Φανταστικὲς ἱστορίες

Ἡ πραγματικότης αὐτῶν ποὺ ἀκοῦμε εἰς τὰ Εὐρωπαϊκὰ ΜΜΕ εἶναι ὅτι παρὰ τὸν «ἠρωισμὸν τῆς Κυπριακῆς βουλῆς καὶ τὸ ΟΧΙ εἰς τὴν τρόϊκα, οἱ Ῥώσσοι «πούλησαν» τοὺς Κυπρίους καὶ τοὺς ἔριξαν εἰς τὸν «λᾶκον μὲ τὰ φίδια», ἀφοῦ δὲν ὑπάρχει ἄλλη λύσις ἀλλὰ μόνον αὐτὴ ποὺ προτείνει ἡ τρόϊκα.
Τὰ ῥωσσικὰ ΜΜΕ λέγουν ὅτι οἱ Κύπριοι ποὺ πῆγαν εἰς τὴν Μόσχαν «κορόϊδευαν» δὲν ἔκαναν καμμίαν οὐσιαστικὴν πρότασιν καὶ δὲν ἐδέχθησαν καμμίαν πρόταση τῶν Ῥώσσων, οἱ ὁποίοι ἤθελαν νὰ δόσουν λύσιν χωρίς τὴν ἀνάγκην τῆς Τρόϊκας, εἰς τὴν Μόσχα ἐπῆγαν μὲ σκοπὸ τὴν ἀποτυχίαν τῶν συνομιλιῶν, ὥστε νὰ γυρίσουν πίσω καὶ νὰ ποῦν εἰς τοὺς Κυπρίους ὅτι δὲν ὑπάρχει ἄλλη λύσις ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὴν τῆς Τρόϊκας.! Τιμωροῦν ἔτσι τοὺς Κυπρίους ποὺ ἦσαν ἐνθουσιασμένοι μετὰ τὸ ΟΧΙ τῆς βουλῆς των. Ἄς διερευνὶσουμε μὲ τὴν φαντασία μας μία πιθανὴ ἐκδοχὴ τοῦ «παιχνιδιοῦ» ποὺ παίζεται εἰς τὴν Κῦπρον, προκειμένου νὰ τὴν ξεπουλήσουν σύντομα καὶ μέ πολλαπλὰ ὁφέλη.!

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ

 • α. Νὰ ἀποκλείσουν τοὺς Ῥώσσους ἀπὸ τὴν Κῦπρον ἀλλὰ καὶ τὴν Μεσόγειον.!
 • β. Νὰ πάρουν ὅσα περισσότερα χρήματα τῶν Ῥώσσων ἀπὸ ἑταιρεῖες καὶ τραπεζικοὺς λογαριασμοὺς τῆς Κύπρου.!
 • γ. Νὰ πάρουν ὅλο τὸ φυσικὸ ἀέριο τῆς Κύπρου καὶ νὰ μὴν ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὸ ῥωσσικὸ, ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἐξαρτᾶται σήμερα ὁλόκληρη ἡ Εὐρώπη.!
 • δ. Νὰ πάρουν ἕνα μεγᾶλο μέρος τῶν καταθέσεων τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ καὶ τῶν ἐπιχειρήσεων καὶ νὰ δημιουργήσουν προηγούμενο κατασχέσεως καταθέσεων.!
 • ε. Νὰ διαλύσουν τὸ πολύ καλὰ ἀνεπτυγμένο χρηματοπιστωτικό της σύστημα ὥστε νὰ γίνῃ ἡ Κῦπρος ὑποχείριό τους, πρᾶγμα αὐτονόητο μετὰ τὴν ἀπομάκρυνινη τῶν Ῥώσσων.!
 • Ϛ. Νὰ ἐξαθλιώσουν τὸν Κυπριακὸν λαόν.!

Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (α’μέρος)

 • α. Τὸ EUROGROUP κάνει τὴν γνωστὴν πρότασιν κουρέματος ἡ ὁποία κατέστρεψεν ἀκαριαία τὴν Κυπριακὴν οἰκονομίαν.
 • β. Ἡ κυπριακή βουλὴ ἀπαντὰ μὲ ΟΧΙ εἰς τὸ σχέδιο.!
 • γ. Δὲν πηγαίνει ὁ πρόεδρος Ἀναστασιάδης εἰς τὴν Μόσχαν, ὅπου

θὰ εὕρισκε τὴν μοναδικὴν διαφαινομένην λύσιν, ἐπῆγεν ὁ ΥΠ. οἰκονομικῶν ποὺ εἶχεν δηλώση ὅτι μπορεῖ καὶ νὰ παραιτηθῇ.

 • δ. Οἱ προτάσεις τῶν Κυπρίων εἰς τὴν Μόσχαν ἦσαν ἀσαφεῖς καὶ ἤθελαν ἀπλῶς ἕνα δάνειο, χωρίς νὰ δίνουν ΤΙΠΟΤΑ. (στόχος των ἦτο ἡ ἀποτυχία.)
 • ε. Οἱ Ῥώσσοι ἔζησαν διὰ μίαν ἀκόμη φορὰ τὸ «θέατρο» μὲ τὴν ἐπίσκεψιν Παπανδρέου, ὅταν ἡ Ἑλλάς ἦτο εἰς παρόμοιον θέσιν καὶ ὁμιλοῦσε διὰ….«πράσινο ἀνάπτυξιν,» εἰς τὸν Ποῦτιν.
 • Ϛ. Οἱ Ῥώσσοι προέτειναν νὰ μὴ δόσουν δάνειο ἀλλὰ νὰ πληρώσουν ὅλα τὰ χρήματα μὲ συγκεκριμένα ἀνταλλάγματα (ἐξαγωγὴ φυσικοῦ ἀερίου, ναυτικὴ βάσις κτλ).
 • η. Οἱ Κύπριοι εἶπαν ΟΧΙ εἰς τοῦς Ῥώσσους, διότι ἔχουν «ἄλλες δεσμεύσεις» καὶ….«ἔστησαν» τὴν ἀποτυχίαν τῆς συνεννοήσεως.
 • θ. Οἱ συνομιλίες ἐπάγωσαν καὶ ὁ Μεντβέντεφ εἶπε «ξεκαθαρίστε τὶ θέλετε καὶ ξανὰ ἐλᾶτε». Ἡ προθεσμία ὅμως ποὺ εἶχαν οἱ Κύπριοι ἦτο μηδαμινὴ καὶ ἡ δουλειὰ ἐχάλασε.(τὴν ἐχάλασαν).!

Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (μέρος β’)

 • α’. Μὲ τὸ πρῶτο ΟΧΙ νὰ δίδῃ ἄλλοθι, (οἱ ὑπερπατριῶτες) ψηφίζουν ἀκόμη μεγαλυτέρα κατάσχεσις καταθέσεων.
 • β’. Η Κύπρος γίνεται ἔρμαιο τοῦ EUROGROUP καὶ τῆς Γερμανίας, ποὺ εὑρίσκει πηγή φυσικοῦ ἀερίου εἰς τὴν Μεσόγειον καὶ παύει νὰ ἐξαρτᾶται ἀπό τὴν Ῥωσσίαν.
 • γ’. Οἱ Ῥώσσοι φεύγουν καὶ ἀπομονώνονται πλέον ἀπό τὴν Μεσόγειον.
 • δ’. Οἱ Ισραηλινοί ξαφνικά ζητοῦν συγγνώμη ἀπό τοὺς Τούρκους καὶ οἱ ἀπόγονοι τῶν νομάδων τῆς ἐρήμου ἐμφανίζονται ἡνωμένοι καὶ ἀγαπημένοι (ἄρα γέ ἐμάλωσαν ποτέ;) ἡ δὲ Μεσόγειος φράσσεται διὰ τοὺς Ῥώσσους.
 • ε’. Δημιουργεῖται προηγούμενο διὰ κατάσχεσιν καταθέσεων «ἀνὰ πᾶσᾳ στιγμῇ».
 • Ϛ. Τὰ «τσοντοκάναλα» καὶ τὰ παπαγαλάκια προπαγανδίζουν ὅτι οἱ Ῥώσσοι εἶναι κακοὶ καὶ δὲν ἔσωσαν τὴν Κύπρον.
 • η’. Προωθεῖται ἡ προπαγάνδα τῆς μὴ ὑπάρξεως ἄλλης λύσεως! Ἡ προπαγανδιστικὴ δύναμις, συμβαδίζει μὲ τὶς δυνατότητες τοῦ …ἐγκεφάλου τοῦ μέσου Ἕλληνος.

ΤΟ ΤΕΛΙΚΟΝ ΣΤΑΔΙΟΝ (μέρος γ’)

 • α. Οἱ Ῥώσσοι φαίνεται νὰ βγαίνουν; ἀπὸ τὸ μέσον, μένουν δὲ ἔξω ἀπὸ τὸ φαγοπότι τῆς Μεσογείου, καὶ ἀπειλοῦν μὲ σκληρά ἀντίμετρα.!
 • β. Τὰ πρόβατα (οἱ πολῖτες-ὑπήκοοι-δούλοι) συνειδητοποιοῦν ὅτι πλέον δὲν τοὺς ἀνήκει τίποτα, σπίτια, ἐπιχειρήσεις αὐτοκίνητα, καταθέσεις, ὅλα εἶναι ὑπὸ αἴρεσιν καὶ ἔρμαια εἶς τὰς ὀρέξεις τῶν ληστοσυμμοριῶν ποὺ Δημοκρατικῶς ἐκλεγμένοι ἀπὸ τοὺς Ἑληναρᾶδες τῆς πλᾶκας λυμαίνονται τὴν ζωὴν μας.!

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Ἡ φαντασία εἶναι δική μου, ὅ,τι θέλω φαντάζομαι.!
Προκύπτουν μερικά ἐρωτήματα, ὅπως: ὁ καπιταλισμὸς φθάνει σὲ κάποιο σημεῖο ὅπου ἡ ὑπερπαραγωγὴ δημιουργεῖ πληθωρισμὸ, ἡ μοναδικὴ λύσις εἶναι τὸ «ἄνοιγμα» νέων ἀγορῶν, ἐὰν δὲν ὑπάρχουν παρθένες ἀγορὲς ὁ μοναδικὸς τρόπος εἶναι νὰ δημιουργηθοῦν, τὸ μέσον δημιουργίας; ὁ Πόλεμος, καταστρέφει τὰ πάντα καὶ δημιουργεῖ τεραστίαν ζήτησιν καὶ οἱκονομικὴν ἐξάρτησιν ἀπὸ τὸν νικητὴν (ἡ Εὐρώπη μέχρι τώρα ἦτο ἐξηρτημένη οἱκονομικῶς ἀπὸ τὴν Ἀμερικήν προκειμένου νὰ ἐξέλθῃ ἀπὸ τὴν κρίσιν τοῦ β’ παγκοσμίου πολέμου, παίρνοντας τεράστια δάνεια «εὐροδολλάρια»).
Ἔτσι οἱ ΗΠΑ μέχρις σήμερα ἐρύθμιζον καὶ ῥυθμίζουν τὴν τύχην μας.

Τώρα ὅμως ἡ ΕΕ μὲ τὸ €υρώ καὶ τὴν βαρειὰ βιομηχανία της ἔγινε περισσότερο ἰσχυρὴ μέ ἀποτέλεσμα οἱ ἀγορὲς νὰ ζητοῦν €υρώ ἀντὶ $ δολλαρίου, οἱ ΗΠΑ κινδυνεύουν νὰ μείνουν ἔξω ἀπὸ σημαντικές ἀγορὲς ὅπως τὸ Πετρέλαιο, ἡ ἀντίδρασὶς των εἶναι ἄμεσος, πρῶτος ὁ καλὸς φίλος τῶν ΗΠΑ ὁ Σαντὰμ Χουσεΐν ἀπῄτησε νὰ πληρώνεται σὲ €υρώ, ξαφνικά χαρακτηρίζεται ὡς παγκόσμιος ἀπειλὴ καὶ ἐκτελεῖται παραδειγατικῶς, ἡ δὲ χῶρα του διαλύεται, ἀκολουθοῦν ὁ Καντάφι ποὺ ὅταν ἐπλησίαζε ὁ καιρὸς νὰ λήξουν τὰ συμβόλαια μὲ τὶς Ἀμερικανικὲς ἑταιρεῖες ἄρχισε νὰ διαπραγματεύεται μὲ τὴν ΕΕ, τὸ ἴδιο συνέβη καὶ μέ τὴν Αἴγυπτον καὶ τώρα ὁ στὸχος εἶναι ὁλόκληρος ἡ λεκάνη τῆς Μεσογείου.

Καὶ ἐπειδὴ ἔχω μεγάλη φαντασίαν θὰ τολμήσω νὰ πῷ ὅτι θέλουν καὶ προετοιμάζουν τὸ ἔδαφος (ἔχουν ἀρχίσει ἀπὸ τὴν Γιουγκοσλαυΐαν) καὶ τὴν γῆ τῶν Βαλκανίων καὶ εἰδικὰ τῆς Ἑλλᾶδος, ἀφοῦ ἐκτὸς τῶν τεραστίων ποσοτήτων ὀρυκτῶν, πετρελαίου καὶ φυσικοὺ ἀερίου, σχεδιάζουν νὰ κατοικίσουν ἀφοῦ ὑπάρχει σοβαρὴ ὑπόνοια ὅτι πιθανές γεωλογικὲς μεταβολὲς θὰ καταστήσουν ἕνα τεράστιο μέρος τοῦ πλανήτου ἀκατοίκητον, μὲ «φιλέτα» τὰ Βαλκάνια καὶ τὴν Σιβηρία.

Γ’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ εἶναι γεγονὸς.! (ὁ χασάπης διὰ τὰ ἀμνοερίφια.!)
Τέλος καὶ τῷ θεῷ δόξα, ἀμήν.!

 Τᾶσος Γκολέμης
27 Μαρτίου 2013

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply