Δίδοντας ἀξία στὸ ὄνομα τῆς ἐλευθερίας

Πολλὰ μποροῦν νὰ γραφοῦν γιὰ τὴν σημερινὴ ἐπέτειο τῆς ἐνάρξεως τοῦ Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Μπορεῖ νὰ γραφῆ, μὲ σχετικὴ εὐκολία, ὅτι κακῶς δὲν παρεχωρήθη ὁ διάδρομος γιὰ τὴν Ἀνατολικὴ Πρωσσία καὶ τὸ Ντάντσιχ.

Νὰ γραφῇ, ὅτι κακῶς οἱ Ἀγγλογάλλοι θεώρησαν αἰτία πολέμου τὴν εἰσβολὴ στὴν Πολωνία.
Συνέχεια