Δύσκολη περίοδος ξεκινᾶ γιὰ τὴν χώρα…

Μία μικρᾶ ἀνάλυσις-προσέγγισις τῶν ἐξελίξεων

Ἀρχίζουν τὰ δύσκολα γιὰ τὴν περιοχή μας, ὅπως ὅλα δείχνουν, σιγά-σιγά.
(Ἀπὸ τὰ τέλη τῆς ἐπομένης ἑβδομάδος καὶ μετά, ἔως καὶ ὅλον τὸν Ἰούλιο).
Γιατί αὐτό; Τί εἴδους κυρώσεις μπορεῖ νά λάβῃ ἡ Ἡνωμένη Εὐρώπη ἐναντίον τῆς Τουρκίας, πλὴν φυσικὰ τῶν φραστικῶν, τήν στιγμή πού δέν εἶναι ἐνιαία καί δέν ἔχει στρατό;

Οὐδὲ μία πλήν, μόνον, τῆς διακοπῆς χρηματοδοτήσεως τῆς Τουρκίας γιὰ τὴν ἀνάσχεση τοῦ μεταναστευτικοῦ. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἡ διακοπὴ τῶν ἐνταξιακῶν διαπραγματεύσεων εἶναι, οὔτως ἢ ἄλλως, παρελθὸν γιὰ τὴν Τουρκία καὶ οὐδόλως ἐνδιαφέρει πλέον τοῦς Τούρκους.
Στρατιωτικῶς δὲ μόνον ἐπὶ μέρους χῶρες μποροῦν νὰ δράσουν (γιὰ παράδειγμα ἡ Γαλλία), πρᾶγμα πολὺ δύσκολο, μὰ καὶ ἰδιαιτέρως ὑψηλοῦ ῥίσκου, γιὰ τὴν ὁμοιογένεια τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Ὡς ἐκ τούτου εἶναι πολὺ πιθανὸν πλέον νὰ ὑπάρξῃ ἄμεσος ἀντίδρασις τῆς Τουρκίας στὶς ὁποῖες κυρώσεις γιὰ τὸ μεταναστευτικό, μὲ τὴν ἐξαπόλυση χιλιάδων λαθρομεταναστῶν πρὸς τὴν Ἑλλάδα.

Ἀπὸ τὴν ἄλλην πλευρά…
Τὸ ΝΑ.ΤΟ. ἐπίσης δὲν ἔχει κάποιαν ὁμοιογένεια πλέον (βλέπε τὴν ἀποστασιοποίηση τῆς Γερμανίας, καθὼς ἐπίσης καὶ μίας-δύο ἀκόμη χωρῶν). Συνυπολογίζοντας φυσικὰ τὸ ὅτι ἐπίσης ἡ Τουρκία παραμένει (ἐπίτηδες) ἔως τώρα μέλος τοῦ ΝΑ.ΤΟ., εὔκολα ἀντιλαμβάνεται κάποιος πὼς δὲν μπορεῖ τὸ ΝΑ.ΤΟ. νὰ ἀναλάβῃ δράση ἐναντίον χώρας-μέλους του, βάσει τοῦ καταστατικοῦ του.
Καί, φυσικά, ταὐτοχρόνως, οἱ Η.Π.Α., ἀπὸ μόνες τους αὐτουσίως, θὰ δυσκολευθοῦν πολὺ νὰ ἀναλάβουν κάποιαν ὁποιανδήποτε στρατιωτικὴ δράση ἐναντίον τῆς Τουρκίας. (Ἐκεῖ, μᾶλλον, θὰ βάλουν τὸ Ἰσραὴλ ἐμπρός, ποὺ δὲν ἔχει κάποιον δεσμευτικὸ ῥόλο μὲ τὸ ΝΑ.ΤΟ. καὶ τὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη). Ἤ, ἔστᾦ, μεμονωμένως, σὲ συνεργασία μὲ κάποιαν χώρα (μὲ τὴν Γαλλία γιὰ παράδειγμα), ἴσως κάτι νὰ κάνουν.

Τὴν ἰδίαν ὥρα ὅμως οἱ Η.Π.Α., ποὺ ἔχουν ἀνοίξη πολυμέτωπα στὴν εὑρυτέρα περιοχὴ τοῦ Περσικοῦ Κόλπου, κατόπιν καὶ τῆς ἐχθεσινῆς ἀνακοινώσεως τοῦ Ἱρᾶν, ποὺ ἐπανεκκινεῖ τὸ πυρηνικό του πρόγραμμα καὶ τὸν ἐμπλουτισμὸ οὐρανίου, καθὼς καὶ τὴν ἄμεσο ἀντίδραση τῶν Η.Π.Α., ποὺ ἐδήλωσε πὼς θὰ ἀναλάβη δράση στρατιωτικὴ ἐναντίον του ἐὰν συμβῇ αὐτό, τὰ πράγματα εἶναι πολὺ ξεκάθαρα.
Ἡ ἀνακοίνωσις τοῦ Ἰρᾶν σαφῶς κι ἔγινε βέβαια αὐτὴν τὴν δεδομένη στιγμή, σὲ κοινὴ σύμπλευση μὲ τὴν Τουρκία καὶ τὴν Ῥωσσία, ποὺ «τρέχουν» παραλλήλως τὰ μεσογειακὰ ζητήματα, γιὰ νὰ στριμώξουν τὴς Η.Π.Α..

Ποιός λοιπόν, παγκοσμίως, εἶναι αὐτός πού πιστεύει πώς οἱ Η.Π.Α. θά μποροῦσαν νά ἀντιμετωπίσουν στρατιωτικῶς (ὅσο καὶ νὰ τὸ θέλουν) πολλά ταὐτοχρόνως ἀνοικτά πολεμικά μέτωπα σέ Μεσόγειο καί Περσικό, ἐναντίον, ταὐτοχρόνως, Ἰράν-Τουρκίας (καὶ ἀφανῶς τῆς Ῥωσσίας καὶ  τῆς Κίνας);
Καλὸ εἶναι νὰ ἐνθυμούμεθα πὼς καὶ ἡ Κίνα οὐδέποτε ὑπέγραψε καὶ οὐδέποτε ἀπεδέχθη τὸ «Δίκαιον τῆς Θαλάσσης» καί, φυσικά, τὴν βολεύει νὰ δημιουργηθῇ διεθνὲς τετελεσμένον μέσῳ τῆς Τουρκίας στὸ Αἰγαῖον, ἀλλὰ καὶ τοὺς σῦν αὐτῷ γύρω τους.
Δὲν νομίζω λοιπὸν πὼς οἱ Η.Π.Α. θὰ μποροῦσαν νὰ ἔχουν πολύπλευρο στρατιωτικὴ δυνατότητα.

Ὡς ἐκ τούτου πλέον ὁ μισὸς πλανήτης, ἀλλὰ καὶ πρωτίστως ἡ χώρα μας, ἀπὸ τὸ ἐπόμενον διάστημα καὶ μετὰ (κυρίως στὰ τῆς εὑρυτέρας περιοχῆς μας), ἀρχίζει καὶ μπαίνει στὴν «ζώνη τοῦ Λυκόφωτος» καὶ τώρα πιὰ ἐπιβάλλεται ψυχραιμία, ῥεαλιστικὴ πληροφόρησις καὶ προσέγγισις, μὰ καὶ ἀνύψωσις τοῦ ἠθικοῦ καὶ τοῦ φρονήματος, μὴ δειλία καὶ συνολικὴ ψυχολογικὴ προετοιμασία τοῦ Ἔθνους, σὲ ὅλα αὐτὰ πού, ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα, δείχνουν πὼς θὰ συμβοῦν τὸ προσεχὲς διάστημα.
(Ἄλλως τὲ τὰ περιμέναμε ἐδῶ καὶ χρόνια…!!!)

Ἠπειρώτης Ἀετὸς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Δύσκολη περίοδος ξεκινᾶ γιὰ τὴν χώρα…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ζήτημα «Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας» ἀπειλεῖ τίς ἐκλογές; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply