Δὲν γίνεται μία προβοκατόρικη ἐνέργεια νὰ κατευνάσῃ τὴν σωρευμένη ὀργὴ

Τύποι μὲ μαῦρες κουκοῦλες, ἐχάραξαν μὲ μαχαίρι τὸ πρόσωπο μικροῦ Ἰρανοῦ. 

Δὲν εἶναι ἁπλᾶ ἄνανδρο. Εἶναι ἀπάνθρωπο καὶ μόνον κάποιο ἄλλο εἶδος,ἐκτὸς ζωϊκοῦ βασιλείου καὶ ἀνθρώπων, μπορεῖ νὰ κάνῃ τέτοια πράξη.
Δὲν εἶναι ἁπλᾶ μία ἐνέργεια τελειωμένων ῥατσιστῶν ἢ φασιστών, γιατί αὐτὴ εἶναι ἡ εὔκολος ἀνάγνωσις. Γιατί βγῆκαν πάλι οἱ γνωστοὶ «ἀνοικτοσυνορίτες» νὰ μιλήσουν γιὰ φασίστες καὶ τσακίσματα σὲ κάθε γειτονιά.

Εἶναι ὅ,τι πιὸ προβοκατόρικο μποροῦσαν νὰ σκεφθοῦν, ὅσοι εἶναι πίσω ἀπὸ τὴν φάμπρικα τῆς μεταναστεύσεως, γιὰ νὰ ἀποθαῤῥρύνουν ὅσους ἀντιδροῦν, βλέποντας τὰ κύματα νὰ διογκώνονται χωρὶς σταματημό.
Εἶναι ὁ εὔκολος τρόπος γιὰ νὰ κατηγορηθοῦν ὅσοι δὲν συμφωνοῦν στὴν ἄνευ ὁρίου καὶ σταματημοῦ ἔλευση ὅλο καὶ περισσοτέρων ἀνθρώπων, σὰν νὰ ἦταν ἡ χώρα (ποὺ εἶναι πλέον) ξέφραγο ἀμπέλι. Εἶναι ἡ διασπορὰ ἐνοχῶν σὲ ὅσους δὲν συμφωνοῦν μὲ τὴν βία, ἀλλὰ καὶ φοβῶνται εὐλόγως γιὰ τὶς ἐπερχόμενες ἐξελίξεις.

Δὲν πρόκειται μία προβοκατόρικη ἐνέργεια νὰ κατευνάσῃ τὸν φόβο καὶ τὴν ἀγανάκτηση τῶν κατοίκων αὐτῆς τῆς χώρας, ποὺ δὲν ἐρωτῶνται πλέον γιὰ τίποτα. Καὶ δὲν θὰ κοπάση ἡ ὀργὴ ὅσων βλέπουν τὴν πολιτεία, νὰ φτάνῃ στὸ ὑψηλότερο ἐπίπεδο φαρισαϊσμοῦ καὶ αἰσχρῆς κοροϊδίας τῶν πολιτῶν.

Τὰ πράγματα γίνονται πολὺ σοβαρὰ καὶ ἀναμένεται νὰ γίνουν σοβαρότερα. Ὅσοι νοιάζονται πραγματικὰ καὶ ἄδολα γιὰ πρόσφυγες καὶ μετανάστες, πρέπει νὰ τοὺς προειδοποιήσουν νὰ μὴν ἔρχονται σὲ μία χώρα σὲ βαθειὰ κρίση καὶ νὰ ἀπαιτήσουν νὰ πᾷν στὶς χῶρες ποὺ εὐθύνονται γιὰ τὰ προβλήματά τους. Νὰ ἀγωνισθοῦν γιὰ νὰ φύγουν ἀπὸ μία χώρα ποὺ ἀργοπεθαίνει.

Ὅσοι κουνοῦν τὸ δάκτυλο σήμερα, γιὰ τὸ ἀποκρουστικὸ συμβὰν ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἀπροθυμία ἀρκετῶν κατοίκων τῆς χώρας, νὰ δεχθοῦν μετανάστες- πρόσφυγες, ἢ ἐξοργίζονται μὲ τὰ …χοιρινά, εἶναι ἐξ ἴσου καὶ μεγαλύτεροι φαρισσαῖοι ἀπὸ ὅσους κυβερνοῦν.

Περικλῆς Δανόπουλος

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Δὲν γίνεται μία προβοκατόρικη ἐνέργεια νὰ κατευνάσῃ τὴν σωρευμένη ὀργὴ

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Χρῆσις ἀκραίων δολιοφθορῶν προαναγγέλλουν ἐρχομὸ μεγάλων δεινῶν | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply