Οἱ «βρωμεροὶ ἀρουραῖοι τοῦ Τομπροῦκ»

Τὸ 1941, γιὰ 241 ἡμέρες, μεταξὺ Ἀπριλίου καὶ Δεκεμβρίου, δυνάμεις τοῦ Ἄξονος ὑπὸ τὸν Ῥόμελ, ἐπολιόρκησαν τὸν θύλακα τῶν Συμμάχων στὸ Τομπροῦκ τῆς Λιβύης. Μέσα στὴν ἀπεκομμένη πόλη ὑπῆρχαν περίπου 27.000 στρατιῶτες, Αὐστραλοί, Νεοζηλανδοί, Βρεταννοί, Ἰνδοί, Πολωνοὶ καὶ Τσεχοσλοβάκοι.  Μέχρι καὶ τὸ τέλος τῆς πολιορκίας οἱ δυνάμεις αὐτὲς εἶχαν περισσότερες ἀπὸ 6.000 ἀπώλειες. Συνέχεια

Δικαιοῦνται οἱ Ζάχοι τοῦ κόσμου μας τὰ παράσημά τους…

Κι ἀκόμη περισσότερο δικαιοῦνται νὰ τὰ ἐπιδεικνύουν μὲ ὑπερηφάνεια.
Διότι ὁ (κάθε) Ζάχος Χατζηφωτίου ἦταν πολεμιστής, σὲ ὅλα τὰ πεδία τῶν μαχῶν, ὅπου κατέθεσε τὸ δικό του μερίδιον γιὰ τοὺς ἀγῶνες τῆς Φυλῆς.
Συνέχεια