἱ ἡγέτες προτιμοῦν νὰ παραμένουν στὰ παρασκήνια. Ὁταν ἡ ἀποστολή τους ἔχει ὁλοκληρωθῆ θὰ τὴν παρουσιάσουν σὲ μία Γενικὴ Συνέλευση γιὰ ἔγκριση.

Γιὰ δεκαετίες ἡ ψυχολογία ἔχει ἀνασκαφῆ σὲ ὅλα τὰ ἐγχειρίδια γιὰ νὰ εὑρεθοῦν οἱ καλίτερες μέθόδοι γιὰ τὴν χειραγώγηση τῶν μαζῶν. Σήμερα οἱ μέθοδοι εἶναι πιὸ σύνθετες, πιὸ θρασεῖς ἀλλὰ καὶ πιὸ ἀποτελεσματικὲς. Οἱ διοργανωτὲς τῶν διαμαρτυριῶν ἐπινοοῦν καὶ κατασκευάζουν διαφωνίες, ἀνισότητες καὶ ἀντιπαραθέσεις στοὺς κόλπους τῆς κοινωνίας ἐνῷ παραλλήλως δημιουργοῦν ὁμόνοια, συγκατάθεση, ἀνεκτικότητα καὶ συναίνεση στὰ μέλη μέσα στὸ κίνημα.

Garret LoPorto εἶναι ἕνας ψυχολόγος ποὺ μπαίνει στὸ βάθος, ὁ ὁποῖος καταλαβαίνει, πῶς νὰ διαχειρισθῇ τὶς προτροπὲς τοῦ ὑποσυνειδήτου. Γιὰ τὴν προώθηση τῆς ἑταιρείας του Total Convert, ὁ Garret LoPorto ἔγραψε: «Ἐὰν θέλῃς οἱ ἄνθρωποι νὰ πιστέψουν στὸ ἐμπορικὸ σῆμα σου (Brand Name), νὰ διαδίδουν καὶ νὰ μοιράζονται τὴν ἄποψή τους μὲ τοὺς ἄλλους, ἐπειδὴ θὰ τοὺς ἀρέση, τὸ σῆμα σου θὰ πρέπῃ νὰ ἐξελιχθῇ σὲ ἕνα Cult Brand[35] σῆμα-εἶδος «λατρείας». Ἂν θέλετε νὰ ἔχετε μεγάλη ἐπιτυχία, ἂν ἐπιθυμεῖτε marketing[36] μὲ μορφὴ ἰοῦ, ἂν θέλετε ὑψηλὰ ποσοστὰ μετατροπῆς καὶ θέλετε οἱ πελάτες σας νὰ μὴν εἶναι μόνο πελάτες ἀλλὰ ἐντελῶς τροποποιημένοι, τότε ἔχετε ἔλθη στὴν σωστὴ ἑταιρεία συμβούλων.

Ἡ δημιουργία μιᾶς λατρευτικῆς φίρμας (Cult Brand), εἰναι ἡ εἰδικότης του. Γιὰ νὰ ἐπιτευχθῇ αὐτὸ ὁ ἴδιος χρησιμοποιεῖ ψυχογραφικὰ marketing τὰ ὁποῖα χωρίζουν τοὺς ἀνθρώπους σὲ ὁμάδες μὲ βάση τὸ ψυχολογικὸ προφίλ τους. Τὰ ψυχογραφικὰ προφὶλ βασίζονται σὲ ἔρευνες, συνεντεύξεις καὶ ὁμάδες ἑστιάσεως ἀλλὰ οἱ τωρινοὶ marketers ἁλιεύουν πλέον ἀπὸ τὰ κοινωνικὰ δίκτυα γιὰ ψυχολογικὰ δεδομένα. Ἡ χρήσις τοῦ διαδικτύου καὶ τῶν κοινωνικῶν δικτύων δίδει τὴν δυνατότητα γιὰ δημιουργία marketing, μὲ μορφὴ ἰώσεως.

LoPorto εἶναι ἐξαίρεσις. Ἔχει δημιουργήσει μία λατρεία (cult) ποὺ λέγεται Wayseers[37]. Τὸ Wayseers Manifesto[38] εἶναι μία παραγωγὴ ἐπιτηδείου (slick) βίντεο[39] ποὺ ἀποκαλύπτει τὸ κατὰ πόσον κατανοεῖ ὁ Garret John LoPorto τὴν ἀνθρώπινο συμπεριφορά. Πολλοὶ θεατὲς ἔβαζαν τὰ κλάμματα σὰν νὰ εἶχαν ἀνοίξη τὰ μάτια τους καὶ ἔβλεπαν τὴν γῇ τῆς ἐπαγγελίας.

Εἰκόνα 9: Τὸ φημισμένο βίντεο τοῦ LoPorto, Wayseers

Εἶναι μία ἰσχυρὰ προπαγάνδα ποὺ χρησιμοποεῖ μουσικὴ ἔκσταση (trance) ἡ ὁποία μεταθέτει τὴν συνείδηση ἀπὸ μία κατάσταση beta σὲ κατάσταση alpha.

Αὐτὸ καθιστᾶ τὸν θεατὴ πιὸ ἐπιῤῥεπὴ στὸ μήνυμα ποὺ θέλει νὰ περάσῃ. Ἀρχίζει ὡς ἐξῆς:

Προσοχή: Ὅλοι ἐσεῖς οἱ παραβάτες τοῦ νόμου, οἱ ἀπροσάρμοστοι καὶ οἱ ταραξίες, ὅλοι ἐσεῖς μὲ τὸ ἐλεύθερο πνεῦμα καὶ οἱ πρωτοπόροι, ὅλοι ἐσεῖς οἱ ὁραματιστὲς καὶ οἱ μὴ κονφορμιστὲς…

Ὅ,τι ἔχει πῆ τὸ κατεστημένο ὅτι εἶναι λάθος μὲ ἐσᾶς εἶναι στὴν πραγματικότητα αὐτὸ ποὺ εἶναι σωστὸ μαζύ σας. Βλέπεις πράγματα ποὺ οἱ ἄλλοι δὲν μποροῦν, Εἶστε προορισμένοι νὰ ἀλλάξετε τὸν κόσμο, σὲ ἀντίθεση μὲ 9 στοὺς 10 τὸ μυαλό σας εἶναι ἀσυγκράτητο καὶ αὐτὸ ἀπειλεῖ τὴν ἐξουσία. Ἔχετε γεννηθῆ γιὰ νὰ εἶσθε ἐπαναστάτες. Δὲν ἀντέχετε τοὺς κανόνες διότι στὴν καρδιά σας ξέρετε ὅτι ὑπάρχει ἕνας καλλίτερος πῆ ὅτι οἱ δυνατότητές σου εἶναι ἀδυναμίες, τώρα σᾶς λέω ὅτι εἶναι ἀλλοιῶς.

Εἰκόνα 10: Garret John LoPortoς

Garret LoPorto, ἀριστερὸς ἀκτιβιστὴς φιλόσοφος ἐλέγχου τοῦ νοῦ καὶ ἐκκολαπτόμενος δημιουργὸς νέου τρόπου (Cult).

Τὸ βίντεο εἶναι διαρκείας 10 λεπτῶν μὲ μουσικὴ Νέας ἐποχῆς, ἐκστάσεως (trance) ἐπαναστατικῆς σκέψεω καὶ δράσεως καὶ τελειώνει:

Οἱ Wayseers, ἀποκαλύπτουν αὐτὴ τὴν θεία ἀλήθεια, ἀφιερώνοντας στὴν γέννηση κάποια δημιουργικὴ ἢ διασπαστικὴ πράξη ποὺ ἐκφράζεται μέσα ἀπὸ τὴν τέχνη ἢ φιλοσοφικὲς ἐφευρέσεις, γιὰ νὰ ταρακουνήσουν τὸ κατεστημένο, ἐπαναστάσεις γιὰ δημοκρατία, πραξικόπημα ποὺ θὰ ἀνατρέψῃ τὴν ὑποκρισία, ἀλλαγὲς ποὺ ἀφήνουν μιὰ κληρονομιά, ἐξεγέρσεις ἐναντίον τῆς πολιτικῆς, ἐγχύεται τὸ πνεῦμα τῆς τεχνολογίας, στιγμὲς σαφηνείας, πράγματα ποὺ προκαλοῦν τὴν βαρβαρότητα, λεκάνες ἀποῤῬοῆς τῆς εἰλικρινείας, βαρυσήμαντες κινήσεις γιὰ φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ὁ LaPorto δὲν εἶναι ὁ συνηθισμένος σας «ἀρχιερεύς», εἶναι ἐπίσης ποιητής. Αὐτὸ εἶναι τὸ κάλεσμά σας Wayseers. Ἔχετε εὕρη τὴν φυλή σας, Καλῶς ἤλθατε.

LoPorto καθησυχάζει τὸν στερούμενο πολιτικῶν δικαιωμάτων θεατὴ ὅτι εἶναι ἀναγκαῖος καὶ εὐπρόσδεκτος. Δὲν χρειάζεται νὰ ἀκολουθήσῃ κανόνες ποὺ εἶναι στημένοι ἐναντίον του. Πρέπει νὰ καταστρέψουν τοὺς νομοθέτες καὶ νὰ ταχθοῦν ἐναντίον τοῦ κατεστημένου. Τὸ βίντεο εἶναι μία μηχανὴ προσλήψεως γιὰ τὴν κατασκευὴ ἑνὸς δικτύου τῶν ἀπρόσεκτων ἐπαναστατῶν ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν τυφλά τὸν αὐτοαποκαλούμενο φωτισμένο ἡγέτη τους

Ὁ George Soros εἶναι ὁ πιὸ ἐπικίνδυνος κεντρικὸς σχεδιαστὴς ἐξ αἰτίας τοῦ πλούτου ποὺ διαθέτει, τὶς ὀργανωτικές ἱκανότητες καὶ τὴν διαβολικὴ φιλοδοξία του, ἀλλὰ ὁ LoPorto εἶναι ἐπικίνδυνος λόγῳ τῆς δημιουργικῆς ἰδιοφυΐας του.

Ἡ Νέα Τάξις ἔχει τὶς ἀπαντήσεις

Ἡ Pure Energy Systems News ἀνεκοίνωσε ἕνα νέο ντοκυμαντὲρ ποὺ θὰ κυκλοφορήσῃ στὶς 11/11/11. Ἕνα ντοκυμαντὲρ ποὺ θὰ ὀνομάζεται Thrive – What on Earth will it take[40], στὸ ὁποῖο θὰ ἐπιδιώξῃ νὰ ἐξηγήσῃ τὶς πηγὲς τοῦ ἀνθρωπίνου πόνου, νὰ ἐκθέσῃ τὴν δομὴ τῆς ἐξουσίας τῆς elite (ὅπως εἶναι οἱ μεγάλες πετρελαϊκὲς ἑταιρεῖες), ποὺ συνέβαλαν σὲ αὐτό, καὶ νὰ παρέχῃ μίαν ἀπάντηση μὲ δωρεὰν ἐνέργεια, ἐξηγῶντας τί θὰ χρειασθῇ γιὰ νὰ βελτιωθῇ ἡ ἀνθρώπινος κατάστασις στὸν πλανήτη.

(Σ.Σ. Σχεδὸν ἀμέσως μετὰ τὴν κυκλοφορία της ὑπῆρξε μεγάλη ἀμφισβήτησις ἀπὸ προσωπικότητες ποὺ συμμετεῖχαν ὅπως καὶ ἀπὸ μία μερίδα ὀξυδερκῶν καὶ σκεπτομένων πολιτῶν ποὺ μπόρεσαν νὰ ἐντοπίσουν τὶς ἀντιφάσεις καὶ νὰ ὑποθέσουν τὸ νόημα ποὺ ἤθελε νὰ περάσῃ ἡ ταινία.

John Robbins

Ὁ John Robbins[41] ἔγραψε στὸ περιοδικὸ «Yes» ἕνα ἄρθρο[42] μὲ τίτλο «Σχεδιασμένη Καταστροφή; Ποιό εἶναι τὸ πρόβλημα μὲ τὸ κίνημα Thrive», ὅπου συγκεκριμένα εἶπε τὰ ἐξῆς: «Εἴμαστε μία ὁμάδα ἀνθρώπων ποὺ μᾶς πῆραν συνέντευξη καὶ ἐμφανιζόμεθα στὴν ταινία Thrive καὶ ποὺ ἀποφασίζουμε ἐδῶ δημοσίως ὅτι διαχωρίζουμε τὴν θέση μας στὸ κοινό ὰπό τὴν ταινία.

Τὸ Thrive εἶναι μία πολὺ διαφορετικὴ ταινία ἀπὸ αὐτό ποὺ ὁδηγηθἠκαμε νὰ περιμένουμε, ὅταν συμφωνήσαμε νὰ δώσουμε τὴν συνέντευξη. Εἶναι λυπηρὸ τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν ἐδὀθη ἡ εὐκαιρία νὰ γνωρίζουμε τὸ περιεχόμενό της, μέχρι τὴν στιγμή τῆς δημοσίου κυκλοφορίας του. Εἶναι ἐξ ἴσου λυπηρὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ συμμετοχή μας ἐχρησιμοποιήθη γιὰ νὰ προσδώσῃ ἀξιοπιστία στὶς ιδέες καὶ τὶς ἡμερήσιες διατάξεις της, ποὺ ὅμως βλέπουμε εἶναι επικίνδυνα λανθασμένη.

Vandana Shiva

Παραμένουμε σὲ ὅτι ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς εἶπε ὅταν μᾶς πῆραν τὴν συνένεντευξη, ἀλλὰ ἔχουμε σοβαρὲς διαφωνίες μὲ μερικὰ σημεῖα ἀπὸ τὸ περιεχόμενο τῆς ταινίας καὶ αἰσθανόμεθα τὴν ἀνάγκη νὰ κάνουμε αὐτὴν τὴν δημοσία δήλωση γιὰ νὰ ἀποφευχθῇ ἡ ἐντύπωσις ὅτι ἡ παρουσία μας στὴν ταινία ἀποτελεί κάποιου εἴδους πιστοποίηση.

«Γιατὶ ἐπίσης προοδευτικοὶ ὅπως ἡ Amy Goodman, Vandana Shiva[43] καὶ ἄλλοι τὴν ἀποκαλοῦμε ἐπικίνδυνα λανθασμένη».

Σὲ αὐτὴν τὴν δήλωση συμμετέχουν: Amy Goodman, Deepak Chopra, Paul Hawken, Edgar Mitchell, Vandana Shiva, John Perkins, Elisabet Sahtouris, Duane Elgin καὶ Adam Trombly»).

Ὑποθετικά, ἕνας ἀρχαῖος κώδιξ ἀποτυπωμένος ἀπὸ ἐξωγηΐνους σὲ ἀρχαῖα ἐρείπια, ἀγρογλυφικὰ[44] (crop circles) καὶ ἡ τέχνη ἔχει κατασταλῆ ἀπὸ τὴν παγκόσμο elite. Ἀπελευθερώνοντας τὸ μυστικό του εἶναι τὸ κλειδὶ γιὰ τὴν ἐλυθέρα ἐνέργεια τὸ ὁποῖο θὰ σώσῃ τὸν ἀναξιοπαθοῦντα πλανήτη μας ἀπὸ μία ἐπικειμένη καταστροφή. Τὸ ντοκυμαντὲρ ἔχει συνδεθῆ μὲ ἐξέχοντες τῆς Νέας Τάξεως οἱ ὁποίοι πιστεύουν ὅτι θὰ ἐξαπλωθῇ μὲ ἰογενὴ μορφή.

Τὸ ἄρθρο PESN θέτει ἐπίσης ἕνα δισοίωνο ἐρώτημα: Θὰ μποροῦσε αὐτὸ τὸ ντοκυμαντὲρ νὰ δώσῃ τὴν σπίθα ποὺ θὰ πυροδοτήσῃ τὴν ἐπανάσταση;

Ἀγρογλυφικὰ Crop Circles

Πυροδότησις

Ὑπάρχουν πολλὲς αἰτίες ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ πυροδοτήσουν μίαν ἐπανάσταση. Μία κατασκευασμένη κρίσις εἶναι ἡ τυπικὴ προσέγγισις. Μία ἐπικὴ οἰκονομικὴ κρίσις δὲν μπορεῖ νὰ ἀποφευχθῇ γιὰ πολὺ καὶ θὰ προκαλέση ταραχὲς εὐρεῖας κλίμακος.

Ἀκόμη μία αἰτία ἀναλόγου πυροδοτήσεως ἔχει προαναγγελθῆ ἀπὸ ἕνα μήνυμα τῶν Anonymous. Ἐξέδωσαν μίαν ἀπαίτηση ὑπὸ ὅρους ποὺ ἐμφανίζεται στὸ βίντεο τοῦ LoPorto, ἔχουν τὴν δική τους σελίδα στὸ Facebook καὶ ἐμφανίζονται σὲ ἀφἰσσες κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Ἀραβικῆς Ἀνοίξεως. Αὐτὴ λέει: «Ἐὰν ἡ κυβέρνησίς σας κλείσῃ τὸ Internet, ἐσεῖς κλεῖστε τὴν κυβέρνηση. Αὐτὴ ἡ κρίσις ἐπίσης φαίνεται ἀναπόφευκτος».

Ἡ «κραυγή» γιὰ μία Συντακτικὴ Συνέλευση αὐξάνεται συνεχῶς[45] καὶ ἡ ὁποία θὰ μποροῦσε ἐπίσης νὰ προκαλέσῃ χάος διότι εἶναι βέβαιο ὅτι συνετάχθη μὲ προκαθορισμένη προεργασία, σχεδιασμὸ καὶ συναίνεση καὶ ποὺ θὰ ἔχη τελικῶς σὰν ἀποτέλεσμα νὰ ἀνατρέψῃ τὶς συνταγματικὲς ἐλευθερίες μας. Αὐτὴ ἡ κρίσις θὰ πρέπει νὰ ἀποφευχθῇ.

Κακοποιοί

Ὑπάρχουν πολλοὶ κακοποιοὶ ἀνάμεσα στοὺς διαδηλωτές, οἱ ὁποίοι ἐπιδιώκουν νὰ κρατήσουν τὸ παιχνίδι ἐπιῤῥίψεως εὐθυνῶν ποὺ λειτουργεῖ σὰν ἕνας ἀτέρμων μαραθώνιος, εἶναι ἄπληστοι τραπεζῖτες, παλιόφιλοι καπιταλιστές, διεφθαρμένοι πολιτικοὶ καὶ ἐγωϊστὲς πλούσιοι.

Ὁ πρόεδρος Obama εἶναι συμπαθής. Δὲν μπορεῖ νὰ τρέξῃ γιὰ ἐπανεκλογή, ἔτσι κατηγορεῖ τοὺς πάντες καὶ τὰ πάντα ἀπὸ τὴν προηγουμένη κυβέρνησίς του, ὅπως φυσικὲς καταστροφές, Ἀραβικὴ Ἄνοιξις κ.λ.π. ἀλλὰ πρόσφατα ἐπεκεντρώθη σὲ ἕναν κοινὸ κακοποιὸ τὸν ὁποῖο ὑβρίζουν οἱ διαδηλωτές· τοὺς πλουσίους καὶ τραπεζῖτες, εἰδικῶς ἐκείνης τῆς φατρίας τῆς Wall Street. Τὸ σύνθημά του: «Οἱ πλούσιοι πρέπει νὰ πληρώσουν τὸ δίκαιο μερίδιό τους», γίνεται πιὸ κραυγαλέο ὅσο ὁ ἴδιος ὑποδαυλίζει τὸν ταξικὸ πόλεμο.

Ὁ Charles Krauthammer[46] σὲ μία πρόσφατο στήλη του προειδοποίησε: «Ἡ δημοφιλὴς δυσαρέσκεια ὅσο εὔκολα γίνεται τόσο πιὸ δύσκολα ἐλέγχεται». Ἡ συμπάθεια τοῦ προέδρου Obama πρὸς τοὺς διαδηλωτὲς τῆς Wall Street εἶναι ἀνειλικρινής, ἀλλὰ συνάδει μὲ τὴν εὐρέως διαδεδομένη ἐξαπάτηση τῆς κυβερνήσεώς του, συνενοχὴ καὶ ἔλλειψη διαφανείας. Ἡ Wall Street ἐμπλούτισε τὴν προεκλογικὴ ἐκστρατεία τοῦ Obama τὸ 2008 καὶ τὸν ἐβοήθησε νὰ ἐκλεγῇ. Ἀντικειμενικοὶ παρατηρητὲς συμπεριλαμβάνουν καταλόγους δημοσιογράφων τῶν κυρίως ΜΜΕ ἀνάμεσα στοὺς κακοποιοὺς διότι μόνο ἡ ἐναλλακτικὴ ἐνημέρωσις ἀναφέρει αὐτὲς τὶς πληροφορίες.

Charles Krauthammer

Αὐτὸ ἔγινε ἐμφανὲς πρὶν ἀπὸ λίγες ἑβδομάδες ὅταν ὁ Van Jones ἀνεμείχθη μὲ τοὺς διαδηλωτὲς τῆς Wall Street. Ὁ Luke Rudowski[47] τῆς We Are Change[48], τὸν ἐρώτησε σὲ τηλεοπτικὴ συνέντευξη γιὰ τὴν γεναιοδωρία τῆς Wall Street κατὰ τὴν διάρκεια τῆς προεκλογικῆς ἐκστρατείας τοῦ Obama τὸ 2008. Ὁ Van Jones ἐγκατέλειψε ἀμέσως την περιοχὴ ἀποφεύγοντας οἰανδήποτε ἀπάντηση.

Ὁ Luke Rudowski τῆς We Are Change

Μία μελέτη τοῦ Scott Summers[49] τὸ 2010 ἐξέτασε τὶς πολιτικὲς διασυνδέσεις τῶν χρηστῶν τοῦ Facebook ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὴν ὁμάδα 9/11 Truth Μovement[50] ἡ ὁποία ὡς φαίνεται ἐξελίχθη στὴν γνωστὴ ὡς We Are Change καὶ διεπίστωσε ὅτι τὰ περισσότερα μέλη τῆς συγκεκριμένης ὁμάδος εἶναι ἄνδρες περίπου 30 ἐτῶν.

Scott Summers

Ἐπίσης, εὑρέθη ὅτι τὰ περισσότερα μέλη του WAC συμμετεῖχαν στὴν δεξιὰ πολιτική, τὴν ὁποία ὁ Scott Summers προτείνει ὅτι εἶναι μία ἔνδειξις ὅτι οἱ ἀριστεροὶ ὁπαδοὶ τῶν θεωριῶν συνωμοσίας τῆς 9/11 ἐχουν μειωθῆ λόγῳ τῆς ἐκλογῆς τοῦ Barack Obama.

Εἰκόνα 12: Truth Movement σὲ διαμαρτυρία στὸ Los Angeles τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2007

Ἐὰν ὁ Mitt Romney κερδίσῃ τὸ χρῖσμα τῶν Ῥεμπουπλικανῶν οἱ κακοποιοὶ τῆς Wall Street θὰ μποροῦσαν νὰ ἐκτροχιάσουν τὴν προεδρικὴ προσφορά του. Ἡ Wall Street ἔχει ἀντιστρέψη τὴν ὑποστήριξή της στοὺς Δημοκρατικοὺς ὑποψηφίους καὶ στηρίζει τὸν Mitt Romney μὲ μία σταθερὴ ῥοὴ δολλαρίων τῆς ἐκστρατείας του. Τὸ πλέον πιθανὸν εἶναι ὅτι αὐτὸ δὲν εἶναι κάτι ἄλλο, ἀπὸ ἄλλη μία ψεύτικη προεκλογικὴ ἐκστρατεία τῆς ἀντιπολιτεύσεως γιὰ νὰ ἀλλοιώσῃ τὴν ἐκστρατεία του. Οἱ παγκοσμιοποιητὲς ποὺ κατέχουν τὴν Wall Street θὰ ἤθελαν νὰ δοῦν τὸν Barack Obama νὰ ἐπανεκλέγεται.

Τέλος Β΄ μέρους

Πατεράκης Ἀναστάσιος

[25] Ἡ ὀργάνωσις Weather Underground Organization, (WUO), ἦταν μία ἀμερικανικὴ ἀριστερὴ ῥιζοσπαστικὴ ὀργάνωσις ποὺ ἰδρύθη στὸν χῶρο τῆς πανεπιστημιουπόλεως Ann Arbor τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Michigan. Ἀρχικά ονομάζετο Weatherman, (μετεωρολόγος) καὶ ἡ ὁμὰς ἐγινε γνωστὴ κοινῶς ὡς μετεωρολόγοι. Ἡ Weatherman ἰδρύθη τὸ 1969 ὡς μία φατρία τῶν Φοιτητῶν γιὰ μία Δημοκρατικὴ Κοινωνία, Students for a Democratic Society (SDS), ποὺ ἀπαρτίζετο κατὰ τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς ἐθνικῆς ἡγεσίας, ἀπὸ τὸ γραφεἶο τοῦ SDS καὶ τῶν ὑποστηρικτῶν τους. Στόχος τους ἦταν νὰ δημιουργήσουν ἕνα παράνομο ἐπαναστατικὸ κόμμα γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τῆς κυβερνήσεως τῶν ΗΠΑ.

[26] Ὁ Kalle Lasn ἐγεννήθη τὴν 24η Μάρτίου 1942, εἶναι Ἐσθονο-καναδὸς σκηνοθέτης, συγγραφεύς, ἐκδότης περιοδικοῦ καὶ ἀκτιβιστής. Πρὸς τὸ τέλος τοῦ Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ἡ οικογένειά του κατέφυγε στην Ἐσθονία καὶ ὁ Kalle Lasn πέρασε κάποιο χρονικὸ διάστημα σὲ γερμανικὸ στρατόπεδο προσφύγων. Στήν ἡλικία τῶν ἑπτὰ ἐτῶν ἐγκατεστάθη στὴν Αὐστραλία μὲ τὴν οἰκογένειά του, ὅπου μεγάλωσε καὶ παρέμεινε μέχρι τὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 1960, ἐφοίτησε στὸ σχολεῖο στὴν Canberra. Στὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 1960, ἴδρυσε μία ἑταιρεία ἐρεύνης ἀγορᾶς στὸ Τόκυο, καὶ τὸ 1970, μετεκόμισε στὸ Βανκοῦβερ τοῦ Καναδᾶ. Ἐδῶ καὶ εἴκοσι χρόνια, ἔκανε τὴν παραγωγὴ ντοκυμαντέρ γιὰ τὸ PBS καὶ τὸ Ἐθνικὸ Συμβούλιο Κινηματογράφου τοῦ Καναδᾶ. Ζεῖ στὸ Vancouver, British Columbia.

[27] Τὸ World Trade Organization (WTO), Παγκόσμιος Ὀργανισμὸς Ἐμπορίου (ΠΟΕ) εἶναι ἕνας ὀργανισμός ποὺ σκοπεύει νὰ ἐποπτεύῃ καὶ νὰ ἀπελευθέρωσῃ τὸ διεθνὲς ἐμπορίο. Ἡ ὀργάνωσις ξεκίνησε ἐπίσημα τὴν 1η Ἰανουαρίου 1995 στὸ πλαίσιο τῆς συμφωνίας τοῦ Μαρακές, Marrakech Agreement, ποὺ ἀντικαθιστᾶ τὴ Γενικὴ Συμφωνία Δασμῶν καὶ Ἐμπορίου, General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), ἡ ὁποία ξεκίνησε τὸ 1948.

[28] Ὁ Michael Graham εἶναι Ἀμερικανός ἐκφωνητὴς σὲ ὁμιλίες ῥαδιοφώνου (Talk), συγγραφεύς, καὶ συντηρητικὸς πολιτικὸς σχολιαστής. Ἡ καθημερινή ἐκπομπή του, «Ἡ φυσικὴ ἀλήθεια», (The Natural Truth), προεβλήθη στὴν Βοστώνη, στὸν ῥαδιοφωνικό σταθμὸ WTKK. Ὁ Michael Graham ἔχει γράψη μερικὰ βιβλία καὶ διατηρεῖ στήλη στὴν ἐφημερίδα Boston Herald.

[29] Tahrir, Πλατεία Ταχρίρ ἢ Πλατεία τῆς Ἀπελευθερώσεως), ἐπίσης γνωστὴ ὡς «Πλατεία Μαρτύρων», εἶναι μία μεγάλη δημοσία πλατεία στὸ κέντρο τοῦ Καΐρου, στὴν Αἴγυπτο.

[30] Ἡ μέθοδος Delphi εἶναι μία δομημένη τεχνικὴ ἐπικοινωνίας, ποὺ ἀνεπτύχθη ἀρχικῶς ὡς μία συστηματική, διαδραστικὴ μέθοδος προβλέψεως ποὺ βασίζεται σὲ μὶα ὁμάδα ἐμπειρογνωμόνων. Οἱ ἐμπειρογνώμονες ἀπαντοῦν σὲ ἐρωτηματολόγια δύο ἢ περισσότερες φορές. Μετὰ ἀπὸ κάθε φορά,, ἕνας βοηθὸς παρέχει μία ἀνώνυμο περίληψη τῶν προβλέψεων τῶν ἐμπειρογνωμόνων ποὺ ἔχουν προκύψη ἀπὸ τὴν προηγουμένη φορά, καθώς καὶ τοὺς λόγους ποὺ προβλέπονται γιὰ τὶς ἀποφάσεις τους. Ἔτσι, οἱ ἐμπειρογνώμονες καλῶνται νὰ ἀναθεωρήσουν τὶς προηγούμενες ἀπαντήσεις τους, ὑπό τὸ φῶς τῶν ἀπαντήσεων τῶν ἄλλων μελῶν τῆς ὁμάδος τους. Πιστεύεται ὅτι κατὰ τὴν διάρκεια αὐτῆς τῆς διαδικασίας τὸ εὖρος τῶν ἀπαντήσεων θὰ μειωθῇ καὶ ἡ ὁμάδα θὰ συγκλίνῃ πρὸς τὴν «σωστή» ἀπάντηση. Τέλος, ἡ διαδικασία διακόπτεται μετὰ ἀπό ἕνα προκαθορισμένο κριτήριο διακοπῆς (π.χ. ἀριθμὸς ἐπαναλήψεων, (γύρων), ἢ ἐπίτευξις συνινέσεως, ἢ σταθερότης ἀποτελεσμάτων καὶ ὁ μέσος ὅρος ἢ διάμεσος βαθμολογία τῶν τελικῶν ἐπαναλήψεων γιὰ τὸν προσδιορισμὸ τῶν αποτελεσμάτων.

[31] Dialectic, Διαλεκτική, ἐπίσης διαλεκτικὴ μέθοδος εἶναι μία μέθοδος ἐπιχείρημα γιὰ τὴν ἐπίλυση διαφωνιῶν ποὺ ἔχει κεντρικὴ σημασία γιὰ τὴν εὐρωπαϊκὴ καὶ ἰνδικὴ φιλοσοφία ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα. Ἡ διαλεκτική, λέξις ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴν ἀρχαῖα Ἑλλάδα καὶ ἔγινε δημοφιλὴς ἀπὸ τὸν Πλάτωνα στοὺς διαλόγους τοῦ Σωκράτους. Ἡ διαλεκτικὴ μέθοδος εἶναι ἡ συζήτησις ἀνάμεσα σὲ δύο ἢ περισσότερα ἄτομα ποὺ κατέχουν διαφορετικὲς ἀπόψεις γιὰ ἕνα θέμα, γιὰ τὸ ὁποῖο ἐπιθυμούν νὰ καθορίσουν τὴν ἀλήθεια καθοδηγούμενοι ἀπὸ λογικὰ ἐπιχειρήματα.

[32] Διαλεκτικὴ τοῦ Hegel (Hegelian dialectic) εἶναι μία ἑρμηνευτικὴ μέθοδος διὰ τῆς ὁποίας ἡ ἀντίφασις μεταξὺ τῆς προτάσεως (thesis) καὶ τῆς ἀντιθέσεώς της (antithesis), ἐπιλύεται σὲ ἕνα ἀνώτερο ἐπίπεδο συνθέσεως τῆς ἀληθείας (synthesis).

[33] Ὁ John Robert Lewis ἐγεννήθη στὶς 21 Φεβρουαρίου τοῦ 1940, Ἀμερικανὸς πολιτικὸς καὶ ἡγέτης πολιτικῶν δικαιωμάτων. Αὐτὸς εἶναι ὁ ἀντιπρόσωπος τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς γιὰ τὴν 5η περιοχὴ τοῦ Κογκρέσου τῆς πολιτείας τῆς Georgia, ἀπὸ τὸ 1987 καὶ εἶναι κοσμήτωρ τῆς ἀντιπροσωπείας τοῦ Κογκρέσου στὴν Georgia, Τhe Georgia congressional delegation. Ἡ περιοχὴ περιλαμβάνει τὰ βόρεια τρία τέταρτα τῆς Ἀτλάντα.

[34]Webster Griffin Tarpley ἐγεννήθη τὸ 1946, Ἀμερικανὸς καὶ ἀμφιλεγόμενα θεωρητικός συνωμοσιῶν, ἱστορικός, οἰκονομολόγος, δημοσιογράφος, λέκτωρ και ἐπικριτὴς τῆς ἀμερικανικῆς ἐξωτερικῆς καὶ ἐσωτερικῆς πολιτικῆς. Εἶναι μέλος τοῦ Δημοκρατικοῦ Κόμματος καὶ ἀμφιλεγόμενα πρώην ὑψηλόβαθμο στέλεχος τοῦ ἀμφιλεγομένου Ἐργατικοῦ Κόμματος τῶν Η.Π.Α., Lyndon LaRouche.

Ἡ ἀνάλυσις τοῦ Dr. Webster Tarpley γιὰ τὴν τρομοκρατικὴ ἐνέργεια 9/11, ὑποστηρίζει ὅτι οἱ ἐπιθέσεις τῆς 11ης Σεπτεμβρίου εἶχαν σκηνοθετηθῆ ἀπὸ ἕνα ἀδίστακτο δίκτυο τοῦ στρατιωτικοῦ-βιομηχανικοῦ συγροτήματος καὶ μυστικῶν ὑπηρεσιῶν ὡς συγκεκαλυμμένη ἐπιχείρησις. Τὰ γραφόμενά του καὶ οἱ ὁμιλίες του περιγράφουν ἕνα πρότυπο τρομοκρατικῶν ἐπιχειρήσεων ἀπὸ ἕνα ἀδίστακτο δίκτυο ποὺ ἐλοχεύει στὸν χῶρο τοῦ στρατοῦ καὶ τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν μὲ πράκτορες ποὺ ἔχουν ἐπιτύχη μετὰ ἀπὸ πολὺ καιρὸ μία καλὴ θέση στὴν ἀσφάλεια ἀμύνης τῆς χώρας ἢ καὶ εὑρίσκονται ἐπίσης στὸν ἰδιωτικὸ τομέα καὶ σὲ ἑταιρικὰ μέσα ἐνημερώσεως. Ἐντοπίζει τέτοιου εἴδους σύγχρονες ἀπατηλὲς ἐπιχειρήσεις συγκαλύψεως, ποὺ ἐκτείνονται σὲ ἕνα ἱστορικὸ παρελθὸν ποὺ φθάνει πίσω, τοὐλάχιστον στὴν «Συνομωσία τῆς Πυρίτιδος», (Gunpowder Plot), στὴν Ἀγγλία τὸ 1605.

Ὁ Dr. Webster Tarpley στὶς 18 Ἰουνίου 2013, προέτεινε στὸ PressTV, ὅτι οἱ ἀποκαλύψεις τῆς Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας Ἀμερικῆς National Security Agency (NSA), ἀπὸ τὸν διαχειριστὴ τοῦ συστήματος ὑπολογιστῶν τῆς NSA, Edward Snowden, περιέγραφαν παγκόσμια καὶ ἐγχώρια κατασκοπεία ἀπὸ ὑπηρεσίες πληροφοριῶν τῶν Η.Π.Α., θὰ μποροῦσε νὰ θεωρηθῇ σὰν «στέκι λειτουργίας τῆς CIA», τὸ ὁποῖο ὁμοιάζει νὰ παράγῃ δημόσιες ἐπιχειρήσεις χειραγωγήσεως γιὰ νὰ συγκαλύψῃ μεγαλύτερα παραπτώματα τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν, ὅπως εἶναι ἡ προώθησις τοῦ πολέμου στὴν Μέση Ἀνατολή. Ἰσχυρίσθηκε, ὅτι τέτοιες ἐπιχειρήσεις «εὐπιστίας», θὰ μποροῦσαν νὰ εἶχαν ἐντοπισθῇ ἀπὸ τὸν Daniel Ellsberg μέχρι τὸν Julian Assange τοῦ WikiLeaks, μὲ μία κληρονομιὰ δολίου πολιτικῆς καὶ διακυβερνήσεως ἀπὸ τὸν 17ο αἰῶνα.

[35] Cult ὡς ὀνομασία, ὁμάς, κυκλοφορία, ἐκκλησία, πειθῶ, φατρία καὶ Brand ὡς γραμμή, ἐτικέτα, μάρκα, τῦπο, εἶδος, ἢ ποικιλία, ἐμπορικὴ ἐπωνυμία, ἐμπορικὰ σῆμα, κοινὴ ὀνομασία ἀποδίδουμε τὴν ἔννοια ποὺ προκύπτει ὡς «προτιμωμένη ἐμπορικὴ ἐπωνυμία λόγῳ σχεδὸν εὐλαβοὺς πειθοῦς» καὶ ἀποδίδεται ὡς: εἶδος λατρείας.

[36] Τὸ Marketing εἶναι ἡ δράσις ἢ ἡ ἐπιχείρησις γιὰ τὴν προώθηση καὶ πώληση προϊόντων ἢ ὑπηρεσιῶν, συμπεριλαμβανομένης τῆς ἐρεύνης ἀγορᾶς καὶ τῆς διαφημίσεως. Ἀπόδοσις στὰ ἑλληνικὰ ὡς «θεωρία καὶ πράξις ἐμπορικῆς ἐκμεταλλεύσεως» ἢ «μεθοδεμπορία».

[37] Ἡ λέξις Waysheer εἶναι σύνθετος καὶ δὲν ἀποδίδεται εὐθέως στὰ λεξικά, τοὐλάχιστον ἀκόμη. Παράγεται ἀπὸ τὴν λέξη way δρόμος, ὁδός, μέσον, τρόπος καὶ τὴν λέξη sheer καθαρός, ἀπόλυτος, ἐντελῶς, λοξοδρομῶ, προσφέρεται σὰν ἐλευθέρα μετάφρασις παρέκκλισις τρόπων, δηλαδὴ αὐτοὶ ποὺ περεκκλίνουν ἀπὸ τοὺς παγιωμένους τρόπους.

[38] Τὸ Wayseers Manifesto (προήρυξις) ὅπως περιγράφεται στὴν κεντρικὴ ἱστοσελίδα καθορίζει τὸν ὅρο μὲ ἕνα κείμενο ποὺ ἐξηγεῖ στοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἀπευθύνεται καὶ φιλοδοξεῖ νὰ προσηλυτίσῃ στὴν καινούργια ἰδέα. Τὸ κείμενο ὑπάρχει στὴν αὐθεντική του μορφὴ στὸ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, σελὶς 48 στὸ τέλος τοῦ ἄρθρου

Ἡ Κίνησις γιὰ τὴν Ἕνωσιν γιὰ ὅλους τοὺς WAYSHEERS:

Σὲ ὅλο τὸν κόσμο ὑπάρχουν Wayseers ποὺ ἀγωνίζονται, ποὺ κρύβουν τὰ δῶρα τους, ἐπειδή δὲν συνειδητοποιοῦν τί εἶναι. Εἴμαστε ἐδῶ γιὰ νὰ βροῦμε Wayseers σὲ ὅλο τὸν κόσμο καὶ νὰ τοὺς ἀφήσουμε νὰ γνωρίζουν πόσο σημαντικοὶ εἶναι γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα. Εἴμαστε ἐδῶ γιὰ νὰ ἐνεργοποιήσουμε Wayseers γιὰ τὴν σπανία ἱκανότητά τους νὰ ὁδηγήσουν τὸν μετασχηματισμό.
Ὁταν οὶ Wayseers τοῦ κόσμου ἀφυπνισθοῦν γιὰ τὸ νόημα τῆς ζωῆς σὲ αὐτόν τὸν πλανήτη, μία τεραστία ἀλλαγή θὰ συμβῇ στὴν ἀνθρώπινο κατάσταση. Οἱ Wayseers εἶναι οἱ παράγοντες ἀλλαγῆς τῆς ἀνθρωπότητος – οἱ καινοτόμοι, οἱ θεραπευτές, οἱ ὁραματιστές, οἱ πνευματικοὶ ἡγέτες, οἱ ἐπιχειρηματίες, αὐτοί ποὺ εἶναι ἐδῶ γιὰ νὰ ὁδηγήσουν τὴν ἀνθρωπότητα σὲ εὐθυγράμμιση μὲ τὸν δρόμο.
Ὑπολογίζουμε ὅτι ὑπάρχουν 700 ἑκατομμύρια Wayseers σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Αὐτό εἶναι περίπου τὸ 10% τοῦ παγκοσμίου πληθυσμοῦ. Ἔχουμε ἤδη φθάση σὲ μερικὲς ἑκατοντάδες χιλιάδες. Μπορεῖτε νὰ μᾶς βοηθήσετε νὰ ἐπιτύχουμε πολλά περισσότερα. Γνωρίζετε ἤδη στὴν καρδιά σας ποιοί εἲναι οἱ Wayseers στὴν ζωή σας. Μοιρασθεῖτε μαζὺ αὐτὴ τὴν κίνηση μὲ αὐτούς…

[39] Δεῖτε τὸ βίντεο μὲ τίτλο «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ» μὲ ἑλληνικοὺς ὑποτίτλους, στὴν διεύθυνση:

Διαβᾶστε τὸν σχολιασμὸ τοῦ βίντεο, πρὶν τὸ δεῖτε.

[40] Τὸ ἄρχικὸ ἄρθρο εἶχε δημοσιευθῆ πρὶν τὴν κυκλοφορία τῆς ταινίας.Τὸ Thrive ἐκυκλοφόρησε στὶς 11/11/11 σὲ ἡμερομηνία ποὺ ἀρέσκονται κάποιες τάξεις ἀνθρώπων. Ἡ ἱστοσελίς του εὑρίσκεται στὴν διεύθυνση: http://www.thrivemovement.com/

[41] Ὁ John Robbins ἐγεννήθη στὶς 26 Οκτωβρίου τοῦ 1947, εἶναι Ἀμερικανός συγγραφεύς, ὁ ὁποίος διέδωσε τὶς συνδέσεις μεταξὺ διατροφἦς, οἰκολογίας, καθώς καὶ τὰ δικαιώματα τῶν ζώων. Εἶναι ὁ συγγραφεὺς τῆς διατροφής τοῦ 1987, «Δίαιτα γιὰ μία νέα Ἀμερική», μία ἔκθεσις σχετικῶς μὲ τὶς συνδέσεις μεταξὺ διατροφῆς, σωματικῆς ὑγείας, γιὰ τὴν σκληρότητα κατὰ τῶν ζώων, καθώς καὶ τὴν οἰκολογία.

[42] Τὸ ἄρθρον Disaster by Design? What’s Wrong with the “Thrive” Movement

[43] Ἡ Vandana Shiva ἐγεννήθη στὶς 5 Νοεμβρίου τοῦ 1952 εἶναι Ἰνδὴ ἀκτιβίστρια γιὰ τὸ περιβάλλον ἀντι-παγκοσμιοποιἠτρια καὶ συγγραφεύς. Ἡ Vandana Shiva, ζεῖ σήμερα στὸ Δελχί, ​​ἔχει συγγράψη περισσότερα ἀπό 20 βιβλία, ἔχει ἐκπαιδευθῆ ὡς φυσικὸς καὶ ἔλαβε τὸ διδακτορικό της στὴν φιλοσοφία ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Δυτικοῦ Ὀντάριο, στὸν Καναδᾶ, τὸ 1978, μὲ διδακτορικὴ διατριβὴ «κρυμμένες μεταβλητὲς στὴν περιοχὴ τῆς κβαντικῆς θεωρίας» (Hidden variables and locality in quantum theory).

[44] Τὸ ἀγρογλυφικό εἶναι ἕνα ἀρκετά μεγάλο σχέδιο ποὺ ἐδημιουργήθη ἀπό τὴν ἰσοπέδωση μιᾶς καλλιεργείας, ὅπως τὸ σιτάρι, τὸ κριθάρι, ἡ σίκαλις, τὸ καλαμπόκι ἢ ἡ ἐλαιοκράμβη. Τὰ ἀγρογλυφικά ἀναφέρονται ἐπίσης ὡς σχηματισμοὶ τῶν καλλιεργειῶν, διότι δὲν ἔχουν πάντοτε κυκλικὸ σχῆμα. Ἂν καὶ ἡ ἀκριβὴς ἡμερομηνία ποὺ τὰ ἀγρογλυφικὰ ἄρχισαν νὰ ἐμφανίζονται εἶναι ἄγνωστος, οἱ τεκμηριωμένες περιπτώσεις ἔχουν αὐξηθῆ σημαντικὰ ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 1970 μὲ τὶς τρέχουσες φορές. Εἴκοσι ἕξι χῶρες κατέληξαν στὴν ἀναφορὰ περίπου δέκα χιλιάδων ἀγρογλυφικῶν, κατὰ τὸ τελευταῖο τρίτο τοῦ 20ου αἰῶνος, καὶ τὸ 90% αὐτῶν εὑρίσκοντο στὴ νότιο Ἀγγλία. Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς σχηματισμοὺς ποὺ ἐμφανίζονται στὴν περιοχὴ εἶναι κοντὰ σὲ ἀρχαῖα μνημεῖα, ὅπως τὸ Stonehedge. Σύμφωνα μὲ μία μελέτη, σχεδὸν οἱ μισοὶ ἀπὸ ὅλους τοὺς κύκλους ποὺ εὑέθησαν στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο, τὸ 2003 βρίσκονταν σὲ ἀκτίνα 15 χλμ. ἀπὸ τὸ Avebury. Οἱ σχηματισμοί συνήθως γίνονται τὴ νύκτα, ἀλλά ἔχουν ἐπίσης γίνη καὶ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἡμέρας.

[45] (Σ.Σ. Ἀντθέτως μὲ ὄ,τι συμβαίνει, ἡ λήψις κρισίμων ἀποφάσεων ποὺ ὲπηρεάζουν δραματικὰ τὴν ζωὴ ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων ἐπιτάσσει τὴν εὐρυτέρα δυνατὴ λαϊκὴ συμμετοχή. Ἐπιβάλλει πραγματικὴ δημοκρατικὴ συζήτηση καὶ μάλιστα, μὲ ὅρους, ὅσο τὸ δυνατὸν καλλιτέρους ὥστε ἡ συζήτησις νὰ διεξάγεται στὸ ἔδαφος τῶν πραγματικῶν δεδομένων, μὲ οὐσιαστικὴ πληροφόρηση καὶ κριτήριο τὶς ἀνάγκες τῆς μεγάλης πλειονότητος τοῦ πληθυσμοῦ. Εἶναι προφανές, ἀπὸ τὴν τρέχουσα ἐμπειρία, ὅτι ἡ χώρα κινεῖται στὸν ἀντίποδα αὐτῆς τῆς λογικῆς. Ἡ πληροφόρησις τοῦ λαοῦ εἶναι ἀπολύτως ἐλεγχομένη καὶ κατευθυνομένη ἀπό ἰσχυρά οἰκονομικὰ συμφέροντα ἐνῷ ἡ δημοσία συζήτησις περιορίζεται ἀσφυκτικὰ καὶ εἶναι ἀπολύτως ἐκβιαστική. Βάσει τῆς ὁποίας συζητήσεως πραγματοποιεῖται, θεωρεῖται ἡ ἀποδοχὴ τῆς ἀφαιρέσεως τῶν λαϊκῶν κατακτήσεων ὡς δεδομένη.

Κατὰ συνέπειᾳ, ἡ οἰκονομικὴ κρίσις καὶ ἡ ὑπέρβασίς της σὲ ὄφελος, καὶ ὄχι σὲ βάρος τῶν συμφερόντων τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου καὶ τῶν κατακτήσεων τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τῆς κοινωνίας θέτει ἐπὶ τάπητος τὸ θεμελιῶδες ἐρώτημα τοῦ δρόμου τῆς κοινωνικο-οικονομικῆς ἀναπτύξεως. Ὁ λαὸς πρέπει νὰ εὑρεθῇ στὸ ἐπίκεντρο τῶν ἀποφάσεων ἔτσι ὥστε ὁ ἴδιος νὰ ἀποφασίσῃ γιὰ τὰ μέτρα ἐκεῖνα ποὺ χρειάζεται νὰ ληφθοῦν, γιὰ τὴν κατεύθυνση τῆς ἀναπτύξεως ποὺ θὰ ἐπιλέξῃ. Αὐτὸ προϋποθέτει ἀνάπτυξη καὶ ἐμβάθυνση τῆς δημοκρατίας καὶ τῶν ἐλευθεριῶν καὶ ὄχι τὸ ἀντίθετο.

Μὲ τὴν ἔννοια αὐτήν, ἀναφύεται ἡ ἀνάγκη βαθειῶν πολιτικῶν καὶ συνταγματικῶν ἀλλαγῶν. Ἡ ἀναγκαιότης τῆς Συντακτικῆς Συνελεύσεως προβάλλει κάθε ἡμέρα καὶ πιὸ ἔντονα).

[46] Ὁ Charles Krauthammer ἐγεννήθη στὶς 13 Μαρτίου τοῦ 1950, Ἀμερικανός βραβευμένος μὲ Πούλιτζερ, κοινοπρακτικὸς ἀρθρογράφος, πολιτικὸς σχολιαστὴς καὶ ἰατρός. Ἡ στήλη του εἶναι κοινοπρακτικὴ καὶ ταὐτοχρόνως σὲ περισσότερες ἀπὸ 350 ἐφημερίδες καὶ τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως. Εἶναι συμβάλλων συντάκτης τῆς Weekly Standard, μία ἑβδομαδιαῖα ἐκπομπὴ εἰδικῆς ὁμάδος σχετικῶς μὲ τὸ πρόγραμμα εἰδήσεων PBS, Inside Washington, καὶ μία νυκτερινὴ ἐκπομπὴ τῆς εἰδικῆς ὁμάδος τοῦ Fox News, τὴν Special Report with Bret Baier.

[47] Ὁ Luke Rudkowski εἶναι Ἀμερικανὸς ἐρευνητὴς δημοσιογράφος, πολιτικὸς ἀκτιβιστὴς καὶ ἱδρυτὴς τοῦ κινήματος «Εἴμαστε ἡ Ἀλλαγή, « We Are Change», φιλελεύθερος, σὲ ἀνεξάρτητο ὀργάνωση μέσων ἐνημερώσεως ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ ἄτομα καὶ ὁμάδες ἐργασίας γιὰ νὰ ἐκθέσουν τὴν διαφθορὰ σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο καὶ νὰ κρατἠσουν ἔγκυρα στοιχεῖα γιὰ νὰ λογοδοτήσουν γιὰ τὶς πράξεις καὶ τὰ ἐγκλήματά τους, ὅσοι συμμετεῖχαν καὶ ἔχουν συγκαλυφθῆ ἢ ἀποκρύπτονται ἀπό τὴν δημοσία γνώση. Εἶναι ἐπίσης ἔνθερμος ὑποστηρικτὴς τοῦ Ron Paul.

[48] Ὁ σκοπὸς τῆς We Are Change περιγράφεται στὴν διακύρηξη τῆς ὀργανώσεως στὴν ἐπίσημη ἱστοσελίδα τους καὶ λέει: Ἡ ὀργάνωση We Are Change εἶναι μία ἀνεξάρτητη ὀργάνωση μέσων ἐνημέρωσης καὶ ἀποτελεῖται ἀπό ἄτομα καὶ ὁμάδες ἐργασίας γιὰ νὰ ἐκθέσουν τὴν διαφθορὰ σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο. Ἁπαρτίζεται ἀπό ἀνεξάρτητους δημοσιογράφους, ἐνδιαφερόμενους πολίτες, ἀκτιβιστὲς καὶ ὅποιον θέλει νἀ διαμορφώσῃ την κατεύθυνση ποὺ ὁδηγεῖται ὁ ​​κόσμός μας. Ἐπιδιώκει νὰ ἐκθέσῃ τὰ ψέμματα τῶν κυβερνήσεων καὶ τὴν elite τῶν ἑταιρειῶν ποὺ συνεχῶς χειροτερεύουν τὴν ἀνθρωπότητα. Κάνοντας τὶς σκληρὲς ἐρωτήσεις ποὺ τὰ ΜΜΕ ἀρνοῦνται, ῥίχνουμε λίγο περισσότερο φῶς στὴν ἀλήθεια. Ἐπιπλέον ἐπιδιώκουμε νὰ συνδεθοῦμε, νὰ ἐκπαιδεύσουμε καὶ νὰ παρακινήσουμε ὅσους ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν ἐνημέρωση τοῦ κοινοῦ γιὰ τὰ συναφῆ θέματα ποὺ ἐπηρεάζουν τὴ ζωή μας κάθε ἡμέρα. Στόχος μας εἶναι νὰ δημιουργήσουμε μία κοινότητα ποὺ αναζητᾶ τὴν ἀλήθεια καὶ μοιράζεται μία δέσμευση γιὰ τὴ μὴ βίαιη δράση. Ἡ We Are Change δὲν εἶναι τόσο πολὺ ἕνα ἄτομο ἢ μία ὁμάδα, ἀλλὰ μία ἰδέα, μία ἰδέα ποὺ ἡ We Are Change εἶναι ἡ ἀλλαγὴ ποὺ θέλουμε νὰ δοῦμε στὸν κόσμο. Μαζί, ὡς κάτοικοι αὐτοῦ τοῦ πλανήτη, μποροῦμε νὰ ἀντισταθοῦμε σὲ ἐκείνους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ κυριαρχήσουν στὴ ζωή μας καὶ νὰ ἀποκαταστήσουμε ἐλευθερία γιὰ ὅλους.

[49] Ὁ Scott Summers ἦταν ὁ πρῶτος ἡγέτης στὸν τομέα τῶν X-Men καὶ μετὰ ἀπὸ πολλὰ χρόνια στὸ σχολεῖο, μετεφέρθη στὸ West Coast Annex μὲ τὴν σύζυγό του Jean Grey, πρὸ κειμένου νὰ δημιουργήσῃ μία νέα ὁμάδα ἐκεῖ. Ἔχει πρόσφατα ἐπιστρέψῃ ὸ Xavier Institute, ὅπου προσπαθεῖ νὰ συμβιβασθῇ μὲ τὶς ἀλλαγὲς ποὺ εἶχαν συμβῇ κατὰ τὴν ἀπουσία του.

[50] Οἱ ὁπαδοί τοῦ κινήματος 9/11 Truth Μovement διαφωνοῦν μὲ τὴν προσφερόμενη ἐξήγηση τῶν ἐπιθέσεων τῆς 11ης Σεπτεμβρίου τοῦ 2001, ὅτι δῆθεν τρομοκράτες τῆς al-Qaeda κατέλαβαν τέσσερα ἀεροπλάνα καὶ ἐκ προθέσεως τὰ ὁδήγησαν στὰ δύο κτίρια τοῦ Παγκόσμιου Κέντρου Ἐμπορίου World Trade Center, ἕνα στὸ Πεντάγωνο καὶ ἕνα ἄλλο ἀπὸ λάθος σὲ ἕνα χωράφι κοντὰ στὸ Shanksville, Pennsylvania. Ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ εξήγηση αὐτὴ περιέχει σημαντικὲς ἀντιφάσεις ποὺ δείχνουν τοὐλάχιστον, μία συγκάλυψη καὶ ὅτι εἶναι συνένοχοι οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς μυημένους μέσα στὴν κυβέρνηση.

.

Συνέχεια, τὶς ἑπόμενες ἡμέρες, ἀλλὰ καὶ τὰ ὑπόλοιπα μέρη τῆς ἐρεύνης ἐδῶ:

Α’ μέρος: Οἱ ἀρχιτέκτονες τῆς Παγκοσμιοποιήσεως (α)

Β’ μέρος: Οἱ ἀρχιτέκτονες τῆς Παγκοσμιοποιήσεως (β)

Γ’ μέρος: Οἱ ἀρχιτέκτονες τῆς Παγκοσμιοποιήσεως (γ)

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Οἱ ἀρχιτέκτονες τῆς Παγκοσμιοποιήσεως (β)

 1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Οἱ ἀρχιτέκτονες τῆς Παγκοσμιοποιήσεως (α) | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

 2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Οἱ ἀρχιτέκτονες τῆς Παγκοσμιοποιήσεως (γ) | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *