Ὑποστηρίζουμε καὶ στηρίζουμε τὶς ἐκδόσεις «Πελασγός»…

Ἐπικρατεῖ ἡ ἄποψις πὼς τὰ βιβλία τῶν ἐκδόσεων «Πελασγὸς» μά, ἰδιαιτέρως ὁ ἰδιοκτήτης τους Ἰωάννης Γιαννάκενας, εἶναι κάπως …ἀκραίοι.

ἐκδόσεις «Πελασγὸς».

Ἐγὼ προσωπικῶς δὲν θὰ ἐστιάσω σὲ ὅσες ἀπόψεις περὶ τῶν …ἀπόψεων κυκλοφοροῦν, παρὰ μόνον στὸ εἶδος τῶν βιβλίων.
Καί, κατ’ ἐμέ, τὸ εἶδος τῶν βιβλίων αὐτῶν εἶναι, στὴν πλειοψηφία τους (τὸ τονίζω αὐτό, γιὰ νὰ μὴ παρεξηγούμεθα!!!), ἐξαιρετικὰ ὅπως φυσικὰ καὶ οἱ συγγραφεῖς τους, ἐπίσης στὴν πλειοψηφία τους, εἶναι σοβαροὶ ἐρευνητὲς ποὺ ἐπιχειροῦν νὰ ἀποδείξουν μὲ ἐπιχειρήματα τὸν ἀντίλογο στὴν μόνιμο (κι ἐπικρατοῦσα-κρατούσα!!!) διαστρεβλωτικὴ προπαγάνδα, ποὺ εἴθισται νὰ «θεωρεῖται» ὡς «πολιτικῶς ὀρθή», ὡς «δημοκρατικὴ ἄποψις» καὶ τελικῶς, ὡς ἕνα ἀκόμη …ἄλλοθι τῶν τοκογλύφων.

Γενικῶς, κατ’ ἐμέ, τὸ πνεῦμα ποὺ διακρίνει τὰ πλεῖστα ἐκ τῶν βιβλίων αὐτῶν τῶν ἐκδόσεων εἶναι τέτοιο, ποὺ ὄχι μόνον ἐπιχειρεῖται, μέσα ἀπὸ αὐτά, νὰ ἀποτυπωθῇ ἡ ἀλήθεια τῆς Ἱστορίας μας, ἀλλά, σὲ κάποιες ἐξαιρετικὲς περιπτώσεις, νομίζω πὼς πρωτοποροῦν. Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ ἡ ἀνάγκη γνώσεως τῆς Ἱστορίας μας πλέον ἀναδύεται ὡς μονόδρομος, πιστεύω πὼς οἱ ἐκδόσεις «Πελασγός», παρὰ τὶς μεγάλες ἀντιξοότητες, ἐπιτυγχάνουν νὰ παραδίδουν σὲ ἐμᾶς διαμάντια.

Ἄλλως τὲ εἶναι γεγονὸς πὼς ἡ (πολλαπλή!!!) στόχευσίς τους μᾶλλον …ἐνοχλεῖ!!! Κι ὅταν κάτι ἐνοχλῇ, τότε, αὐτονοήτως (ἤ, ἄλλως, ἐμμέσως μὰ σαφῶς!!!) εἶναι πιθανότερον νὰ εἶναι χρήσιμον κι ἀναγκαῖον καὶ σημαντικόν, μακρὰν τῶν σκουπιδιῶν ποὺ κυκλοφοροῦν καὶ προβάλλονται διαρκῶς ὡς …θέσφατα ἀδιαπραγμάτευτα.

Πάντως ἐνᾦ οἱ ἰδέες δὲν καίγονται, τὰ βιβλιοπωλεία καίγονται εὔκολα καὶ ταχύτατα, ἰδίως ἐὰν οἱ ἰδέες τῶν ἰδιοκτητῶν τους …ἐνοχλοῦν!!!

Ἐμπρησμὸς βιβλιοπωλείου τῶν ἐκδόσεων «Πελασγός», Φεβρουάριος 2012,
Ἐνημέρωσις, μίαν ἡμέρα μετά.

 

This slideshow requires JavaScript.

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι, θέλω νὰ σᾶς εὐχαριστήστω ὅλους γιὰ τὴν συμπαράστασή σας.
Σᾶς πληροφορῶ ὅτι ἡ ζημία στὸ βιβλιοπωλεῖο, εὐτυχῶς, δὲν εἶναι ὁλοκληρωτική, σὰν τὴν προηγουμένη φορά.
Εὐτυχῶς παρευρισκόμενοι γείτονες ἔπραξαν (καὶ τοὺς εὐχαριστῶ βαθύτατα) τὸ αὐτονόητον, περιορίζοντας τὴν φωτιὰ ἀπὸ τὶς Μολότωφ, ἀλλοιῶς ἤμουν τελειωμένος.
(Χρήσιμα ἐφάνησαν καὶ τὰ μέτρα ποὺ εἶχα λάβη ἀπὸ μόνος μου!)

Ἡ ζημία εἶναι παραπάνω ἀπὸ 30.000 εὐρῶ, ἀλλὰ μπορεῖ νὰ φθάσῃ καὶ τὶς 50.000, μὰ μοῦ ἐπιτρέπεται νὰ παρευρίσκομαι κανονικὰ καθημερινῶς ἐκεῖ καὶ νὰ λειτουργῶ παραλλήλως μὲ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ χώρου.

Φίλοι μου, ὁ «Πελασγὸς» δηλώνει «Παρών».

Ἰωάννης Χρ. Γιαννάκενας,
14 Φεβρουαρίου 2012.

Υ.Γ.  Ἡ σοβαρότης καὶ ἡ ἐπιστημονικὴ τεκμηρίωσις στὶς ἐκδόσεις θὰ συνεχίση, ἀντιθέτως μὲ τὶς ἐπιθυμίες ἐκείνων ποὺ πυρπολοῦν τὴν Ἐλευθερία καὶ τὴν Ἀλήθεια.

Τὰ ἔμμισθα τοῦ (κάθε) πSoros ἔχουν σαφῆ στόχο ποὺ εἶναι ὁ,τιδήποτε ἢ ὁποιοσδήποτε τεκμηριώνει ἀντίλογον. Κατὰ πῶς φαίνεται μεταξὺ αὐτῶν εἶναι (καὶ) οἱ ἐκδόσεις «Πελασγός», ὅπως ἀντιλαμβανόμεθα, καθὼς φυσικὰ καὶ ὅ,τι δήποτε ἢ ὁποιοσδήποτε θὰ μποροῦσε νὰ ἀντιτάξῃ λογικὸ τρόπο σκέψεως, σοβαρὰ ἐπιχειρήματα καὶ ἀτράντακτες ἀποδείξεις στὴν μονοφωνικὴ «πολυφωνία» καὶ στὶς ἰσοπεδωτικὲς θεωρίες καὶ τακτικές.
Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ οἱ κραυγές τους καὶ οἱ ἀπειλές τους δὲν γίνεται νὰ φιμώσουν τοὺς πάντες, διαθέτουν καὶ τὴν μέθοδο τῆς δολιοφθορᾶς ἐνίοτε.

Ἡ ἐξακολούθησις τῆς ὑπάρξεως καὶ μόνον ὅμως τῶν ἐκδόσεων «Πελασγός», ποὺ παρὰ τὰ πλήγματα ἐξακολουθοῦν νὰ στέκονται ὄρθιες, γιὰ ἐμέναν συνιστᾶ μίαν ἀπὸ τὶς ὕψιστες σύγχρονες μορφὲς ἀντιστάσεως, ποὺ ὑφίστανται ἀκόμη στὴν χώρα μας. Μία ἰσχυρὰ μορφὴ ἀντιστάσεως ποὺ πατᾶ ἐπάνω στὸ βιβλίο, ποὺ ἐπιχειρεῖ συνειδητῶς τὴν ἀνάδειξιν τῆς Ἱστορίας, τὶς ἀναγκαῖες τεκμηριώσεις της καί, καταληκτικῶς τὴν περιφρούρητισν τῆς Ἀλθηθείας, ποὺ ὅλοι, μὲ ὅλους τοὺς τρόπους, μόνον νὰ μᾶς ἀποκρύπτουν ἐπιτυγχάνουν.

Ἐν κατακλείδι… Κατ’ ἐμὲ ὁ Γιάννης Γιαννάκενας, καθὼς καὶ ὅλη του ἡ οἰκογένεια, δίδουν ἕναν μεγάλο, καθαρὸ ἀγῶνα, ποὺ στοχεύει στὸ νὰ διαδοθῇ ἡ γνῶσις. Δὲν ἔχει σημασία τὸ ἐὰν ἰδεολογικῶς συμφωνοῦμε* ἢ διαφωνοῦμε μαζύ του, διότι αὐτὰ εἶναι ὑποκειμενικά. Σημασία ἔχει μόνον ἐὰν τὸ ἔργο του (τὰ βιβλία τῶν ἐκδόσεων «Πελασγός»), μᾶς εἶναι ἤ ὄχι χρήσιμα. Καί, κατ’ ἐμέ, εἰδικῶς σὲ περιόδους σὰν τὴν σημερινή, ποὺ ἡ ἰδοπεδωτικότης βασιλεύει, ναί, εἶναι καὶ χρήσιμα καὶ ἀναγκαία.

Προσοχὴ ἐδῶ!!!! 
Ὅπως πάντα δηλώνω, μέσα ἀπὸ τὰ κείμενά μου, πὼς ἡ Ἀλήθεια δὲν ..χαρίζεται, ἀλλὰ κερδίζεται. Πατῶντας στὰ βιβλία τῶν ἐν λόγῳ ἐκδόσεων δυνάμεθα σαφῶς νὰ τὴν προσεγγίσουμε, ἀλλὰ ἐὰν ἀρκεσθοῦμε σὲ αὐτό, ἁπλῶς τὴν …πατήσαμε, διότι δὲν θὰ γνωρίζουμε τὸν ὁποιονδήποτε -ἀληθῆ ἢ ψευδῆ- ἀντίλογο, πρὸ κειμένου μόνοι μας νὰ καταλήξουμε στὰ ἀτομικά μας συμπεράσματα!!! Κι ὡς γνωστόν, τὰ ἀτομικά μας συμπεράσματα, ὅταν πατοῦν ἐπάνω σὲ ἀτομικὲς καλὰ τεκμηριωμένες ἔρευνες, εἶναι ἀφ΄ ἑνὸς «περιουσιακὰ στοιχεία γνώσεως» ἀλλά, ἀφ΄ ἑτέρου, εἶναι καὶ «κλειδιὰ» γιὰ νὰ κατανοήσουμε ὅλον τὸν μηχανισμὸ δουλοποιήσεώς μας καί, τελικῶς, νὰ μπορέσουμε νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ αὐτόν!!! Καταληκτικῶς εἶναι μέσα κι αὐτὰ τὰ βιβλία καὶ οὐδέποτε αὐτοσκοπός, ὅπως φυσικὰ καὶ ὅλων τῶν εἰδῶν τὰ βιβλία. Εἶναι τὰ μέσα γιὰ νὰ «ξεκλειδώσουμε» ὅλα αὐτὰ ποὺ μᾶς ἀπέκρυψαν.

Φιλονόη

Σημείωσις

Ἡ διεύθυνσις τῶν ἐκδόσεων εἶναι στὴν ὁδὸ Χαριλάου Τρικούπη 14 καὶ τὰ τηλέφωνα ἐπικοινωνίας εἶναι 2103628976 καὶ 6977461439. Στὴν ἠλεκτρονική τους σελίδα δέ, τῆς ὁποίας ὁ σύνδεσμος εἶναι παραπάνω, μπορεῖτε νὰ «σκαλίσετε» καὶ νὰ ἐντοπίσετε μεγάλο μέρος τῶν «θησαυρῶν», ἀλλά, ὁπωσδήποτε μία ἐπίσκεψις στὸ βιβλιοπωλεῖον τῶν ἐκδόσεων, θὰ ἀποδώση πολλὰ περισσότερα, γιὰ ὅσους δύνανται νὰ τὴν πραγματοποιήσουν.

* Αὐτὸ τὸ «ἰδεολογικῶς συμφωνοῦμε» πρὸ ἐτῶν μοῦ ἐστάθη στὸν …λαιμό!!! Ὑπῆρξε μία σοβαρὰ ὑπόθεσις, καθαρὰ νομικῆς φύσεως, στὴν ὁποίαν ἀπαιτεῖτο νὰ ἐμπλακοῦν δικηγόροι δαφόρων ἐξειδικεύσεων. Μία λοιπὸν ἐξ αὐτῶν, γνωστοτάτη καὶ ἰδιαιτέρως …μπατριώτισσα, ἐγκατέλειψε τὴν μεγάλη ἐκείνην προσπάθεια, μὲ πρόσχημα τὴν «ἰδεολογικὴ (ἀ)συμφωνία» της μὲ κάποιον ἄλλον συνάδελφό της, ποὺ ὅμως, ἂν καὶ αὐτὸς εἶχε πράγματι «ἰδεολογικὲς (ἀ)συμφωνίες», τὶς παρέκαμψε καὶ προθύμως εἶχε προσφέρη τὶς ὑπηρεσίες του. Ἔκτοτε αὐτὴ ἡ «ἰδεολογικὴ συμφωνία/ἀσυμφωνία» γιὰ ἐμέναν δρᾶ ὡς «κόκκινο πανί», ἰδίως γιὰ ὅλους αὐτοὺς ποὺ …«δὲν θέλουν νὰ ζυμώσουν»!!! 

 

(Visited 557 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ὑποστηρίζουμε καὶ στηρίζουμε τὶς ἐκδόσεις «Πελασγός»…

  1. Ναί, ὁ κ. Γιάννης Γιαννάκενας εἶναι ἀκραῖος ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΤΟΣΟ ΟΣΟ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ! Μὲ λίγες ἀκρότητες τίποτα τὸ καλὸ δὲν βγαίνει – ἰδίως στὶς μέρες μας.

Leave a Reply