Ὑπάρχει καὶ ἡ …«εὐρωπαϊκὴ ἀλληλεγγύη» ὅμως!!!

Καὶ μέσα σὲ ὅλα τὰ ἄλλα, ποὺ καθημερινῶς διαπιστώνουμε πὼς μᾶς ἔχουν κατασπαράξη τὶς σάρκες, ἀνακαλύπτουμε καὶ τὸ «Εὐρωπαϊκὸ Σῶμα Ἀλληλεγγύης», ποὺ συγκεντρώνει ἐθελοντὲς νέους (ἀπὸ 17 ἔως 30 ἐτῶν) γιὰ νὰ συγκροτήσῃ ὁμάδες προσφορᾶς.

πηγὴ

Τί προσφορᾶς; Καλά, αὐτὸ εἶναι ἄλλο …ἀνέκδοτο!!!

Βέβαια, ἂλλο ἐννοοῦμε ἐμεῖς γιὰ ἀλληλεγγύη καὶ ἄλλο οἱ «ἑταῖροι» καὶ σύμμαχοί μας.

Ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι …ἐπουσιώδης λεπτομέρεια.
Ἡ οὐσία εἶναι πὼς ἔχει συγκροτηθῆ σῶμα ἐθελοντῶν, οἱ ὁποίοι καλῶνται νὰ σπεύσουν σὲ καταστάσεις προλήψεως καὶ ἀποκαταστάσεως φυσικῶν καταστροφῶν (ναί, ναί… ὅπως …δὲν τοὺς εἴδαμε στὸ Μάτι!!!), σὲ περιπτώσεις ἀντιμετωπίσεως κοινωνικῶν προβλημάτων (ἂς περιμένουμε καὶ θὰ τοὺς δοῦμε συντόμως νὰ μᾶς …μεγαλώνουν τὶς πληγές!!!) καί, φυσικά, πρῶτα κι ἐπάνω ἀπὸ ὅλα, σὲ κέντρα αἰτούντων ἄσυλο.

Ἄλλα προγράμματα, στὰ ὁποία ἐνασχολῶνται αὐτοὶ οἱ νέοι, σχετίζονται μὲ τὴν «κλιματικὴ ἀλλαγὴ» (βεβαίως βεβαίως), τὴν «πράσινη ἐνέργεια», μά, κυρίως τὸ νερό. (Δὲς καὶ πρόγραμμα Erasmus.) Ἐὰν μάλιστα ἀνατρέξουμε στὶς κοινὲς δηλώσεις Ἡνωμένης Εὐρώπης καὶ ΟΗΕ γιὰ τὶς παγκόσμιες (μὴ …χαιρετήσω!!!) «ἡμέρες νεολαίας» (δὲς ἐδῶ) θὰ διαβάσουμε πολλὰ ἀκόμη, περισσότερο ἐνδιαφέροντα, γιὰ τὸν ἐν λόγῳ ἐθελοντισμὸ τῶν νέων, μά, κυρίως, ἐὰν παρατηρήσουμε προσεκτικὰ πίσω ἀπὸ τὶς …γραμμές, θὰ διαπιστώσουμε τὶς ἀληθεῖς προθέσεις ὅλων αὐτῶν τῶν καραγκιόζηδων.

Ὑπάρχει ὅμως καὶ μία ἀκόμη παράμετρος, ποὺ δρᾶ ὡς …καροτάκι, γιὰ τοὺς ἰθαγενεῖς-χαχόλους νέους ἐθελοντές. Ἡ ἐπαγγελματικὴ ἀποκατάστασις. Κι ἔτσι ἔχουν πολλὰ …τρυγόνια, μὲ ἔναν μόνον σμπᾶρο. Καὶ προετοιμάζουν ταλιμπανικοῦ τύπου ὁμάδες κρούσεως… Καὶ μετακυλοῦν μέσα στὶς μάζες τὸ δηλητήριο τῆς αὐτό-καταστροφῆς των… Καὶ οἱ ὁμάδες ποὺ συγκροτῶνται, στὴν πλειοψηφία τους, εἶναι ἐθελοντές, ὁπότε καὶ μηδενικοῦ κόστους.

Πάντως ἡ ἐπαγγελματικὴ ἀποκατάστασις, ὡς ἐλπίς, εἶναι ἀπὸ τὰ σημαντικότερα «δωράκια» αὐτοῦ τοῦ προγράμματος, μὲ κορυφαῖο αὐτὸ τοῦ «προγράμματος ἡγετῶν» (ἀνενεργὸς σύνδεσμος). Ἐκεῖ, πραγματικά, εἶναι νὰ σηκώνῃς τὰ χέρια ψηλά, ἐὰν ἐπὶ πλέον συνειδητοποιήσουμε τὸ ποιοί, γιατί καὶ πῶς προωθῶνται πρὸς αὐτὲς εἰδικῶς τὶς θέσεις.

Εἴδατε ὅμως πόσο εὔκολα οἱ τοκογλῦφοι μετακυλοῦν στίς δικές μας πλᾶτες τίς εὐθῦνες προασπίσεως καί συντηρήσεως τῶν δικῶν τους ἐπιχειρήσεις; Εἴδατε πόσο εὔκολα οἱ χαχόλοι σπεύδουν νά καταθέσουν τόν ἱδρῶτα τους στίς παγκοσμιοποιήσεις καί στίς πολυπολιτισμικότητες καί στίς ὁμογενοποιήσεις;
Ἔτσι, γιὰ νὰ συνειδητοποιοῦμε πὼς τελικῶς μόνοι μας βάζουμε τὰ χεράκια μας καὶ βγάζουμε τὰ ματάκια μας.

Γιατί πιασθήκαμε σήμερα μέ τίς «ἀλληλεγγύες» τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν καί τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης; Μά, γιὰ νὰ συνειδητοποιήσουμε, ἀκόμη μίαν φορά, πὼς ὅλες αὐτὲς οἱ ἀρλουμπολογίες, σκοπό τους δὲν ἔχουν νὰ λύσουν προβλήματα, ἀλλὰ νὰ τὰ μεγιστοποιήσουν. Κι ὅσο γιὰ τὴν πολυπόθητο ἀλληλεγγύη ποὺ ἐπιζητοῦμε, ὡς χώρα, ἀπὸ τοὺς «ἐταίρους» καὶ «συμμάχους» μας, εἰδικῶς τώρα ποὺ ἀνοικτὰ ἀπειλούμεθα ἀπὸ τοὺς Τούρκους, θὰ μᾶς μείνῃ ἡ …ἀναμονή. Ἐκτὸς δῆλα δῆ ἀπὸ «Ὄνειρο Θερινῆς Νυκτός», σιγά-σιγὰ ἀποδεικνύεται πὼς ἦταν καὶ μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἐπιτυχίες παγιδεύσεώς μας στὰ δίκτυα τῶν σαπροφύτων τοῦ κόσμου μας.

Μὲ τὶς ὑγείες μας.

Φιλονόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

3 thoughts on “Ὑπάρχει καὶ ἡ …«εὐρωπαϊκὴ ἀλληλεγγύη» ὅμως!!!

  1. Επαγγελματική αποκατάστασις; ναί, με φήμες… Παλιό το κόλπο! Όπως το 2004, που είχε κυκλοφορήσει η φήμη ότι οι γυμναστές εθελοντές θα διοριστούν στο Δημόσιο!

Leave a Reply