Ὁ μύθος τῶν Χριστουγέννων

Ὁ μύθος τῶν Χριστουγέννων κρατιέται μὲ τὴν βία ἀπ’ τὰ παράθυρα καὶ ἀπὸ τὶς πόρτες, κρεμασμένος σὲ πανύψηλα κι ἀφιλόξενα σύγχρονα σκυθρωπὰ κτίρια. Τὸν συντηροῦν οἱ δραστηριότητες τῆς ἀγορᾶς, τὰ συμφέροντα τῶν ἐμπόρων, οἱ ἀνελεύθερες κυβερνήσεις καὶ οἱ ἀκόμη πιὸ ἀνελεύθερες θρησκευτικὲς ὀργανώσεις, τέλος, οἱ ἀστοὶ καὶ οἱ ἐργατικοί, πρόσφατοι μετανάστες στὴν ἀστικὴ τάξη, ποὺ κατ’ οὐσίαν κυβερνοῦν τὸν κόσμο μας, καὶ ποὺ ἐπιθυμοῦν θρησκευτικὲς αἰτιολογίες καὶ παραδόσεις γιὰ διασκέδαση, ἀπόλαυση κι’ ἀμεριμνησία.

Οὔτε γιὰ τὰ παιδιά, δὲν ἔμειναν τὰ σύμβολα ἀνέγγιχτα. Κι αὐτὰ ἀκόμη προσπαθοῦν νὰ ὀνειρεύονται μέσα ἀπὸ τὶς ἐφιαλτικὲς εἰδικὲς ἐκπομπὲς τῆς τηλεοράσεως, κι ἀπὸ ἕνα σπίτι ποὺ τὶς ἡμέρες αὐτές, δὲν ἔχει νὰ προσθέσῃ κάποιο ἀληθινὸ ἀγαθό, οὔτε ὑποδομὴ γιὰ μία γενναία ὀνειροπόληση -ὀνειροπόληση ἑνὸς κόσμου ἰδανικοῦ, ποὺ νὰ τὸν κυβερνᾷ ὁ Χριστὸς καὶ οἱ Ἅγιοί του, μὲ ἀρχηγὸ τὸν Ἀη Βασίλη. Ἰδιαίτερα στὸν τόπο μας, τὰ Χριστούγεννα ἔγιναν ἡμέρες συναλλαγῆς καὶ αὐτοϊκανοποιήσεως. Εὐκαιρία γιὰ μία εὐρωπαϊκὴ παράσταση…

Ἡ γέννησις τοῦ Χριστοῦ παραμένει πιὰ μία ἐπέτειος ἄγονη καὶ χωρὶς αἴσθημα. Καὶ ἡ Ἀθήνα, σὰν καπνιστὸ τσουκάλι οἰνομαγειρείου χωρὶς φωτιὰ καὶ θέρμανση, ζεῖ τὴν ἁγιότητα τῶν ἡμερῶν, σκυθρωπά, ἄχαρα καὶ κουρασμένα. Οἱ δρόμοι σκοτεινοί, φαντάζουν ἀπείρως σκοτεινότεροι ἔτσι καθὼς περιέχουν ὁλοένα καὶ περισσότερο, ἀναίδεια, ἀναπηρία καὶ ἀνανδρία.

Ἡ δυστυχία ὁλοφάνερη στὰ μάτια τῶν γερόντων, ποὺ φεύγουν κάθε ἡμέρα ἀπὸ κοντὰ μᾶς θλιμμένοι κι ἀπροστάτευτοι, γνωρίζοντας καλὰ πιὰ πὼς γέννησαν λειψοὺς ἀνθρώπους καὶ πολὺ χιόνι, ποὺ ἀτέλειωτα θὰ τοὺς σκεπάζη στοὺς αἰῶνες. Τὰ κάλαντα, τὰ δῶρα καὶ οἱ ἁγιασμοί, δὲν πείθουν κάποιον ὅτι προσφέρουν ἀγάπη καὶ παράδοση. Μόνον τὰ πρόσωπα μερικῶν παιδιῶν καὶ μερικῶν γριῶν ποὺ περιφέρονται θλιμμένες, εἶναι ὅ,τι διαθέτῃ ὁ κόσμος μας, γιὰ ν’ ἀγαπᾷς τὶς ἡμέρες ἐτοῦτες.

Μᾶνος Χατζηδάκις. Κυριακὴ 24 Δεκεμβρίου 1978

Ἡ γέννησις τοῦ Χριστοῦ καὶ οἱ ἁμαρτίες τῶν νεαρῶν μαθητῶν ὅταν παραβιάζουν τὸν κώδικα ὁδικῆς κυκλοφορίας (ἀπόσπασμα).
Τὰ σχόλια τοῦ Τρίτου.

φωτογραφίες Μάνου Χατζιδάκι 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply