Οἱ «βρωμεροὶ ἀρουραῖοι τοῦ Τομπροῦκ»

Τὸ 1941, γιὰ 241 ἡμέρες, μεταξὺ Ἀπριλίου καὶ Δεκεμβρίου, δυνάμεις τοῦ Ἄξονος ὑπὸ τὸν Ῥόμελ, ἐπολιόρκησαν τὸν θύλακα τῶν Συμμάχων στὸ Τομπροῦκ τῆς Λιβύης. Μέσα στὴν ἀπεκομμένη πόλη ὑπῆρχαν περίπου 27.000 στρατιῶτες, Αὐστραλοί, Νεοζηλανδοί, Βρεταννοί, Ἰνδοί, Πολωνοὶ καὶ Τσεχοσλοβάκοι.  Μέχρι καὶ τὸ τέλος τῆς πολιορκίας οἱ δυνάμεις αὐτὲς εἶχαν περισσότερες ἀπὸ 6.000 ἀπώλειες.

Οἱ ὑπερασπιστὲς τοῦ Τομπροῦκ γιὰ νὰ προστατευθοῦν ἀπὸ τοὺς συνεχεῖς βομβαρδισμοὺς τῶν Ἰταλογερμανῶν, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἡμέρας, ἐκρύβοντον σὲ λαγούμια ποὺ εἶχαν σκάψη στὸ ὑπέδαφος. Αὐτὸ ἐνέπνευσε τὸν Βρεταννὸ ναζί, William Joyce (“Lord Haw Haw”), ποὺ μετέδιδε στὸ γερμανικὸ ραδιόφωνο ἀγγλικὲς ἐκπομπὲς ναζιστικῆς προπαγάνδας, νὰ ἀναφέρῃ ὅτι οἱ Σύμμαχοι θὰ πιασθοῦν στὸ Τομπροῦκ «σὰν βρωμεροὶ ἀρουραῖοι μὲ κοφτερὰ δόντια». Τὸ σχόλιο ἐγύρισε μπούμεραγκ γιὰ τοὺς Γερμανοὺς ἀφοῦ οἱ πολιορκημένοι υἱῳθέτησαν ὡς τίτλο τιμῆς τὸ «βρωμεροὶ ἀρουραῖοι τοῦ Τομπροῦκ». Μάλιστα, ἀπέκτησαν ὡς ἔμβλημά τους ἕνα μεγάλο ἀρουραῖο τῆς ἐρήμου.

Ἀμέσως μετὰ τὴν πολιορκία ἕνας Αὐστραλὸς φαντάρος, ποὺ ὡς πολίτης ἦταν χρυσοχόος, ἐφτίαξε ἕνα ἀναμνηστικὸ μετάλλιο ποὺ ἐκόπη σὲ λίγα ἀντίτυπα. Φέρει ὡς τύπο ἕναν ἀρουραῖο ποὺ κάθεται στὰ πίσω πόδια καὶ τὴν λεζάντα RATS OF TOBRUK 1941. Τὸ μέταλλό του εἶναι τὸ ἀλουμίνιο ἑνὸς γερμανικοῦ βομβαρδιστικοῦ ποὺ οἱ πολιορκημένοι κατέῤῥιψαν ἐπάνω ἀπὸ τὸ Τομπρούκ. Ὅμως, γιὰ τὸν ἀρουραῖο ὁ δημιουργός του ἔβαλε μπροῦντζο ἀπὸ τὸν κάλυκα ἑνὸς βλήματος αὐστραλιανοῦ ἀντιαεροπορικοῦ πυροβόλου. Ἔτσι τὸ μετάλλιο ἔχει δύο διαφορετικὰ χρώματα, λευκὸ στὸν περίγυρο καὶ καφετὶ στὸ κέντρο.

Στὸ Τομπροὺκ τὸ 1941 ὑπῆρχαν καὶ περίπου εἴκοσι Ἕλληνες, ποὺ εἶχαν διαφύγη ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, ποὺ μόλις εἶχε κατακτηθῆ ἀπὸ τοὺς Γερμανούς. Οἱ Βρεταννοὶ δὲν ἐσκόπευαν νὰ στείλουν στὸ Τομπροῦκ Ἕλληνες φαντάρους καὶ φαίνεται ὅτι οἱ συγκεκριμένοι -ποὺ ἔτυχε νὰ μποῦν ὅλοι μαζὺ στὸ ἴδιο φορτηγὸ στὸ Κάϊρο- κατέληξαν κατὰ λάθος στὸ Τομπροῦκ.
Ἀνάμεσά τους ἦταν καὶ ὁ τότε 17χρονος Ζάχος Χατζηφωτίου, ὁ ὁποῖος σήμερα εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς τελευταίους ἐν ζωῇ «Ἀρουραίους τοῦ Τομπροῦκ».

Λαγὸς Κωνσταντῖνος

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply