Νάυλον ντουντοῦκες, ψόφιες ἰδεολογίες

Φθάσαμε αἰσίως πρὸ τῆς τελικῆς εὐθείας τῶν ἐθνικῶν ἐκλογῶν καὶ ἐναγωνίως παρακολουθοῦμε τὶς μεταγραφὲς τῆς τελευταίας στιγμῆς. Ἀκόμα καὶ τώρα, «πολιτικοὶ» κάθε ἀποχρώσεως ἀλλάζουν χωρὶς δευτέρα (πιθανότητα) σκέψεως «στρατόπεδο», παραμένοντας πιστοὶ σὲ τρεῖς ἀποχρώσεις:

  1. Αὐτὴν τῆς κυβερνητικῆς καρέκλας
  2. Αὐτὴν τῶν κυνοβουλευτικῶν ἑδράνων καὶ
  3. Αὐτὴν τοῦ χρήματος.

Κάπου ἐκεῖ, διαπιστώνεις ὅτι ὁ λαὸς ὁ βασανισμένος, δὲν θυμᾶται πιὰ τὸν Ὠρωπό. Οἱ Ἐρυθροὶ Χμὲρ τῆς «ἀριστερᾶς», ξέχασαν πιὰ τὰ θύματα τῆς Καισαριανῆς. Οἱ καταπιεσμένοι ἀγρότες, δὲν θυμοῦνται πιὰ τὸ Κιλελέρ. Τὰ Μαῦρα Κοράκια τῆς «ἀκροδεξιᾶς», μετὰ βίας θυμοῦνται τὰ Ἴμια κι αὐτὸ ὅταν ζητοῦν νὰ λάβουν λίγη δημοσιότητα.

Ὅταν στὴν δεκαετία τοῦ ’60 ὁ Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης μετεπήδησε ἀπὸ τὴν Ἕνωση Κέντρου στὴν ΕΡΕ ἀμέσως μίλησαν γιὰ ἀποσταCIA. Τώρα πλέον, οἱ μετακινήσεις «πολιτικῶν» θυμίζουν περισσότερο ἀθλητικὲς μεταγραφές. Οἱ ὀπαδοὶ εἴτε χειροκροτοῦν, εἴτε ἀποδέχονται στωικὰ τὴν εἴδηση. Κι αὐτὸ ἀποδεικνύει ὅτι ἐδῶ καὶ χρόνια ἔχει πάψη νὰ ὑφίσταται ἡ ὁποία πολιτικὴ – κομματικὴ ἰδεολογία. Ὑφίστανται μόνο οἱ ἰδεολογίες τῆς καρέκλας, τοῦ ἑδράνου καὶ τοῦ χρήματος.

Κι ἡ μάζα, ἀποχαυνωμένη, κυττᾶ τὴν δική της τσέπη. Τὸ θύμα περιμένει νὰ σωθῇ ἀπὸ τὸν θύτη. Κλασσικὴ περίπτωσις τοῦ Συνδρόμου τῆς Στοκχόλμης, ὅπως γιὰ πρώτη φορὰ ἀνέφερα πρὶν ἀπὸ ἐπτὰ περίπου χρόνια. Ἡ διαμαρτυρία τοῦ καναπὲ καὶ τοῦ καφενείου, ἐξαντλεῖται στὶς κάλπες. Ὅπως λέει καὶ τὸ γνωστὸ ᾆσμα ποὺ ἑρμηνεύει ὁ γνωστὸς καὶ συμπαθὴς Βασίλης Παπακωνσταντίνου, «ὅλα ἀπὸ χέρι καμμένα καὶ τὰ σπίρτα μας βρεγμένα.»

Καὶ σὲ ὅλο αὐτὸ τὸ τσίρκο, σχεδὸν οὐδεὶς ἐπρόσεξε τὸν ῥόλο ποὺ ἔπαιξαν τὰ κόμματα τῆς κυνοβουλευτικῆς ἀντιπολιτεύσεως. Ἡ δῆθεν ἀποχὴ ἀπὸ τὰ ψηφίσματα τῆς βουλῆς, ἔφερε τὸ ἐπιθυμητὸ γιὰ ὅλους ἀποτέλεσμα. Μεταξὺ αὐτῶν, ἡ κατάργησις τῶν ποινῶν γιὰ ὅσους ἔβλαψαν τὴν Χώρα. Οὐσιαστικῶς, ἐψηφίσθη ἡ κατάργησις τῆς ἐσχάτου προδοσίας. Μία κατάργησις, ποὺ μόνο μία «ἀριστερᾶ» κυβέρνησις θὰ μποροῦσε νὰ ψηφίσῃ, χωρὶς ν’ ἀνοίξῃ ῥουθούνι. Μία κατάργησις ποὺ ἐξυπηρετεῖ ὅλα τὰ κόμματα, χωρὶς κάποιαν ἐξαίρεση, εἴτε κυβέρνησαν, εἴτε συγκυβέρνησαν, εἴτε ἦσαν ἀντιπολίτευσις. Συνεπῶς, πρόκειται γιὰ τὴν πιὸ κραυγαλέα ἀποδοχὴ τῆς διαπράξεως τοῦ μεγίστου τῶν ἐγκλημάτων: τῆς ἐσχάτης κατὰ τοῦ Ἔθνους προδοσίας.

Καὶ γιὰ νὰ ἐξυπηρετηθοῦν οἱ σταθεροὶ ψηφοφόροι τῆς «ἀριστερᾶς» ποὺ παραδοσιακὰ κινῶνται στὴν παρανομία, ἀλλὰ καὶ οἱ κομματικοὶ χορηγοί, ἔγινε καὶ ἀλλαγὴ τοῦ ποινικοῦ κώδικος, δείχνοντας τὸν δρόμο πρὸς τὴν ἐλευθερία σὲ περισσοτέρους ἀπὸ 4.500 ποινικοὺς κρατουμένους. Ἕνα νομοσχέδιο ποὺ ποινικοποιεῖ τὸ θῦμα καὶ δίδει στοὺς ἐγκληματίες κάθε πάτημα πρὸ κειμένου νὰ κλιμακώσουν τὴν ἐγκληματική τους δραστηριότητα.

Ὄταν κάποιοι κατασκευάζουν βόμβες μολότωφ γιὰ νὰ διαπράξουν ἐμπρησμοὺς ἢ ἀκόμα καὶ δολοφονίες, θὰ διώκονται γιὰ πλημμέλημα καὶ πιθανότατα θὰ καταδικάζονται σὲ παροχὴ κοινωφελοῦς ἐργασίας, δηλαδὴ σὲ τίποτα, ἀφοῦ τὸ κράτος δὲν διαθέτει σχετικὲς δομές. Ὄσοι εχουν καταδικασθῆ γιὰ κατασκευὴ τέτοιων βομβῶν θὰ ἀφεθοῦν ἐλεύθεροι. Κι ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἡ «Συνωμοσία τῶν πυρήνων τῆς φωτιᾶς», μετοῳομάσθη σὲ «Ρουβίκων» καὶ βγῆκε «νόμιμα» στὴν «ἐπανάσταση» τοῦ Ἑξαρχιστᾶν, θὰ ἑνωθῆ καὶ πάλι γιὰ νὰ συνεχίσῃ  ὡς «Συνωμοσία τῶν πυρήνων τῆς φωτιᾶς», μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ Δημήτρη Κουφοντίνα καὶ τοῦ Χριστοδούλου Ξηροῦ. Ἔτσι! Γιατί τὸ ὅρισε ὁ νομοθέτης.

Ἂς δοῦμε καὶ μία ἄλλην πολὺ σοβαρὴ περίπτωση. Τὸ θέμα τοῦ βιασμοῦ. Μετατρέπεται ἐπίσης σὲ πλημμέλημα. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἡ πολύπαθος καὶ ἀγαπημένη μᾶς Μυρτῶ, οὐδέποτε πρόκειται νὰ δικαιωθῇ!!! Αὐτὸ σημαίνει πὼς καταργεῖται κάθε ἀνθρώπινο δικαίωμα καὶ τὰ θύματα πλέον στοχοποιῶνται. Φθάνουμε στὴν ἐποχὴ τῆς ῥωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας. Τότε οἱ σκλάβοι θεωροῦντο «res», δηλαδὴ «πρᾶγμα». Τώρα πλέον, τὰ θύματα τοῦ βιασμοῦ θεωρῶνται «res» καὶ χωρὶς τὴν ὁποιανδήποτε ἀπολύτως αἰσχύνη. Ἔτσι! Γιατί τὸ ὅρισε ὁ νομοθέτης.

Ἡ Ἕνωσις Εἰσαγγελέων, ἐστόχευσε τὴν κριτική της σὲ τρία βασικὰ ζητήματα:

  • Πρῶτον,  στὸ  ὄτι  ἐγκλήματα  ὑψηλῆς  κοινωνικῆς  ἀπαξίας  καὶ  προσβολῆς  θεμελιωδῶν  συνταγματικῶν  ἀτομικῶν  δικαιωμάτων  ποὺ  διαχρονικῶς διώκονται  αὐτεπαγγέλτως  ὅπως  ἡ  κλοπή,  ἡ  ἀπάτη,  ἡ  ὑπεξαίρεσις,  ἡ  ἀπιστία  κ.α..,  μὲ  τὶς  νέες  ρυθμίσεις  θὰ  διώκονται μετὰ  τὴν  ὑποβολὴ μηνύσεως (δίωξις  κατ’  ἔγκληση). (πηγή: medlabnews.gr)
  • Δεύτερον,  ὅτι  μὲ  ὁριζόντιο  καὶ  «ὑπερθετικὰ  πρὸς  τὸ  ἐπιεικέστερο»  τρόπο  γίνεται  μετάπτωσις  κακουργηματικῆς  φύσεως  διατάξεων ποινικοῦ  κώδικος  (κλοπὴ  κατ’  ἐπάγγελμα,  διακεκριμένες  περιπτώσεις  ἀπάτης  κατ’  ἐπάγγελμα,  πλαστογραφίας  κατ’  ἐπάγγελμα, ὑπεξαιρέσεως  ἀπὸ  ἐντολοδόχο  κ.α.),  ἀλλὰ  καὶ  εἰδικῶν  ποινικῶν  νόμων  (φοροδιαφυγὴ  καὶ  λαθρεμπορία  τελεσθεῖσες  πρὸ  τῆς  31/3/ κλοπὴ  καὶ  ὑπεξαίρεσις  ἀρχαίων  μνημείων,  παράβασις  Ν.2121/93  «περὶ  πνευματικῆς  ἰδιοκτησίας»,  μεταφορά,  προώθησις  καὶ  διευκὸλυνσις διαμονῆς  ὑπηκόων  τρίτης  χώρας, ῥύπανσις  περιβάλλοντος  κ.α.)  σὲ  πλημμελήματα. (πηγή: medlabnews.gr)
  • Τρίτον,  ὄτι  καταργῶνται  ἐπιβαρυντικὲς  περιστάσεις  ἀξιοποίνων  πράξεων  καὶ  τὴν  ἴδια  στιγμὴ  ἀναγνωρίζονται  ἐλαφρυντικὰ  γιὰ στοιχεῖα  ποὺ  δὲν  ἅπτονται  τῆς  προσωπικότητος  τοῦ  δράστου,  ἀλλὰ  ἔχουν  νὰ  κάνουν  μὲ  τὴν  ἀποκλειστικὴ  εὐθύνη  τῆς πολιτείας (ὑπέρβασις εὐλόγων  χρονικῶν  ὁρίων  δίκης). (πηγή: medlabnews.gr)

Κι ὅλα αὐτὰ μὲ τὴν ἐνεργὸ συγκατάθεση ὅσων τὰ ἐψήφισαν, ἀλλὰ καὶ τὴν σιωπηρὴ συγκατάθεση ὅσων… «ἀπεῖχαν».

Κι ἐσὺ λαὲ βασανισμένε, μπορεῖ νὰ ξέχασες τὸν Ὠρωπὸ (καὶ καλὰ ἔκανες), τὸ Κιλελὲρ καὶ τὴν Καισαριανή, ἀλλὰ δὲν ξεχνᾶς τὴν κάλπη. Δὲν ξεχνᾶς νὰ ἀποδεχθῇς ἕνα Σύστημα ποὺ ἔχει βάλη στόχο τὴν ἐξόντωσή σου. Τὴν ἠθική, τὴν οἰκονομικὴ ἀλλὰ καὶ τὴν σωματική σου ἐξόντωση. Γιατί, ναί! Συμμετέχοντας στὶς ἐκλογές, δίδεις καὶ τὴν δική σου συγκατάθεση στὴν ἐξόντωσή σου. Ἀποδέχεσαι τὸν θύτη σου καὶ τὸν ἀναβιβάζεις σὲ κατὰ φαντασίαν «σωτήρα» σου. Τρέχεις κι ἀκολουθεῖς νάιλον ντουντοῦκες καὶ ψόφιες ἰδεολογίες, γιατί ἐκεῖ τραγουδοῦν οἱ Σειρῆνες…

Μεταξᾶς Γεώργιος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *