Γάζα, ἡ …«παράπλευρος ἀπώλεια» τοῦ 1917!!!

Ἐφ΄ ὅσον ἡ ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία ἔπρεπε, ὠς ὁ «μεγάλος ἀσθενής», νὰ ἐκλείψῃ, ἦταν θέμα χρόνου οἱ διαβιοῦντες στὰ ἐδάφη της ἢ νὰ συμφωνήσουν μὲ τὸν τεμαχισμός της ἢ νὰ …ἐξαφανισθοῦν. Εἰδικῶς δὲ ἡ Παλαιστίνη, ποὺ ἀπὸ τότε προγραμματίζετο γιὰ νὰ …«φιλοξενήσῃ» (διὰ τῆς γνωστῆς βίας, βεβαίως βεβαίως) τοὺς …«περιουσίους» τοῦ κόσμου μας, ἔπρεπε νὰ …καθαρθῇ πλήρως, γιὰ νὰ προετοιμασθῇ τὸ ἔδαφος καὶ νὰ μπορέσουν, στὴν συνέχεια, μέσῳ ἐνὸς (ἂς ποῦμε, χάριν συντομίας τῆς συζητήσεως) «διωγμοῦ», ἀπὸ τὰ εὐρωπαϊκὰ ἐδάφη, νὰ ὑποχρεωθοῦν σὲ ἐποικισμό.

Τὸ 1917 λοιπόν, ὅταν ἀκόμη ἡ ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία ἦταν σὲ περίοδο πολλαπλῶν κραδασμῶν, ἔσπευδαν, ἔνας πρὸς ἕναν, ὅλοι οἱ ἐπίδοξοι νὰ καταλάβουν ἐδάφη της. Ἀπὸ Ἄγγλους καὶ Νεοζηλανδοὺς καὶ Αὐστραλούς, ἔως Γάλλους καὶ λοιποὺς Εὐρωπαίους. Ἀπὸ τὴν ἄλλην οἱ Τοῦρκοι (πρὸ Κεμὰλ ἀκόμη), ποὺ μαζὺ μὲ τοὺς Αὐστριακοὺς καὶ τοὺς Γερμανούς, προσπαθοῦσαν νὰ διατηρήσουν τὰ ἐδάφη τῆς αὐτοκρατορίας, εἶχαν στὴν Παλαιστίνη σημαντικὲς ἐπιτυχίες σημειώση…
Καὶ στὸ κέντρο φυσικὰ πάντα οἱ ἄμαχοι… Μόνον 14.000 γιὰ λίγες ἡμέρες…
Ἅπαντες παρόντες σὲ μίαν ἀποσιωποιημένη γενοκτονία τοῦ 20ου αἰῶνος, ποὺ ἀκόμη δὲν ἔληξε.

Δοκικὴ μάσκας ἀπὸ τοὺς Αὐστριακούς.

17 Ἀπριλίου λοιπὸν τοῦ 1917. 101 χρόνια πρίν.
Γάζα… Ξεκινᾶ ἡ εἰσβολή…
Γράφει ὁ φίλος Τζιχάντ Σαρκάουι:
(αὐτόματος μετάφρασις στὰ περισσότερα ἀπὸ τὴν ἀραβική.)

Γάζα, τὸ πρωϊνὸ τῆς 19ης Ἀπριλίου 1917

Τὴν ἑπόμενη ἡμέρα εἰσῆλθε ὁ συμμαχικὸς στρατὸς στὴν πόλη τῆς Γάζας.
Ἡ εἰκόνα ποὺ βλέπουμε εἶναι ἐμπρὸς ἀπὸ τὸ παλάτι.

Μετὰ ἀπὸ τὴν ὁλικὴ ἢ μερικὴ καταστροφὴ τοῦ 60 % τῶν κτιρίων τῆς πόλεως, ὅπως καταγράφουν οἱ βρεταννικὲς ἱστορικὲς ἀναφορές, ποὺ δὲν …ἀναφέρονται στὴν ἀπώλεια τῆς ἀνθρωπίνου ζωῆς.

Ὁ Βρεταννὸς στρατιωτικὸς δημοσιογράφος εἶπε ὅτι δὲν εἶχε δη τοὺς δρόμους τῆς Γάζας κάποιον ἄλλον ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὸν τὸν ἄνθρωπο, τὸν υἱιό του καὶ τὸ ζῶο του.

Τὸ 60% τῆς πόλεως ἔχει καταστραφῆ.

Ἡ Βρεταννία ἔκανε πειράματα μὲ ἀέριο μουστάρδας στὴν Γάζα τὸ 1917.

7 Ἀπριλίου 1917
μαύρη Τρίτη

Ὅταν ὁ Βρεταννὸς ἐγκληματίας βομβάρδισε τὴν Γάζα μὲ τὰ χημικὰ ὅπλα!

Σήμερα ἡ 101η ἡ ἐπέτειος ἀπὸ τὴν βρώμικη ἐγκληματικὴ βρεταννικὴ βομβιστικὴ ἐπίθεση στὴν Γάζα. Ἐχρησιμοποήθησαν χημικὰ ὄπλα εἰσβολῆς, ἀπὸ τοὺς Βρεταννοὺς καὶ τοὺς συμμάχους τους.
Θὰ πρέπη οἱ Βρεταννοὶ νὰ αἰσθάνονται ντροπή!

Ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ἀποτυχίας του νὰ ὑποτάξῃ τὴν Γάζα, ὁ βρεταννικὸς στρατὸς ἔκανε χρήση χημικῶν ὅπλων.

Ἀφοῦ ἀπέτυχε νὰ καταλάβει τὴν πόλη με τὰ ὅπλα, ἐπέτυχε νὰ ἀφήσῃ πίσω του 14000 νεκροὺς ἀμάχους, ἐνᾦ ἔως τότε ἀντικατέστησε τὴν ἡγεσία του περισσότερο ἀπὸ μία φορά.

Οἱ Βρεταννοὶ ντρέπονται νὰ ὁμολογήσουν πὼς ἔκαναν χρήση χημικῶν ὅπλων γιὰ νὰ καταλάνουν τὴν Γάζα, τῆς ὁποίας κατέστρεψαν τὸ 60 % τῶν κτιρίων της, ἐνᾦ ξεῤῥίζωσαν τοὺς Παλαιστινίους… ;

Γάζα (ἡ βρεταννικὴ βομβιστικὴ ἐπίθεσις τῆς Γάζας μὲ 300 δηλητηριώδεις βόμβες ἀερίου μουστάρδας γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία, τὴν 17η Ἀπριλίου 1917.
Ἕνα εἰδεχθὲς ἔγκλημα τῶν Βραταννῶν, ποὺ ἔριξαν τὶς τοξικὲς βόμβες ἀερίου μουστάρδας ἀπὸ τὶς γερμανικὲς θέσεις. Τὸ ἀέριο ἐξηπλώθη στὸν λόφο τοῦ Τσέις καὶ τῆς πόλεως τῆς Γάζας ἐφ’ ὅσον 300 τοξικὲς βόμβες εἶχαν ἐκτοξευθῆ.
Κάθε πύραυλος εἶναι τέσσερα κιλά, μὲ διάμετρο 110 χιλιοστὰ καὶ τὸ εὖρος τῆς τοξικότητός του φθάνει τὰ ἔξι χιλιόμετρα.

~**~*~*~*~*~*~**~

Ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ἀγκυλώσεώς τους στὸ μέτωπο τῆς Γάζας, οἱ σύμμαχοι διαρκῶς ἀπετύγχαναν στὶς ἐπιθέσεις τους καὶ εἶχαν παραλύση, ἐνᾦ ὁ τουρκικὸς στρατὸς κατέγραψε τραγικὲς ἀπώλειες σὲ θανάτους καὶ τραυματισμούς. Ἀξίζει ὅμως νὰ ἀναφερθῇ ὅτι, γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία τους, τὴν 17η Ἀπριλίου 1917, οἱ συμμαχικοὶ στρατιῶτες αὐτῆς τῆς ἐπιθετικῆς ἐμπλοκῆς, ἔριψαν βόμβες τοξικῶν ἀερίων τὴν 17η Ἀπριλίου, τοῦ 1917, βάρους 110 κιλῶν ἡ κάθε μία.

Πὰρ ‘ ὅλα αὐτά, ἀκόμη καὶ ἡ δευτέρα ἐπίθεσις τῶν συμμάχων ἀπέτυχε καὶ ἡ διοίκησις ὑπεχρεώθη αὐτὴν τὴν φορὰ νὰ διώξῃ τὸν ἴδιο τὸν στρατηγὸ καὶ νὰ τὸν ἀντικαταστήσῃ μὲ ἕναν νέο, ὀνόματι Ἄλεν Μπῆ, ποὺ ἀντικατέστησε τοὺς στρατιῶτες του, ἀλλὰ καὶ πάλι ἀπέτυχε νὰ κάμψῃ τὴν ἀντίσταση, Τελικῶς μετὰ ἀπὸ τὴν τρίτη ἐπίθεση, ἐπέτυχε νὰ σπάσῃ ἀπὸ βοῤῥὰ τὴν ἄμυνα τῆς Γάζας. .
Οἱ βρεταννικὲς πηγὲς ἀναφέρουν γιὰ τὶς ἀπώλειές τους: 2085 νεκροὺς καὶ 4359 τραυματίες.

Οἱ πληροφορίες τῆς τουρκικῆς πλευρᾶς ἀνέφεραν ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν θανάτων ἦταν πολὺ μεγαλύτερος. Οἱ βρεταννικὲς πηγὲς ἀνέφεραν ἐπίσης ὅτι «Οἱ Ἄραβες στρατιῶτες

Ἱστορικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια – Παγκόσμιος Πόλεμος Ι, σ. 390.

Γάζα 1940, συμμαχικὲς δυνάμεις

Μία γενοκτονία λοιπὸν ποὺ ξεκίνησε, ἐπισήμως, τὸ 1917, ποὺ οὐδεὶς τὴν ἀνέλαβε, ποὺ τὸ 1948 πέρασε στὸ δεύτερό της στάδιο καὶ ποὺ σήμερα ἀκόμη τὴν βιώνουν οἱ Παλαιστίνιοι.
Κι ὅλα αὐτὰ στὴν …μούγκα!

Φιλονόη

(Visited 168 times, 1 visits today)
Leave a Reply