Ὑπάρχει κάτι ἑλληνικό γιά νά …φᾶμε;

Σὲ μίαν συσκευασία (ὁποιανδήποτε) βλέπουμε στὴν γραμμὴ παραγωγῆς (τοὐλάχιστον) τέσσερεις χῶρες, ἐκτὸς φυσικὰ τῆς χώρα μας!!!

Συνέχεια

Χαμένα στρέμματα ποὺ …εὑρέθησαν!!!

Τόσα χρόνια δὲν ἤξεραν ἡ ἀριστερά τους τὶ ποιεῖ ἡ δεξιά τους…
Μόλις μπήκαμε στὰ Μνημόνια ἔχουν καταγράψη καὶ κάθε πότε ἀλλάζουμε …βρακί!!!

Κλᾶφτε τὰ στρεμματάκια… Θὰ τὰ …«ἀξιοποιήσουν» καταλλήλως!!!

Χαμμένα στρέμματα ποὺ ...εὑρέθησαν!!! Συνέχεια