Θεωροῦσε πώς εἶναι …ἄτρωτος ὁ γεωργιάδης;

Ὁ ἀμετροεπὴς Γεωργιάδης θεωροῦσε, ὅτι ὅλους ἐμᾶς ποὺ τὸν στηρίξαμε τὸ 2016 μᾶς εἶχε στὴν τσέπη του.
Θεωροῦσε ἐπίσης, ὅτι ἂν καὶ εἴμαστε βόηδια, δὲν θὰ παίρναμε κάποια στιγμὴ «πρέφα» τὸ γεγονὸς ὅτι ὑπῆρξε «λαγὸς» τοῦ Κυριάκου.

Θεωροῦσε ἐπίσης αὐτὸ τὸ παλιόπαιδο, ὅτι ἐπειδὴ ἄρχισαν νὰ τοῦ λέῃ «καλημέρα» ὅλο τὸ λελεδαριὸ ποὺ ἐστήριζε Κυριάκο, πὼς θὰ τὸν ἔβαζαν καὶ στὰ μεγάλα σαλόνια καὶ θὰ γινόταν ἕνας ἀπὸ αὐτούς.
Θεωροῦσε ἐπίσης, ὅτι θὰ ἔχη τὴν εὔνοια τοῦ αὐτοκράτορος ἐσαεῖ.

Πληθαίνουν οἱ φῆμες (ὄχι ἀβάσιμα), ὅτι ὁ αὐτοκράτωρ καὶ ἡ αὐτοκράτειρα (Θεοδώρα ἡ Ντόρα) καθὼς καὶ οἱ παρακοιμώμενοι γιὰ πολλοὺς λόγους εἶναι δυσαρεστημένοι μαζύ του.

Ἔχω ἀπὸ καιρὸ γράψη ὅτι θὰ εἶναι ὁ πρῶτος ποὺ θὰ φάη ὁ αὐτοκράτωρ καὶ μάλιστα συντόμως, στὸν πρῶτο ἀνασχηματισμό.
Τότε αὐτὸ τὸ ἀμετροεπὲς ἄτομο νομίζει ὅτι θὰ ἐπιστρέψη νὰ μᾶς εὕρη μὲ ἀνοικτὲς ἀγκαλιές.
Δὲν ξέρει, ὅτι ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία αὐτῶν ποὺ πῆγε καὶ ἐνεγράφη σὲ αὐτὸ τὸ κόμμα παρῳδία γιὰ νὰ τὸν ψηφίσῃ, δὲν θέλουν νὰ τὸν ἀκοῦν κἂν.

Ὅπως ἔστρωσες θὰ κοιμηθῆς παλιόπαιδο.

Μῆτσος 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Θεωροῦσε πώς εἶναι …ἄτρωτος ὁ γεωργιάδης;

Leave a Reply