Γιὰ νὰ ἀλλάξῃ κάτι πρέπει νὰ ἀναθεωρηθῇ στὶς ἀρχές του…

Ἡ ἔννοια τῆς ἀποχῆς εἶναι ἡ ἀπαξίωσις τοῦ πολιτικοῦ συστήματος. Αὐτὸ εἶναι τὸ πραγματικὸ μήνυμα ποὺ πρέπει νὰ δοθῇ στὶς ἐκλογές.

Οἱ φτωχοὶ ψηφοφόροι πολώνονται στὸ γεγονὸς ὅτι θὰ εἶναι περισσότεροι οἱ ἄλλοι, ἀλλὰ ἀγνοοῦν τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ ὅπλο τῶν ἐκλογῶν εἶναι τῶν κυβερνώντων καὶ ὄχι τῶν ψηφοφόρων.

Οἱ ψηφοφόροι ἐπίσης ἀγνοοῦν ὅτι «δὲν μποροῦν νὰ ψηφίσουν», διότι γιὰ νὰ εἶναι πραγματικὴ ἡ ψῆφος τους προϋποθέτει ἄμεση ἀνακλητότητα, συνεπῶς οἱ ψηφοφόροι πηγαίνουν νὰ ἐκλέξουν καὶ ὄχι νὰ ψηφίσουν.

Οὐδέποτε ἀλλάζει κάποιος μίαν κοινωνία, ἕνα σύστημα ἢ γενικότερα μία κατάσταση, καταπολεμῶντας τὴν ὑπάρχουσα πραγματικότητα. Γιὰ νὰ ἀλλάξῃ κάτι, θὰ πρέπῃ νὰ δημιουργηθῇ ἕνα νέο μοντέλλο πού καθιστᾶ τὸ ὑφιστάμενο παρωχημένο, γι᾽ αὐτὸ καὶ ἡ ἀπαξίωσις τοῦ πολιτικοῦ συστήματος μὲ τὴν ἀποχὴ εἶναι ἡ ἐνδεδειγμένη ἐνέργεια καὶ ὄχι ἡ συναίνεσίς του μὲ τὴν συμμετοχὴ στὶς ἐκλογές.

Σήμερα οἱ Ἕλληνες θὰ κληθοῦν νὰ ψηφίσουν γιὰ τὸν δῆμο, γιὰ τὴν περιφέρεια καὶ γιὰ τὴν Εὐρωβουλὴ τὶς παρατάξεις καὶ τοὺς πολιτικοὺς πού θεωροῦν ὡς πλέον καταλλήλους νὰ τοὺς ἐκπροσωπήσουν – ἀφοῦ προηγουμένως ἔχουν χειραγωγηθῆ ὅσο περισσότερο γίνεται ἀπὸ τοὺς πολιτικούς, ἀπὸ τὰ ΜΜΕ, ἀπὸ τὶς δημοσκοπήσεις, ἀπὸ τὶς διαφημίσεις κ.ο.κ. Σχεδὸν στὸ σύνολό τους βέβαια γνωρίζουν πολὺ καλὰ πὼς σὲ ἕνα ἀῤῤωστημένο σύστημα, ὅπως εἶναι ἡ ἀντιπροσωπευτικὴ δημοκρατία, ἡ ψῆφος τους δὲν πρόκειται νὰ ἀλλάξῃ ὁ,τιδήποτε πρὸς ὄφελός τους – ἁπλὰ θὰ διορίση καινούργιους στὴν θέση τῶν ἀπερχομένων πού θὰ συνεχίσουν τὴν ἰδίαν, παγιωμένη πλέον τακτική.

Ἀποσπάσματα ἀπὸ Νίκος Τανάλιας & Βασίλης Βιλιάρδος

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Γιὰ νὰ ἀλλάξῃ κάτι πρέπει νὰ ἀναθεωρηθῇ στὶς ἀρχές του…

Leave a Reply