Ἐκεῖ ποῦ ἑστιάζεις…

Τὸ κλειδὶ τῆς ποιότητος τῆς ζωῆς μας βρίσκεται στὸ πῶς ἀντιλαμβανόμαστε τὸν κόσμο.
Δηλαδὴ στὸ ποῦ κατευθύνουμε τὴν δύναμη τῆς προσοχῆς μας.

Ἡ προσοχή μας εἶναι ἀπὸ τὴν φύση τῆς ἐπιλεκτική, μπορεῖ να εἶναι ἑστιασμένη σὲ αὐτὸ ποὺ λείπει ἡ σὲ αὐτὸ ποὺ ὑπάρχει.

Ἂν κάποιος ἐστιάζεται μονίμως σὲ αὐτὸ ποὺ λείπει τότε ἀποσπᾶ ἀπὸ τὴ ζωή τοῦ πολλὲς σημαντικὲς ἐμπειρίες, γιατὶ ἐπιμένει νὰ παρατηρῇ τὸ ἀνεκπλήρωτο.

Ἂν ἡ προσοχὴ εἶναι στραμένη σὲ αὐτὸ ποὺ ὑπάρχῃ, σημαίνει ὅτι τὸ ἄτομο ἀναγνωρίζει τὴν ἀξία τοῦ ὑπαρκτοῦ, ἀποδέχεται αὐτό ποὺ ὑπάρχει καὶ τότε αὐξάνεται ἡ ἠρεμία του, ἡ ἱκανότητά του νὰ παίρνῃ χαρὰ ἀπὸ τὴν ζωὴ καὶ τότε ἡ σχέσις μὲ τὸν ἑαυτό του καὶ μὲ τοὺς ἀνθρώπους γύρω του εἶναι ἁρμονικές.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply