Κι ὁ χρόνος μόνος σύμμαχος…

Εἶναι ἀπειλητικὸς
ὁ κόσμος γύρω σου
καὶ ὁ μόνος σύμμαχος

Συνέχεια

Περὶ τῶν κοσμικῶν ἐποχῶν.

Ἕνα θεμελιῶδες χαρακτηριστικὸ τῆς διαδοχῆς τῶν Ἐποχῶν εἶναι ἡ ροὴ τοῦ χρόνου. Ἤδη κατὰ τὸ πέρασμα στὴν Σιδηρᾶ ἐποχὴ (-8ο μὲ -6ο αἰ) γίνεται ἀντιληπτὸ ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἀντιλαμβάνονταν ἀλλοιῶς τὴν ροὴ τοῦ χρόνου πρὶν καὶ ἀλλοιῶς μετά.
Κατὰ τὴν Σιδηρᾶ ἐποχὴ ὁ χρόνος εἶναι ὁ πιὸ πυκνός, ἐνῶ κατὰ τὴν Χρυσὴ ὁ πιὸ ἀραιός. Αὐτὸ δίδει καὶ τὴν διαφορὰ χρονικῆς ἐκτάσεως, ὅπου στὸ ἕν
α ἄκρο ἔχουμε τὴν μεγαλύτερη συμπίεση καὶ πυκνότητα, ἐνῶ στὸ ἄλλο τὴν ἀνεμπόδιστη ροὴ ποὺ ἀπλώνεται ἀβίαστα.
Συνέχεια