Χριστουγεννιάτικο δῶρο ἀπὸ ψυχῆς

Δὲν ἔχει σημασία, ποιὰ νομίσματα ἢ εἰκόνες ἔχω βγάλη στὶς ἑκατοντάδες ἀναρτήσεις μου ἕως τώρα. Σημασία ἔχει, ὅτι τὸ κάθε νόμισμα καὶ εἰκόνα ἀπὸ αὐτά, μποροῦν νὰ πλαισιωθοῦν ἀπὸ δεκάδες ἄλλα! Καὶ οὕτω κὰθ ἑξῆς βέβαια. Φανταθεῖτε νὰ εἴχατε πανοραμικὴ ἀπὸ μνήμης (ἄλλος τρόπος δὲν ὑπάρχει) ἄποψη στὰ ἀμέτρητα νομίσματα καὶ εἰκόνες καὶ νὰ μπορούσατε νὰ ἀνασύρετε τὰ κατάλληλα κατὰ βούλησιν! Αὐτόματα, τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς ἱστορίας, δὲν θὰ εἶχε μυστικὰ ἀπὸ ἐσᾶς!

Ἐπὶ τῆς διαδικασίας συμβαίνει τὸ ἑξῆς: Κάποιο νόμισμα περιγράφει μίαν ἀλήθεια. Ὡραία. Προστρέχουν ἄλλα, ὄχι ὑποχρεωτικὰ μόνον νομίσματα, τὰ ὁποῖα πάντα ἐνισχύουν τὴν ἀλήθεια τοῦ πρώτου νομίσματος! Σὲ ἑκατομμύρια διασταυρώσεις ποὺ ἔχω κάνη ἕως τώρα, οὐδέποτε νόμισμα διαψεύδει νόμισμα! Ὑπάρχει ἀδιατάρακτος ἁρμονία καὶ ἱστορικὴ ῥοή, ποὺ μόνο ἡ ἀλήθεια μπορεῖ νὰ διασφαλίσῃ! Δὲν πέφτουν σὲ ἀντιφάσεις δηλαδή, ποὺ εἶναι καὶ ἀστυνομικὸς ὅρος, ὅταν πρόκειται νὰ ἐξιχνιασθῇ ἔγκλημα!

Ἀπέναντι σὲ αὐτὴν τὴν διαδικασία, εἶναι δυστυχῶς οἱ περισπούδαστοι «εἰδικοί», ποὺ οὐδέποτε ἐφαντάσθησαν ὅτι ὑπάρχει αὐτὴ ἡ διαδικασία. Μία διαδικασία στὴν ὁποία εἶναι ἀδύνατον νὰ μυηθοῦν καὶ ἔτσι πάντα θὰ τοὺς ἐξευτελίζη. Μόνον ἡ παραδοχὴ θὰ μποροῦσε νὰ ἀποκαταστήσῃ τὴν θέση τους! Παραδοχὴ γιὰ τὰ μύρια λάθη τους, ποὺ προέκυψαν ἀπὸ λάθος διαδικασίες. Ἀνεπαρκεῖς διαδικασίες ποὺ ἀκόμη διδάσκονται καὶ προκαλοῦν ὄλεθρο στὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια!

Τὸ παραπάνω κείμενο τὰ λέει ΟΛΑ! Προπάντων λέει, ὅτι ὁποιοδήποτε ἀποδεικτικὸ ὑλικὸ ἀντιλαμβάνεσθε φίλοι μου σὲ κάθε ἀνάρτησις ἀληθείας, ὑπάρχει πολλαπλάσιο ἐνισχυτικὸ ἀπὸ πίσω!

Τστίντσιφος Ἀστέριος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply