Γιατί ἡ «συμφωνία» τῶν Πρεσπῶν εἶναι ἤδη …ληγμένη;

Γιατί ἡ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν εἶναι «νεκρά»;.

Στὰ ψιλὰ γράμματα στὴν συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, ξεχωρίζει μία ὑποπαράγραφος, τὴν ὁποία πολλοὶ ἔχουν ἀγνοήση. Ἡ ὑποπαράγραφος αὐτὴ ὅμως εἶναι ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο, αὐτὴ τὴν στιγμὴ ἡ «συμφωνία» τῆς Λίμνης πρέπει νὰ θεωρεῖται…λήξασα!

Μέρος Πρῶτο, ἄρθρον πρῶτο, παράγραφος 4, περίπτωσς ε) Συμφωνίας Πρεσπῶν. «Τὸ Δεύτερο Μέρος ( ἐννοεῖ τὰ Σκόπια) θὰ ὁλοκληρώση in toto τὶς συνταγματικὲς τροποποιήσεις ἕως τὸ τέλος τοῦ 2018».

Τὸ τέλος τοῦ 2018 ἦλθε. Καὶ πέρασε. Τὰ Σκόπια δὲν ὁλοκλήρωσαν «in toto» (στὸ σύνολο) τὶς συνταγματικὲς ἀλλαγὲς μέχρι τὸ τέλος τοῦ 2018, ὅπως ὄφειλαν.
Ἐξέπνευσε ἡ προθεσμία δὲν εἶναι σὲ ἰσχὺ τὸ προσύμφωνο τῆς Λίμνης,

Οἱ Σκοπιανοὶ πῆραν τὸ βασικὸ ὄχημα τοῦ ἀλυτρωτισμοῦ ποὺ ἤθελαν (ἀνύπαρκτο γλῶσσα καὶ ἰθαγένεια). Πῆραν καὶ μία σύνθετο ὀνομασία ποὺ περιλαμβάνει τὴν μαγικὴ λέξη «Μακεδονία».
Ὅλες οἱ δεσμεύσεις καὶ ὅλες οἱ ὑποχρεώσεις ποὺ ἀνέλαβαν ἔχουν γιὰ αὐτοὺς …οὐδὲ μίαν ἀπολύτως ἀξία. Τὶς πετοῦν στὸν κάλαθο τῶν ἀχρήστων.

Ὅλα αὐτὰ συμβαίνουν τώρα, πρὶν ἀκόμα τεθεῖ ὅπως – ὅπως σὲ ἰσχὺ ἡ «συμφωνία».
Φαντάζεσθε τί θὰ μπορῆ νά συμβῇ ἀμέσως μετὰ τὴν ἰσχὺ τῆς «συμφωνίας», ἢ μετὰ ἀπὸ δέκα ἤ ἀπό εἴκοσι χρόνια;

Τὴν 1η Ἰανουαρίου 2019 ἡ «Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν» εἶναι πλέον τυπικῶς καὶ οὐσιαστικῶς νεκρή.
Πὰρ΄ ὅλα αὐτά, δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία πὼς θὰ προσπαθήσουν νὰ τὴν περάσουν στὴν Ἑλληνικὴ Βουλὴ ἀκόμη καὶ πεθαμένη.

Μόργκαν Χρῆστος

Σημειώσεις

Κοτζιᾶς: «Θεωροῦμε ὅτι μέχρι τὸ τέλος τοῦ τρέχοντος ἔτους θὰ γίνουν οἱ συνταγματικὲς ἀλλαγὲς στὰ Σκόπια. Ἔπειτα, θὰ πρέπει νὰ κυρώσουμε ἄμεσα τὴν συμφωνία»...

Ἡ ὁμολογία ἐκείνη τοῦ ΥΠΕΞ τῆς Ἑλλάδας Νίκου Κοτζιᾶ, ὁ ὁποῖος καὶ εἶχε θέσει γραπτῶς αὐτὸν τὸν χρονικὸ ὄρο στὴν Συμφωνία, εἶχε γίνη σὲ ἀνύποπτο χρόνο, στὶς 12 Ἰουλίου τοῦ 2018, στὴν γερμανικὴ ἐφημερίδα FAZ. Ἡ δήλωσις τοῦ τότε ΥΠΕΞ, ἔλεγε τὰ αὐτονόητα, ὅ,τι ἀκριβῶς ἔγραφε τὸ Ἄρθρο 1, πάρ. 4, ε:

Ἕναν σαφέστατο βεβαίως χρονικὸ ὅρο, ποὺ ἐπειδὴ πλέον δὲν ἐξεπληρώθη μὲ ὑπαιτιότητα τῶν Σκοπίων, ἀκυρώνει αὐτόματα τὴν ὅλη ἀθλία αὐτὴν «συμφωνία».

Πῶς ὅμως ἔπεσαν μόνοι τους στήν παγίδα πού οἱ ἴδιοι ἔστησαν;
Τὸ ἐρώτημα ποῦ προκύπτει εἶναι βέβαια εὔλογο! Πῶς τήν ἐπάτησαν ἔτσι; Γιατί ὁ Κοτζιᾶς ἔθεσε τότε αὐτόν τόν σαφέστατο χρονικὸ ὄρο, ποῦ ἐπὶ τῆς οὐσίας ἔδινε μία ἄνετο προθεσμία ἔξι μηνῶν στὰ Σκόπια;

Τὴν ἐξήγηση τὴν δίνει ὁ ἴδιος, ἄθελά του ἴσως, στὴν συνέντευξή του στὴν FAZ, ὁμολογῶντας ὅτι ἤθελαν νὰ τελειώσουν ὅλα μέσα σὲ ἔξι μῆνες ἀκριβῶς, γιὰ νὰ μὴν τοὺς προφθάσῃ νέα Πρότασις Δυσπιστίας (Μομφῆς) τῆς ΝΔ!

Ἡ ἀποκαλυπτικὴ καὶ (μᾶλλον) …«προφητική» συνέντευξίς του ἐδῶ:

Πρότασις Δυσπιστίας μπορεῖ νὰ ὑποβάλλεται στὴν Βουλὴ ἐναντίον τῆς Κυβερνήσεως, ἀφοῦ παρέλθουν ἔξι μῆνες ἀπὸ τὴν προηγουμένη ὑποβολή! Καὶ ἡ ὑποβολὴ ἐκείνη, τῆς προτάσεως Μομφῆς τῆς ΝΔ, εἶχε γίνει στὶς 14 Ἰουνίου 2018!

Κοτζιᾶς: «Θεωροῦμε ὅτι μέχρι τὸ τέλος τοῦ τρέχοντος ἔτους θὰ γίνουν οἱ συνταγματικὲς ἀλλαγὲς στὰ Σκόπια. Ἔπειτα, θὰ πρέπει νὰ κυρώσουμε ἄμεσα τὴν συμφωνία – καὶ στοὺς ἔξι μῆνες ἕως τότε ἡ ἀντιπολίτευσις δὲν θὰ ἔχη οὔτε κἂν τὴν δυνατότητα νὰ ἐπιδιώξῃ νέα ψῆφο δυσπιστίας, καθὼς τὸ ἔχει κάνη ἤδη»!

Συμπερασματικῶς:
Ἡ Κυβέρνησις Τσίπρα – Κοτζιά, φοβόταν ἀνταρσία βουλευτῶν, πιθανότατα ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ Καμμένου, ἐνᾦ μελετοῦσε τὸ νὰ ἔχουν τελειώσῃ ὅλα μέσα σὲ ἔξι μῆνες, ἀκόμη καὶ ἡ ἐπικύρωσις τῆς προδοτικῆς «συμφωνίας» ἀπὸ τὴν βουλή, ἔως τὶς 14 Δεκεμβρίου τοῦ 2018, γιὰ νὰ μὴν μποροῦν νὰ ῥίξουν τὸν ΣΥΡΙΖΑ ἀπὸ τὴν κυβέρνηση.

Πὰρ΄ ὅλα αὐτὰ φθάσαμε τελικῶς στὰ μέσα τοῦ Ἰανουαρίου 2019, ὁ ΣΥΡΙΖΑ πῆρε ψῆφο ἐμπιστοσύνης καὶ συνεχίζει νὰ κυβερνᾷ, καὶ ἀπὸ ἡμέρα σὲ ἡμέρα θὰ ψηφισθῇ καὶ ἡ, ἤδη, ἄκυρος αὐτὴ συμφωνία.
Τὰ συμπεράσματα δικά σας.

(Visited 205 times, 1 visits today)
Leave a Reply