Φωτιάδου «Τὸ Μεσολόγγι»…

Μεσολόγγι,
Τὸ ἔπος τῆς μεγάλης πολιορκίας

Δημητρίου Ἀλεξ. Φωτιάδου

«Τὸ Μεσολόγγι τοῦ Φωτιάδου εἶναι μία σπουδαία δουλειά. Μία σπουδαία προσφορὰ στὸν λαό, ὅπως κι ὅλο τὸ Εἰκοσιένα εἶναι τοῦ λαοῦ. Καὶ νομίζω πώς, στὰ ψόφια τοῦτα χρόνια ποὺ ζοῦμε, ὁ Φωτιάδης μὲ τὸ Μεσολόγγι τοῦ ἦλθε νὰ δώσῃ ζωὴ στὸν λαὸ καὶ πίστη στὸν ἑαυτό του».
Κώστας Βάρναλης

«Ὁ Φωτιάδης κάνει κι αὐτὴν τὴν ἐργασία κινημένος ἀπὸ τὴν πεποίθηση πὼς μέσα στὴν λαϊκὴ συνείδηση δὲν ἀτρόφησε τὸ αἴσθημα τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας καὶ πὼς ὁ λαὸς μπορεῖ νὰ βγῇ ἀπὸ τὴν σημερινὴ νάρκη του καὶ νὰ τινάξῃ ἀπὸ ἐπάνω του ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἐμπορεύονται τὴν τύχη του καὶ τὴν ζωή του.
Τὸ «Μεσολόγγι» φρονηματίζει· ἡ ἐπικὴ καὶ δραματικὴ πνοὴ ποὺ βγαίνει ἀπὸ τὶς περιγραφὲς καὶ τὶς πληροφορίες τοῦ βιβλίου ξεσηκώνει τὴν ψυχὴ κι ἐνεργεῖ σὰν ἐθνικὸ κήρυγμα· εἶναι ἕνα διάβασμα ἀναγκαῖο σήμερα».
Μάρκος Αὐγέρης

«Εἶναι ἕνα πολύτιμο ἔργο, ὄχι μόνο γιὰ τὸ μεγάλο ἱστορικὸ ἐνδιαφέρον τοῦ θέματος, ποὺ ἔχει καὶ μία σύγχρονο σημασία, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν φωτεινὴ ἀφήγησή του καὶ τὴν ὄμορφη ἁπλότητα τοῦ ὕφους».
George Thomson,
Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Birmingham

Πανορμίτης Σπανὸς

(Visited 66 times, 1 visits today)
Leave a Reply