Ἄς θυμόμαστε τὴν ταὐτότητά μας!

Ἡ ταὐτότης μας, ποὺ εἶναι μνήμη, συνείδησις κι ἀνάγκη πλέον, εἶναι αὐτὸ ποὺ μᾶς προσδιορίζει, μᾶς ἐπιτρέπει νὰ διατηροῦμε συνείδησιν καὶ μᾶς καθορίζει δρόμο!
Ἐὰν ἡ ταὐτότης μας εἶναι κάτι ποὺ ἐμεῖς οἱ ἴδιοι δὲν μποροῦμε νὰ συνειδητοποιήσουμε, τότε χάνουμε αὐτομάτως ὅλο καὶ μεγαλύτερα τμήματα ἀπὸ τὸν αὐτοσεβασμό μας καὶ κατ’ ἐπέκτασιν χάνουμε τὸν σεβασμὸ τῶν ἄλλων!
Ὅμως, ἐὰν καὶ κάποιοι ἔχουν παρεξηγήσῃ τὰ πράγματα, θεωρ[vντας πὼς ἀρκεῖ ἡ δόξα τῶν προγόνων μας, γιὰ νὰ μᾶς Συνέχεια

Βάραινε στὰ χέρια του ὁ θάνατος… (ἀναδημοσίευσις)

Βάραινε στὰ χέρια του ὁ θάνατος...Βάραινε στὰ χέρια του
ὁ θάνατος
καὶ τὰ κορμιά κείτονταν,
δὲν εἶχαν ἄλλη ζωὴ
νὰ δώσουν
Κάποιες μάννες θὰ ραγίσουν
«ὅλοι ἔχουν μάννες

Συνέχεια

Λέγει τὸ Δράμα… (ἀναδημοσίευσις)

Λέγει τὸ Δράμα...
Λέγει τὸ Δράμα:

Καὶ ὅμως ἑὰν ἠκολούθῃς κατὰ πόδα τὸν ἄνθρωπον ἐκεῖνον, θὰ τὸν ἤκουες κοπτόμενον εἰς θεωρίας ὑπὲρ τῆς Μεγάλῃς Δημοκρατίας, δι’ ἥς ἕκαστον ὄν ἔχει ἕν σημεῖον ἐπὶ  τῆς γῆς, διὰ νὰ ἴσταται, καὶ ἕν Ζενὶθ εἰς τὸν οὐρανόν, διὰ ν’ ἀτενίζῃ. Ἐρωτῶ: Καὶ δὲν ὑπάρχει Δημοκρατία ἐπὶ τῆς γῆς; Ναί, ὑπάρχει μία, ἀλλὰ καὶ ἐκείνη εἰς μίαν εἰκόνα. Αἱ λοιπαὶ εἶναι τερατώδεις τῆς ἐλευθερίας εἰρωνίαι, ὑπὸ τὸ προσωπεῖον τῶν ὁποίων ὀργιάζουσι Μοναρχικοὶ ὀδόντες, καὶ Συμμορῖες καταξεσχίζοντες πᾶσαν ἐλευθερίαν.
Καὶ εὑρίσκομαι ἀκαριαῖως εἰς μεγάλην Πινακοθήκην, ἔνθα βλέπω κόσμον πολὺν θεωροῦντα εἰκόνα.
Ἄλλοι ἔλεγον:…Τὶ ὡραῖα χρώματα! Τὶ ὡραῖον πλαίσιον! Καὶ ἄλλοι: Τὶί φυσικὸν ἐκεῖνο τὸ βόδιον!
Τὶ ζωηρός ἐκεῖνος ὁ ἀστήρ!
Τὶ φυσικὰ ἐκείνα τὰ ἄχυρα!

Συνέχεια

Κάθε στιγμὴ μποροῦμε νὰ ἐπιλέξουμε…

Κάθε στιγμὴ μποροῦμε νὰ ἐπιλέξουμε...

Μποροῦμε κάθε στιγμὴ νὰ ἐπιλέξουμε …

νὰ ἐμπιστευόαστε ἀντὶ νὰ προσπαθοῦμε νὰ ἐλέγχουμε …

νὰ συμμετέχουμε ἀντὶ νὰ βαριόμαστε … Συνέχεια

Κορφὴ… (ἀναδημοσίευσις)Στὴν πέτρα σκάλισα τὸν ἥλιο
καὶ ὄρθωσα βουνὰ
στὸ κύμα τοῦ πελάγου
καὶ τὸ ἀγέρι χτύπαε
τὴν ἀγριόμορφη τὴ γῆ·
καὶ ἄφησα τὰ πλάγια δασωμένα
νὰ πάλλονται καὶ
νὰ λυγιοῦνται ἀνέμελα
καὶ τὶς κορφὲς τὶς γύμνωσα Συνέχεια

Οἱ πύλες τοῦ Ἡρακλέους στὴν Ἀβύλη (Ceuta-Θέουτα) (ὑπενθύμισις)

Οἱ πύλες τοῦ Ἡρακλέους στὴν Ἀβύλη (Ceuta-Θέουτα)2Σημεῖον συναντήσεως δύο κόσμων…
Σημεῖον δηλωτικὸν τοῦ περάσματος ἑνὸς Ἡρακλέους… Ἑνὸς Θηβαίου. Συνέχεια