Δὲν ἔκανε …μεταγραφὴ ὁ Γκλέτσος!!!

Ἀνασχηματισμὸς πραγματοποιεῖται στὸ «πολιτικὸ προσωπικὸ» τῆς χώρας, τοῦ ὁποίου μέλος εἶναι καὶ ὁ γκλέτσος, βεβαίως βεβαίως…!!!
Ὅπου «πολιτικὸ προσωπικὸ» νὰ ἐννοοῦμε κάθε εἴδους …«ἐθνοσωτῆρα», ποὺ ἐδῶ καὶ χρόνια μᾶς ἔχει …«ἀποσώση», πάντα βάσει τῶν ἐντολῶν ποὺ λαμβάνει ἀπὸ τὰ ἀφεντικά του!!!

Ἡ εἰκόνα (καὶ τὸ σχόλιον αὐτῆς) ἀπὸ τὸν φίλο Χρῆστο:

Σεισμός! -Σεισμός! – Σοσιαλισμός!!!
Θὰ χαλάση τὸν κόσμο… Θὰ πέσουν τὰ τσιμέντα!!! 

Εἶναι λίγος καιρὸς ποὺ σὲ κάποιες ἀναζητήσεις μου ἔπεσα σὲ διαφημιστικὲς ἐκστρατείες τοῦ τΣΥΡΙΖΑιομΠατΣόΚ. ἐπισήμουν πλέον μέλους καὶ τῶν λοιπῶν σοσιαληστρικῶν δυνάμεων τῆς χώρας, ποὺ μοναδικὸ σκοπό ὑπάρξεώς τους ἔχουν τὸ νὰ ὑπηρετοῦν πιστὰ τὰ συμφέροντα τῶν τοκογλύφων.
Δῆλα δὴ κοινός τους τόπος τὸ νὰ μᾶς καταστρέφουν…

Ἡ φάτσα τοῦ ἀλεξέι, ἔτσι ὅπως ἐπαρουσιάσθη, στὸ ξαφνικό, μὲ αὐτὸ τὸ ἀπειλητικὸ βλέμμα καὶ τὸ κάτι «ὑποσχετικὸ» στὸ ὑφάκι του, ποὺ δὲν εἶχε καλά-καλὰ τότε δύο ἑβδομάδες ἀπὸ τὴν (φερεομένη ὡς) ᾖττα του στὶς ἐκλογές, μὲ προβλημάτισε. Τί σχεδιάζει ἡ «ἀόρατος κυβέρνησις» τῆς χώρας γιά ἐμᾶς καί τί ῥόλο θά ἀνέθεταν στό ἀλεξέι νά παίξῃ;

Καὶ μόνον τὸ (φερόμενον ὡς) ποσοστὸ ποὺ ἔλαβε ὁ τΣΥΡΙΖΑ στὶς προηγούμενες ἐκλογές, κάτι δηλώνει. Ὄχι διότι εἶναι ἀπαραιτήτως ἀληθές, ἀλλὰ διότι γενικῶς ὅταν οἱ τοκογλῦφοι δὲν «ἀποσύρουν ἕνα καμμένο χαρτί» τους, ὅπως τὸ ἀλεξέι, κάπου ἀποβλέπουν. (Κατ’ ἀντιστοιχίαν τὸ ἄλλο καμμένο τους χαρτί, τὸν μπᾶνο τὸν καμμένο, τὸ ἀπέσυραν μὲ συνοπτικότατες διαδικασίες, ὅπως ἐπίσης ἔπραξαν τὰ ὅμοια καὶ μὲ τὴν χρυσῆ αὐγή.)
Κι ἐπὶ τοῦ πρὸ κειμένου, σὰν πρῶτο ῥόλο αὐτῶν τῶν ἀθλίων, αὐτὸ ποὺ διακρίνουμε, ἐκ πρώτης καὶ μόνον ὄψεως, εἶναι ἡ ἐκτενὴς σαχλαμαροποιημένη ἀεροαρλουμπολογία τους, ποὺ μᾶς ἀπασχολεῖ μὲ ὅ,τι δήποτε ἀνούσιο καὶ ἄσχετον, πρὸ κειμένου τὸ κούλλλιιι νὰ ἔχῃ ἐλεύθερα τὰ χέρια του καὶ νὰ μᾶς λεηλατῇ, κανονικὰ καὶ μὲ τὸν (δικό τους) νόμο, μὲ πρόσχημα τὸ «προσφυγικό» (κι ὄχι μόνον!!!).

Καί, ἐξ αἴφνης, σὲ μίαν καθημαγμένη χώρα, ποὺ τὰ κομματόσκυλα ἀλλάζουν βάρδιες στὶς καλοπληρωμένες θέσεις τῶν δημοσίων ὀργανισμῶν, ἔρχεται ἔνας γκλέτσος νὰ μεταγραφῇ στὸν τΣΥΡΙΖΑ. Σὲ ἕναν τΣΥΡΙΖΑ πού, ἐπισήμως λέει, πολεμοῦσε ὀ γκλέτσος, ἀλλὰ τώρα, ἄνευ κόμματος καὶ ἄνευ ῥόλου, κάπου πρέπει νὰ δικαιολογηθῇ κι αὐτοῦ ἡ παρουσία. Καί τί καλλίτεορν ἀπό τό νά χωθῇ σέ ἔνα τελειωμένο κόμμα ὅπως αὐτό τοῦ ἀλεξέι;
Φαντάζομαι νὰ μὴ δουλευόμεθα μεταξύ μας… Ἔτσι…

(Τὰ παραπάνω ἀπὸ ἔρευνα τῶν «ΝΕΩΝ» ἀπὸ ἐδῶ.)

Τί καταλαβαίνουμε; Τίποτα σπουδαῖον. Ὁ γκλέτσος, ἀφ΄ ἑνός, ξεπέρασε τὸ μπιμπίκιον, τὸν «ἐθνικὸ κωλοτούμπα», σὲ κωλοτοῦμπες ἀλλά, ἀφ’ ἑτέρου μετέχει καὶ σὲ ἐπιτροπὴ ἀνασυγκροτήσεως τοῦ ἐν λόγῳ ἀποκόμματος!!! Τὸ μπιμπίκιον ὅμως εἶχε πράγματι προοπτικὲς μὲ τὴν ΝουΔουλάρα, ὁπότε, θεωρητικῶς (καὶ μόνον!!!) «δικαιολογῶνται» οἱ κωλοτοῦμπες του. Ὁ γκλέτσος μέ τόν τΣΥΡΙΖΑ παρέα ὅμως τί προοπτικές ἔχουν; Ἔχουν;

Κι ἀπὸ τὴν ἄλλην… Σὲ μίαν ἐπιτροπὴ συμμετέχουν ἄτομα ποὺ διαθέτουν ἱκανοποιητικὸ γνωσιακὸ ἐπίπεδον. Ὁ γκλέτσος; Ἔχει;
Μᾶλλον θὰ ἔχη ἐξαιρετικὴ ἐμπειρία καὶ σὲ αὐτό, ἀλλὰ ἐγὼ δὲν μπορῶ νὰ τοποθετηθῶ. Ὁπωσδήποτε ὅμως τὸ «ἠχηρό» του ὄνομα (μαζὺ μὲ αὐτὸ τοῦ κραουνάκη), εἶναι σημαντικὸ προπαγανδιστικὸ ἐργαλεῖον τοῦ ἐν λόγῳ ἀποκόμματος.

Ὅλα ὅμως αὐτά, τὰ περὶ «μεταγραφῶν», ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν ἦσαν μεταξύ τους «ἀγαπημένοι» ἢ ὄχι, εἶναι ἀπολύτως δευτερεύοντα. Αὐτὸ ποὺ ἐμέναν ἐνδιαφέρει εἶναι τὸ ἐὰν πράγματι οἱ τοκογλῦφοι σχεδιάζουν ἐπάνοδον τοῦ τΣΥΡΙΖΑ ἢ ὄχι. Καί, πολὺ φοβᾶμαι, πὼς κάτι τέτοιο πηγάζει ἀπὸ τὰ παραπάνω. Αὐτὰ εἶναι λογικὰ μόνον ἐὰν ὑπάρχῃ προοπτικὴ ἐπανεκλογῆς αὐτοῦ τοῦ μορφώματος κι ὄχι ἔτσι, γιὰ τὸ θεαθῆναι.
Ὑπάρχει λοιπόν τέτοια προοπτική; Ναί ἤ ὄχι; Διότι ἐὰν ὑπάρχῃ, τότε πολὺ φοβᾶμαι πὼς θὰ τραβήξη ἀκόμη πολὺ ἡ κατηφόρα μας…. Πάρα πολύ…

Φιλονόη

Υ.Γ. Βέβαια, θὰ μοῦ πεῖτε, πὼς κι ὁ κραουνάκης εἰσῆλθε στὴν ἐν λόγῳ ἐπιτροπὴ ἀνασυγκροτήσεως τοῦ τΣΥΡΙΖΑ… Ἔ, καλά… Καί τί ἔγινε; Ὁ κραουνάκης ἦταν πάντα …φίλος. Τώρα πού χρειάζονται …ἠχηρά ὀνόματα δέν θά ἔσπευδε;  

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

4 thoughts on “Δὲν ἔκανε …μεταγραφὴ ὁ Γκλέτσος!!!

Leave a Reply