Ἡ Μυθολογία μας ἤ ἡ Ἱστορία μας…

Ἡ μυθολογία μᾶς κρύβει πολλὰ πράγματα:

Ὁ καθηγητὴς Γεωφυσικὴς τοῦ Πανεπιστημίου Πάτρων, Σταυρὸς Παπαμαρινόπουλος ἔχει ξεκινήσει μιὰ  πολύχρονη ἔρευνα, προκειμένου νὰ ἀποκωδικοποιήσει τὴν ἑλληνικὴ μυθολογία, στηριζόμενος ὅμως, σὲ ἐπιστημονικὲς τεκμηριώσεις καὶ ἐπιχειρήματα.
«Στα Ὁμηρικὰ ἕπη, τὰ ὁποῖα γράφτηκαν τὸν 8ο αἰῶνα, ὁ θεὸς Ἄρης παρουσιάζεται σὲ μιὰ  ἐρωτικὴ σχέση μὲ τὴν Ἀφροδίτη, προκαλώντας τὸν ἐρχομὸ τῶν θεῶν Δία, Ἑρμῆ καὶ Ποσειδῶνα, οἱ ὁποῖοι πετυχαίνουν τὸ παράνομο ζευγάρι ἀκινητοποιημένο στὴν νυφικὴ παστάδα, ὕστερα ἀπὸ τέχνασμα τοῦ συζύγου τῆς Ἀφροδίτης, Ἡφαίστου.

Αὐτὰ μᾶς τὰ λέει ὁ Ὅμηρος, λέει ὁ καθηγητὴς Σταυρὸς Παπαμαρινόπουλος.
 Ἐμεὶς ὅμως μὲ τὴν βοήθεια τῆς τεχνολογίας διαπιστώσαμε ὅτι ἐπρόκειτο γιὰ μιὰ σπάνια σύνοδο 5 πλανητῶν, μὲ συχνότητα ἐπανάληψης 5000 ἐτῶν, ὅπου ὁ θεὸς Ποσειδώνας εἶναι ὁ Κρόνος, καὶ ἡ ὁποία συνέβη στις 25 Φεβρουαρίου τοῦ 1953 π.Χ. στις 7 τὸ πρωί.»

Ἐπίσης ὁ Ὅμηρος παρουσιάζει τὸν ἐρυθρὸ πλανήτῃ ὡς θεὸ τοῦ πολέμου, ὁ ὁποῖος προκαλεῖ καταστροφὲς στὴν Γῆ. Παράλληλα ὁ Ἡσίοδος τὸν 7ο αἰῶνα π.Χ. ἀναφέρει τοὺς δορυφόρους τοῦ  Ἄρη, τὸν Δεῖμο καὶ τὸν Φόβο. Σὲ ἐρώτησή μας, πῶς ὁ Ὅμηρος καὶ ὁ Ἡσίοδος γνώριζαν αὐτὰ τὰ ἀστρονομικὰ γεγονότα, ἀφοῦ ἐκείνη τὴν ἐποχὴ δὲν ὑπῆρχαν τηλεσκόπια, ὁ καθηγητὴς μᾶς ἀπαντᾷ πως ἡ μόνη ἐξηγήση ποὺ μπορεῖ νὰ δοθεῖ εἶναι ὅτι ὁ Ἄρης, ἦρθε πολὺ κοντὰ στὴν Γῆ, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ δύο του δορυφόροι νὰ ἦταν ὁρατοὶ διὰ γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ, ὁ ὁποῖος προκάλεσε καὶ πολλὲς καταστροφὲς στὴν Γῆ.

Ἐπάνω ὁ Ἄρης καὶ ἡ Ἀφροδίτη καὶ οἱ θεοί ποὺ βλέπουν τὸ παράνομο ζευγάρι.

περιοδικὸν ἀναζήτησις

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply