Ξεκινᾶμε ἀπὸ τὸ …Ἄρχεσθαι!!!

Ὁ Ἀριστοτέλης διαπιστώνει πὼς ἀπὸ τότε ποὺ τὸ ἄτομον ξεκίνησε νὰ διαχωρίζῃ τὸν ἑαυτόν του ἀπὸ τὸ σύνολον, θέτοντας τὸν ἑαυτόν του, τὶς ἀνάγκες του καὶ τὶς φιλοδοξίες του ἐπάνω ἀπὸ τὸ κοινὸ καλό, ξεκίνησε καὶ ὁ ἐκπεσμὸς τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους. Στὴν πραγματικότητα ὁ Ἀριστοτέλης (κι ὄχι μόνον) μᾶς ἔδωσε τὸ αἴτιον τῆς σημερινῆς κατάντιας, ποὺ διαπιστώνουμε σὲ ὅλους τοὺς τομεὶς τοῦ βίου μας. Συνέχεια

Χαμένα ἀλλὰ ἀναγκαία πρότυπα

Ἴσως ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα ποὺ ἔχουμε νὰ πράξουμε νὰ σχετίζεται μὲ τὰ πρότυπά μας.
Αὐτὰ τὰ πρότυπα ποὺ ἀκόμη παραμένουν συγκεχυμένα μέσα μας καὶ ποὺ σιγά-σιγὰ πρέπει νὰ τὰ ἀνακτήσουμε, νὰ τὰ ἰσχυροποιήσουμε καὶ νὰ τὰ μοιρασθοῦμε μὲ τοὺς γύρω μας.
Πρότυπα ποὺ θὰ μᾶς δώσουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις καὶ συγκεκριμένους σκοπούς.
Ἐξ ἀνάγκης πλέον λοιπὸν ἀπαιτεῖται καὶ νὰ ἀναθεωρήσουμε πολλὰ ἀπὸ ὅσα, ἔως σήμερα, θεωρούσαμε πρότυπα μά, κυρίως, «φιλτράροντάς» τα, νὰ ἐπιλέξουμε ὅσα ἀπὸ αὐτὰ εἶναι πράγματι σπουδαία καὶ σημαντικά, μὰ καὶ κοινῶς ἀποδεκτά. Συνέχεια

Ἱερὸν τοῦ Ἀνθρώπου Χρέος…

Τὸ νὰ ἑστιάζουμε καθημερινῶς στὰ μικροπροβλήματά μας, ἐκτὸς ἀπὸ φθοροποιὸ εἶναι καὶ ἀποπροσανατολιστικό. Μικρὰ (ἢ καὶ μεγάλα, κατὰ περίπτωσιν) προβλήματα πάντα εἶχε ὁ ἄνθρωπος, ἀλλὰ αὐτὰ ἐὰν ἐστέκοντο τέτοια, ποὺ νὰ τὸν κρατοῦν δέσμιο, παραλλήλως ἐστέκοντο καὶ καθηλωτικὰ γιὰ τὰ ὑπόλοιπα, τὰ πανανθρωπίνως ἀναγκαία. Τὰ πανανθρωπίνως ἀναγκαία, αἰῶνες τώρα, ὅμως δὲ ἦσαν τὰ ζητήματα ἐπιβιώσεώς μας, ἀλλὰ ἡ ἀνελευθερία μας, ποὺ μέρος αὐτῆς εἶναι καὶ τὸ πρόβλημα ἐπιβιώσεως. Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ τὰ μικρὰ (ἢ κατὰ περίπτωσιν μεγάλα) προβλήματα μᾶς κρατούσαν (καὶ μᾶς κρατοῦν) διαρκῶς ἀπησχολημένους, δὲν μᾶς ἔμενε καὶ δὲν μᾶς μένει κουράγιο, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ ἐνασχοληθοῦμε μὲ τὰ ἄλλα, τὰ σπουδαία. Συνέχεια

Ἡ ἀπόφασις γιὰ τὰ δάνεια σὲ ἐλβετικὸ φράγκο

Η απόφαση 334/2016 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που εκδόθηκε επί συλλογικής αγωγής καταναλωτών για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Πάμε, κατ’ αρχήν, να δούμε πως ακριβώς λειτουργούν, υπέρ των τραπεζών, οι συμβάσεις δανείων σε ελβετικό φράγκο (CHF):

1. Που βρήκαν οι τράπεζες τα CHF που δάνεισαν στους πολίτες;

Μια άποψη είναι ότι τα δανείστηκαν από την διατραπεζική αγορά. Στην συνέχεια τα «έσπασαν» σε δάνεια και τα έδωσαν στους πολίτες. Ωστόσο, ο έγκριτος συνάδελφος και καλός φίλος Μάριος Μαρινάκος, τεκμηριώνει τον ισχυρισμό, σύμφωνα με τον οποίο οι τράπεζες δεν δανείστηκαν ποτέ τα ελβετικά φράγκα που, στην συνέχεια, εμφανίζονται να δάνεισαν στους καταναλωτές, διότι τα ποσά σε ελβετικά φράγκα, που μετατράπηκαν σε ευρώ και δόθηκαν ως δάνεια στους καταναλωτές, δεν ήταν παρά στιγμιαίες λογιστικές πράξεις!

Συνέχεια

Κορωναίος Ν. Πάνος (1809-1899)

Ἀφιέρωμα σήμερα… Πᾶνος Κορωναῖος. Στρατιωτικός, μὲ μεγάλη δράσιν.
Πρόσωπο …«μυστήριο», μὲ πολλὲς «ἄστοχες» δράσεις κι ἐπιλογές, κατὰ τὴν κρίσιν μου, ἀλλὰ καὶ μὲ πολλὲς ἐνδιαφέρουσες ἄλλες, κατὰ περρίπτωσιν.  Πάντως καὶ μόνον ἡ ἐνεργὸς συμμετοχή του στὴν ἐκθρόνησιν τοῦ Ὄθωνος, σὲ μίαν ἐποχὴ μάλιστα ποὺ ὁ Ὄθων ἦταν περισσότερο …«Ἕλλην» ἀπὸ ὅλους τοὺς ἄλλους Ἕλληνες, συνιστᾶ μεγάλο «ἀγκάθι» στὸν βίο του.
Κατὰ τὰ ἄλλα συνηργάσθη ἄψογα καὶ μὲ Ἄγγλους καὶ μὲ Γάλλους καὶ μὲ Ῥωσσους. Πολυτάραχος ὁ βίος του. Πολυτάραχος καὶ ἐντυπωσιακός.
Συνέχεια

Ὅλα ὁδηγοῦν στὴν ἀνάδειξιν τοῦ Ἕλληνος Ἀνθρώπου!

Ἐὰν ἀναλογισθοῦμε τὸ πόσο πολὺ προσπαθοῦν νὰ περιορίσουν, μὲ σκοπὸ νὰ ἐλέγξουν, τὴν ἀνθρωπότητα, οἱ σημερινοὶ φερόμενοι ὡς κρατοῦντες, θὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς αὐτὸ ποὺ πραγματικὰ στοχεύουν δὲν εἶναι τόσο τὸ δικαίωμά μας στὴν ἐπιβίωσιν, ὅσο τὸ νὰ ἐλέγξουν κάθε φυσικὸ νόμο καὶ νὰ τὸν ἀκυρώσουν ἤ νὰ τὸν καταστείλουν. Συνέχεια