Φοβᾶσαι πατριώτη;

Καλὰ κάνεις. Ὅλοι μας φοβούμεθα… Καὶ φοβούμεθα γιατί βλέπουμε πὼς ὅλα τελείωσαν καὶ πὼς τώρα πιὰ τὸ «ὁ σώσων ἑαυτὸν» ἰσχύει γιὰ ὅλους μας… Διότι, κακὰ τὰ ψέμματα πατριώτη… Ὅλα τελείωσαν… Ὅλα… Κι ἐὰν ἀκόμη ἀρνούμεθα νὰ τὸ παραδεκτοῦμε, ἐν τούτοις εἶναι ἡ πραγματικότης μας…

Φοβᾶμαι κι ἐγώ, μὰ κι ἐσὺ καὶ οἱ πάντες, διότι βλέπουμε πὼς ὅσα πιστεύαμε γιὰ ἀδιασάλευτα καταῤῥέουν, ἀλλὰ ἀδυνατοῦμε νὰ τὰ διασώσουμε… Συνειδητοποιοῦμε τὸ πόσο μικροὶ σταθήκαμε, μὰ καὶ πόσο μικροὶ ἀκόμη παραμένουμε… Ἀντιλαμβανόμεθα πλέον πὼς ἐμεῖς μόνοι μας, μὲ τὴν ἐλπίδα κάτι νὰ περισώσουμε, καταλήξαμε δέσμιοι τῶν ἐπιλογῶν μας…
Καί, τώρα πιά, μόνον ἀδιέξοδα… Ἀπέραντα καὶ ἀχανῆ ἀδιέξοδα…

Ξέρουμε πατριώτη καὶ φοβούμεθα ὅλοι μας… Μέσα μας γνωρίζουμε καλά… Μά, ἀκόμη, δὲν τολμοῦμε νὰ τὸ παραδεχθοῦμε… Ἀκόμη ἀναμένουμε… Τί; Ἴσως τὸ ὅσο τὸ δυνατὸν πιὸ ἀνώδυνό μας τέλος… Ἴσως καὶ κάτι ἄλλο… Ποιός ξέρει; Μά, ἀκόμη, κάτι ἀναμένουμε, ξεγελῶντας τοὺς ἑαυτούς μας μὲ ψευδοελπίδες καὶ χρονικὲς παρατάσεις…

Μέσα ὅμως ὅλοι πατριώτη φοβούμεθα… Ἐπάνω καὶ πρῶτα ἀπὸ ὅλα, φοβούμεθα διότι νοιώθουμε πὼς ἔχουμε μόνοι μας ὁδηγηθῆ στὸ νὰ παγιδευθοῦμε σὲ θανάσιμες παγιδεύσεις… Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ γνωρίζουμε πὼς ἀπὸ  κάθε εἴδους  θανάσιμες παγιδεύσεις ξεφεύγουν μόνον ὅσοι εἶναι ἀποφασισμένοι νὰ πολεμήσουν…
…μουδιάζουμε ἀκόμη περισσότερο. Πῶς μποροῦμε νά κοιμηθοῦμε …πόντικες καί νά ἀφυπνισθοῦμε …λέοντες;

Δὲν ξέρω πὼς πατριώτη… Μὰ γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ ξεφύγουμε ἀπὸ ὅλα αὐτὰ ποὺ μᾶς τρομάζουν, πρῶτα κι ἐπάνω ἀπὸ ὅλα πρέπει νὰ ἀποφασίσουμε πὼς ἔως τώρα ὅλα ὄσα πιστεύαμε ἦσαν λάθος. Ἐὰν τὸ συνειδητοποιήσουμε τοῦτο, μὲ κάθε μέσον, τότε ὅλα θὰ ἀλλάξουν… Καὶ τότε, κάποιοι μεγάλοι ἀλλὰ σημαντικοὶ φόβοι πατριώτη, θὰ ἐξαφανισθοῦν… Τότε θὰ ἀντιληφθοῦμε πὼς ὅλοι τους ἦσαν γεννήματα τοῦ μυαλοῦ κι ὄχι τῆς Ἀνάγκης… Μὰ μόνον τότε…
Ἔως τότε ὅμως πατριώτη ὅλοι μας, ὁ καθείς μας ξεχωριστά, ἕνα χρειάζεται νὰ κάνουμε… Νὰ ἀποφασίσουμε ἐὰν θὰ παραμείνουμε ἀδρανοποιημένοι κι αὐτοκτονικοὶ ἢ ἐὰν θὰ πολεμήσουμε… Καί, ποιὸς ξέρει… Ἴσως τελικῶς ἐκεῖ ἀκριβῶς νὰ κρύβεται τὸ «κλειδὶ» πολλῶν ἀπαντήσεων, μὰ καὶ ἡ μόνη μας ἐλπίς… 

Φιλονόη

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply