Ζήτω ἡ …«ἀνεξάρτητος Κρήτη»;

Δημοσιεύσαμε πρὸ μερικῶν ἡμερῶν τὴν φωτογραφία ἀπὸ τὸ συλλαλητήριον τῶν Κρητῶν στὸ Σύνταγμα, ὅπου κάποιος φοροῦσε μία μπλούζα μὲ τὸ σύμβολον τῆς «κρητικῆς κοινοπολιτείας».
Σύμβολον ποὺ παραπέμπει σὲ ἀπόσπασιν τῆς Κρήτης, σὲ ἀπομόνωσίν της καὶ τελικῶς σὲ εὐκολότερο τρόπο ἐλέγχου της ἀπὸ τὰ σιωνιστικὰ κέντρα τοῦ πλανήτου.

Ζήτω ἡ ...«ἀνεξάρτητη Κρήτη»;

Δέν βρέθηκε ἕνας Κρητικός νά ἀντιδράσῃ στήν «Κρητική Πολιτεία»;

Τὸ πρόβλημα ἐπανέρχεται διαρκῶς ἀπὸ συγκεκριμένους ἐγκεφάλους, ποὺ στὸ πίσω μέρος τοῦ μυαλοῦ τους ἔχουν …ἄχυρα ἤ χρῆμα. Πάντως νόησιν ἀποκλείεται, ἐφ΄ ὅσον τὸ πρόβλημά μας, αὐτὴν τὴν στιγμή, ΔΕΝ εἶναι τὸ ἐὰν ἡ Κρήτη, ἀλλὰ καὶ ὅλες οἱ ἄλλες Ἑλληνικὲς περιοχές, εἶναι αὐτόνομες ἤ τμῆμα ἑνὸς ἑνιαίου κράτους, ἀλλὰ τὸ ἐὰν θὰ μπορέσουμε νὰ ἀνατρέψουμε τὰ σκουπίδια ποὺ φέρονται ὡς κυβερνῶντες μας.
Τί νά κάνουμε τά ἀνεξάρτητα κρατίδια, τά εὐάλωτα καί τά εὐκόλως διαχειρήσιμα ἀπό ἀλλότρια συμφέροντα, ἐάν ἐμεῖς δέν ἔχουμε πρωτίστως ἀνατρέψει κάθε κάθαρμα πού μᾶς φορτώθηκε; Γιατί νά προωθοῦν κάποιοι τέτοια …«ἰδεολογήματα» ἐάν δέν προσβλέπουν σέ κάποιο κέρδος;

Τὸ ἐὰν ἕνα σύστημα διακυβερνήσεως, σὰν τὸ δικό μας, εἶναι καλό, ἤ ὄχι, εἶναι κάτι ποὺ θὰ ἐπιλυθῆ ἀργότερα κι ἐφ΄ ὅσον θὰ ἔχουν ἀλλάξη τὰ δεδομένα. Μὲ τὰ ὑπάρχοντα δεδομένα ὅμως τὸ μόνον ποὺ ἐπιτυγχάνεται, βάσει τῶν ὀνειρώξεων κάποιων, εἶναι νὰ παραδόσουμε γιὰ μερικὲς χιλιετίες ἀκόμη, οἰκιοθελῶς τὴν αὐτο-διαχείρισίν μας σὲ αὐτοὺς ποὺ …οὔτως ἤ ἄλλως τὴν ἔχουν, ἀλλὰ μὲ τὴν συνυπογραφή μας. Δῆλα δή, ἐὰν αὐτὴν τὴν στιγμή, μὲ κάποιον τρόπο, διασπασθοῦμε, τότε θὰ μετατραποῦμε πανεύκολα σὲ …μεζεδάκια πρὸς κατανάλωσιν, κάτι ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἀνατραπῇ μόνον ἐφ΄ ὅσον παραμένουμε ὡς συμπαγὴς κι ἑνιαῖος  ἱστὸς ἀπέναντι στοὺς ἐχθρούς μας.
(Αὐτὸ δῆλα δὴ ποὺ δὲν ἔχουμε ἐπιτύχει ἔως τώρα, ἐφ΄ ὅσον ὅλων τῶν εἰδῶν οἱ πράκτορες, οἱ ξεπουλημένοι καὶ οἱ ἀνθέλληνες φροντίζουν μὲ τὸ νὰ διαβρώνουν ἐκ τῶν ἔσω κάθε καθαρή-ἤ μή- κίνησιν ἀνατροπῆς τῶν κρατούντων!!! Ξέρουν αὐτοί… Μαθαίνουμε ὅμως κι ἐμεῖς πλέον…!!!)

Αὐτὰ βέβαια εἶναι ψιλὰ γράμματα γιὰ κάποιους, ποὺ εἶτε διότι πληρώνονται ἁδρᾶ εἶτε διότι ἡ …«ἰδεολογική τους συνείδησις» ἔτσι τοὺς ἐντέλει, ὠθοῦν τὶς καταστάσεις στὰ ἄκρα, προπαγανδίζοντας ἐν τελῶς ἀνθελληνικὲς θέσεις, ποὺ στόχο ἔχουν τὸν Ἕλληνα κι ὄχι τὸ κράτος-ἐχθρὸ τοῦ Ἕλληνος καὶ φυσικὰ μᾶς ὁδητοῦν ταχύτερα στὴν καταστροφή…
Ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς προπαγάνδας εἶναι τὸ νὰ προσπαθοῦν νὰ μᾶς σύρουν σὲ νέες περιπέτειες, τὴν στιγμὴ ποὺ δὲν ἔχουμε ξεκαθαρίσει μὲ τὶς παλαιές. Θὰ μπορούσαμε λοιπὸν νὰ ἰσχυρισθοῦμε πὼς ἤ εἶναι πολὺ ἠλίθιοι ἤ εἶναι πολὺ πράκτορες, ὅλοι αὐτοί, ποὺ σήμερα, γιὰ λόγους ἀντεθνικούς, μεταξὺ τῶν ὅλων προβλημάτων τῆς χώρας ἔρχονται νὰ προσθέσουν καὶ τὴν ἀπόσχισιν. Προτροπὴ ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως εὐαγγελίζεται ἡ νέα (καὶ  παλαιά) τάξις πραγμάτων, γιὰ νὰ ἐξυπηρετηθοῦν τὰ συμφέροντά της καὶ ποὺ στηρίζουν, πάσῃ δυνάμει, οἱ σωῤῥολαμπράκηδες κάθε εἴδους.

Τὸ ἐπόμενον στάδιον λέγεται Μικροκρατίδια!!!

(Γιὰ τὸ παραπάνω θέμα κάποιος, ἄς ποῦμε …«ἀθῶος», προσπάθησε νὰ μὲ πείσῃ πὼς δὲν ἰσχύει. Τὸ ἔπραξε μάλιστα μὲ τέτοιον τρόπο, ποὺ τελικῶς μὲ …διαβεβαίωσε, ἡ συμπεριφορά του, γιὰ τὴν ἀλήθεια τῆς προθέσεως. Λεπτομέρειες προσεχῶς!!!)

Τήν Ἑλληνική ΑΟΖ νοτίως τῆς Κρήτης βάλατε στό μάτι;

Ἑλλήνων συνέλευσις ἤ Ἑλλήνων διαίρεσις;

Ἔχουμε λοιπὸν πλέον ἐπίσημο ἐπίθεσιν κατὰ τῆς ἑνότητος τῆς ἑλληνικῆς ἐπικρατείας ἀπὸ κάθε λογῆς παρανοϊκούς, ἀπατεῶνες ἀλλὰ καὶ …ἰδεολόγους, ποὺ ἀρνοῦνται νὰ συνειδητοποιήσουν πὼς τὸ πρόβλημά μας ΔΕΝ εἶναι ἡ διατήρησις τῆς ἑλληνικῆς ἐπικρατείας ὡς ἔχει, ἀλλὰ τὸ ἴδιο  τὸ πολιτικὸ σύστημα, οἱ φερόμενοι ὡς ἡγέτες μας καὶ τὸ ποιόν τους. (Γιὰ νὰ μὴν ἀναφερθῶ σὲ ὅποιες ῥίζες καὶ καταβολὲς κουβαλοῦν πίσω τους!!!)
Καὶ δὲν τὴν ἔχουμε αὐτὴν τὴν ἐπίθεσιν πλέον μόνον ἀπὸ τὰ ἔξω τῆς χώρας κέντρα ἐλέγχου ἀλλὰ ἀπὸ ἐσωτερικὲς φωνές, ποὺ οὐδεὶς γνωρίζει τὶς πραγματικές τους προθέσεις. (Θὰ θεωρήσω, καλῇ τῇ …προθέσει, πὼς ἔχουν ἀγαθότατες προθέσεις, ἀκόμη κι ἐὰν ἀρνοῦνται νὰ συνειδητοποιήσουν πὼς τελικῶς μὲ τὴν στάσιν τους ἐξυπηρετοῦν ἀλλότρια συμφέροντα!!!)

Ἀφορμῆς δοθείσης λοιπὸν ἐκ τοῦ γεγονότος τῆς συγκεντρώσεως τῶν Κρητῶν στὸ Σύνταγμα, ξαναείδαμε τὸ ἐν λόγῳ σύμβολον (λευκὸ ἀστέρι ἐντὸς κοκκίνου χρώματος) ποὺ κάποιος ἀπεφάσισε νὰ στολίσῃ στὸ μανίκι του.
Μά ἀστέρι; Ἀστέρι; Δῆλα δή …ὑποκατάστημα;
Ἀλήθεια, λέτε νά ἔχῃ κάποιαν σχέσιν ἡ ἐν λόγῳ σημαία μέ αὐτήν:

Ζήτω ἡ ...«ἀνεξάρτητη Κρήτη»;2Ἤ μήπως εἶναι τυχαῖον πού Γαλλοεβραῖος ὑποψήφιος εἶχε στήν σελίδα του (προεκλογικῶς) ΚΑΙ τήν σημαία τῆς …«ἀνεξαρτήτου Κρήτης»;
Συμπτώσεις;

Ζήτω ἡ ...«ἀνεξάρτητη Κρήτη»;3(Περισσότερες πληροφορίες στὸ «ἔχω μάτια καὶ βλέπω»)

Ὅμως ὅσοι, στοιχειωδῶς, ἀσχολοῦνται μὲ τὴν ἱστορία, γνωρίζουν πὼς ἡ ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία ἦταν σιωνιστικὸ παραμάγαζο ἀπὸ τὸν 16ο αἰῶνα ἀκόμη:

Τὸ πρῶτο σιωνιστικὸ κίνημα καὶ ἡ καταστροφὴ τῆς Κύπρου.

Τὸ δεύτερο σιωνιστικὸ κίνημα καὶ ἡ καταστροφὴ τῆς Κύπρου. (α)

Τὸ δεύτερο σιωνιστικὸ κίνημα καὶ ἡ καταστροφὴ τῆς Κύπρου. (β)

Ἡ σημαία τῆς γείτονος, ἀπὸ παλαιοτάτων ἐτῶν, χρησιμοποίησε τὰ σύμβολα τῆς Ἀρτέμιδος.

Ζήτω ἡ ...«ἀνεξάρτητη Κρήτη»;5Τὸ ἀστεράκι, ἄν καὶ εἶναι πανάρχαιον σύμβολον τῆς Ἀρτέμιδος, μαζὺ μὲ τὴν Σελήνη τετάρτου, ἐν τούτοις χρησιμοποιεῖται κατὰ κόρον, σὲ πολλὲς παραλλαγές του, ἀπὸ κάποιους ποὺ συνηθίζουν νὰ …κλέβουν σύμβολα.
(Ἀφῆστε ποὺ τῆς Ἀρτέμιδος τὸ ἀστέρι ἦταν ἑξάκτινον!!!)
Σὲ ὅλες τὶς δυνατὲς παραλλαγές, τὰ χρώματα καὶ τὰ μεγέθη συναντοῦμε τὸ ἀστέρι, ποὺ ὅμως ξεκάθαρα δηλώνει …ὑποδούλωσιν!!!
Μερικὰ παραδείγματα αὐτά:

Ζήτω ἡ ...«ἀνεξάρτητη Κρήτη»;4 Ζήτω ἡ ...«ἀνεξάρτητη Κρήτη»;6 Ζήτω ἡ ...«ἀνεξάρτητη Κρήτη»;7 Ζήτω ἡ ...«ἀνεξάρτητη Κρήτη»;8   Ζήτω ἡ ...«ἀνεξάρτητη Κρήτη»;9 Ζήτω ἡ ...«ἀνεξάρτητη Κρήτη»;10 Ζήτω ἡ ...«ἀνεξάρτητη Κρήτη»;11

Καὶ ὅλοι μας κατανοοῦμε πάρα πολὺ εὔκολα τὸ πόσο μεγάλες ἐξαρτήσεις ἀποδεικνύουν τὰ παραπάνω…
Ἄλλως τέ…
Καὶ ἡ ἴδια ἡ σύνθεσις ἀποδεικνύει ἐξάρτησιν…

Ζήτω ἡ ...«ἀνεξάρτητη Κρήτη»;12

Ἁπλῶς αὐτοὶ ποὺ τὴν χρησιμοποιοῦν …δὲν κατέχουν!!!

Μετὰ τὴν δημοσίευσιν τῆς παραπάνω καταγγελίας λάβαμε κάποιον σχολιασμό.
Γιὰ τὴν ἀκρίβεια λάβαμε μία …σχολιαστικὴ ἐπίθεσιν!!! (
ἐδῶ)
Ἡ δική μου ἀπάντησις ἔχει ὡς ἐξῆς:

«… Τὸ σύνταγμα τῆς κρητικῆς κοινοπολιτείας προσωπικῶς δὲν τὸ ἔχω διαβάσει, ἀλλὰ γνωρίζω θαυμάσια τὸ τὶ ἀκριβῶς «ἐγγυᾶτο», ἐφ΄ ὅσον οἱ μεγάλες δυνάμεις τῆς ἐποχῆς, ἐπὶ πλέον, ἐγγυόντο τὴν ἐπικυριαρχία τοῦ σουλτάνου. Σαφῶς καὶ μέσα σὲ ἕνα σύνταγμα δὲν ἀναφέρονται λεπτομέρειες γιὰ τὸ ποιὸς θὰ ἄρχη στὴν πραγματικότητα, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἰσχύσῃ κάποιος ἐγγυᾶται. (Στὴν περίπτωσιν τοῦ ἑλλαδοκαφριστᾶν ἐγγυᾶται, γενικῶς κι ἀορίστως, τὸ «ἑλληνικὸ κράτος»!!!, λέει, μὲ τὸν πρόεδρο καὶ τὰ λοιπὰ κουδουνισμένα. Στήν πραγματικότητα ὅμως ποιός τά ἐλέγχει αὐτά τά κουδουνισμένα;)
Κι ἐπεὶ δὴ ἡ Κρήτη ἐκείνην τὴν ἐποχὴ ΔΕΝ ἀνεγνωρίζετο ὡς αὐτόνομος ἤ ὡς τμῆμα τῆς Ἑλλάδος, ἡ παρουσία τῶν μεγάλων δυνάμεων ΔΕΝ ἐγγυᾶτο τὴν αὐτονομία τῶν Κρητῶν ἀλλὰ τὴν ὑποταγή τους.
Τὸ ἐν λόγῳ σύνταγμα λοιπὸν εἶναι ἀῤῥήκτως συνδεδεμένο μὲ σουλτανικὲς ὑποταγές, ὀθωμανικὲς αὐτοκρατορίες καὶ ἐγγυήσεις τρίτων, ἀνεξαρτήτως τοῦ τὶ παραδέχεται, στοχεύει καὶ ἐπιθυμεῖ ὁ κρητικὸς λαός, ποὺ τὸ συνέταξε.

Γνωρίζω ὅμως ἐπίσης πὼς τὸ δένδρο μόνον ὅταν εἶναι ἑνιαῖο δύναται νὰ ἀντισταθῇ στὰ κτυπήματα. Κι αὐτὸ σημαίνει πὼς τὸ πρόβλημα ΔΕΝ εἶναι τὸ ἐὰν ἡ Κρήτη εἶναι ἀνεξάρτητος ἀλλὰ τὸ ποιὸς ἄρχει. Μὴ θεωρώντας, σὲ ἀντίθεσιν μὲ τοὺς (κατὰ πῶς μᾶς τὰ λές) προγόνους σου, συμπατριῶτες σου τοὺς λοιποὺς Ἕλληνες, θέτεις ἐαυτὸν ἀπέναντί τους καὶ τοὺς θεωρεῖς ἐχθρούς σου, ἐν ᾦ παραλλήλως ἀγωνίζεσαι νὰ ἀποσχισθῇ ἡ Κρήτη.
Συγχαρητήρια.
Δῆλα δὴ ὅλοι οἱ ἀγῶνες τῶν Κρητῶν στὰ σκουπίδια…
Στὰ σκουπίδια καὶ τὰ γεγονότα τοῦ Θερίσου καὶ οἱ ἀμέτρητες ἐπαναστάσεις τῶν Κρητῶν καὶ τὸ ἀτελείωτο αἶμα. Τὸ αἷμα ποὺ ΔΕΝ τιμᾶς, διότι δὲν χύθηκε γιὰ νὰ γυρίζῃς ἐσύ, δεξιὰ κι ἀριστερά, διαφημίζοντας μίαν ἀνεξαρτησία ΠΕΡΙΤΤΗ, ἐφ’ ὅσον τὸ πρόβλημα ΔΕΝ εἶναι οἱ λοιποὶ Ἕλληνες ἀλλὰ αὐτὸς ποὺ φαίνεται πὼς ἄρχει.
Δὲν σὲ εἶδα λοιπὸν νὰ ἀσχολεῖσαι μὲ αὐτὴν τὴν …λεπτομέρεια τῆς ἀρχῆς… Προφανῶς δὲν ἔχει σημασία γιὰ ἐσέναν τὸ ποιὸς ἄρχει, ἀλλὰ τὸ ποιὸς φαίνεται πὼς ἄρχει. Δῆλα δή, μαζὺ μὲ τοὺς λαμπρακοσῶῤῥες ἔρχεσαι τώρα νὰ ὑποστηρίξῃς τὴν ἀποκοπὴ ἑνὸς μέλους τοῦ κορμοῦ τῆς χώρας, διότι αὐτὸ ἐπιτάσσουν τὰ συμφέροντα τῶν Rothschild, τοῦ Soros καὶ τῶν …ἀπογόνων!!!
Δῆλα δὴ μᾶς λές:
Πᾶμε νὰ στήσουμε τὰ μικρά, εὐκόλως ἐλεγχόμενα μαγαζάκια-μικροκρατίδια, διότι ἔτσι θὰ μποροῦν νὰ τὰ διαχειρίζονται καλλίτερα οἱ σημερινοὶ κρατοῦντες, ποὺ ΔΕΝ θὰ φύγουν, ἀλλὰ θὰ ἀλλάξουν …βιτρίνες!!!

Τὸ ἐπόμενον στάδιον λέγεται Μικροκρατίδια!!!

Τὸ ἴδιο ποὺ ἔπαθε ὁ κάθε ἕνας ποὺ …«ξέφυγε ἀπὸ τὸ μαντρί» (Κύπρος, Κρήτη πολλὲς φορές, Μικρὰ Ἁσία) εἶναι δεδομένον πὼς πρέπει νὰ τὸ ξαναπάθουμε κατ’ ἐσέ…
Δῆλα δὴ μᾶς λὲς πὼς μὲ τὰ ἰσχύοντα δεδομένα ἡ Κρήτη πρέπει νὰ τὸ πάθῃ ξανὰ καὶ ξανὰ τὸ αἱματοκύλισμα, ἔως νὰ μάθῃ πὼς ἡ ἱστορία πρέπει νὰ διδάσκῃ κι ὄχι νὰ ἐρμηνεύεται.
Ἠ ἰσχὺς ἐν τῇ ἐνώσει… Θυμήσου το!!!
Ἀλλὰ μᾶλλον ἐσὺ τὴν καταργεῖς…

Ἡ διαφοροποίησίς σου λοιπόν, ἀνεξαρτήτως τῶν κυβερνήσεων τοῦ ἑλλαδοκαφριστᾶν, ποὺ μᾶς κρατοῦν ὑποδούλους διαρκῶς, ἀπὸ ἀρχῆς ὑπάρξεώς του, δηλώνει πὼς ὁ Θεσσαλός, Ὁ Μακεδών, ὁ Θράξ, ὁ Πελοποννήσιος, ὁ Ἠπειρώτης, ὁ Στερεοελλαδίτης, ἡ Χιώτης, ὁ Εὐβοιώτης, ὁ Κεφαλλήν, ὁ Πόντιος ἀκόμη, ποὺ προσφάτως μᾶς ἦλθε, εἶναι λιγότερο …Ἕλλην ἀπὸ τὴν ἀφεντιά σου. Μωρέ, ἀλήθεια; Ἀπό πότε μᾶς προέκυψε αὐτό; Ἤ μήπως εἶσαι καί γενετιστής καί δέν μᾶς τό ἐδήλωσες;
Ἡ δίχως διακοπὲς συνέχεια τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων.

Κι ἀν τὶ νὰ ἑστιάσῃς στὸ πῶς θὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὰ κατακάθια τοῦ πλανήτου, ἐσὺ διατυμπανίζεις πὼς πρέπει νὰ ἀποκοπῇ …χέρι, ἐφ΄ ὅσον πονᾷ χέρι.
Θαυμάσια. Ἔγινε ἡ Κύπρος τὸ οἰκοπεδάκι τοῦ Ἰσραὴλ κι ἐσὺ θέλει νὰ κάνεις τὴν Κρήτη τὸ ἀεροπλανοφόρο του.

Τὸ πρῶτο σιωνιστικὸ κίνημα καὶ ἡ καταστροφὴ τῆς Κύπρου.

Πληρώνουν πολλά οἱ μπακογιαννομητσοτάκηδες γιά αὐτό; Πολλά; Ἤ σέ πῆρε ἡ …ἰδεολογική μπάλα καί παίζεις (τί περίεργο;;;) μέ τούς δικούς τους ὅρους, ἀλλά πάντα ὑπέρ τῶν σιωνιστῶν τοῦ πλανήτου;

Γιά ἐτοῦτο πάντα ἤθελαν τήν ἀνεξαρτησία τῆς Κρήτης;

Τὰ «Κρητικὰ» καθοδηγητικά πορτοφόλια!

Δῆλα δή…
Κατὰ πῶς μᾶς τὰ λές, πρέπει νὰ στηρίξουμε ὅλοι ἐμεῖς τὴν ἀνεξαρτησία τῆς Κρήτης, πρὸ κειμένου ὁ φυσικός της πλοῦτος νὰ ἐλέγχεται κι ἐπισήμως ἀπὸ τὸ Ἰσραήλ, πρὸ κειμένου οἱ Κρῆτες νὰ ἐλέγχονται καὶ πάλι ἀπὸ τοὺς ἀπογόνους τῶν Φωκάδων καὶ πρὸ κειμένου νὰ ἰσχύσῃ, στὴν θεωρία, τὸ σύνταγμα τῆς κοινοπολιτείας, μὲ κάποιους, ἄλλους φαινομενικῶς, ἐπιτηρητές. Ἔτσι;
Ὡραία… Χαίρομαι. Τούς συμπατριῶτες σου ὅμως τούς ῥώτησες;
Διότι ἐγὼ ποὺ συνομιλῶ μαζύ τους (καθημερινῶς) μαθαίνω πὼς θεωροῦν κάτι τύπους σὰν κι ἐσέναν τοὐλάχιστον προδότες. (Ἴσως καὶ λίγο γραφικούς, κάποιοι ἀπὸ αὐτούς, λιγότερο ἀπόλυτοι.)
Δῆλα δὴ μιλᾶς ἐκ μέρους Κρητῶν ποὺ ΔΕΝ σὲ ἐνδιαφέρει ἡ γνώμη τους καὶ ἡ ἄποψίς τους.
Εὖγε!!! Πολὺ …δημοκρατικὸς εἶσαι!!!

Ἀλλὰ κι ἀπὸ τὴν ἄλλην… Μίας καὶ τὸ ἔπιασες τὸ θέμα σφαιρικῶς…
Γιατί τόσοι (φερόμενοι ὡς) πρόγονοί σου, ἐθυσιάσθησαν γιά τήν ἕνωσιν; Μ@λ@κες ἦσαν αὐτοί κι ἐσύ ὁ Ξεφτέρης τους;

Υ.Γ. Μιλᾶς γιὰ καθαρὴ γενεολογική σου γραμμή. Αἰσθάνεσαι Κρὴς καὶ συγχαρητήρια. Φαντάζομαι πὼς στὴν μεγάλη σφαγὴ τοῦ Φωκᾶ ἡ οἰκογένειά σου τὴν …ἔκανε μὲ ἐλαφρὰ πηδηματάκια καὶ ἑκατὸ χρονάκια ἀργότερα ἐπέστρεψαν γιὰ νὰ ἐξακολουθήσουν τὴν παράδοσιν. Ἔτσι;

Ποιός ἔφερε τήν χούντα τό 1967;»

Τὸ χειρότερον ὅλων εἶναι πὼς ὁ σχολιαστὴς ἐπὶ πλέον θεωρεῖ καὶ ΟΛΟΥΣ τοὺς ἄλλους Ἕλληνες …μὴ Ἕλληνες!!!
Αὐτὸ πιὰ κι ἐὰν ἦταν προκλητικό!!!

Ὅπως ἀντιλαμβάνεσθε τώρα πιὰ ΔΕΝ κρύβονται, ἀλλὰ εὐθαρσῶς ἀξιώνουν ἀνεξαρτησία τῆς Κρήτης.
Ἀνεξαρτησία, γιὰ τὴν ὥρα, τῆς Κρήτης, ποὺ αὔριο θὰ εἶναι τῆς Εὐβοίας, τῆς Κερκύρας, τῆς Μακεδονίας, τῆς Θράκης, τῶν Κυκλάδων… Δῆλα δὴ μία …χαψιὰ γιὰ ὅποιον θὰ ὀρεχθῆ τὸ ὁ,τιδήποτε εἰς βάρος ὅλων αὐτῶν τῶν περιοχῶν ποὺ θὰ θελήσουν νὰ τὴν μιμηθοῦν…
Καὶ πάντα μὲ τοὺς καταλλήλους, ἐμφυτευμένους, ὡς …«ἡγέτες», γιὰ νὰ μὴν τολμᾷ ὁ μέσος πολίτης νὰ ἀξιώνῃ τὰ δίκαια καὶ τὰ αὐτονόητα.
Τόσο ἁπλᾶ…
Ὅπως πάντα ποὺ πολὺ καλά, μόνον αὐτοὶ ποὺ ἔως σήμερα κρατοῦν, γνωρίζουν!!!

Φιλονόη

Σημείωσις

Ἡ πρώτη σημαία, ποὺ δὲν ἔδωσα τὴν πηγή της, προέρχεται ἀπὸ ἐδῶ:

L. L. Zamenhof

Ἀξίζει πράγματι τὸν κόπο νὰ διαβάσετε τὸ πῶς αὐτὸς ὁ …συμπαθὴς κατὰ τὰ ἄλλα ἑβραῖος προσπάθησε (καὶ ἴσως τελικῶς νὰ ἐπέτυχε) μίαν διαφορετικὴ προσέγγισιν τοῦ …σιωνισμοῦ.
Τὸ κίνημά του, ὅπως καὶ ἡ «ἐσπεράντο» του, ἐξακολουθοῦν νὰ ἔχουν θαυμαστὲς καὶ συνεχιστές.

Ἐνδιαφέρουσες πληροφορίες μπορεῖτε νὰ δεῖτε κι ἐδῶ:

December 15: Ludwig Zamenoff’s International Language

Ὁ κύριος Ζάμενοφ λοιπὸν εἶχε καὶ σημαία.
Μία σημαία, ποὺ ἐὰν τῆς ἀλλάξῃς τὰ χρωματάκια πέφτεις ἐπάνω στὴν …«κρητική»!!!
Φαντάζομαι πὼς θὰ εἶναι ἐν τελῶς τυχαῖον κι αὐτό!!!

Ἡ διάλυσις τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν εἶναι δεδομένη.

Ὁδηγούμαστε σέ κομμάτιασμα τῶν Εὐρωπαϊκῶν χωρῶν;

εἰκόνες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.

Leave a Reply