Οἱ ἀρχιτέκτονες τῆς Παγκοσμιοποιήσεως (γ)

Ἡ ἔρευνα, ποὺ παρουσιάζουμε, χωρίζεται σὲ τρία τμήματα, πρὸ κειμένου νὰ μπορέσουμε νὰ διαχειρισθοῦμε τὸν ὄγκο τῶν πληροφοριῶν της καλλίτερα, ἀλλὰ καὶ νὰ μὴν κουράσουμε τοὺς φίλους ἀναγνῶστες μας.

Περιεχόμενα τῆς ἐρεύνης καὶ σύνδεσμοι παραπομπῆς τῶν σχετικῶν τμημάτων της
(Ὁ παρακάτω
ὁδηγὸς θὰ ἐπαναλαμβάνεται σὲ ὅλα τὰ μέρη)

 • Πρόλογος
 • Περιεχόμενα
 • Οἱ δημιουργοὶ τῆς «ἄνευ κεφαλῆς» «Ἀραβικῆς Ἀνοίξεως» καὶ Occupy Wall Street
 • Τὸ τελευταῖο προπύργιο τῆς ἐλευθερίας
 • Ὑπουργεῖο ἐξωτερικῶν ΗΠΑ, Google, MTV, ἑταιρεῖα δημοσίων σχέσεων τῆς Edelman, Facebook, CBS News, MSNBC
 • Γροθιά τοῦ Big Brother ὁδηγεῖ σὲ ἀδιέξοδο

Α’ μέρος: Οἱ ἀρχιτέκτονες τῆς Παγκοσμιοποιήσεως (α)

 • Ἡμέρες τῆς Ὀργῆς
 • Πυροδότησις
 • Κακοποιοί
 • Ἡ διεθνὴς ἀτζέντα

Β΄ μέρος: Οἱ ἀρχιτέκτονες τῆς Παγκοσμιοποιήσεως (β)

 • Ἡ καταῤῥάκωσις τῆς ἐλευθερίας
 • Παράρτημα Ι
 • Παράρτημα ΙΙ
 • Παράρτημα ΙΙΙ
 • Τὸ σύμβολο τῆς γροθιᾶς
 • Ἐπίλογος
 • Εἰκόνες

Γ’ μέρος: Οἱ ἀρχιτέκτονες τῆς Παγκοσμιοποιήσεως (γ) 

Ἡ διεθνὴς ἀτζέντα

Στὶς 15 Ὀκτωβρίου τὰ κινήματα διαμαρτυρίας διῳργάνωσαν ἐκδηλώσεις σὲ περισσότερες ἀπὸ 900 πόλεις καὶ σὲ 82 χῶρες. Στὴν Ἀμερικὴ ἑκατοντάδες ὀργανώσεις ἠσχολοῦντο μὲ τὴν καταστροφὴ τῆς παλαιᾶς Ἀμερικανικῆς Ἐλευθερίας ποὺ εἶναι βασισμένη στὸ Ἀμερικανικό Σύνταγμα. Σὲ ὅλον τὸν κόσμο ὑπάρχουν χιλιάδες ὁμάδες συσπειρώσεως γιὰ τὶς ἀλλαγὲς καθεστῶτος, μὲ τὴν μορφὴ τοῦ δημοκρατικοῦ σοσιαλισμοῦ.

Κοινὰ θέματα περιλαμβάνουν ἕνα ψευδὴ αὐθορμητισμὸ στὸ πρόσωπο τῶν σχεδιασμένων καὶ κατασκευασμένων διαφωνιῶν. Ἡ γροθιά[51] εἲναι ἕνα διεθνὲς σύμβολο, μία βάση τῶν σοσιαλιστικῶν καὶ κομμουνιστικῶν ὁμάδων σὲ ὅλον τὸν κόσμο. Οἱ διαμαρτυρίες τῶν νέων ποὺ ἐνέχουν πολὺ ἐνέργεια, δὲν ἔχουν ἀρνητικὸ ἀποτέλεσμα στὴν πολιτική, καὶ εἶναι πιὸ εὔκαμπτοι ἀπὸ τοὺς μεγαλυτέρους σὲ ἡλικία. Εἶναι ἐπίσης πιὸ κατηχημένοι ὅπως ἔχουν ἐξελιχθῆ οἱ τεχνικὲς τῆς προπαγάνδας, μὲ τὴν βοήθεια τῆς τεχνολογίας. Οἱ βασικὲς τους ἀνάγκες εἶναι ὀργανωτικὲς δεξιότητες, θετικὴ παρουσία στὰ ΜΜΕ καὶ χρήματα, στόχοι ποὺ πέφτουν εὔκολα θύματα ἐκμεταλλεύσεως.

Τὸ ὑπουργεῖο ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ US State Department καὶ ὁ ὁργανισμὸς Διεθνοὺς ἀνάπτυξης US Agency for International Development (USAID), ἔχουν καὶ τὰ δύο ἐντολὲς γιὰ τὴν προώθηση τῆς Δημοκρατίας σὲ διεθνὲς ἐπίπεδο.

Ἡ ἄμεσος συμμετοχὴ στὶς ἐσωτερικὲς ὑποθέσεις ἄλλων χωρῶν μπορεῖ νὰ θέσῃ σὲ κίνδυνο τὴν ὑποστήριξή τους ἔτσι ὥστε ἡ ἐπαφή τους μὲ ΜΚΟ (NGO’s) ὅπως ἡ Ἐθνικὴ προικοδότηση Δημοκρατίας, National Endowment Democracy (NED), τὸ Διεθνὲς Ῥεμπουπλικανικὸ Ἰνστιτοῦτο, Asia Foundation, Κέντρο ἐκπαιδεύσεως γιὰ τὴν μελέτη τοῦ Ἰσλὰμ καὶ τῆς Δημοκρατίας, Πρωτοβουλία γιὰ ἑταιρικὴ σχέση τῆς Μέσης Ἀνατολῆς (MEPI), τὸ Συμβούλιο τῆς Δημοκρατίας, καὶ τὸ POMED ποὺ ἀνεφέρθη προηγουμένως μεταξὺ πολλῶν ἄλλων.

Μερικὲς φορὲς ἡ χρηματοδότησις εἶναι ἀποπροσανατολισμένη ἀπὸ τὶς ἀρχικὲς ὁμάδες.

Ἡ WikiLeaks ἐκυκλοφόρησε διπλωματικὰ τηλεγραφήματα ἀπὸ τὴν Δαμασκὸ ποὺ ἔδειξε ἕνα κανάλι γιὰ τὴν χρηματοδότηση τῶν ἀντιπολιτευτικῶν ὁμάδων ἀντιστάσεως τῆς Συρίας. Τὸ ὑπουργεῖο ἐξωτερικῶν State Department χορήγησε 6.300.000 US $ δολλάρια στὸ Συμβούλιο Δημοκρατίας τὸ ὁποῖο τότε χρηματοδότησε τὸ MEPI[52] (Middle East Partnership Initiative) ἀπὸ τὸ ὁποῖο χρηματοδοτῶνται οἱ ἐξόριστοι ἀπὸ τὴν Συρία.

Στὴν Αἴγυπτο καὶ τὴν Τυνησία καθὼς ἡ κυβέρνησις ὑπεστήριξε δημοσίως τὸ καθεστὼς μαριονέτα, ἐπίσης ἐχρηματοδοτήθη ἰδιωτικῶς ἀπὸ τὴν ἀντιπολίτευση. Οἱ δικτάτορες μποροῦν νὰ γίνουν ἐνοχλητικοὶ γιὰ διαφόρους λόγους, συμπεριλαμβανομένης τῆς τεραστίας δημοσίου ἀναταραχῆς ἡ ὁποία μερικὲς φορὲς ἔχει σχεδιασθῆ καὶ κατασκευασθῆ γιὰ ἄλλους λόγους. Γιὰ νὰ ἐλέγξουν αὐτὸ ποὺ πρόκειται νὰ ἐμφανισθῇ οἱ Η.Π.Α. πρέπει νὰ ἐπιλέξουν τὴν πλευρὰ τῶν διαφωνούντων. Αὐτὸ ἐξηγεῖ τὴν συμπεριφορὰ τοῦ προέδρου Barack Obama κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Αἰγυπτιακῆς ἐξεγέρσεως. Ἀρχικὰ βάσει ἐνστίκτου, ὑπεστήριξε τὸν παλαιὸ σύμμαχο Hosni Mubarak, ἀλλὰ ἀργότερα ἄλλαξε.

Ἡ Αἰγυπτιακὴ ἐπανάστασις παρέχει μία μελέτη τοῦ πῶς κατασκευάζονται οἱ ἐξεγέρσεις ἀπὸ τὴν Ἀμερική. Ἡ συμβατικὴ παραγωγὴ μύθων ἀπὸ τὰ ΜΜΕ ἀπεικόνισε τοὺς ἐπαναστάτες σὰν αὐθορμήτους μαχητὲς τῆς ἐλευθερίας. Γιὰ νὰ διατηρήσουν τὸ κῦρος τους οἱ δημοσιογράφοι, δὲν ἐρευνοῦν καὶ δὲν ἐκθέτουν τὰ ψέμματα στὰ φυλλάδια τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν ποὺ παπαγαλίζουν, ἀλλὰ ἡ ἐναλλακτικὴ πληροφόρησις εἶναι ἡ μόνη ποὺ τὸ κάνει μέσῳ τοῦ διαδικτύου ἢ ἀνεξαρτήτων δημοσιογραφικῶν ὀργανισμῶν. Ὁ Tony Cartalucci ἐξέθεσε τὶς μυριάδες ὁμάδων ποὺ εἶχαν ἐμπλακῆ, πολὺ πρὶν ἡ κατάστασις ὡριμάσῃ.

Ὁ Cartalucci ἔδειξε ἐπίσης, πῶς ἡ Movements.org, θυγατρικὴ τῆς «Συμμαχίας γιὰ τὰ κινήματα τῆς νεολαίας» Alliance for Youth Movements[53], χρηματοδοτουμένης ἀπὸ τὴν Google καὶ στελεχωμένη ἀπὸ πρώην στελέχη δικά της, βοήθησε τοὺς νεαροὺς Αἰγυπτίους νὰ ἀναπτύξουν τεχνολογικὲς δεξιότητες ἐπικοινωνίας καὶ κοινωνικῆς δικυώσεως. Ἀλλὰ ἡ πραγματικὴ ἐπανάστασις χρειάζεται σώματα στοὺς δρόμους καὶ ὄχι ψηφιακὰ avatars ἢ φίλους τοῦ Facebook.

Ὁ Αἰγύπτιος ἀκτιβιστὴς Mohamed Adel[54] τὸ 2009 πῆγε στὸ Βελιγράδι, Σερβία, γιὰ καθοδήγηση ὅπου ἑδρεύει τὸ Κέντρο Ἐφηρμοσμένης μὴ Βιαίας Δράσεως, Center for Applied NonViolent Action and Strategies [55](CANVAS), τὸ ὁποῖο εἶχε δημιουργηθῆἄπὸ τὴν OTPOR[56], ἡ ὁποία ἦταν ἡ ἀντιστασιακὴ ὁμὰς ποὺ ἀνέτρεψε τὸν Slobodan Milosevic.

Ἡ CANVAS παρεῖχε τὴν ἀναγκαῖα κατάρτιση. Σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο τοῦ Φεβρουαρίου τῆς Tina Rosenberg[57] τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς Revolution U”: «ἔχουν συνεργασθῆ μὲ τοὺς ὑποστηρικτὲς τῆς Δημοκρατίας σὲ περισσότερες ἀπὸ 50 χῶρες. Ἔχουν ἐνημερώση ὁμάδες νέων ἀνθρώπων γιὰ τὸ πῶς νὰ ἀναλάβουν ὁρισμένες ἀπὸ τὶς χειρότερες κυβερνήσεις στὸν κόσμο καὶ στὴν Γεωργία, Οὐκρανία, κατεχομένη Συρία, Λίβανο, τὶς Μαλδίβες καὶ τώρα στὴν Αἴγυπτο, αὐτοὶ οἱ νέοι ἐνίκησαν».

Tina Rosenberg

Ἰσως ὁμως ἡ νίκη εἶναι σχετικὴ ἔννοια, ὅπως καὶ ἡ ἀλήθεια. Ὀκτὼ μῆνες μετὰ ἀπὸ τὴν ἐμφάνιση τοῦ ἄρθρου της, οἱ Αἰγύπτιοι δὲν φάνηκε νὰ ἔχουν νικήση σὲ κάτι ἐκτὸς ἀπὸ μία θλιβερὴ οἰκονομία.

Ἑναν ἄλλο μῦθο τῶν ΜΜΕ ἔχει ἀπεικονίση ὁ Αέρβος Ivan Marovic[58] ὡς ὁ ἡρωϊκὸς ὁραματιστὴς ποὺ βοήθησε στὴν ἀνατροπὴ τοῦ Milosevic χρησιμοποιῶντας μία λαμπρὴ ἀντιλαϊκὴ στρατηγική. Ἔπαιξε ῥόλο ἀλλὰ βοήθησαν ἀπίσης καὶ οἱ βομβαρδισμοὶ τοῦ ΝΑΤΟ. Αὐτὸ ποὺ δὲν ἀνεφέρθη ἦταν ὅτι τὸ ὅραμα καὶ ἡ στρατηγικὴ τοῦ Ivan Marovic προήρχετο ἀπὸ ἕναν Ἀμερικανὸ καθηγητὴ τοῦ Harvard, τὸν Gene Sharp. Ἑκατοντάδες ἀντίγραφα τοῦ ἐγχειριδίου του: «Ἀπὸ τὴν Δικτατορία στὴν Δημοκρατία» μετεφράσθηκαν στὴν σερβικὴ γλῶσσα καὶ διενεμήθησαν ἀπὸ τὸ Albert Einstein Institute τὸ ὁποῖο είδικεύεται στὶς μεθόδους τῆς μὴ βιαίας ἀντιστάσεως.

Ἑνα βραβευμένο ντοκυμαντέρ, «Πῶς νὰ ξεκινήσετε μίαν ἐπανάσταση». Κυκλοφόρησε πρόσφατα καὶ ἀποκαλύπτει τὴν παγκόσμια ἐπιῤῥοὴ τοῦ Gene Sharp.

Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν βοήθεια τοῦ Sharp οἱ ἐπαναστάτες τῆς OTPOR ἐκπαιδεύθησαν ἀπὸ τὴν CIA καὶ ἐχρηματοδοτήθησαν μερικῶς ἀπὸ τὴν κυβέρνηση τῶν Η.Π.Α. διὰ μέσου τοῦ Freedom House καὶ τῆς NED[59]. Παρὰ τὰ ψέμματα τῆς OPTOR γιὰ τὸ ἀντίθετο, ἡ χρηματοδότησiw αὐτὴ ἐπeβεβαιώθη μετὰ ἀπὸ τὸ πραξικόπημα τῆς Σερβίας καθὼς καὶ πολλὰ μέλη της παρῃτήθησαν.

Στὶς 22 Σεπτεμβρίου ὁ Marovic ἐνησχολήθη μὲ τὴν συμπαθητικἠ ὁμάδα OWS, Occupy Wall Street, στὴν Νέα Ὑόρκη. Ἡ OPTOR καὶ CANVAS εἶχαν υἱοθετήση τὸ σύμβολο τῆς γροθιᾶς γιὰ περισσότερο ἀπὸ μία δεκαετία, ἔτσι δὲν ἀποτελοῦσε ἔκπληξη νὰ τὸ δοῦμε σὲ περίοπτο θέση στοὺς δρόμους καὶ τοῦ Καΐρου κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐξεγέρσεώς τους. Ἔχει γίνη τὸ ἐπίσημο λογότυπο τῆς OWS καὶ ὅλων τῶν παγκοσμίων διαμαρτυριῶν καὶ ἐπαναστάσεων. Ἴσως αὐτὸ τὸ σύμβολο θὰ μᾶς ἐνώσῃ ὅλους σὲ μίαν παγκόσμιο κυβέρνηση ὅταν ὁλοκληρωθῇ ἡ παγκόσμιος οἰκονομικὴ καταστροφὴ ποὺ θὰ ἐπιφέρουν αὐτὲς οἱ ἐκστρατεῖες ἀποσταθεροποιήσεως καὶ οἱ συνακόλουθες ταραχές.

Μία λαϊκιστικὴ ἐπανάστασις

Οἱ διαδηλώσεις παρουσιάζονται ὡς λαϊκίστικες κινήσεις ἀπὸ τὸ 99 % τῶν μὴ ἐχόντων, ἐναντίον τῆς elite. Σὲ ἕνα ἄρθρο τῆς 7ης Ὀκτωβρίου τὸ Activist Post ἔγραψε: «Ἡ elite εἶναι εἰδικὴ στὶς τεχνικὲς τοῦ διαίρει καὶ βασίλευε», ἀλλὰ αὐτὸ γίνεται ἐξαιρετικὰ δύσκολο ὅταν τὸ χωνευτῆρι τῆς Ἀμερικῆς ἀρχίζῃ νὰ ξεχειλίζῃ. Ἡ elite εἶναι ἐπίσης εἰδικοὶ στὶς ψεύτικες ἐνέργειες καὶ κάλπικες ἀντιπολιτεύσεις ποὺ φαίνεται νὰ ὑπονομεύουν τὰ συμφέροντά τους ἐνῷ παράλληλα ἑδραιώνουν τὴν ἐξουσία τους. Ἡ ἱστορία καταδεικνύει τὴν ἐπιτυχία αὐτῆς τῆς τακτικῆς. Τὸ 1913 μία ψεύτικη προεκλογικὴ ἐκστρατεία τῆς ἀντιπολιτεύσεως ἔδωσε τὴν εὐκαιρία νὰ ἐγκριθῇ τὸ Federal Reserve Act[60].

Τὸ Activist Post[61] προσεκάλεσε τοὺς ἀναγνῶστες του νὰ «συμμετάσχουν σὲ αὐτὸ ποὺ ὁμοιάζει μὲ τὸ πραγματικὸ ξεκίνημα τῆς δευτέρας ἀμερικανικῆς ἐπαναστάσεως».

Μία ἐπανάστασις ἐναντίον τῆς ἐλεγχούσης elite ποὺ ὠθεῖται ἀπὸ τὴν τυραννία τῶν κεντρικῶν τραπεζῶν τους, τὴν κατήχηση στὰ σχολεῖα τους, τὰ ψέμματα τῶν ΜΜΕ καὶ τὴν πλύση ἐγκεφάλου τῆς ψυχαγωγίας τους, θὰ ἦταν μία εὐχάριστος ἐξέλιξις. Ἀλλὰ μία ἐπανάστασις ποὺ φαίνεται νὰ ἐλευθερώνῃ τὶς καταπιεσμένες μάζες ἀπὸ τοὺς πλουσίους ἐνῷ χειραγωγεῖται στὸ παρασκήνιο ἀπὸ τὴν elite τῆς παγκοσμιοποιήσεως θὰ ὁδηγήσῃ μόνο σὲ μεγαλυτέρα ὑποδούλωση.

Ἡ καταῤῥάκωσις τῆς ἐλευθερίας

Ὀ Kalle Lasn τῆς εἶναι σωστὸς ὅταν λέῃ, ὁτι «οἱ μεγάλες ἑταιρεῖες προωθοῦν μαζικὸ καταναλωτισμὸ μέσῳ πλύσεως ἐγκεφάλου τῶν τηλεοπτικῶν διαφημίσεων». Ἦταν ἐπίσης σωστὸς ὅταν ἀπεκάλεσε τὴν παρακολούθηση τῆς τηλεοράσεως: «ἕνα πρόβλημα ψυχικῆς ὑγείας». Ἡ κοινὴ γνώμη ἔχει κατασκευασθῆ μαζικὰ καὶ ἔχουν δημιουργηθῆ συμπεριφορές, ὥστε τὸ κοινὸ νὰ εἶναι ἀποσπασμένο ἀπὸ τὰ πραγματικὰ προβλήματα τῆς ζωῆς. Ἡ τηλεόρασις, οἱ κινηματογραφικὲς ταινίες καὶ τὰ παιχνίδια ὑπολογιστῶν (Computer games), δὲν εἶναι μόνο ἐθιστικὲς μορφὲς καὶ τρόποι ζωῆς, ἀλλὰ καὶ οἱ ὀπτικοακουστικὲς εἰκόνες εἶναι ἐπίσης ἰσχυρὰ προπαγάνδα.

Οἱ διαδηλωτὲς ἔχουν δίκαιο ὅταν καταδικάζουν τὶς μεγάλες ἐπιχειρήσες ἐπειδὴ ἀσκοῦν μία παλαιοῦ τύπου καπιταλιστικὴ τακτικὴ ποὺ ἐμποδίζει τὴν ἐλευθέρα ἐπιχείρηση μὲ κανονισμοὺς καὶ νόμους τῆς κυβερνήσεως, ἐκπροσώπων ὁμάδων πλουσίων (lobbyists), ποὺ «στήνουν» τοὺς κανόνες, τὶς ἐμπορικὲς ἑνώσεις, δωρεὲς ἐκλογικῶν ἐκστρατειῶν, καὶ τὴν περιστρεφομένη πόρτα μεταξὺ ἐπιχειρήσεων καὶ κυβερνήσεως.. Ὁ παλαιοῦ τύπου καπιταλισμὸς πρέπει νὰ καταργηθῇ.

Οἱ διαδηλωτὲς ἔχουν δίκαιο γιὰ τὰ δεινὰ τῆς Wall Street. Ἡ Wall Street πλουτίζει τὸν ἑαυτό της ἄλλὰ μόνο ὡς διαμεσολαβητής γιὰ τὶς μεγάλες ἐπιχειρήσεις καὶ τὴν Federal Reserve, ποὺ εἶναι οἱ πραγματικοὶ ἔνοχοι πίσω ἀπὸ τὰ οἰκονομικὰ δεινὰ καὶ τὶς ἀδικίες ποὺ ὑφιστάμεθα.

Οἱ ἀπόφοιτοι τῶν πανεπιστημίων μας εἶναι δικαιολογημένα θυμωμένοι ὅταν δὲν μποροῦν νὰ εὕρουν μία θέση ἐργασίας ἢ ἀναγκάζονται νὰ πάρουν μία χαμηλά ἀμειβομένη δουλειά ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ καλύψῃ τὸ τεράστιο χρέος ποὺ χρειάζεται γιὰ τὴν ἀπόκτηση ἐνὸς ἀχρήστου πτυχίου. Ἀλλὰ ὁ θυμός τους εἶναι σὲ λάθος κατεύθυνση καὶ στρέφεται ἐναντίον τῶν ἑταιρειῶν ποὺ δὲν τοὺς θέλουν ἢ δὲν τοὺς χρειάζονται. Θὰ ἔπρεπε νὰ κατηγοροῦν τοὺς πραγματικοὺς ἐγκληματίες- τὰ πανεπιστήμια- ποὺ τοὺς ὑπεχρέωσαν σὲ ἐξωφρενικὰ ἔξοδα τὰ ὁποῖα ἔπρεπε νὰ δανεισθοῦν γιὰ νὰ τὰ ξεπληρώσουν. Κατὰ τὰ τελευταῖα 30 χρόνια τὰ δίδακτρα τῶν κολλεγίων ἔχουν αὐξηῆ περισσότερο πάνω ἀπὸ 400 % ἐνῷ ἡ ποιότης τῆς ἐκπαιδεύσεως ἔχει μειωθῆ ἀντιστρόφως.

Ὁ θυμὸς ἔχει λάβη διαστάσεις ἐπιδημίας ἀλλὰ θὰ δοῦμε τὴν σχέση μεταξὺ τῶν διαδηλωτῶν καὶ τοῦ προέδρου νὰ γίνεται καλλιτέρα. Θὰ δοῦμε τὶς ἀπαιτήσεις νὰ ἀποσαφηνίζονται καὶ οἱ ἡγέτες νὰ ἀναθαῤῥοῦν. Θὰ δεῖτε πιθανῶς ὁ χειμώνας νὰ διαλύῃ τὰ πλήθη σὲ θερμότερα κλίματα, ἀλλὰ ἡ δικτύωσις ἔχει γίνη καὶ οἱ διαδηλωτὲς ἔχουν κατηχηθῆ.

Ὁ σοσιαλιστικὸς καρκίνος ἔχει εἰσβάλλη στὰ ζωτικά μας ὄργανα, στὴν κυβέρνηση, στὴν δημόσια καὶ τριτοβάθμιο ἐκπαίδευση, τὰ ΜΜΕ, στὶς τέχνες καὶ στὶς ἐπιστῆμες. Ὁ καρκίνος μπορεῖ νὰ φύγῃ γιὰ λίγο ἀλλὰ θὰ ἐπιστρέψῃ πιὸ ἰσχυρὸς καὶ τελικὰ θὰ πάρῃ βίαιες διαστάσεις.

Ὡς ἔθνος χάνουμε τὸν ἐλεύθερο χρόνο μας στὶς ἐπιδιώξεις τοῦ ἐνθουσιασμοῦ, τὴν ἀδράνεια ἢ τὴν ἀναψυχή. Στὰ παλαιὰ τὰ χρόνια ὁ ἐλεύθερος χρόνος ἦταν ἕνα πολύτιμο δῶρο. Ὁ ἐλεύθερος χρόνος καὶ ἡ ἐλευθερία ἦσαν τόσο σκληρὰ κερδισμένες ἀπὸ τοὺς προγόνους μας ποὺ μερικοὶ τὸ ἔχουν ἐκλάβη σὰν δεδομένο. Ζοῦμε μὲ δανεικὸ χρόνο καὶ αὐτὸ εἶναι ἕνα χρέος ποὺ πρέπει νὰ πληρωθῇ.

Ἡ στιγμὴ τῆς ἀναμετρήσεως εὑρίσκεται τώρα ἐπάνω μας, Ἔφθασε ἡ ὥρα ποὺ πρέπει νὰ ἀπενεργοποιήσουμε τὴν ὕπουλη τηλεόραση, τὴν ἀπάνθρωπο μουσική, νὰ πάρουμε χρόνο καὶ νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὰ παραπλανητικὰ ΜΜΕ. Εἶναι ὥρα νὰ ἀντικαταστήσουμε τὶς τετριμμένες ἐπιδιώξεις μας μὲ μελέτη. Θὰ πρέπῃ νὰ χαλαρώσουμε ἀπὸ τὰ βάρη μας καὶ νὰ ἀναπτύξουμε τὴν πνευματικότητά μας.

Robert Beaudine

Τὸ κείμενο εἶναι βασισμένο στὴν συμβολὴ τοῦ Robert F. Beaudine Ὁ ὁποῖος ἔχει γράψη ἄρθρα γιὰ τὴν δημοσία ἐκπαίδευση, τὴν οἰκονομικὴ κρίση καὶ τὸν μῦθο τῆς ὑπερθερμάνσεως τοῦ πλανήτου. Ἔχει γράψη ἐπίσης τὸ «Βασισμένο σὲ ἕνα ψέμμα» Based Upon a Lie, ἕνα θεολογικὸ θρίλερ συνωμοσίας. Κατοικεῖ στὰ βόρεια τῆς πολιτείας Νοτίου Καρολίνας.

 

Παράρτημα Ι

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ GEORGE SOROS
Advancement Project: NARAL Pro-Choice America: National Abortion Federation:
Air America Radio: NAACP National Coalition to Abolish the Death Penalty:
All of Us or None: Nation Institute: National Committee for Responsive Philanthropy:
Alliance for Justice: Four Freedoms Fund: National Committee for Voting Integrity:
America Coming Together: Free Exchange on Campus: National Council for Research on Women:
America Votes: Academic Bill of Rights, National Council of La Raza:
America’s Voice: Campus Progress National Council of Women’s Organizations:
American Bar Association Commission on Immigration Policy: Center for American Progress National Immigration Forum:
American Bridge 21st Century: American Association of University Professors National Immigration Law Center:
American Civil Liberties Union: American Civil Liberties Union; National Lawyers Guild:
American Constitution Society for Law and Policy: People For the American Way; National Organization for Women:
American Family Voices: United States Student Association; National Partnership for Women and Families:
American Federation of Teachers: Center for Campus Free Speech; National Priorities Project:
American Friends Service Committee: American Library Association: National Public Radio:
American Immigration Council: Free Press; National Security Archive Fund:
American Immigration Law Foundation: Public Interest Research Groups. National Women’s Law Center:
American Institute for Social Justice: Funding Exchange: Natural Resources Defense Council:
American Library Association: Gamaliel Foundation: New America Foundation:
American Prospect, Inc.: Gisha: Center for the Legal Protection of Freedom of Movement: New Israel Fund:
Amnesty International: Global Centre for the Responsibility to Protect: NewsCorpWatch:
Applied Research Center: Global Exchange: Pacifica Foundation:
Arab American Institute Grantmakers Without Borders: Peace and Security Funders Group:
Aspen Institute: Green For All: Peace Development Fund:
Association of Community Organizations for Reform Now: Health Care for America Now: People for the American Way:
Ballot Initiative Strategy Center: Human Rights Campaign: Physicians for Human Rights:
Bill of Rights Defense Committee: Human Rights First: Physicians for Social Responsibility:
Black Alliance for Just Immigration: Human Rights Watch: Planned Parenthood:
Blueprint North Carolina: I’lam: Ploughshares Fund:
Brennan Center for Justice: Immigrant Defense Project: Prepare New York:
Brookings Institution: Immigrant Legal Resource Center: Presidential Climate Action Project:
Campaign for America’s Future: Immigrant Workers Citizenship Project: Prison Moratorium Project:
Campaign for Better Health Care: Immigration Advocates Network: Progressive Change Campaign Committee:
Campaign for Youth Justice: Immigration Policy Center: Progressive States Network:
Campus Progress: Independent Media Center: Project Vote:
Center for American Progress, Independent Media Institute: Pro Publica:
Casa de Maryland: Institute for America’s Future: Proteus Fund:
Catalist: Institute for New Economic Thinking: Public Citizen
Catholics for Choice: Institute for Policy Studies: Public Justice Center:
Catholics in Alliance for the Common Good: Institute for Public Accuracy: Rebuild and Renew America Now
Center for American Progress: Institute for Women’s Policy Research: Res Publica:
Center for Community Change: International Crisis Group: Secretary of State Project:
Center for Constitutional Rights: J Street: Sentencing Project:
Center for Economic and Policy Research: Jewish Funds for Justice: Social Justice Leadership:
Center for Reproductive Rights: Joint Victory Campaign 2004: Shadow Democratic Party:
Center for Responsible Lending: America Coming Together Sojourners:
Center on Budget and Policy Priorities: Media Fund, Southern Poverty Law Center:
Center on Wisconsin Strategy (COWS): Justice at Stake: State Voices:
Change America Now: LatinoJustice PRLDF: Think Progress:
Citizens for Responsibility and Ethics in Washington: Lawyers Committee for Civil Rights Under Law: Thunder Road Group:
International Criminal Court: League of United Latin American Citizens: Tides Foundation
Common Cause: League of Women Voters Tides Center:
Constitution Project: League of Young Voters: U.S. Public Interest Research Group:
Defenders of Wildlife Lynne Stewart Universal Healthcare Action Network:
Democracy Alliance: Machsom Watch: Urban Institute:
Democracy 21: MADRE: USAction
Democracy Now!: Malcolm X Grassroots Movement: Voto Latino:
Democratic Party: Massachusetts Immigrant and Refugee Advocacy Coalition: Working Families Party:
Demos: Media Fund: World Organization Against Torture:
Drum Major Institute: Media Matters for America: YWCA
Earthjustice: Mercy Corps: Center for Progressive Leadership:
Economic Policy Institute: Mexican American Legal Defense and Education Fund: John Adams Project:
Electronic Privacy Information Center: Meyer, Suozzi, English and Klein, PC: Moving Ideas Network
Ella Baker Center for Human Rights: Midwest Academy: New Organizing Institute:
EMILY’s List: Migration Policy Institute: Think Progress:
Energy Action Coalition: Military Families Speak Out: Vote for Change:
Fair Immigration Reform Movement: MoveOn.org: Working Families Party:
Faithful America: Ms. Foundation for Women:
Feminist Majority:

Ὁ κατάλογος ἦταν ἐπίσης διαθέσιμος στὴν ἱστοσελίδα:

http://www.discoverthenetworks.org/viewSubCategory.asp?id=1237

 

Παράρτημα ΙΙ

The Movement to Unite All Wayseers

All over the world there are Wayseers who struggle, who hide their gifts, because they don’t realize what they are. We are here to find Wayseers throughout the world and let them know how important they are to humanity. We are here to turn Wayseers on to their rare aptitude for leading transformation.

When the Wayseers of the world are awakened to their true calling on this planet, a massive shift in the human condition will occur. Wayseers are the change agents of humanity – the innovators, the healers, the visionaries, the spiritual leaders, the entrepreneurs, the ones who are here to lead humanity into alignment with the Way.

We calculate there to be 700 Million Wayseers worldwide. That’s about 10% of the world population. We have already reached a few hundred thousand. You can help us reach many more. You already know in your heart who the Wayseers are in your life; please share this movement with them…

Ἡ διακήρυξις εὑρίσκετο ἐπίσης στὴν ἱστοσελίδα τοῦ LoPorto:

http://www.wayseermanifesto.com/about.html

Τὸ βίντεο μὲ ἑλληνικοὺς ὑποτίτλους εὑρίσκεται ἀντίστοιχα στὴν διεύθυνση:

μὲ τἰτλο: ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ

 

Παράρτημα ΙΙΙ

Τὸ σύμβολο τῆς ΓΡΟΘΙΑΣ

Ἕνα διαχρονικὰ ἐπίμονο σὐμβολο τῆς ἀντιστάσεως καὶ τῆς ἑνότητος, ὴ γροθιά, ἀποτελεί μέρος τοῦ εὐρυτέρου εἴδους συμβόλων μὲ τὸ χέρι ποὺ περιλαμβάνουν τὸ σῆμα τῆς εἰρήνης “V”, προερχόμενο ἀπὸ τὸ πρῶτο γράμμα τῆς ἀγγλικῆς λέξεως Victory ποὺ σημαίνει νίκη, τὴν προτεταμένη γροθιά καὶ τὰ ἡνωμένα δάκτυλα. Ἡ γροθιὰ ἐμφανίζεται συνήθως σὲ πρῶτο πλάνο ποὺ δείχνει ὅλα τὰ δάκτυλα καὶ περιστασιακὰ εἶναι ἐνσωματωμένη καὶ μὲ ἄλλες εἰκόνες, ὅπως τὸ σύμβολο τῆς εἰρήνης ἢ κάποιο ἐργαλεῖο.

Τὸ ἀνθρώπινο χέρι ἔχει χρησιμοποιηθῆ στὴν τέχνη ἀπὸ τὶς ἀπαρχές, ξεκινῶντας μὲ ἐκπληκτικὰ παραδείγματα στὶς Νεολιθικὲς ζωγραφιὲς τῶν σπηλαίων.

Πρόωρα παραδείγματα τῆς γροθιᾶς στὴν γραφικὴ τέχνη μπορεῖ νὰ εὑρεθῇ, τοὐλάχιστον ἀπό τὸν Α´ Παγκόσμιο Πόλεμο IWW, 1917 μὲ ἕνα ἄλλο παράδειγμα ἀπὸ τὸ Μεξικὸ τὸ 1948.Εἰκόνες μὲ τὴν γροθιά, σὲ κάποια μορφή, ἐχρησιμοποιήθησαν σὲ πολυάριθμες πολιτικές, γραφικά είδη, συμπεριλαμβανομένων τῆς Γαλλικῆς καὶ τῆς Σοβιετικῆς Ἐπαναστάσεως, τὸ κομμουνιστικὸ κόμμα τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, καὶ τὸ Κόμμα τῶν Μαύρων Πανθήρων γιὰ τὴν αὐτοάμυνα.

Ὡστόσο, αὐτές ἀκολούθησαν μία εἰκονογραφικὴ σύμβαση. Ἡ γροθιὰ ἦταν πάντα μέρος ποὺ κρατᾶ ἕνα ἐργαλεῖο ἢ ἄλλο σύμβολο, ἕνα μέρος τοῦ βραχίονος ἢ ἀνθρώπινος φιγούρα, ἢ ἐμφανίζονται δηλώνοντας δράση, συντριβή, κ.λπ. Ἀλλα νέοι ἀριστεροὶ γραφίστες τὸ ἄλλάξαν αὐτὸ τὸ 1968, μὲ μία ἐντελῶς νέα προσέγγιση . Αὐτὴ ἡ «νέα» γροθιά, ξεχώρισε μὲ ἔντονη ἁπλότητα, σὲ συνδυασμὸ μὲ μία εὐρέως κατανοητὴ ἔννοια ἐξεγέρσεως καὶ μαχητικότητος. Ἦταν εὔκολο νὰ ἀναπαραχθῇ σὲ ὁποιανδήποτε κλίμακα καὶ νὰ τροποποιηθῇ σὰν παραγάδια γροθιὲς, σὲ ἀκτίνες τοῦ ἡλίου, κ.λ.π. Στὴν καλλιτέρα γνώση μας, τὴν στιγμὴ ποὺ ἐπαρουσιάσθη γιὰ πρώτη φορὰ ἦταν μἰα ἀφίσσα ἀπὸ τὴν περιοχὴ τοῦ San Francisco Bay ἀπὸ τὸν γραφίστα Frank Cieciorka γιὰ νὰ ἀποδώσῃ τὸ σχέδιο γιὰ τὸ Stop The Draft Week (ἐπρόκειτο γιὰ ἐπιστράτευση), ποὺ περιελάμβανε τὶς δράσεις τῆς 14ης Ἰανουαρίου 1968, ὅταν ὑπῆρξε διαμαρτυρία γιὰ τὴν σύλληψη τοῦ «Oakland Seven». Αὐτὴ ἡ ἀφίσσα προσηρμόσθη ὰπό μία ποὺ εἶχε κάνη νωρίτερα γιὰ νὰ σταματήσῃ τὴν ἑβδομάδα τῆς ἐπιστρατεύσεως, 17 Ὀκτωβρίου 1967 ὅπου ἐχρησιμοποίησε μία μεγάλη θολὴ φιγούρα μὲ μία γροθιά. Ἡ δευτέρα ἀφίσσ πῆρε τὴν γροθιά καὶ τὴν ἐχρησιμοποίησε ἀπὸ μόνη της.Αὐτὴ ἡ γροθιά, ἤ παραλλαγές της, ἐνεκρίθησαν ἀπὸ τὸ «κίνημα», καὶ συμπεριελήφθησαν σὲ πολλὲς ἀφίσσες καὶ μαθητικὰ φυλλάδια, ἀντιπολεμικά, τῶν γυναικῶν, καθὼς καὶ ἄλλες πολιτικὲς δραστηριότητες ἐντὸς τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν.

Διεφάνη σχεδὸν ἀμέσως μεταξὺ τῶν Students for a Democratic Society (SDS), ποὺ τὸ ἐχρησιμοποίησαν σὰν διαφημιστικό-ἐνημερωτικό, γιὰ τὴν διαμαρτυρία τῆς Ἐθνικῆς Δημοκρατικῆς Συνελεύσεως στὸ Σικάγο τὸ 1968. Μία σχεδὸν πανομοιότυπος γροθιὰ ἐχρησιμοποιήθη γιὰ τὴν ἀπεργία τῶν φοιτητῶν τοῦ Harvard τὸ 1969.Ἄλλες μικρὲς παραλλαγὲς ἐνεφανίσθησαν σὲ ἐλαφρῶς διαφορετικὲς περιπτώσεις στὶς Η.Π.Α, μία παρόμοια ἔκδοσις, ἂν καὶ πιθανότατα ἐξελίχθηκε ἀπό διαφορετικὴ εἰκονογραφικὴ καταγωγή, ἐνεφανίσθη στὶς πρωτοποριακὲς ἐκτυπώσεις ποὺ ἐγίνοντο ἀπὸ τὸ Atelier Populaire Paris τὸ 1968. Μία ἄλλη ἐκδοχὴ ἐπἰσης ποὺ διεδόθη εὐρέως ἀπὸ τὸν Frank Cieciorka.Ὅπως ὁ ἴδιος περιγράφει: «Τὸ καλοκαίρι τοῦ 1965 εἶχα μόλις ἐπιστρέψη στὸ Σαν Φρανσίσκο μετὰ ἀπὸ ἕνα χρόνο ὡς SNCC γραμματεὺς τοῦ τομέως στὸν Μισισιπῆ. Εἶχα ἐμπνευσθῆ ἀπὸ τὰ corridos[62] τοῦ Jose Posada, εἶχα προγραμματίση νὰ κάνω μία σειρὰ ἀπὸ μικρὲς ξυλογραφίες καὶ χαρακτικὰ σὲ ξῦλο, ἀπεριόριστες ἐκδόσεις ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ πουλήσουν γιὰ 1 $ ἀνὰ τεμάχιο. Ἡ γροθιὰ ἦταν ἡ πρώτη κοπὴ ξύλου τῆς σειρᾶς καὶ ἔγινε πολὺ δημοφιλής.

Μετὰ τὸ 1970, ἡ χρήσις τῆς γροθιᾶς ἐμειώθη, ἀλλά ἡ επιμονή του σὰν εἰκόνα κινήσεως εἶναι ἐμφανὴς ἀπὸ τὴν περιστασιακή ἐπανεμφάνισή της, ὅπως τὸ 2000 ἀπὸ τὶς γυναῖκες στὸ «Women Take Back the Night», τὸ 2004 στὸ λογότυπο «Earth First!» καὶ τὸ κάλυμμα τοῦ CD γιὰ τὴν προοδευτικὴ μουσικὴ τοῦ μὴ κερδοσκοπικοῦ ὀργανισμοῦ Axis of Justice.Ὅπως συμβαίνει μὲ ὅλα τὰ σύμβολα κινήσεως, ὑπάρχει πραγματικὸς κίνδυνος οἰκειοποιήσεως ἀπὸ τὴν ἐμπορικὴ κουλτούρα – logo, μάρτυς ἡ ῥιζοσπαστικὴ shock-jock τοῦ Howard Stern παραπέμπει στὸν ἀγῶνα γιὰ ἀπελευθέρωση ἀπό τοὺς κανονισμοὺς τῆς Federal Communication Commission FCC, πλήρης, μὲ ἕνα πρόσθετο ὀριζόντιο τμῆμα σὲ δὺο δάκτυλα σχηματίζοντας ἕνα «Η».

Ἡ γροθιὰ ἔχει χρησιμοποιηθῆ καὶ σὲ ἄλλες χῶρες ὅπως στὴν Κοῦβα και τὴν Σερβία. Τὸ διεθνὲς πρακτορεῖο OSPAAAL (Ὀργανισμὸς Ἀλληλεγγύης μὲ τὸν Λαὸ τῆς Ἀσίας, τῆς Αφρικῆς καὶ τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς), ποὺ βασίζεται στὴν Κοῦβα, ἐξέδωσε διάφορες ἀφίσσες ποὺ φέρουν τὴν γροθιά.Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς δεκαετίας τοῦ 1990 στὴν Σερβία, ἡ σφιγμένη γροθιὰ λογότυπο της OTPOR (τὸ φοιτητικὸ κίνημα ἐναντίον τῆς κυβερνήσεως τοῦ Milosevic) ἦταν πολύ διαδεδομένο πολιτικὸ λογότυπο. Στὸ ἀνεξάρτητο περιοδικὸ Monitor ὑπεβλήθη ἕνα τεράστιο πρόστιμο γιὰ τὴν δημοσίευση αὐτήν, διότι σύμφωνα μὲ τὶς ἀρχὲς, τὸ σύμβολο ἦταν ἰσοδύναμο μὲ πρόσκληση γιὰ βιαία ἀνατροπὴ τῆς συνταγματικῆς τάξεως.

Μία πρόσφατος διαμάχη γιὰ τὴν χρήση αὐτοῦ τοῦ ἐπιφορτισμένου συμβόλου περιλαμβάνει τὸ Σοσιαλιστικὸ Κόμμα τῆς Μαλαισίας (PSM), τοῦ ὁποίου ἡ χαρακτηριστικὴ σφιγμένη γροθιὰ λογότυπο ἔχει κριθῆ βιαία ἀπὸ τὴν κυβέρνηση, ἡ ὁποία ἀρνεῖται νὰ τὴν ἀναγνώρισῃ ὡς νόμιμο πολιτικὸ κόμμα.Μία ἀπὸ τὶς ὁμάδες ποὺ συμμετεῖχαν στὶς ἐξεγέρσεις τοῦ 2011 ποὺ ἀνέτρεψαν τὴν Αἰγυπτιακὴ Κυβέρνηση ἀνακυκλώνουν τὴν γροθιὰ τῆς OTPOR.

Ὡστόσο, ἡ μαχομένη γροθιὰ συνεχίζει νὰ ἀποτελῇ συμπεφωνημένο, ἀκόμη καὶ ὡς ἐργαλείο γιὰ τὸν καπιταλισμό, δεξιὲς και συντηρητικὲς ὁμάδες. Ἡ ἄλλη πλευρὰ χρησιμοποιεῖ αὐτή τὴν ἰσχυρὰ εἰκόνα γιὰ τὰ φεστιβὰλ τῆς ἐργασίας περιβαλλοντικὸ ἀκτιβισμό, καὶ τὴν ἀντίσταση ἐργασίας στὸ Wisconsin. Η γροθιά έχει γίνει καθολική, τὸ πλαῖσιο εἶναι πλέον ζωτικῆς σημασίας γιὰ τὴν κατανόηση τῆς ἐννοίας.Τὸ κίνημα Occupy Wall Street τοῦ 2011 ποὺ ἐξηπλώθη σὲ ὅλη τὴν Ἀμερική, ἀπεδείχθη γόνιμο ἔδαφος γιὰ πιὸ πολλὰ γραφικὰ τοῦ δρόμου, κάποια νέα ὡρισμένα ἀνακύκλούμενα ἀπὸ τὸ εἰκονικὸ «χέρι» τοῦ Frank Cieciorka καὶ ἄλλα μὲ ἀνανεωμένη τὴν μορφὴ ἀντιστάσεως ἐργασίας τὸ 2012 παρήγαγε τὸ ἔξυπνο «No Justice, No Piece» γιὰ τοὺς ἐργαζομένους στὴν pizza τοῦ Milwaukee.Ὑπάρχει μία ὁλόκληρη ἱστορία[63] μέσα σὲ αὐτὴν τὴν ἱστορία – ὅτι τεράστιες ποσότητες ἐργασίας θὰ πρέπῃ νὰ τεθοῦν σὲ καλλιτέρα τεκμηρίωση γιὰ νὰ ἀποδοθῇ καλλίτερα ἡ ἐπικράτησις τοῦ συμβόλου. Κάποιος θὰ σκεφτόταν, ὅτι θὰ ὑπάρξουν ἔγκυρες πραγματεῖες σὲ τέτοιες βασικὲς κοινωνικὲς τάσεις μὲ εἰκονίδια κινήματος ποὺ χρησιμοποιοῦν αὐτὴν τὴν εἰκόνα, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν εἶναι τὸ ζητούμενο. Ἡ παραπληροφόρησις ἀφθονεῖ.

Τὸ γεγονὸς εἶναι ὅτι τὸ σύμβολο αὐτὸ παράγει δυναμικὴ καὶ πρέπει νὰ ἔχῃ τὴν βάση του σὲ βαθύτερα ψυχολογικὰ αἴτια γίνεται φανερὸ ἀπὸ τὴν ἐπανειλημμένη χρησιμοποίησή του, παρὸτι εἶχε υἱοθετηθῆ ἀπὸ καταπιεζόμενες τάξεις στὸ παρελθὸν καὶ μέχρι πρόσφατα ἔχει ἀρχίση νὰ γίνεται χρῆσις του καθολικῶς καὶ παγκοσμίως σχεδὸν σὲ ὅλες τὶς κοινωνικὲς τάξεις καὶ κάθε ἔννοια διαμαρτυρίας.

Ἕνα σύμβολο ποὺ μπορεῖ νὰ ὑποδείξῃ ἄμεσα μὲ μόνον τὴν χρήση του ὅτι αὐτοὶ ποὺ τὸ χρησιμοποιοῦν εὑρίσκονται κάτω ἀπὸ τὶς ἴδιες συνθῆκες καὶ εὐρέως ὑπόκεινται σὲ κοινὴ κατάσταση ποὺ δηλώνει καταπίεση. Ὑποδηλώνει ἀπειλὴ ὅπως θὰ ἦταν ἡ προετοιμασία τοῦ ἀνθρώπου γιὰ νὰ πολεμήσῃ μὲ τά χέρια γιατὶ δὲν διαθέτει ὅπλα. Φανερώνει τὸ φυσικὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἀνθρωπίνου ὁργῆς καὶ δηλώνει τὴν ἐπιθετικότητά του, δείχνει τὴν συγκέντρωση τῆς δυνάμεώς του γιὰ ἄμυνα ἢ ἐπίθεση. Πράγματι, εἶναι πολὺ ἰσχυρὸ σύμβολο καὶ τείνει νὰ περάσῃ ἕνα μήνυμα πρὸς αὐτὸν ποὺ ἀπευθύνεται.

Οἱ σκέψεις εἶναι πολλὲς καὶ ἡ ἀναπόφευκτος ἀνάσυρσις ἀναμνήσεων σὲ συναφεῖς ἰδέες καὶ σύμβολα δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ μὴν προκαλέσουν συνειρμοὺς ποὺ ἔρχονται στὴν ἐπιφάνεια ἀβίαστα, προκαλῶντας νέους συνδυασμοὺς καὶ σκέψεις.

Μερικὰ χρόνια πρὶν τὸ 1979, στὶς 30 Νοεμβρίου, κυκλοφόρησε ἕνα διπλὸ album ἀπὸ τὸ ἀγγλικὸ μουσικὸ rock συγκρότημα Pink Floyd, μὲ τὸν τίτλο: «The Wall». Στὴν συνέχεια σὲ ζωντανὴ ἐκτέλεση καὶ μὲ περίτεχνα ἐφέ, προσηρμόσθη σὲ ταινία μεγάλου μήκους.

Περιέχει πλῆθος μηνυμάτων καὶ εἶναι σὲ πολλὰ σημεῖα δυσνόητο ἀλλὰ εἶναι φανερὸ ὅτι ἀπεικονίζει τὴν πορεία τοῦ κόσμου σὲ ἕνα ζοφερὸ ἐπερχόμενο μέλλον τὸ ὁποῖο εἶναι ὁρατὸ πλέον στὴν καθημερινότητά μας καὶ λέγεται παγκοσμιοποίησις.

Μὲ ἐξαιρετικὰ περίτεχνο τρόπο περνοῦν ὅλες οἱ ἀλήθειες σὰν προφητεῖες μέσα ἀπὸ τὴν φαινομενικὰ ἀσύνδετο ὑπόθεση τοῦ ἔργου καὶ θὰ ἔπαιρνε σελίδες ὁλόκληρες ἀναλύσεων γιὰ τὸ τί θὰ μποροῦσε κάποιος νὰ ὑποθέσῃ καὶ τί μηνύματα νὰ ἐξαγάγῃ ἀπὸ τὴν παρακολούθησή του.

Γιὰ τὸ συγκεκριμένο θέμα ποὺ πραγματευόμεθα ὑπάρχει μία συνάφεια ἡ ὁποία εἶναι ἀξιοπαρατήρητος.

Ὁ πρωταγωνιστὴς σὲ κάποιο σημεῖο ὑποδύεται τὸν ἄνθρωπο ποὺ ἔχει προσχωρήση στὶς τάξεις τῆς ἐξουσίας ὅπως παρουσιάζονται ἀπὸ τὴν ταινία ὅπου κατέχει ὡς φαίνεται κάποια ὑψηλὴ διοικητικὴ θέση καὶ χαιρετᾶ μὲ τὸν τρόπο ποὺ ὑποτίθεται γιὰ τὴν ταινία ὅτι ἀποτελεῖ τὸ σύμβολο τῆς ἐξουσίας.

Βλέπουμε τὸ σύμβολο τῆς γροθιᾶς, ἀλλὰ μὲ κάποια παραλλαγή, ἀνεστραμμένο, ὥστε νὰ μὴν παραπέμπῃ ἄμεσα στὸ τόσο γνωστὸ σὲ ὅλους μας σύμβολο πού φαίνονται τὰ δάκτυλα ὅπως ἔχουμε συνηθίσει.

Ὁ ἄμεσος συνειρμὸς δὲν φαίνεται περίεργος διότι τὰ κινούμενα σχέδια ἔδειξαν τὴν παραβολὴ στρατευμάτων σὰν σφυριὰ σὲ παρέλαση, ὁπότε ἡ στάσις χιαστὶ τῶν χεριῶν παρέχει συνάφεια.

Στὴν μόνη περίπτωση ποὺ ἡ σφιγμένες γροθιὲς εὑρίσκονται σὲ θέση ποὺ ἔχουμε δῆ ξανὰ εἶναι ὅταν βλέπουμε ἀπὸ πίσω καὶ τὸ φῶς πολὺ δυνατὸ ἀπὸ ἐμπρὸς μὲ ἀποτέλεσμα ἡ εἰκόνα νὰ μὴν εἶναι πολὺ καθαρή.

Ἕνα ἀκόμη σημεῖο ποὺ παρατηροῦμε εἶναι ὅτι οἱοσδήποτε συνειρμός μας, ἀνακαλεῖ πάντοτε μία γροθιά, ἕνα χέρι, ποτὲ δύο μαζύ.

Εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ τὸ βλέπουμε, ἀλλὰ ὰν ἀφήσουμε τὴν φαντασία μας, θὰ μποροῦσε νὰ μᾶς πῇ δύο πράγματα: Ὅτι ἡ ἐξουσία ἀντλεῖ ἀπὸ αὐτὲς τὶς γροθιὲς τὴν δύναμή της, ἀλλὰ καὶ ὅτι τὰ κινήματα τῶν διαμαρτυριῶν εἶναι δεμένα σὰν μὲ χειροπέδες.

Εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ὅλα τὰ κινήματα ἐμφανίζονται μαζί, ἀλλὰ εἶναι δεμένα ἡ δὲ ἐξουσία, τὰ χρησιμοποιεῖ σὰν ἀσπίδα ἐμπρός της καὶ αὐτὴ εἶναι ἀσφαλὴς ἀπὸ πίσω τους.

Ἐπίλογος

Μετὰ τὴν ἀναδρομὴ τῶν γεγονότων καὶ ἀνάλυση τῶν διαθεσίμων πληροφοριῶν προκύπτουν ἀρκετὰ ἐρωτήματα, πολλὰ μάλιστα ἀπὸ αὐτά, φαίνεται νὰ διαφεύγουν τῶν δυνατοτήτων μας νὰ ἀπαντήσουμε ἢ στὴν δυσμενεστέρα τους μορφή, εἶναι διφορούμενα καὶ μοιάζει σὰν νὰ μὴ μποροῦμε νὰ ἀποφασίσουμε τί εἶναι σωστὸ καὶ τί λάθος. Οἱ ἐρωτήσεις ποὺ αἰωροῦνται εἶναι:

 • Δέν εἶναι λάθος οἱ κυβερνήσεις τῶν κρατῶν;
 • Δὲν ἔχουν δίκαιο ὅλοι αὐτοὶ ποὺ διαδηλώνουν;
 • Ἀλλά ἀπό ποῦ καθοδηγῶνται;
 • Ποιός ὀργάνωσε αὐτὲς τὶς διαμαρτυρίες;
 • Μόνοι τους ἢ κάποιοι ἄλλοι;
 • Ἐφ’ ὅσον μόνοι τους δὲν ἔκαναν κάτι, διότι δὲν εἶχαν τὴν γνώση, τότε ποιός ἔχει τὴν γνώση τῆς ὀργανώσεως καὶ τὴν προσέφερε;
 • Ὅλα αὐτὰ χρειάζονται τεχνογνωσία χρήματα καὶ προσωπικό, ἀλλὰ ποιός τά διαθέτει;
 • Γιατί γίνονται τώρα ὅλα αὐτά;

Εἶπαν: γιατὶ ἔφθασε ἡ ὥρα. Τότε ποιός εἶναι αὐτὸς ποὺ καθῴρισε ἢ ἠξερε ὅτι εἶναι ἡ κατάλληλος στιγμή; Ἀλλοιῶς πῶς ἔγινε καὶ ὡρίμασαν ὅλοι ταὐτοχρόνως, διότι δὲν μετεόθη ἀπὸ τὸν ἕνα στὸν ἄλλο, κάποιος ἐκίνησε τὰ νήματα.

Ἀναφέρεται στὰ «πρωτόκολλα τῆς Σιῶν»:

«…Τὸ σύνθημά μας εἶναι ἡ ἰσχὺς καὶ ἡ ὑποκρισία…»

«…καὶ θὰ θριαμβεύσωμεν καὶ θὰ ὑποδουλώσωμεν ὅλας τὰς κυβερνήσεις εἰς τὴν ὑπερτάτην κυβέρνησίν μας, οὐχὶ μόνον δι᾽αὐτῶν τῶν μέσων, ἀλλὰ καὶ δι᾽αὐτοῦ τοῦ δόγματος τῆς αὐστηρότητος….

«…πραγματικῶς ἔχομεν ἤδη καταστρέψη ὅλας τὰς κυβερνήσεις ἐκτὸς τῆς ἰδικῆς μας…»

«…παρακαλῶ δὲ νὰ τὸ ἐνθυμηθῆτε, ὅτι δηλονότι αἱ κυβερνήσεις καὶ οἱ λαοὶ δὲν βλέπουσι, παρὰ τὴν ἐξωτερικὴν ἐπιφανείαν τῶν πραγμάτων…».

«…ἐκ τῆς φιλελευθερίας ἐγεννήθησαν αἱ συνταγματικαὶ κυβερνήσεις, αἵτινες ἀντικατέστησαν διὰ τοὺς χριστιανοὺς τὴν σωτήριον μοναρχίαν καὶ τὸ Σύνταγμα, ὅπως καλὼς γνωρίζετε δὲν εἶναι ἄλλό τι παρὰ μία σχολὴ διαφωνιῶν, διχονοιῶν, συζητήσεων, διχογνωμιῶν, ὀλεθρίων προστριβῶν τῶν κομμάτων· ἐν μίᾳ λέξει, εἶναι ἡ σχολὴ παντὸς ὅ,τι κάμνει ἕν Κράτος νὰ χάσῃ τὴν ὀντότητά του καὶ τὴν ἀτομικότητά του…».

Ἦταν ἀπορία ὅλων μας, πῶς θὰ καταφέρουν νὰ καταργήσουν ὅλες τὶς κυβερνήσεις διὰ μιᾶς καὶ μὲ ποιόν τρόπο; Ἡ ἀπάντησις μπορεῖ νὰ εἶναι μόνο μία, ὅτι κάποιοι σὰν κι αὐτοὺς τοὺς ἔχουν τοποθετήση ἐκεῖ, οἱ κυβερνήσεις ἐργάζονται γι᾽αὐτοὺς καὶ βέβαια εἶναι οἱ μόνοι ποὺ μποροῦν νὰ ἐλέγξουν τὴν πτώση τους καὶ μάλιστα ταὐτοχρόνως· ἄλλως τέτοιες παγκόσμιες συμπτώσεις δὲν συμβαίνουν.

Ἡ ἐποχὴ τοῦ Ὑδροχόου ὑπόσχεται ἐκχεομένη γνώση καὶ πράγματι βλέπουμε ὅτι ὁ κόσμος μαθαίνει ῥαγδαῖα καινούργια πράγματα, ἀνασύρονται μνῆμες τοῦ παρελθόντος, βγαίνουν κρυμμένες ἱστορίες, ἀποκαλύπτονται μυστικά, βγαίνουν στὴν φόρα συνωμοσίες, κυβερνητικὰ μυστικά, διαχρονικὲς ἁπάτες, καταῤῥίπτονται θρησκευτικὲς πίστεις, ἔρχονται ἐξωγήϊνοι, τὸ Βατικανὸ συνέστησε ἐπιτροπὴ ὑποδοχῆς ἐξωγηΐνων καὶ τόσα πολλὰ ποὺ τελειωμὸ δὲν ἔχουν. Θὰ ἦταν μᾶλλον ἀφελὲς νὰ πιστέψῃ κάποιος ὅτι ὅλα αὐτὰ ἔγιναν ἀπὸ μόνα τους ἐπειδὴ «ἦταν ἡ κατάλληλος στιγμή», ὄχι βέβαια, ἂν σκεφθοῦμε λίγο θὰ νοιώσουμε ὅτι δὲν συνάδει μὲ τὴν λογική.

Ἡ πιθανὴ ἐκδοχὴ εἶναι ὅτι ὅλα αὐτά, οἱ γνώσεις καὶ οἱ ἀποκαλύψεις προῆλθαν ἀπὸ τοὺς ἴδιους ποὺ διαθέτουν τὶς γνώσεις ποὺ ἀπέκρυπταν τόσον καιρό, κατέχουν τὴν τεχνολογία, ἀνθρωπογνωσία, τὰ χρήματα, τὸ προσωπικὸ καὶ τὸ σχέδιο. Ἡ λογικὴ ἐρώτησις θὰ ἦταν: γιατί τὸ κάνουν; Μὰ φυσικὰ διότι πρέπει νὰ ῥίξουν ἕνα δόλωμα κι αὐτὸ πρέπει νὰ εἶναι πολὺ καλὸ γιατὶ μπορεῖ νὰ τὸ ἑτοιμάζουν ἴσως καὶ χιλιάδες χρόνια. Βέβαια ἔπρεπε νὰ χάσουν κάτι, δηλαδὴ νὰ ἀποκαλύψουν μυστικά, ἀλλὰ ὅταν ἐσκέφθησαν τὸ πῶς θὰ βάλουν στὸ χέρι ὅλον τὸν κόσμο, εἶπαν: «θὰ τοὺς ἀποκαλύψουμε ὅλα ὅσα κάναμε ἐναντίον τους καὶ αὐτοὶ θὰ θυμώσουν». Θὰ προσπαθήσουν νὰ μᾶς ἐπιτεθοῦν ἀλλὰ ἐπειδὴ θὰ εἶναι ὀργισμένοι, δὲν θὰ σκεφθοῦν ὅτι δὲν ἔχουν κάτι γιὰ νὰ μᾶς πολεμήσουν, ἐνῷ ἐμεῖς ἔχουμε τὴν γνώση, τὴν τεχνολογία, τὰ ὅπλα, τὸν στρατό, τὴν ἀστυνομία, τοὺς κυανοκράνους. Τοὺς μαθαίνουμε πῶς νὰ ἀντιδροῦν, ἀλλὰ δὲν τοὺς ἔχουμε δείξη τὰ χαρτιὰ ποὺ κρύβουμε στὸ μανίκι μας.

Ὁ ἀνθρώπινος ἐγωϊσμὸς θὰ ὑπερνικήσῃ καὶ θὰ ἐπιτεθοῦν, θὰ τοὺς ἀφήσουμε νὰ φωνάζουν καὶ νὰ διαδηλώνουν γιὰ ἄμεσες δημοκρατίες καὶ ἐλευθερίες μέχρι ἐκεῖ ποὺ μποροῦμε νὰ τοὺς ἐλέγξουμε, μετὰ θὰ ἐπέμβουμε. Ἂν τώρα δὲν ὀργίζονται, θὰ τοὺς νευριάσουμε ἐμεῖς μὲ ἀδικίες ὁπότε δὲν θὰ ἔχουν ἐπιλογὴ παρὰ νὰ ἐπιτεθοῦν ἐναντίον ἑνὸς ἀορίστου ἐχθροῦ καταναλώνοντας τὶς δυνάμεις τους καὶ ἐξαντλῶντας τὴν ὑπομονὴ καὶ τὰ ἀποθέματά τους. Ὁ ὀργισμένος, ὁ ἀδύναμος, ὁ ἀδύνατος εἶναι εὔκολος ἀντίπαλος.

Οἱ κυβερνήσεις οὔτως ἢ ἄλλως θὰ κατέῤῥεαν, μέχρι τότε ὅμως αὐτοὶ θὰ τὶς πολεμοῦν καὶ θὰ κουράζονται καὶ ὅταν τὶς καταργήσουμε ἐμεῖς αὐτοὶ θὰ νομίζουν ὅτι τὶς ἔῤῥιξαν οἱ πολῖτες. Πολὺ λίγοι θὰ καταλάβουν ὅτι τὶς κυβερνήσεις τὶς ἔπαυσαν αὐτοὶ ποὺ τὶς ἔλέγχουν, ἀλλὰ θὰ εἶναι λίγοι. Τὸ μυστικὸ εἶναι νὰ νομίζῃ ὁ κόσμος ὅτι ἐνίκησαν ἀπὸ μόνοι τους, ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι τὸ μυστικὸ τοῦ δικοῦ μας σχεδιασμοῦ. Ὅταν πιὰ ξυπνήσουν θὰ εἶναι ὑπόδουλοι. Πῶς εἶναι δυνατὸν αὐτοὶ ποὺ ἐπιβάλουν στυγνὴ δικτατορία νὰ λέν ὅτι προάγουν τὴν «ἄμεσο δημοκρατία», ποὺ θὰ ἐγκρέμιζε τό οἰκοδόμημά τους; Τὸ κάνουν γιατὶ εἶναι σίγουροι γιὰ τὴν νίκη τους.

Πῶς ἔτυχε νὰ φανερωθοῦν τόσα κρυμμένα μυστικὰ μαζύ, ὅταν ἦσαν τόσο καλὰ φυλαγμένα γιὰ πολλὰ χρόνια καὶ πῶς πῆραν τόσο μεγάλες διαστάσεις μέσα σὲ τόσο λίγο χρόνο; Ὅταν προσπαθοῦμε νὰ περάσουμε μία γνώση ἢ μία ἰδέα στὸν περιορισμένο κύκλο μας καὶ στοὺς φίλους μας δὲν εὑρίσκαμε ἀνταπόκριση γιὰ χρόνια ὁλόκληρα προσπαθειῶν. Πῶς ὅμως ἔμαθαν τώρα ὅλοι τόσο γρήγορα καὶ ὁμονόησαν γιὰ κινήματα ὅπως Illuminati the blood lines of power, Zeitgeist, The Empire of the Cities, Rothschilds, Federal Reserve, τὸ τραπεζικὸ σύστημα καὶ τὶς αἰωνόβιες ἀπάτες του; Πῶς διέῤῥευσαν τὰ μυστικά τους σὲ τόσο λίγο χρόνο; Εἶναι ἐπειδὴ ἤθελαν νὰ προκαλέσουν κάποιους νὰ ἐπιτεθοῦν τὴν χρονικὴ στιγμὴ ποὺ ἀπεφάσισαν ἐκείνοι καὶ ὄχι ἐπειδὴ τὰ ἀνακαλύψαμε ἐμεῖς. Μᾶς ἐδόθησαν, δὲν τὰ βρήκαμε. Χρησιμοποιοῦν τὴν δυναμικὴ τῆς κοινωνίας γιὰ νὰ ἐφαρμόσουν τεχνικὲς σὰν τὴν πολεμικὴ τέχνη τοῦ τζοῦντο, ὅπου ὁ ἀμυνόμενος στὴν ἐπίθεση ἐκμεταλλεύεται τὴν ὁρμὴ καὶ ἀδράνεια τοῦ ἀντιπάλου του γιὰ νὰ τὸν ῥίξῃ κάτω, γιατὶ αὐτοὶ ξέρουν τὶς λαβὲς καὶ θὰ μεταχειρισθοῦν τὴν ἀδράνεια τῆς κοινωνίας.

Ὅλες οἱ κινήσεις ἢ ὁμάδες δὲν μποροῦν νὰ ξεπεράσουν τὸν μικρὸ τοπικὸ κύκλο τους, ἀλλὰ ὅταν κάτι γίνεται σὲ ἐθνικὸ ἐπίπεδο, τότε δὲν γίνεται ἐπειδὴ τὸ ξεκίνησαν οἱ ἄνθρωποι, αὐτὸ δηλώνει ἀνώτερο σχεδιασμὸ καὶ ταὐτόχρονο τακτικὴ σὲ πολλὰ μέρη. Αὐτὸ ἀπαιτεῖ προγραμματισμὸ καὶ χρήματα, ἀλλὰ ποιός τὰ διαθέτει; Τὸ ἀνάλογο συμβαίνει καὶ μὲ τὰ πυροβόλα ὅπλα. Ὁ κάθε Ἕλλην, ἐνῷ θὰ ἔπρεπε, δὲν ἔχει ὅπλα, ὅμως αὐτὰ κυκλοφοροῦν κατὰ χιλιάδες. Εἶναι πρόβλημα γιὰ ἕναν οἰκογενειακὸ προϋπολογισμὸ ἡ ἀγορά, ἡ νομικὴ κάλυψις καὶ ἡ προμήθεια πυρομαχικῶν, δὲν εἶναι ὅμως πρόβλημα γιὰ τοὺς ἐξαθλιωμένους μετανάστες ἐπειδὴ κάποιος τοὺς τὰ προμηθεύει.

Στὰ ἀεροδρόμια καὶ τὰ λιμάνια δὲν μπορεῖ κάποιος νὰ περάσῃ οὔτε τὸν νυχοκόπτη του. Ὅταν κάποιος ἔχει ὅπλο στὸ σπίτι του ἀνησυχῇ, ἀλλὰ φυλάσσονται χιλιάδες ὅπλα σὲ σπίτια σὰν τὰ δικά μας χωρὶς κάποιος νὰ φοβᾶται. Αὐτὰ τὰ ὅπλα πῶς ἐπέρασαν μέσα στὴν χώρα καὶ κυκλοφοροῦν ὅταν ἐὰν ἔμεῖς ἔχουμε ἕνα πιστόλι φοβόμαστε μήπως καὶ μᾶς πιάσουν. Οἱ ἀστυνομικοὶ εὑρίσκονται ἐδῶ γιὰ νὰ πιάσουν ἐμᾶς καὶ ὄχι τὸν λαθραῖο, παράνομο, ὁπλισμένο, ἐκπαιδευμένο πολεμιστή, ποὺ κυκλοφορεῖ ἀνενόχλητος ἀνάμεσά μας ἔχοντας ἀσυλία.

Οἱ πολιτικοὶ δὲν τολμοῦν νὰ σοῦ ποῦν τὴν ἀλήθεια, ἀλλὰ δὲν εἶναι αὐτό· ἁπλὰ ἡ agenda τους εἶναι ἄλλη. Δὲν θὰ μποροῦσε ὁ προηγούμενος ἢ νῦν ἢ ἑπόμενος νὰ σοῦ πῇ τὴν ἀλήθεια; Δὲν τὴν λέει κάποιος. Μὰ ἐὰν τὴν ἔλεγε, θὰ ἐσκέπτετο κάποιος πὼς θὰ ὑπῆρχε ξεσηκωμὸς καὶ θὰ εἴχαμε πόλεμο μὲ τὶς γειτονικὲς χῶρες. Σωστά, ἀλλὰ πῶς ξέρει αὐτὸς ὅτι ἐμεῖς δὲν προτιμοῦμε νὰ πολεμήσουμε παρά νά χάσουμε «μερικὰ στρέμματα γῆς» (ποὺ ἐννοοῦσε ὁλόκληρη τὴν χῶρα), διότι θεωροῦσε ὅτι θὰ εἴχαμε ἡττηθῇ. Δὲν ἔχει δικαίωμα νὰ τὸ «νομίζῃ». Τὸ νομίζει ὅμως ἐπειδὴ οἱ ἐντολές του εἶναι διαφορετικὲς καὶ δὲν δουλεύει γιὰ ἐμᾶς, δουλεύει γιὰ ἄλλους.

Σὰν μόνη λύση φέρεται νὰ εἶναι ἡ πλήρης ἀπαξίωσις.

Αὐτὸ τὸ ἄρθρο, δὲν θὰ μπορέσῃ νὰ κυκλοφορήσῃ πέρα ἀπὸ τὸν μικρὸ τοπικό κύκλο του, γιατὶ ὁ παραγωγός του δὲν εἶναι ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ δημιούργησαν τὸ Zeitgeist, τὸ ὁποῖο πῆρε δημοσιότητα καὶ διαστάσεις σὲ πολὺ λίγο χρόνο καὶ εἶχε σκοπὸ νὰ ἀρχίσῃ νὰ μᾶς ἑτοιμάζῃ γιὰ νὰ χυμήξουμε ὀργισμένοι καὶ σὰν πληγωμένα ζῶα, ὥστε νὰ μᾶς βάλουν σὲ κλουβιὰ μὲ τὴν νομοθεσία, μὲ μία σειρὰ νόμων ποὺ θὰ κάνουν τὴν πόλη μας μία φυλακὴ χωρὶς κάγγελα, γιατὶ δὲν θὰ μποροῦμε νὰ βγοῦμε γιὰ νὰ ἀλλάξουμε πόλη χωρὶς ἄδεια. Θὰ περνᾶμε ἀπὸ τὰ διόδια μὲ συγκεκριμένο αὐτοκίνητο, ὁδηγὸ καὶ e-pass ποὺ θὰ ἀντιστοιχῆ στὸ ὄνομα καὶ τὸ αὐτοκίνητο, στὰ λιμάνια, τοὺς σταθμοὺς καὶ τὰ ἀεροδρόμια θὰ γίνῃ ἕνα μαρτύριο μὲ ἐνόπλους φρουροὺς γύρω σου σὰν νὰ εὑρίσκεσαι σὲ περίβολο φυλακῆς, ποὺ θὰ σὲ κάνῃ νὰ προτιμᾷς νὰ μένῃς στὸ σπίτι σου, στὴν ἡσυχία σου, στὸ κελλί σου.

Κατάφεραν τὸ «μαντρί» (τὴν πόλη), ποὺ μᾶς ἔβαλαν μέσα γιὰ νὰ παράγουμε γάλα καθημερινά, νὰ γίνῃ φυλακὴ χωρὶς κάγγελα, ἀλλὰ φρουροὺς θὰ ἔχῃ, προθύμους νὰ σὲ συλλάβουν γιὰ νὰ ἐξασφαλίσουν τὰ friskies τῆς ἡμέρας τους.

Αὐτὴ εἶναι πραγματικὴ ἐπιτυχία τους. Τὸ ἀναγνωρίζω.

Εἶσαι ἕνας φυλακισμένος οὐσιαστικὰ μέσα στὸ μυαλό σου, δὲν ἔχεις κἂν χειροπέδες, ὅμως εἶσαι δέσμιος, δὲν σοῦ ἀπαγορεύει κάποιος νὰ φύγῃς κι ὅμως δὲν φεύγεις. Εἶσαι δεμένος στὰ πόδια καὶ τὸν λαιμό, ἀλλὰ τὰ χέρια σου εἶναι ἐλεύθερα.

Τὰ δεσμά σου εἶναι ἡ ἀμάθεια.

Τώρα μποροῦμε νὰ καταλάβουμε τὸ μεγαλεῖο ποὺ περιγράφεται στὴν Πολιτεία τοῦ Πλάτωνος στὸν μῦθο του σπηλαίου καὶ νὰ θαυμάσουμε τὴν γνώση καὶ τὴν σοφία 2.500 χρόνια πρίν.

«Μετὰ ταῦτα δή͵ εἶπον͵ ἀπείκασον τοιούτῳ πάθει τὴν ἡμετέραν φύσιν παιδείας τε πέρι καὶ ἀπαιδευσίας». 

Ἀναστάσιος Πατεράκης

[51] Ἀκολουθεῖ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, στὴν σελίδα 49 γιὰ τὴν χρησιμοποίηση καὶ τὴν ἱστορία τῆς γροθιᾶς

[52] MEPI Middle East Partnership Initiative Στόχος τῆς ἐνισχύσεως εἶναι μικρές ἐπιχορηγήσεις ποὺ προορίζονται γιὰ τὰ τοπικὰ μέλη τῆς κοινωνίας τῶν πολιτῶν, συμπεριλαμβανομένων τῶν μὴ κυβερνητικῶν ὀργανώσεων καὶ τῶν πανεπιστημίων, γιὰ νὰ ἀναλάβῃ τὴ δημοκρατία καὶ τὰ σχέδια μεταρρύθμισης. Ἡ χρηματοδότηση εἶναι διαθέσιμη γιὰ τὰ ἔργα ποὺ αὐξάνουν πολιτικὸ ἄνοιγμα καὶ δημοκρατικῶν διαδικασιῶν, τὴ δημιουργία νέων οἰκονομικῶν εύκαιριῶν, τὴν ἐνίσχυση τῆς πρόσβασης καὶ τῆς ποιότητας τῶν ἐκπαιδευτικῶν συστημάτων, ἢ καὶ τὴ χειραφέτηση τῶν γυναικῶν. Οἱ μικρές προτάσεις ἐπιχορηγήσεων θὰ πρέπῃ νὰ ἀποσκοποῦν στὴ δημιουργία ἢ τὴν ἐπέκταση τῆς κοινότητας τῶν μεταρρυθμίσεων-minded ἀτόμων καὶ οἱ ὁμάδες θὰ πρέπῃ νὰ πληροῦν μία ἢ περισσότερες ἀπὸ τὶς ἀκόλουθες προτεραιότητες MEPI:

 1. Στήριξη τοπικῆς κοινωνίας πολιτῶν
 2. Ἐνθάρρυνση προγραμμάτων γιὰ τὴν νεολαῖα
 3. Προώθηση δικτύων μὲ τὴ βοήθεια Μὴ Κυβερνητικῶν Ὀργανώσεων
 4. Ἐνθάρρυνση τῆς συμμετοχῆς τῶν γυναικῶν στὴ δημόσια ζωή
 5. Προγράμματα προώθησης χρηστῆς διακυβέρνησης
 6. Προώθηση κράτους δικαίου καὶ νομικῶν διαχειρήσεων
 7. Προώθηση εὐαισθητοποίησης τοῦ κοινοῦ

[53] Alliance for Youth Movements εἶναι μία συμμαχία τῶν κινημάτων νεολαίας ποὺ πραγματοποιήθηκε τὸ 2008 καὶ ἡ ὁποία ὁδήγησε στὴ δημιουργία τῆς Movements.org, μία μὴ κερδοσκοπικὴ ὀργάνωση ἀφιερωμένη στὸν ἐντοπισμό, τὴ σύνδεση καὶ τὴν ὑποστήριξη ψηφιακῶν ἀκτιβιστῶν.

[54] Ὁ Mohamed Imam Adel γεννήθηκε τὸ 1974 εἶναι αἰγύπτιος ἠθοποιὸς καὶ ἀκτιβιστής. Κατάγεται ἀπὸ μία καλλιτεχνικὴ οἰκογένεια καθὼς ὁ πατέρας του εἶναι ἐπίσης ὁ ἠθοποιὸς Adel Emam γνωστὸς ὡς El Zaeem στὴν Αἴγυπτο.

[55] Τὸ Κέντρο Ἐφαρμοσμένης μὴ βίαιας δράσης καὶ στρατηγικῶν CANVAS εἶναι μἰα μὴ κερδοσκοπική, μὴ κυβερνητική, ἐκπαιδευτικοῦ τύπου ἰδρύματος ποὺ θὰ ἑστιάζῃ στὴ χρήση τῆς μὴ-βίαιης σύγκρουσης. Ἰδρύθηκε τὸ 2004 ἀπό τὸν Srđa Popović καὶ τὸν διευθύνοντα σύμβουλο τῆς Orion Telecom, Slobodan Đinović. Καὶ οἱ δύο ἦταν πρώην μέλη τοῦ ἀντιστασιακοῦ κινήματος τῆς νεολαίας τῆς Σερβίας, «Ἡ Ἀντίσταση!), τὸ ὁποῖο ὑποστήριξε τὴν ἀνατροπὴ τοῦ Slobodan Milošević, τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2000. Ἀντλῶντας ἀπὸ τὴν ἐμπειρία τῆς Σερβίας, ἡ CANVAS ἐπιδιώκει νὰ ἐκπαιδεύσῃ ἀκτιβιστὲς ὑπέρ τῆς δημοκρατίας σὲ ὅλο τὸν κόσμο, σὲ ὅ, τι ἀφορᾷ οἰκουμενικὲς ἀρχές γιὰ ἐπιτυχία μὲ «μὴ βίαιο ὰγώνα».

Ἰδρύθηκε στὸ Βελιγράδι καὶ ἡ CANVAS ἔχει συνεργαστεῖ μὲ ἀκτιβιστὲς ὑπέρ τῆς δημοκρατίας σὲ περισσότερες ἀπὸ 50 χῶρες, συμπεριλαμβανομένων τοῦ Ἰράν, τὴ Ζιμπάμπουε, τὴ Βιρμανία, τὴ Βενεζουέλα, τὴν Οὐκρανία, τὴ Γεωργία, τὴν Παλαιστίνη, τὴ Δυτικὴ Σαχάρα, Δυτικὴ Παπούα, τὴν Ἐρυθραῖα, τὴ Λευκορωσία, τὸ Ἀζερμπαϊτζάν, τὴν Τόνγκα καὶ πρόσφατα, τὴν Τυνησία καὶ τὴν Αἴγυπτο.

Ἡ κατάρτιση καὶ μεθοδολογία τῆς CANVAS, ἔχει ἐφαρμοστεῖ μὲ ἐπιτυχία ἀπὸ τὶς ὁμάδες στὴ Γεωργία (2003), τὴν Οὐκρανία (2004), Λίβανο (2005), τὶς Μαλδίβες (2008) καὶ τὴν Αἴγυπτο (2011). Λειτουργεῖ μόνο ὡς ἀπάντηση σὲ αἰτήματα για βοήθεια.

[56] OTPOR Σερβικὰ Κυριλλικά: Отпор, στὰ ἀγγλικά: «Ἀντίσταση» ἦταν ἕνα ἀστικὸ κίνημα τῆς νεολαίας ποὺ ὑπῆρχε ἀπὸ τὸ 1998 μέχρι τὸ 2003, στὴ Σερβία καὶ ἦταν μία ὁμοσπονδιακὴ μονάδα τῆς Γιουγκοσλαβίας, ποὺ ἀπασχολεῖτο μὲ τὴ τακτικὴ μὴ βίαιου ἀγώνα ἐνάντιον τοῦ καθεστῶτος τοῦ Slobodan Milošević, σὰν κύρια δράση τους. Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ διετοὺς μὴ βίαιου ἀγώνα ἐναντίον τοῦ Μιλόσεβιτς, ἡ Ἀντίσταση ἐξαπλώθηκε σὲ ὅλη τὴ Σερβία καὶ προσέλκυσε πάνω ἀπὸ 70.000 ὑποστηρικτές. Ἀναγνωρίστηκαν γιὰ τὸ ῥόλο τους στὴν ἐπιτυχὴ ἀνατροπὴ τοῦ Slobodan Milošević, στὶς 5 Ὀκτωβρίου τοῦ 2000.

[57] Ἡ Tina Rosenberg εἶναι ἀμερικανίδα δημοσιογράφος καὶ συγγραφέας τριῶν βιβλίων. Γιὰ ἕνα ἀπὸ αὐτά, τὸ The Haunted Land, «Ἀντιμετωπίζοντας Φαντάσματα στὴν Εὐρώπη». Μετὰ τὸν κομμουνισμό, κέρδισε τὸ βραβεῖο Pulitzer γιὰ Non-Fiction καὶ National Book.

[58] Ivan Marovic εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς ἰδρυτὲς τῆς Otpor. Ὡς ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ κοινὰ μέλη τῶν ὀργανώσεων, μιλῶντας συχνὰ σὲ συγκεντρώσεις καὶ πορεῖες, ὁ Ivan Marovic ἔγινε ὲκπρόσωπος τοῦ κινήματος τῆς Ἀντίστασης στὴ Δημοκρατικὴ Ἀντιπολίτευση τῆς Σερβίας Democratic Oppostion of Serbia,(DOS). Ἐκεῖ πῆρε μέρος στὸ σχεδιασμὸ καὶ τὶς προετοιμασίες γιὰ τὶς ἐκλογές καὶ τὶς διαμαρτυρίες ποὺ ἔλαβαν χώρα ὅταν ὸ Slobodan Milošević προσπάθησε νὰ διαψεύσῃ τὰ ψηφοδέλτια.

[59] NED National Endowment for Democracy εἶναι ἕνα ἰδιωτικό, μὴ κερδοσκοπικὸ ἴδρυμα ἀφιερωμένο στὴν ἀνάπτυξη καὶ τὴν ἐνίσχυση τῶν δημοκρατικῶν θεσμῶν σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Κάθε χρόνο, μὲ χρηματοδότηση ἀπὸ τὸ Κογκρέσο τῶν ΗΠΑ, ἡ NED ὑποστηρίζει περισσότερα ἀπὸ 1.000 ἔργα τῶν μὴ κυβερνητικῶν ὁμάδων τοῦ ἐξωτερικοῦ, οἱ ὁποίοι ἐργάζονται γιὰ δημοκρατικοὺς στόχους σε περισσότερες ἀπὸ 90 χῶρες.

[60] Τὸ Federal Reserve Act (κεφ. 6, 38 US Statutes at Large. 251, ποὺ θεσπίστηκε 23 Δεκεμβρίου, 1913, 12 USC κεφ. 3, εἶναι μία πράξη τοῦ Κογκρέσου ποὺ δημιουργήθηκε καὶ καθιέρωσε τὸ Ὁμοσπονδιακὸ Ἀποθεματικὸ Σύστημα, στὸ κεντρικὸ τραπεζικὸ σύστημα τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς, καὶ χορήγησε τὴ νομικὴ ἐξουσία νὰ ἐκδίδῃ χαρτονομίσματα Federal Reserve, πλέον κοινῶς γνωστὰ ὡς δολάριο ΗΠΑ US $) καὶ τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Ἀποθεματικῆς Τράπεζας, ὡς νόμιμο χρῆμα. Ἡ Πράξη ὑπογράφηκε στὸ νόμο ἀπὸ τὸν Πρόεδρο Woodrow Wilson.

[61] Τὸ Activist Post εἶναι ἕνας ἀνεξάρτητος δικτυακὸς χῶρος στὸν ὁποῖο καταχωροῦνται σὲ τακτικὴ βάση, εἰδήσεις γιὰ τοὺς ἀκτιβιστές, ἀπόψεις ἀρχεῖα καὶ συνδέσεις μὲ ἄλλες ἱστοσελίδες (blogs) ἄμφισβητῶντας τὶς καταχρήσεις τοῦ κατεστημένου.

[62] Τὰ corridos εἶναι μικρὰ ξυλόγλυπτα ποὺ πωλοῦντο γιὰ τὸ ἰσοδύναμο 10¢ στὶς ὰρχὲς τοῦ 20ου αἰώνα στὸ Μεξικό.

[63] Χρησιμοποιήθηκε τὸ ἀρχεῖο AOUON τοῦ Michael Rossman

Εἰκόνες

Εἰκόνα 1 : Διαμαρτυρίες σὲ διάφορες πόλεις τοῦ κόσμου
Εἰκόνα 2: Ἡ δολοφωνία τοῦ Ἀμερικανοῦ προξένου Chris Stevens στὶς 31 Ὀκτωβρίου 2011
Εἰκόνα 3: Ὑποστηρικταὶ τῆς Movements.org
Εἰκόνα 4: Χρηματοδοτήσεις ἑταιρειῶν ἀπὸ τὸν George Soros
Εἰκόνα 5: “O LoPorto «Τὸ τέλος εἶναι κοντά»
Εἰκόνα 6: SDS/ Weathermen πορεῖα στὸ Σικάγο Days of Rage – στὶς 11 Ὀκτωβρίου 1969
Εἰκόνα 7: Ἐξώφυλλο τοῦ Culture Jam
Εἰκόνα 8: Εἰκόνα τοῦ ἠλεκτρονικοῦ προγράμματος Dephi
Εἰκόνα 9: Τὸ φημισμένο βίντεο τοῦ LoPorto, Wayseers
Εἰκόνα 10: Garret John LoPorto
Εἰκόνα 12: Truth Movement σὲ διαμαρτυρία στὸ Los Angelesτὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2007

Διῳργανώθη ἀπὸ τὸν Kevin Chen καὶ εἰἰκονογραφήθη ἀπὸ τὸν Frank Cieciork

Ὅλη ἡ ἔρευνα:

Α’ μέρος: Οἱ ἀρχιτέκτονες τῆς Παγκοσμιοποιήσεως (α)

Β’ μέρος: Οἱ ἀρχιτέκτονες τῆς Παγκοσμιοποιήσεως (β)

Γ’ μέρος: Οἱ ἀρχιτέκτονες τῆς Παγκοσμιοποιήσεως (γ)

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Οἱ ἀρχιτέκτονες τῆς Παγκοσμιοποιήσεως (γ)

 1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Οἱ ἀρχιτέκτονες τῆς Παγκοσμιοποιήσεως (β) | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

 2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Οἱ ἀρχιτέκτονες τῆς Παγκοσμιοποιήσεως (α) | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply