Καλοδέξου τὰ ὄμορφα…

Ὅταν κάτι καλὸ ἔρχεται στὴν ζωή σου, μὴν λὲς ποτὲ «δὲν τὸ πιστεύω», γιατὶ μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο εἶναι σὰν νὰ τὸ ἀρνεῖσαι καὶ σὰν νὰ θέλῃς νὰ τὸ διώξῃς μακρυά.
Ἄνοιξε τὸν ἑαυτό σου στὰ καλὰ καὶ δέξου τα μὲ χαρὰ καὶ εὐγνωμοσύνη γιατὶ σοῦ ἀξίζουν.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

Leave a Reply